1-194

1-194

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU MERCREDI 10 JUIN 1998

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 10 JUNI 1998

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP BETREFFENDE DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING EN DE MOGELIJKHEID VAN VERKOOP UIT DE HAND VAN DE IN BESLAG GENOMEN ONROERENDE GOEDEREN (EVOCATE)

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 628 EN 1395 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

Algemene bespreking

Artikelsgewijze bespreking

(Artikelen 60 en 56 van het Reglement)

PROJET DE LOI RELATIVE AU RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ET À LA POSSIBILITÉ DE VENTE DE GRÉ À GRÉ DES BIENS IMMEUBLES SAISIS (ÉVOCATION)

PROJET DE LOI MODIFIANT LES ARTICLES 628 ET 1395 DU CODE JUDICIAIRE

Discussion générale

Discussion des articles

(Articles 60 et 56 du Règlement)

De voorzitter. ­ Ik stel de Senaat voor deze wetsontwerpen samen te bespreken.

Je propose au Sénat de joindre la discussion de ces projets de loi. (Assentiment.)

Volgens het Reglement gelden de door de commissie aangenomen teksten als basis voor de bespreking. (Zie documenten nrs. 1-929/6 en 1-915/3 van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1997-1998.)

Conformément à notre Règlement, les textes adoptés par la commission serviront de base à notre discussion. (Voir documents nos 1-926/6 et 1-915/3 de la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat. Session 1997-1998.)

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je constate avec surprise que le vice-premier ministre est absent alors qu'il est ici question d'un projet gouvernemental. Dès lors, nous ne pouvons entamer les débats. Il s'agit d'un projet hautement politique contre lequel tous les membres de l'opposition se sont prononcés en commission.

Je demande que soit requise la présence du vice-premier ministre.

M. le président. ­ Vous avez tout à fait raison, monsieur Hatry. Je me suis informé et le vice-premier ministre ne devrait pas tarder. Selon moi, le rapporteur peut effectuer la présentation du rapport de la commission en attendant l'arrivée du ministre. Mais il va de soi que nous n'entamerons pas la discussion proprement dite tant que ce dernier ne sera pas présent.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer D'Hooghe (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, het wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen vormt één geheel met het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek. Dit laatste ontwerp regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. Het wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling werd op 30 maart 1998 geëvoceerd. De commissie behandelde deze problematiek op 2 april, 6 en 12 mei en 9 juni 1998. In de inleidende uiteenzetting heeft de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie het doel van de wetsontwerpen toegelicht, namelijk de strijd tegen de blijvende of structurele onmacht van sommige burgers om hun financiële verplichtingen na te komen. De sociale gevolgen hiervan moeten in een geëvolueerde samenleving worden ondervangen. De vice-eerste minister gaf een uiteenzetting omtrent het belang van de overmatige schuldenlast in België : ofschoon de Belgen gemiddeld relatief weinig schulden aangaan, blijkt uit analyses van de OCMW's en de sociale diensten dat de omvang van de overmatige schuldenlast ook in ons land constant vergroot.

Schematisch zijn de essentiële punten van het ontwerp inzake de collectieve schuldenregeling de volgende. Elke natuurlijk persoon die geen koopman is of het niet meer is en zich in de onmogelijkheid bevindt aan zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te voldoen, kan op deze procedure aanspraak maken. Het ontwerp betreft derhalve niet alleen particulieren, maar ook landbouwers en personen die een vrij beroep uitoefenen. Wel is duidelijk dat de verzoeker zijn onvermogen niet zelf mag hebben bewerkstelligd.

De procedure bevat twee mogelijkheden : een minnelijke regeling en een gerechtelijke regeling. Voor beide procedures is de interventie van de rechter van bij de inleiding van de procedure noodzakelijk, onder meer bij de benoeming van de schuldbemiddelaar, bij de beschikking van toelaatbaarheid, bij de bekrachtiging van de minnelijke regeling, bij het treffen van de gerechtelijke regeling enzovoort. De beslagrechter is de bevoegde rechter.

Ook de rol van de schuldbemiddelaar wordt in de ontwerpen vastgelegd. Advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, kunnen als schuldbemiddelaar optreden, evenals de erkende overheids- en privé-instellingen. Het ontwerp bepaalt ook de voorwaarden en de duur van de regeling. In de regel is de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling tussen drie en vijf jaar. De voorwaarden waaronder de rechter kan besluiten tot een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden, zijn strikt in het wetsontwerp bepaald.

De oprichting en de modaliteiten van oprichting en werking van een Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast worden in een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen. Het wetsontwerp voert eveneens de mogelijkheid in om onroerende goederen die het voorwerp uitmaken van een beslag, uit de hand te verkopen. Deze mogelijkheid is niet beperkt tot de procedure van de collectieve schuldenregeling. Deze regeling heeft tot doel de belangen van de partijen te behartigen.

Een aantal elementen heeft heel wat stof tot discussie opgeleverd. Op deze punten werden dan ook amendementen ingediend. Zo ging men uitvoerig in op de notie « kennelijk zijn onvermogen hebben bewerkstelligd ». Sommige leden van de commissie waren van oordeel dat de goede trouw voorafgaandelijk aan het instellen van de procedure als voorwaarde moest worden gesteld. De vice-eerste minister verklaarde dat er geen sprake kon zijn van eender welke verwijzing naar een contractuele goede trouw. Wel is een « procedurele goede trouw » vereist. Dat betekent dat in de loop van de procedure zelf en van bij het indienen van het verzoek van de schuldenaar wordt geëist dat hij in alle stadia en tot op het einde van de regeling te goeder trouw handelt.

Voor de juiste betekenis van het begrip « bewerken van het onvermogen » verwees de vice-eerste minister naar de bepaling in ons recht van artikel 490bis van het Strafwetboek, dat het misdrijf inzake het « bedrieglijk onvermogen » behandelt. De vice-eerste minister benadrukte tevens dat de procedure afhankelijk is van het initiatief van de schuldenaar en dat iemand die geen gebruik wenst te maken van deze procedure om zijn schulden te verlichten, daartoe niet kan worden verplicht. Verscheidene amendementen strekten ertoe in meerdere of mindere mate het begrip van de goede trouw in te voeren. Deze amendementen werden verworpen.

Op vraag van de commissie werd een vergelijkende tabel overhandigd aangaande de verschillende begrippen in de Belgische wetgeving, enerzijds, en de Franse wetgeving, anderzijds.

