Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-62

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 638 van de heer Boutmans d.d. 21 november 1997 (N.) :
Transfrontier Shipment of Waste in Europe . Controles van afvaltransporten.

Tussen 16 en 22 juni 1997 voerde de rijkswacht in samenwerking met gewestelijke administraties diverse controles van afvaltransporten uit in het raam van het Europees project Transfrontier Shipment of Waste in Europe (TFS) . 53 processen-verbaal werden er opgesteld en 6 monsters werden genomen. (Vraag nr. 668 van de heer Viseur, bulletin van Vragen en Antwoorden , Kamer, nr. 101 van 20 oktober 1997, blz. 13762.)

1. Gebeurde deze controle van afvaltransporten gelijktijdig over het gehele EU-grondgebied ? Wat was het resultaat van de 6 genomen monsters ? Speelde de nationale magistraat een rol in deze operatie ?

2. Sinds wanneer bestaat dit Europees project en welke Belgische diensten participeren hierin ? Werd hierrond binnen het CBO een project opgezet ? Welke Europese diensten zijn er lid van dit Europees project ? Speelt de EDU hierin mede een rol ? Welke middelen en budget heeft het project ? Welke resultaten heeft dit project reeds opgeleverd ? Wordt er ook een samenwerking met niet-EU-landen gestimuleerd ? Zo ja op welke wijze ?

3. Welke opleiding krijgen de Belgische diensten om afvaltransporten te controleren ? Werden hiervoor ook projecten en programma's opgezet ?