1-211

1-211

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 16 JUILLET 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 16 JULI 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW THIJS AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR VEILIGHEID EN STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN LEEFMILIEU OVER « DE OPRICHTING VAN NIEUWE OPEN ASIELCENTRA »

QUESTION ORALE DE MME THIJS AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA SÉCURITÉ ET SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'INTÉGRATION SOCIALE ET À L'ENVIRONNEMENT SUR « LA CRÉATION DE CENTRES D'ASILE OUVERTS NOUVEAUX »

De voorzitter . ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van mevrouw Thijs.

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, vorige vrijdag raakte bekend dat de Ministerraad beslist had om in Bevingen bij Sint-Truiden een open asielcentrum te vestigen voor 350 asielzoekers. Dergelijke centra zijn meer dan nodig daar de reeds bestaande overbevolkt zijn en het aantal asielzoekers toeneemt, vooral de jongste maanden. Dat is hier vorige dinsdag nog eens overduidelijk gebleken tijdens het debat over het asielbeleid.

Een dergelijke beslissing heeft wel enige impact of het reilen en zeilen in een stad als Sint-Truiden. Het lijkt mij vreemd dat de burgemeester niet vooraf op de hoogte werd gebracht van het voornemen om een centrum op het grondgebied van zijn stad te vestigen.

Daarom heb ik volgende vragen.

Heeft de staatssecretaris in de maanden die aan de beslissing voorafgingen hierover een formeel of informeel contact gehad met de burgemeester van Sint-Truiden ?

Wat zijn de objectieve criteria om het asielcentrum in Sint-Truiden te vestigen ?

Zal de staatssecretaris een communicatie opstarten met de inwoners van de stad teneinde hen degelijk te informeren en hen te laten wennen aan het idee van een multiculturele samenleving ?

Hoeveel asielzoekers zullen in Sint-Truiden worden gehuisvest ? Kan dit aantal nog worden verhoogd ?

De voorzitter . ­ Het woord is aan staatssecretaris Peeters.

De heer Peeters , staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid. ­ Mijnheer de voorzitter, de keuze voor Sint-Truiden lag voor de hand. De federale overheid beschikt er over een leegstaande legerkazerne, die tegen zeer geringe kosten in eigen beheer kan worden ingericht tot een asielcentrum. De regering geeft er de voorkeur aan dit soort van sites te gebruiken in plaats van dure gebouwen te kopen.

Ten tweede heeft de regering de burgemeester tussen het nemen en het bekendmaken van de beslissing op de hoogte gebracht van de genomen beslissing. Ik heb nog altijd geen weet van een gemeente waar informeel of voorafgaand overleg ertoe heeft geleid dat een asielcentrum met open armen wordt ontvangen. Als mevrouw Thijs een dergelijke gemeente kent, mag ze mij steeds op de hoogte brengen. We zijn nog steeds op zoek, maar ik denk niet dat ze zo'n gemeente zal vinden. Daarom heeft de regering dus uiteindelijk afgelopen vrijdag de knoop doorgehakt.

Ten derde hebben we met de burgemeester afgesproken dat er eerstdaags een coördinatievergadering zal worden georganiseerd met de gemeentelijke diensten van Sint-Truiden en de diensten van het ministerie. Volgende week zal er een informatievergadering voor de lokale bevolking worden belegd. We willen uitleggen wat een asielcentrum juist is en welke praktische gevolgen de opening van een dergelijk centrum voor de gemeente heeft. Bij de andere federale opvangcentra hebben we dezelfde procedure gevolgd.

Ten vierde zullen in het asielcentrum in Sint-Truiden maximaal 350 asielzoekers worden ondergebracht. Ook in Kapellen hanteren we dezelfde limiet, die niet wordt overschreden, omdat anders de leefbaarheid binnen het centrum en de praktische organisatie ervan in het gedrang komen.

De voorzitter . ­ Het woord is aan mevrouw Thijs voor een repliek.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, het valt mij op dat de staatssecretaris net hetzelfde antwoord geeft als vice-eerste minister Tobback tijdens het debat over de vreemdelingenwet van eergisteren in verband met de bereidwilligheid van gemeenten om een asielcentrum op hun grondgebied te aanvaarden. Ik kan mij echter niet van de indruk ontdoen dat men, vooraleer men een dergelijke beslissing neemt, toch even met de burgemeester die in casu een partijgenoot van de staatssecretaris is, formeel of informeel contact opneemt om hem het probleem voor te leggen. Ik neem aan dat de burgemeester met het oog op de publieke opinie en de verkiezingen niet graag toegeeft dat er een dergelijke overleg is geweest.

De voorzitter . ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.