Er ontspon zich eveneens een discussie over de verplichte kennisgeving van de beschikking van toelaatbaarheid. Men stelde zich de fundamentele vraag of deze beschikking niet ter kennis moest worden gebracht van de samenwonende, gezien de ingeschreven verplichting om de staat van hun vermogen ter kennis te brengen van de rechter. Na een langdurige woordenwisseling werd het amendement aanvaard en werd overeengekomen het begrip « samenwonende » als loutere tekstcorrectie op te nemen naar analogie met de tekst van artikel 1675/4. Dit amendement gaf zelfs nog aanleiding tot discussie bij de behandeling van het verslag. Toen werd vastgesteld dat de Kamer de toevoeging van het woord « samenwonende » niet beschouwde als een technische correctie, werd deze tekstverbetering uiteindelijk verworpen.

Er heerste onenigheid over de zin of onzin van de oprichting van een Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast. Hiervoor verwees de vice-eerste minister naar de bespreking in de Kamer, waarbij duidelijk werd gestipuleerd dat het fonds slechts in tweede instantie optreedt en dat het derhalve onjuist is te verklaren dat de last volledig op de kredietinstellingen wordt afgeschoven.

Voorts werd ingegaan op de draagwijdte van het beroepsgeheim van sommige personen en op de uitwerking van de gelegde beslagen na de beschikking van toelaatbaarheid.

Deze opsomming van amendementen en discussiepunten is uiteraard onvolledig. Zij geeft evenwel een beeld van de belangrijkste elementen van de discussie.

Thans wil ik ingaan op de krachtlijnen van het ontwerp. In de eerste plaats zal ik het hebben over de minnelijke regeling. In een eerste fase wijst de rechter een schuldbemiddelaar aan, die met de schuldeisers zal onderhandelen om tot een akkoord te komen, dat door de rechter moet worden bekrachtigd.

In een afzonderlijk hoofdstuk van het Gerechtelijk Wetboek worden het statuut en de handelwijze van de schuldbemiddelaar geregeld. Deze centrale figuur van de procedure beschikt over welomschreven mogelijkheden om de vermogenstoestand van de schuldenaar vast te stellen en in overleg met de schuldeisers een plan uit te werken.

Met betrekking tot de informatieopdracht van de schuldbemiddelaar, de zwijgplicht en het beroepsgeheim van sommige informanten werd opgemerkt dat de transparantie van het vermogen van de schuldenaar van primordiaal belang is. Door de procedure inzake collectieve schuldenregeling aan te gaan, aanvaardt de schuldenaar deze transparantie. Hij kan derhalve geen bezwaar hebben tegen het verstrekken van bepaalde vermogensgegevens.

Het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling, dat door de schuldbemiddelaar wordt opgesteld, moet door alle partijen worden goedgekeurd.

Indien er geen akkoord met de schuldeisers kan worden bereikt, kan de rechter eventueel een regeling opleggen. De wettekst bepaalt zonder enige dubbelzinnigheid dat elke regeling uiteindelijk tot doel heeft de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen door hem in de mate van het mogelijke in staat te stellen zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hijzelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

Wat de modaliteiten van de regeling betreft, geeft men de schuldenaar de kans voor een periode van drie tot vijf jaar te werken aan de aanzuivering van de schulden. Onder strenge voorwaarden kunnen bepaalde schulden eventueel worden kwijtgescholden. Volgens de wet kan dat slechts indien de andere maatregelen niet kunnen leiden tot het herstel van de financiële toestand van de schuldenaar. De vice-eerste minister verstrekte een vergelijking van deze kwijtschelding van schulden met deze voorzien in de faillissementsprocedure.

In verband met de problemen van de fiscale en sociale schulden merkte de vice-eerste minister op dat de Kamer wel degelijk de kwijtschelding van fiscale schulden mogelijk heeft gemaakt. De sociale schulden krijgen geen voorkeursbehandeling en worden behandeld zoals de andere schulden. Bepaalde categorieën schulden, in de wet exhaustief opgesomd, kunnen niet worden kwijtgescholden.

In het geval van bedrog, valse verklaringen en andere situaties waarbij de schuldenaar zijn onvermogen bewerkt, maar ook wanneer hij zijn verbintenis niet nakomt, kan de regeling door de rechter worden herroepen. De herroeping van de kwijtschelding van schulden kan dan nog vijf jaar later gebeuren als de schuldenaar enige daad stelt waardoor de rechten van de schuldeisers bedrieglijk worden geschaad.

Over de oprichting van het Fonds voor de bestrijding van Overmatige Schuldenlast heb ik eerder reeds een en ander toegelicht.

Het wetsontwerp brengt ook een aantal wijzigingen aan aan het Gerechtelijk Wetboek en andere wetten. Het is belangrijk te vermelden dat onroerende goederen waarop beslag is gelegd, vanaf nu uit de hand verkocht zullen kunnen worden. In de praktijk kan dat ten goede komen aan de partijen. De rechter is in dit kader gemachtigd eerst te opteren voor de kandidaat-verkrijger die aanvaardt de schuldenaar in zijn woonst te laten verblijven. Als voorwaarde wordt evenwel steeds gesteld dat de regeling effectief het belang van alle partijen dient.

De tekst van de ontwerpen werd ongewijzigd goedgekeurd. Er werden wel tekstcorrecties aanvaard. De commissie nam beide ontwerpen aan met zes stemmen voor en twee tegen. Het verslag werd unaniem door de tien aanwezige leden goedgekeurd. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, we hebben hier te maken met een wetsontwerp waarvan men zich kan afvragen of het stoelt op een reële behoefte en of het niet is ingegeven door een overdreven neiging tot interventionisme en betutteling van de burger. Uit de cijfers blijkt immers dat de problematiek van de overmatige schuldenvorming sterk moet worden gerelativeerd en dat men zich zelfs moet afvragen of er een reëel probleem bestaat. Het aantal probleemdossiers bedraagt ongeveer 1,74% van het totaal aantal verstrekte kredieten. Recente cijfers tonen weliswaar een verslechtering van de situatie aan, maar de vraag is of deze verslechtering niet vooral het gevolg is van een veel betere opvolging van de kredieten in vergelijking met enkele tientallen jaren geleden, toen de registratie veel beperkter was.

Enerzijds blijkt dus dat de omvang van het probleem relatief beperkt is en anderzijds toont verder onderzoek aan dat niet de kredietverlening aan de basis ligt van de schuldenlast. Daarom is naar ons oordeel deze wetgeving overbodig.

Voorts menen wij dat het wetgevende optreden niet in de goede richting evolueert. Voor een beperkt deel van de bevolking wordt een algemeen systeem ingevoerd. De consument die een krediet wil aangaan en te goeder trouw is wordt daar het slachtoffer van. Dat blijkt uit de statistieken. De meerkost van het nieuwe systeem brengt veel onzekerheid mee voor de financiële instellingen die krediet verlenen. Die onzekerheid situeert zich op het niveau van de terugbetaling van de aangegane leningen. Dat betekent in feite een hogere risicofactor en bijgevolg hogere rentevoeten voor de consumenten, ook voor degenen die in het verleden hun schulden correct hebben terugbetaald.

