Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-66

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 676 van de heer Boutmans d.d. 5 december 1997 (N.) :
Pinksterplan van 5 juni 1990. ­ Ethische code voor de politiediensten.

In het Pinksterplan van 5 juni 1990 werd de opstelling van een ethische code voor de politiediensten aangekondigd.

Hoever staat die uitvaardiging ?

Is er al een visie op de grote lijnen, op de te volgen procedure voor de vastlegging van die ethische code ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid meedelen dat er inderdaad een ethische code wordt voorzien voor de politiediensten. Momenteel wordt deze op mijn verzoek voorbereid door het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten.

In afwachting van de definitieve uitvaardiging van deze code heb ik evenwel reeds verschillende initiatieven genomen om de politiediensten te wijzen op de algemene deontologische beginselen.

Zo kan ik verwijzen naar de cursus deontologie die voor de aspirant-politieagenten voorzien is tijdens hun opleiding. Deze cursus schenkt bovendien bijzondere aandacht aan de rechten van de mens, waarvoor op mijn initiatief een syllabus werd opgesteld door de Liga voor de Rechten van de Mens. Een nieuwe bijgewerkte syllabus werd dit academiejaar in gebruik genomen.

De beginnende politieagent wordt bijgevolg van bij de start vertrouwd gemaakt met de deontologische beginselen. Dit geldt uiteraard ook voor de beginnende hulpagenten.

Tijdens de opleiding tot inspecteur en tot officier van de gemeentepolitie wordt er tevens de nodige aandacht besteed aan deze deontologische beginselen.

Naast deze cursussen tijdens de politieopleidingen worden er rond deze thematiek bovendien in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding vormingsdagen georganiseerd voor de politiediensten.

Tenslotte wens ik het geachte lid nog te verwijzen naar de affiches die terug te vinden zijn in meerdere politiecommissariaten. Deze affiches hernemen de grote principes van de rechten van de mens die bij politie-optreden dienen in acht te worden genomen.