Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-73

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 891 van de heer Verreycken d.d. 3 maart 1998 (N.) :
Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) op een viering van het VNJ.

Ik citeer uit een inleidend verslag voor een tuchtprocedure bij de rijkswacht, district Antwerpen : Op 21 september 1996 was u aanwezig op een viering van het 35-jarig bestaan van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Uw aanwezigheid werd vastgesteld door de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid.

Kan de geachte minister mij meedelen of de ADIV dergelijke controles uitoefent in opdracht van de rijkswacht ?

Meent de geachte minister dat het deelnemen aan de activiteiten van een jeugdbeweging een blijk is van openlijke uiting van een politieke overtuiging ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. De Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid die naar aanleiding van de uitvoering van bepaalde van haar opdrachten de aanwezigheid van rijkswachters vaststelt tijdens bepaalde activiteiten of manifestaties, licht hierover de bevoegde rijkswachtoverheid in. Dergelijke controles worden niet uitgevoerd op vraag van de rijkswacht.

2. Het citaat dat het voorwerp uitmaakt van de voorliggende parlementaire vraag vormt slechts een element van de motivering van de getroffen tuchtbeslissing. Het geheel van de in aanmerking genomen elementen kon redelijkerwijze tot deze beslissing leiden.