Het instrument dat de vice-eerste minister voorstelt lijkt ons niet aangepast en zal degenen die van het systeem willen profiteren, niet aansporen om zich beter te gedragen. Zij moeten de gevolgen van hun wangedrag immers niet zelf dragen. Deze worden op de collectiviteit afgewenteld.

Op lange termijn zal deze wetgeving evenmin leiden tot meer voorzichtige kredietverlening, integendeel. Sommigen zullen er immers van uitgaan dat in de toekomst in geval van financiële moeilijkheden de aangegane kredieten niet meer moeten worden terugbetaald. Vandaag bestaat deze situatie voor een deel de facto ook, maar de schuldeiser kan wel in rechte op elk moment terugbetaling eisen. Met de nieuwe wetgeving kan op een bepaald moment van terugbetaling worden afgezien, zodra vroegere schuldenaars opnieuw schulden kunnen aangaan. Weinig maatregelen zijn getroffen om recidive te vermijden. Zoals een lid van de commissie het verwoordde, wordt een instrument aangereikt dat niet in verhouding staat tot het beoogde doel.

Het hele mechanisme van kredietverlening dreigt met deze tekst ontregeld te geraken. België is een land dat van nature uit weinig beroep doet op krediet met alle gevolgen van dien voor de economische groei. Krediet kan een bron van economische groei zijn. Krediet kan de economische machine olieën. Het penaliseren van het krediet zal de economische groei op termijn verzwakken. Misschien zal het effect wel marginaal zijn, zoals de vice-eerste minister zegt, maar een opeenstapeling van vele marginale effecten gaat de economische activiteit uiteindelijk sterk afremmen.

Aangezien de schuldenlast van de gezinnen in België niet buitenmate groot is kan de doelstelling van het ontwerp al in twijfel worden getrokken. Bovendien zal het veeleer leiden tot een verzwaring van de schulden dan tot een verlichting ervan, want het spoort aan tot het maken van schulden die toch kunnen worden kwijtgescholden. Het dreigt dus een effect te sorteren dat volledig haaks staat op de doelstellingen die het heet na te streven.

Om al die redenen zal de VLD tegen het ontwerp stemmen. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je voudrais tout d'abord féliciter le rapporteur ainsi que le service des commissions qui ont fourni un excellent rapport sur un sujet difficile en un minimum de temps.

Nul ne peut contester le fait qu'un certain nombre de ménages belges connaissent de réelles difficultés financières qui les mettent dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes. Des solutions doivent être trouvées pour sortir ces personnes de la précarité. À l'évidence, chaque cas de surendettement est un de trop. Fallait-il pour autant créer un tel dispositif ? En d'autres termes, notre pays connaît-il un véritable problème de surendettement des ménages et la solution apportée par le vice-premier ministre répond-elle à la nécessité d'aider de tels cas marginaux ?

En ce qui concerne la première question, je dirai que nous n'avions pas besoin d'un tel projet mettant en oeuvre une intervention désuète, protectrice et qui ne considère pas les citoyens comme des adultes.

Si des problèmes existent réellement au niveau individuel, il faut reconnaître que, globalement, l'endettement reste dans des proportions raisonnables en Belgique et est nettement moins grave que le vice-premier ministre a voulu le faire croire. À ce sujet, je ferai référence aux annexes que nous n'avons pas eu le temps d'examiner en profondeur en commission et qui démontrent clairement l'absence de véritable problème au niveau global. En effet, le Belge n'est pas seulement un champion de l'épargne et lorsqu'il emprunte malgré tout, avec hésitation, il respecte généralement ses engagements. En ce qui concerne sa situation en tant qu'épargnant, je vous renvoie au tableau comparatif repris à la page 64 de l'annexe nº 2 du rapport : en 1997, le Belge a épargné 16% de son revenu disponible; cette proportion était de 13% pour le Français, 12% pour l'Allemand, 11% pour le Britannique et 5% pour le Nord-Américain.

Au vu de telles données, peut-on vraiment croire que le tempérament normal du Belge conduise au surendettement ? La réponse est certainement négative.

J'en viens à une deuxième considération. Les prêteurs sont très soucieux d'éviter les cas réels d'endettement. Ils n'ont d'ailleurs aucun intérêt économique à s'acharner sur des personnes surendettées. Les créanciers malveillants et agressifs doivent plutôt être trouvés du côté des autorités publiques; l'Office national de sécurité sociale et l'administration des Contributions sont bien connus pour l'acharnement dont ils font preuve, beaucoup plus que les créanciers privés!

En réalité, le Belge est un citoyen riche avec un gouvernement pauvre, dans tous les sens du terme. C'est à ce niveau qu'il faut considérer ce problème. Si nous regardons la façon dont la structure économique du pays est agencée dans ses rapports économiques avec l'étranger, il apparaît que notre pays a au sein des « Quinze » de l'Union européenne le plus de créances à l'égard de l'étranger, ayant donc le plus de valeurs à l'étranger. Au fur et à mesure de nos résultats positifs d'exportation, nous avons accumulé 25% du PIB sous forme de créances sur l'étranger, ce qui est un record. Aucun autre pays n'a une position aussi saine en la matière. Il est intéressant d'établir une comparaison avec la position du gouvernement : celui-ci a 118% d'endettement par rapport au PIB, tandis que l'ensemble de la « société » Belgique a 25% de créances sur le monde. D'un point de vue macro-économique, la situation est donc tout à fait saine.

Selon les données objectives qui ont été fournies à la commission que je préside, il apparaît clairement que de tous les citoyens d'Europe occidentale, le Belge compte parmi ceux ayant le moins d'engagements et connaissant le moins de problèmes en matière de dettes. En réalité, la seule entité surendettée dans notre économie est celle des pouvoirs publics.

Si vous examinez l'information fournie en annexe, vous constatez que les 2 475 milliards d'encours de crédits existant en 1996 dans le chef des ménages, auprès du secteur bancaire, représentent une très faible partie des 13 000 milliards de crédits octroyés par ce secteur. Près de la moitié de ce montant est prêtée aux pouvoirs publics, le reste l'étant aux entreprises et aux pays étrangers. Je ne nie pas l'existence de certains cas de surendettement mais si nous regardons le tableau fourni dans ce rapport, nous constatons que les citoyens « moyens » titulaires d'un revenu disponible évalué à 100 dans le calcul, en consomment 80,7%, ont une épargne brute de 19,3% de 1991 à 1995. La formation brute du capital des ménages est de 8,1%, la capacité de financement net est de 11,2%. Les nouveaux engagements pris sont de 1,9% et l'excédent d'épargne nette des ménages atteint 13,1%. Est-ce là le signe d'un surendettement ? Cela me paraît être le contraire.

Nous pouvons également opposer les 2 475 milliards de dettes des ménages aux 10 000 milliards de dettes accumulées par les pouvoirs publics.

