Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-62

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 640 van de heer Boutmans d.d. 26 november 1997 (N.) :
Rijkswacht. Bezit vereiste milieuvergunningen.

Het rijkswachtsyndicaat ASRD verklaarde tijdens de hoorzittingen van de senaatscommissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden dat de rijkswacht niet voldoet aan sommige noodzakelijke milieuvergunningen.

Is dit juist ?

Welke gevallen zijn bekend van exploitaties die door de rijkswacht werden geopend of in stand gehouden zonder de wettelijke vereiste milieuvergunning ?

Welke exploitaties zijn bekend, die wel vergund zijn, maar waar de vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd ?

Zijn de installaties intussen gesloten of in orde gebracht ?

Welke maatregelen zijn genomen ?

Wie is de wettelijk aan te spreken persoon als een installatie van de rijkswacht werkt zonder vergunning of in strijd met de voorwaarden ?