Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-57

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 261 van de heer Anciaux d.d. 19 september 1997 (N.) :
Toepassing taalwetgeving. ­ Hulpcentrum 100.

Op 6 september 1996 en op 8 augustus 1997 stelde ik u onder nr. 173 en 248 (bulletin van Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 30 en 53) de volgende vraag betreffende het in rand vermelde onderwerp :

« Mijn aandacht werd in september 1996 erop gevestigd dat personen die gewond werden bij een verkeersongeval dat zich voordeed op het grondgebied van de gemeente Kortenberg (Leuvensesteenweg), door de diensten van de 100 overgebracht werden naar het Franstalige AZ Sint-Lucas te Woluwe.

Na verloop van één jaar heb ik nog geen antwoord van de geachte minister mogen ontvangen. Ik herneem bijgevolg mijn vragen.

Graag vernam ik van de geachte minister :

­ welke richtlijnen werden en worden gegeven aan het hulpcentrum 100 bij het vervoer van gewonden naar een ziekenhuis,

­ welke richtlijnen zijn van toepassing in gemeenten met taalfaciliteiten,

­ welke richtlijnen zijn van toepassing in Brussel ?

Hoe kan in verband met het ongeval dat zich voordeed in de gemeente Kortenberg verantwoord worden dat de gewonden naar het AZ Sint-Lucas in Woluwe werden overgebracht en niet naar een (overigens dichterbij gelegen) Leuvens ziekenhuis.

Welke criteria hanteert de operator van het hulpcentrum van de zone 02 om te bepalen naar welk ziekenhuis de gewonden vervoerd dienen te worden ?

Zijn de geachte minister nog gevallen bekend waarbij door toedoen van de operator Nederlandstaligen naar Franstalige ziekenhuizen werden gedirigeerd om er te worden opgenomen en dit binnen zone 02 ?

Is de geachte minister van mening dat een sluitende regelgeving dient te worden opgesteld en ook dient te worden nageleefd er zorg voor dragend dat Nederlandstaligen in een Nederlandstalig ziekenhuis opgenomen en verzorgd kunnen worden. »

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?