Dans ce contexte, j'attire votre attention sur la décomposition des crédits aux particuliers qui représentent un total de 2 475 milliards en 1996. Le poste principal, à concurrence de 80%, est constitué de crédits hypothécaires et d'environ 15 à 20% de crédits à la consommation. Les nouveaux crédits alloués durant l'année représentent à peine 20 à 25% du total. Cela montre une situation particulièrement saine en la matière. Dans ce domaine, le débiteur est essentiellement la puissance publique qui ne s'est peut-être pas rendu compte qu'elle devenait une entité surendettée. Elle est le seul cas véritable de surendettement dans notre pays.

Quant aux retards de paiement des crédits encourus, ils atteignent pour les crédits hypothécaires 0,7 % en 1996, donc pas même 1 %. Pour le crédit à la consommation, selon deux calculs différents, la défaillance peut être évaluée entre 4,5 % et 10 %. Mais compte tenu de l'importance des crédits hypothécaires dans le total, l'ensemble de l'arriéré par rapport à l'encours n'atteint que 2,2 %. Cela ne ressemble en rien à un surendettement.

Par rapport aux pays étrangers, le comportement psychologique et économique des ménages belges ne les conduit pas au surendettement et la situation est tout à fait satisfaisante et acceptable. Si nous examinons le tableau qui donne l'endettement des ménages, nous constatons que le Belge a un endettement de 35,1 % par rapport aux revenus disponibles. La Grande-Bretagne a un endettement qui frise les 95 %, l'Allemagne fédérale les 90 % et même la France, dont le comportement est le plus proche du nôtre, a un endettement de 41,5 % par rapport aux revenus disponibles, environ 6 points plus élevés que le nôtre. Les États-Unis sont bien entendu à 92,5 % par rapport aux revenus disponibles, mais c'était un fait bien connu.

Les ménages belges se comportent donc de manière prudente; l'endettement les effraie et ils le refusent.

Si le surendettement est un problème de société, il convient d'en analyser les raisons pour y porter remède. Au cours d'une réunion relativement récente avec le secteur financier, un exposé nous a indiqué clairement que la principale cause des défauts de paiement pour les emprunts et les ventes à tempérament résidait dans les accidents de la vie. Environ 45 % des défauts de paiement sont dus aux hasards de l'existence. Ce n'est pas une législation contre le surendettement qui pourrait porter remède à des situations causées par le chômage, la maladie, le divorce, le décès ou d'autres circonstances accidentelles qui frappent la carrière et la vie de toute une série de nos concitoyens.

Les motifs non financiers ­ négligence, litige d'un fournisseur, litige matrimonial, etc. ­ représentent 15 %, les problèmes temporaires de liquidité 6,5 %, la disparition ­ souvent délictueuse ­ de l'emprunteur, 2,5 %. Seuls 31 % ­ soit moins d'un tiers ­ des arriérés de paiement sont dus à un endettement sciemment ou inconsciemment trop élevé. Souvent, la plus grande partie de cet endettement trop élevé est due à des charges excessives que le débiteur a encourues inconsciemment. C'est seulement pour rencontrer ce type de situation ­ 16 % des cas ­ que le projet trouverait une faible justification, ce qui revient à user d'un canon pour abattre un moustique.

Or, même ces situations ne nécessitent pas un instrument aussi lourd, aussi insupportable. Concrètement, ce projet présente une série de conséquences négatives.

La première réside dans une augmentation du coût du crédit. Nous avons déjà adopté de nombreuses lois qui ont eu des effets secondaires et pervers et qui ont suscité de nouveaux problèmes au lieu d'en résoudre. Une loi qui assouplit la remise de dette peut susciter un comportement opportuniste, moins circonspect par rapport au risque. Un nombre plus important de personnes pourraient être tentées de s'endetter excessivement. La loi pourrait avoir un effet diamétralement opposé à son objectif.

Ce risque plus élevé implique une augmentation de la prime de risque et donc des taux plus élevés.

Monsieur le vice-premier ministre, vous recréez ainsi ce qui devait disparaître par notre adhésion à l'euro des taux d'intérêt trop élevés. La législation aurait un effet contre-indiqué. Prêter en Belgique coûtera plus cher que prêter dans d'autres pays de l'euro, à cause du risque créé par la loi. Si un nombre plus important de personnes s'endettent, la loi augmentera le risque lié au crédit. Pour répondre à ce risque accru, les taux d'intérêts seront majorés, ce qui risque d'amplifier davantage le phénomène de surendettement.

De plus, l'augmentation du coût du crédit pourrait avoir pour conséquence de limiter précisément l'accès au crédit pour les consommateurs responsables. Dans ce cas aussi, la loi a un effet pervers puisqu'elle crée une situation inverse au but poursuivi.

Mais outre l'augmentation du coût de crédit, vous augmentez également les risques d'abus. Nous regrettons que ne soit pas exigée la bonne foi dans le chef du débiteur lors de la décision de remise de dette. Pour nous, il s'agit d'une condition essentielle que l'on retrouve d'ailleurs dans les autres procédures ayant le même objet : en droit commun, en crédit à la consommation ainsi que dans les législations étrangères. La bonne foi contractuelle comme condition préalable à toute remise de dette est notamment reconnue par la loi allemande sur l'insolvabilité et par la jurisprudence majoritaire des cours d'appel de France. Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions est à ce point fondamental dans notre système juridique qu'il a même été pris en considération récemment dans le cadre de la réforme de la faillite et du concordat.

Il ne nous paraît pas concevable qu'un débiteur qui a dissimulé volontairement des informations sur sa situation financière ou des éléments de son patrimoine pour échapper à son créancier et qui a accumulé des dettes en connaissance de cause, puisse bénéficier de votre procédure de règlement collectif des dettes. La version actuelle du projet laisse donc la porte ouverte à des abus de la part de débiteurs de mauvaise foi. En France, une loi analogue, la loi Neiertz, connaît plus de 50 % de demandes d'application qui sont irrecevables précisément en raison de la mauvaise foi des débiteurs. Nous redéposerons donc un amendement réaffirmant que la remise totale ou partielle de dette ne peut intervenir que dans les cas de bonne foi contractuelle.

Enfin, j'aborderai la problématique de la « déresponsabilisation » du consommateur et le risque d'accroissement du surendettement qu'elle entraîne. L'institutionnalisation de la remise de dette risque en effet d'amener le consommateur belge à faire preuve de moins de prudence quand il contracte un crédit. Or, une telle réaction pourrait paradoxalement provoquer une augmentation de l'endettement.

Avant de conclure, je voudrais attirer votre attention sur un élément qui figure dans l'annexe 1 à notre rapport ­ il s'agit d'une publication de la Commission européenne. Cette publication me paraît intéressante surtout si vous étiez tenté d'en revenir à une centrale des risques positive à la Banque nationale et si l'on devait enregistrer toutes les dettes, comme ce fut proposé à une certaine époque. Comme je l'avais déjà démontré, cette publication indique très clairement d'une part que la Belgique est un des pays les moins endettés en ce qui concerne le crédit à la consommation ­ il s'agit de données de 1990 ­ et que, d'autre part, il n'existe aucune corrélation entre le crédit à la consommation et l'existence d'une centrale positive des risques. En effet, les comportements en matière de crédit à la consommation sont radicalement différents dans les quatre cas où une centrale positive existe, à savoir en Allemagne, en Norvège, en Irlande et au Royaume-Uni. Le deuxième tableau figurant dans cette même annexe, à la page 63, vous montre que l'endettement en Belgique est tout à fait contrôlé et qu'il ne dévie pas par rapport à la moyenne européenne. Cela prouve à suffisance que cette loi n'était pas nécessaire.

En conclusion, le PRL ne votera pas ce projet. Nous considérons que notre pays n'a pas véritablement besoin d'un tel dispositif, que le présent projet ne permet de prendre des mesures que lorsque le débiteur a déjà quasiment la tête dans l'eau et que le dispositif mis en place manquera son objectif en raison des effets pervers que je viens d'évoquer. Il comporte, en outre, le risque que le débiteur contracte des dettes avec une plus grande désinvolture encore que par le passé. À nos yeux, il eut été préférable d'encourager et de renforcer la prévention et, surtout, l'information par une meilleure éducation du consommateur et par une simplification plutôt que par un alourdissement de la législation sur le crédit. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Istasse.

M. Istasse (PS). ­ Monsieur le président, le problème du surendettement en Belgique, sans être un phénomène nouveau, a pris une acuité toute particulière dans notre pays, comme dans le reste de l'Europe, avec la crise économique grave que nous avons traversée.

Certes, de tous les citoyens d'Europe, le Belge est le moins endetté et le plus économe, on vient d'en faire la démonstration. Mais nous pensons, en tant que socialistes, que les moyennes et les statistiques ne peuvent faire oublier la dure réalité de la prolifération de surendettements. J'estime qu'en l'occurrence, les moyennes sont trompeuses et cachent un certain nombre de cas individuels de plus en plus sérieux, compte tenu des circonstances économiques ambiantes, et que l'on a tort de mélanger les données macro et micro-économiques.

Comment ignorer en effet que, le chômage aidant, des personnes de condition de moins en moins modeste se retrouvent à la suite d'un accident, d'une maladie ou de la perte d'un revenu, littéralement étranglées par leurs dettes ?

Le début du surendettement, ce n'est qu'un emprunt pour un logement, une voiture, un équipement ménager... que les revenus du ménage suffisent amplement à couvrir, jusqu'à ce qu'intervienne le grain de sable, l'accident qui fait basculer la famille dans la catastrophe financière.

L'emprunt n'est plus couvert, les échéances s'amoncellent et les intérêts courent : une partie de plus en plus considérable du budget est absorbée par le remboursement des seuls intérêts, lorsqu'il est encore possible. Les dettes s'accumulent et la tentation de faire face aux emprunts au moyen d'autres emprunts se développe, et cela, jusqu'à ce que ces expédients ne suffisent plus.

Viennent alors les saisies sur salaire, quand salaire il y a, ou les saisies mobilières et immobilières qui laissent les familles dans le plus grand dénuement, et ce sans que leur situation s'en trouve améliorée à terme, pas plus d'ailleurs que celle du créancier qui, le plus souvent, ne retrouve qu'une partie de sa mise.

Les témoignages de la situation catastrophique dans laquelle se trouve alors le ménage, sont légion : que ce soit au travers des permanences sociales, notamment celles des parlementaires, des associations de consommateurs, des CPAS ou de l'aide judiciaire, c'est toujours le même constat et le même portrait d'une situation désespérée.

Car la réalité, c'est que des personnes se trouvent, à un moment de leur vie, devant l'incroyable constat que, quoi qu'elles fassent, elles devront « survivre » » leur vie durant avec un revenu inférieur au minimex par la faute d'une dette qui ne pourra que s'accroître et qu'elles ne pourront donc jamais rembourser.

Pour ces personnes, l'insolvabilité est souvent le dernier recours, la dernière « solution » et les conséquences sont toujours les mêmes.

L'une d'elles est, bien sûr, la précarité. Comment en serait-il autrement lorsqu'il est légalement impossible d'épargner et que, jour après jour, il faut vivre avec la portion congrue des allocations sociales ou de ce qu'il reste d'un salaire ?

Une autre conséquence est la démotivation tout aussi inévitable. Pour celui qui a encore un emploi, c'est la perspective de ne plus pouvoir améliorer sa situation matérielle, quels que soient les efforts consentis, et pour celui qui n'a plus d'emploi, c'est la perspective d'un profond désoeuvrement, voire du désespoir.

Il va de soi que toute la famille souffre d'une telle situation : à commencer par les enfants qui démarreront leur existence avec de graves handicaps, risquant ainsi de perpétuer la précarité et de créer de véritables noyaux de pauvreté, ce qui est profondément injuste, de notre point de vue.

De telles injustices sont d'autant plus inacceptables qu'elles se révèlent économiquement « contre-performantes » et que, dans la pratique, nombre de dettes ne sont jamais remboursées avec les conséquences négatives que cela suppose pour les créanciers victimes de cette situation.

Cette réalité, aucune statistique ne peut la décrire, et pourtant, plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens la vivent aujourd'hui.

Il fallait donc s'attaquer au plus vite et de la manière la plus efficace à ce fléau. Or, jusqu'ici, les mesures prises avaient été trop timides et, par conséquent, sans réelle portée : l'article 38 de la loi de 1991, sans être inutile, s'est révélé insuffisant à l'usage, pour ne reprendre que cet exemple.

C'est pourquoi notre groupe, attaché à la défense du consommateur, ne pouvait qu'applaudir à l'initiative du gouvernement et en particulier à celle du vice-premier ministre et ministre des Affaires économiques, Elio Di Rupo, de prendre cette question à bras le corps par le dépôt d'un projet de loi.

Un premier mécanisme tend enfin à permettre la vente d'immeubles de gré à gré, alors que, jusqu'à présent, la vente d'un immeuble permettait à l'acheteur de réaliser une « bonne affaire » aux dépens du vendeur forcé de ce bien. Les résultats d'une telle vente, grevée d'énormes frais, ne couvraient que partiellement la dette dont l'immeuble était pourtant censé être la garantie.

Cette situation était d'autant plus choquante que les dettes avaient bien souvent été contractées dans le but d'acquérir ou de faire bâtir l'immeuble en question et que le débiteur se trouvait privé de son bien tout en restant criblé de dettes.

Il était donc plus que temps de permettre l'optimisation de la vente des immeubles saisis au bénéfice du débiteur, et donc du créancier, afin d'atténuer les effets pervers du système actuel.

Ce projet donne aussi l'occasion au juge de faire un choix en faveur de l'acheteur qui accepte de laisser le débiteur dans son logement. Cette disposition, d'apparence anodine, est d'une importance considérable car elle permet d'espérer que la famille surendettée ne perdra pas, avec la vente du bien immobilier, son lieu d'existence, ce qui, jusqu'à présent, ajoutait un traumatisme supplémentaire à une situation déjà des plus pénibles.

Un deuxième mécanisme, nettement plus médiatique, est le règlement collectif des dettes, notamment par la possibilité pour les juges d'effacer une partie de la dette.

Cette dernière disposition, dont la presse s'est largement fait l'écho, ne doit pas nous faire oublier que ce projet ne peut être résumé en une seule mesure. Tout en responsabilisant tous les acteurs du surendettement, ce projet vise à rendre l'espoir à ceux qui, face à la montagne de leurs dettes, perdent tout espoir de la franchir un jour. Moyennant d'importants efforts, il donne en effet un nouvel espoir au débiteur surendetté. Il lui donne également l'envie et la volonté de franchir le cap et de se bâtir un nouvel avenir, alors qu'il n'avait pour seul horizon que l'insolvabilité annoncée et définitive.

En aucun cas, il ne peut être permis qu'un individu soit à ce point écrasé par un système qu'il en perde toute dignité. C'est à ce défi qu'un tel projet veut répondre et c'est ce que notre groupe veut souligner.

Il va de soi que pour être efficace et porteur de résultats significatifs, ce projet devait poser un acte aussi symbolique que déterminant; à savoir la possibilité d'une remise partielle des dettes. Cette disposition est indispensable et n'a absolument pas pour vocation d'encourager le surendettement ou la mauvaise foi comme d'aucuns ne l'ont que trop dit. Cette remise n'est que partielle et s'accompagne d'une responsabilisation complète du débiteur qui devra respecter un plan d'apurement drastique lui donnant néanmoins l'espoir de repartir à zéro.

De ce fait, toutes les craintes exprimées quant à un possible renchérissement du crédit nous semblent non fondées. Les intérêts du créancier sont bien mieux servis par de telles mesures que par la législation actuelle, où le débiteur se laisse dériver dans l'insolvabilité et où de très nombreuses dettes deviennent irrécouvrables.

Avec le présent projet, le créancier connaîtra la part irrécouvrable de la dette dès le départ, cette part étant inférieure à sa perte actuelle. La différence pour le créancier sera donc positive. Mais elle le sera encore plus pour le débiteur, enfin libéré de cette épée de Damoclès qui le forçait à rejoindre l'économie souterraine.

Un défi de cette ampleur, dont les effets seront bénéfiques pour l'ensemble de la société, est aussi difficile qu'il est nécessaire.

Le texte qui a été élaboré à la Chambre était à la fois courageux et novateur. Son importance rendait indispensable son évocation, et ce même s'il nous a semblé inopportun d'amender le texte.

Le projet qui en résulte et qui vous est maintenant soumis correspond donc à nos attentes. Il est la pièce maîtresse d'une lutte volontariste contre l'exclusion, la mise à l'écart du circuit économique de nos concitoyens par le surendettement. C'est pour cela que nous le voterons et que nous demandons d'ores et déjà au gouvernement et au vice-premier ministre d'en assurer la mise en oeuvre la plus rapide.

Avec ce projet, un énorme pas aura été franchi. Ce ne sera peut-être pas le dernier. Il faudra d'abord veiller, bien sûr, à son application et à la manière dont il sera reçu par les acteurs de terrain. Il faudra peut-être veiller à l'affiner. Mais il faudra aussi s'attaquer au chapitre de la prévention. La centrale de données positives de l'endettement est une autre direction dans laquelle une réflexion devra être menée.

D'ici là en tout cas, le présent projet aura permis un énorme pas dans la bonne direction. Nous le voterons avec la plus grande satisfaction. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer van Goethem.

De heer Van Goethem (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, de SP-fractie verheugt zich over de totstandkoming van het wetsontwerp. Hiermee wordt immers eindelijk effectief werk gemaakt van een collectieve schuldenregeling en wordt er een voorlopig punt gezet achter een lange wetgevende voorbereiding. Reeds sinds 1991 pleit de SP voor de totstandkoming van een wettelijk kader waarmee een uitweg kan worden geboden aan particulieren die zich in een uitzichtloze situatie van schuldenoverlast bevinden.

Bij de voorbereiding van deze wet vroegen sommigen zich af of het, aangezien het slechts om een beperkt probleem gaat, wel zin heeft een algemene regeling op te stellen. Wij beschikken inderdaad slechts over partiële cijfers. Het uiteindelijke probleem, de overmatige schuldenlast, is doorgaans het resultaat van een jarenlang en complex parcours van financiële problemen die vaak een cumulatie zijn van kredietopnamen, debetsaldi, nalatigheidsintresten, boetes en gerechtskosten. Deze vernietigende schuldenmolen resulteert op een bepaald moment in een schuldenoverlast.

De sterkste signalen dat meer en meer particulieren voor onoverkoombare moeilijkheden staan, komen van het veld. Welzijnswerkers in kansarmoedeprojecten, maatschappelijke diensten van mutualiteiten en OCMW's, vrederechters, gerechtsdeurwaarders en zelfs kantoorhouders van bankfilialen worden veelvuldig geconfronteerd met gezinnen die in een situatie zijn terecht gekomen waarbij zij het geheel van hun schulden niet meer aankunnen.

De oorzaken van deze problemen kunnen van diverse aard zijn en er is vaak een combinatie van verschillende elementen. Dikwijls gaat het om economische oorzaken, zoals het verlies van werk ingevolge bedrijfssluitingen of herstructureringen. Ook persoonlijke tegenslagen zoals ziekte, ongeval of het overlijden van een partner zijn er verantwoordelijk voor dat gezinnen met voldoende financiële armslag om hun kredieten te kunnen betalen, dat plots en onvoorzien niet meer kunnen.

Tijdens de voorbereiding van de wet werd veel gesproken over goede trouw. Het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat sommigen te kwader trouw overmatige schulden aangaan, maar zij vormen slechts een kleine minderheid. Dat velen een krediet aanvragen om het hoofd boven water te houden na misslagen waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn en zo hun droevige financiële werkelijkheid verhelen, is ook een feit. Wij wijzen hier op de helaas nog steeds bestaande onverantwoorde praktijken van sommige kredietverstrekkers die consumenten aanzetten tot buitensporige kredietopnamen, onder meer door het aanbieden van zogenaamd goedkoop krediet.

Aangezien er in de wetgeving geen instrumenten voorhanden zijn die in een uitweg voorzien voor de zopas geschetste situaties, moet er dringend een oplossing komen waarbij alle schulden, ongeacht hun aard of oorsprong, in aanmerking worden genomen.

Sommigen beweren dat het wetsontwerp de onverantwoordelijkheid in de hand zal werken. Dat is een misvatting. In het ontwerp zijn de voorwaarden ingebouwd die misbruiken moeten vermijden. De collectieve schuldenregeling voorziet niet alleen in betalingsfaciliteiten, maar eveneens in verplichtingen voor de schuldenaar. Ook de schuldeisers zullen er trouwens voordeel bij hebben. Dankzij de regeling zal hun schuldvordering eerder aangezuiverd zijn dan wanneer ieder voor zich zijn schuld moet invorderen. De voornaamste krachtlijnen van het wetsontwerp beantwoorden aan onze visie op de collectieve schuldenregeling.

Het is van belang dat de wet een duidelijk doel heeft, namelijk het financieel herstel van de schuldenaars binnen een overzienbare termijn van maximaal vijf jaar en op een wijze die moet toelaten intussen een menselijk bestaan te leiden. De regeling mag dus niet als resultaat hebben dat de schuldenaar achteraf nog steeds met een schuldprobleem wordt geconfronteerd.

Zeer belangrijk is dat het wetsontwerp voorrang geeft aan de minnelijke schikking. De rechter kan evenwel, als stok achter de deur voor het geval een overeenkomst onmogelijk is, een aanzuiveringsregeling opleggen.

Wij verheugen ons erover dat het principe van de kwijtschelding van de schulden is aanvaard. Hoewel deze maatregel slechts zelden zal worden toegepast en aan strenge voorwaarden wordt onderworpen, moet er rekening mee worden gehouden dat een gedeeltelijke kwijtschelding in sommige gevallen onvermijdelijk is om de doelstelling van de wet te realiseren.

De collectieve schuldenregeling bevat jammer genoeg ook zeer bediscussieerbare bepalingen en zelfs ronduit betreurenswaardige elementen. Zo betreuren wij dat in een periode waarin graag en veelvuldig wordt gepleit om het gerecht dichter bij de bevolking te brengen, niet meer werk wordt gemaakt van de toegankelijkheid van de procedure. De nieuwe wetgeving zal haar doel immers voorbijschieten indien de personen tot wie de wet zich richt, de weg naar de procedure niet vinden. Dit is bijvoorbeeld een probleem bij de keuze van de rechter. Met het oog op een grotere toegankelijkheid, moet de voorkeur gaan naar de vrederechter, aangezien die door de mensen het best gekend is en zijn bevoegdheden het dichtst aanleunen bij de schuldenproblematiek. Een recente studie van het Centre de Droit de la Consommation bevestigt dit en onderstreept dat de vrederechter het dichtst bij de rechtzoekende staat. De beslagrechter is door de bevolking amper gekend en staat zowel sociaal als ruimtelijk op een veel grotere afstand. De keuze voor de beslagrechter komt voort uit het naar mijn oordeel verkeerde uitgangspunt om de schuldenregeling in het beslagrecht te laten regelen. Het beslagrecht heeft nu eenmaal een totaal ander doel. Een ander punt van kritiek is dat er voor de kwijtschelding van de collectieve schuldenregeling een relatief lange minimumduur van drie jaar wordt voorgeschreven. Bovendien hypothekeert de wet haar eigen uitgangspunt van volledig financieel herstel binnen de redelijke periode van vijf jaar door de mogelijkheid tot verlenging voor sommige schulden op te nemen. Die minimumduur is trouwens zinloos voor de uitzichtloze gevallen waarbij er weinig of in het geheel geen terugbetalingsmogelijkheden zijn. De verlenging van de termijn voor sommige schulden dreigt dan weer een pervers effect te hebben, aangezien niemand een dergelijk streng regime kan volhouden, zonder het risico te lopen in nieuwe problemen terecht te komen.

Wij hadden gehoopt dat wij het wetsontwerp met deze en andere meer technische wijzigingen zouden kunnen amenderen tijdens de behandeling door de Senaat. Dit blijkt niet mogelijk. Men argumenteert dat dit zou leiden tot een vertraging van de publicatie van de wet. Dit is uiteraard een belangrijk argument, maar dit moet toch worden gerelativeerd, aangezien het wetsontwerp voortkomt uit een parlementair initiatief dat reeds tijdens de vorige legislatuur in de Kamer werd goedgekeurd. De regering heeft tot 10 juni 1997 gewacht om de tekst als een wetsontwerp in te dienen.

Het was voor mij een grote verrassing dat dit ontwerp niet kan worden geamendeerd. Het is het eerste dossier dat ik als senator te behandelen krijg en ik ga ervan uit dat de evocatieprocedure precies tot doel heeft amendering mogelijk te maken. Dat dit niet kan roept dan ook onvermijdelijk vragen op over de zin van de evocatieprocedure en over de rol van de Senaat in dergelijke gevallen.

Wat dit dossier betreft zal ik onze opmerkingen en kritieken op het ontwerp bundelen en op basis daarvan in de eerstkomende dagen een eigen initiatief nemen. De SP-fractie zal ondertussen het ontwerp goedkeuren. Het is immers niet verantwoord om nog meer tijd verloren te laten gaan. Ondanks de tekortkomingen wordt met deze regeling immers een belangrijke stap gedaan in de aanpak van de schuldenoverlast bij particulieren. Het is een probleem dat in de media weinig aandacht krijgt, het gaat hier om stille armoede.

Ik hoop dat de vice-eerste minister na de goedkeuring van het ontwerp snel opdracht geeft voor een ruime informatiecampagne betreffende de nieuwe mogelijkheden, zodat een maximaal rendement kan worden gehaald uit dit wetgevend werk. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, il était urgent d'apporter une solution au problème social que constitue le surendettement, problème qui touche dans notre pays près de 113 000 foyers ­ soit environ 300 000 personnes ­ et ce d'autant plus que ce phénomène ne cesse de s'accroître. Il nous appartenait en tant que législateur de prendre les mesures utiles permettant de briser la spirale de désespoir dans laquelle très souvent sont plongées les personnes surendettées, afin de leur rendre la confiance nécessaire pour un nouveau départ.

Les premières initiatives parlementaires en la matière remontent à près de dix ans déjà. Le PSC n'est pas resté inactif et a largement participé à ce débat puisqu'il a déposé plusieurs propositions visant à lutter contre les effets néfastes de l'endettement. Je me permets de rappeler notamment la proposition de loi déposée par Mme Hanquet le 24 mars 1988 « tendant à atténuer les effets négatifs de l'endettement excessif des consommateurs » et la proposition de loi déposée par Mme Corbisier le 21 mai 1991 modifiant le code judiciaire en vue d'introduire une procédure de règlement amiable en cas de saisie-exécution.

Le projet dont nous discutons était donc mûr. Il a fait l'objet de discussions intenses et approfondies à la Chambre. Elles ont abouti à un travail de qualité, à tel point que l'évocation du projet n'était pas vraiment indispensable.

Mis à part cette remarque, on doit se réjouir de l'adoption de ce texte qui permettra à la Belgique de rattraper enfin la législation de ses pays voisins. Je songe plus particulièrement aux pays anglo-saxons ainsi qu'à la France qui connaissent déjà depuis longtemps des régimes de « faillite civile ». On peut peut-être reprocher au projet de commettre quelques entorses au droit commun, ainsi qu'à la sécurité juridique, en permettant au juge des saisies de remettre totalement ou partiellement certaines dettes, suivant le respect de strictes conditions. Il s'agit cependant d'une option politique importante visant à faire céder ces principes lorsque leur rigoureuse application met à mal la dignité humaine.

Le point principal des discussions en commission du Sénat fut de savoir s'il fallait exiger comme condition d'accès à la procédure de règlement collectif de dettes une quelconque forme de bonne foi dans le chef du débiteur. En effet, certains amendements furent à nouveau déposés au Sénat en vue d'exclure du champ de la procédure les débiteurs de mauvaise foi, alors que les seules conditions exigées actuellement par le projet sont, dans le chef du débiteur, d'être de manière durable en état de cessation de paiement et surtout de ne pas avoir manifestement organisé son insolvabilité.

À juste titre, ces amendements furent rejetés car leur adoption aurait immanquablement eu pour conséquence de vider le projet de loi. En effet, exiger purement et simplement la bonne foi du débiteur comme condition d'accès aurait entraîné, avant même que la procédure ne soit entamée, un « pré-litige » afin de déterminer si cette condition était ou non remplie. Or, la notion de bonne foi est une notion extrêmement difficile à cerner concrètement. Nous le voyons tous les jours dans la vie politique.

De plus, les personnes noyées par les problèmes financiers rencontrent très souvent les pires difficultés à adopter une gestion exempte de tout reproche. Il est évident, toutefois, que si la bonne foi n'est pas une condition préalablement requise, elle n'en demeure pas moins une exigence élémentaire durant la procédure de règlement de dettes elle-même. Pour en terminer sur ce point, je voudrais préciser que, contrairement à ce qui a été dit, la notion d'« insolvabilité organisée » utilisée par le projet comme condition d'accès est une notion parfaitement connue au niveau juridique puisqu'elle est utilisée notamment en droit pénal. Cette condition devrait permettre l'accès de la procédure au débiteur malheureux tout en en interdisant l'accès aux fraudeurs.

Pour le surplus, on doit se féliciter de la logique même de ce projet, qui, en instituant des médiateurs de dettes, permet de ne pas laisser le débiteur seul face à l'ensemble de ses créanciers. Toutefois, pour que ces médiateurs accomplissent le travail que l'on est en droit d'attendre de leur part, il conviendra de les rémunérer de manière raisonnable. Dans une même logique, il convient aussi que l'intendance soit renforcée au niveau des chambres des saisies afin que le surcroît de travail engendré par cette réforme puisse être assimilé.

Comme l'a dit l'intervenant précédent, cette réforme ne peut en aucun cas être considérée comme un total aboutissement. Je suis convaincue que ce projet requiert d'autres modifications ultérieures portant, entre autres, sur la prévention du surendettement. En effet, si ce projet permet de développer des procédures d'accompagnement budgétaire au profit de familles surendettées, il n'en reste pas moins que des dispositions doivent aussi être adoptées afin d'éviter les crédits trop faciles et d'aider les prêteurs à mieux connaître les risques qu'ils encourent en prêtant à des personnes incapables de rembourser. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Di Rupo, vice-premier ministre.

M. Di Rupo, vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. ­ Monsieur le président, je voudrais d'abord, à mon tour, remercier les services du Sénat du travail qu'ils ont accompli, ainsi que le rapporteur, absent en ce moment. Je remercie également les différents intervenants, et plus particulièrement, M. Van Goethem qui a fourni un effort considérable. De son intervention, je retiens l'opportunité de mener une campagne d'information; nous nous y attacherons.

Cependant, il est évident que, comme tout travail humain, ce projet de loi est perfectible.

Monsieur le président, après avoir entendu MM. Coene et Hatry, notamment, je voudrais rappeler quelques éléments. Je formulerai au préalable une remarque à l'attention de M. Hatry; j'espère que ce dernier ne m'en tiendra pas rigueur.

J'ai constaté avec étonnement que des annexes avaient été ajoutées au rapport après la clôture des travaux en commission. Je m'interroge sur l'origine de celles-ci : comme vous l'avez dit au cours de votre intervention, monsieur Hatry, nous n'avons pas eu l'occasion d'en discuter en commission. Peut-être s'agit-il de documents joints à d'autres annexes et a-t-on jugé utile de les ajouter ? Cependant, les données sont appréhendées sous un angle unilatéral et auraient mérité d'être commentées et discutées.

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, au cours de la discussion en commission, le vice-premier ministre s'était engagé à fournir un certain nombre de renseignements précis concernant le surendettement en Belgique. Nous les attendons toujours à l'heure actuelle.

Nous disposions d'informations dont le vice-premier ministre voudra bien ne pas contester l'origine. En effet, elles émanent de la Commission de l'Union européenne, de l'Observatoire du crédit et de l'endettement, de l'OCDE, de la Banque nationale de Belgique dont je n'ignore pas, monsieur le vice-premier ministre, qu'à vos yeux, elle manque d'objectivité, de l'Union professionnelle du crédit et de la Centrale des crédits de la Banque nationale. Pour ma part, je ne vois pas ce que de telles sources ont de partisan et d'unilatéral.

Si le vice-premier ministre nous avait communiqué les documents qu'il s'était engagé à nous fournir en commission, ceux-ci seraient repris en annexe du rapport. Faute de renseignements objectifs et précis qu'il aurait dû nous transmettre, nous avons dû recourir à d'autres sources d'informations, tout aussi objectives.

M. Di Rupo, vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. ­ Force m'est donc de constater qu'il s'agit bien de documents mis en annexe au rapport, même si je prends acte du reproche formulé par M. Hatry.

J'en reviens à présent au projet. Celui-ci constitue indéniablement un élément de lutte important contre le surendettement et la pauvreté. Je ne veux pas exagérer le phénomène qui se développe dans la plupart des pays occidentaux; malheureusement, notre pays n'est pas épargné. Le surendettement peut être défini comme une incapacité durable ou structurelle de faire face à ses obligations financières. Il convient de distinguer l'endettement du surendettement. Chaque fois que l'on revient sur les statistiques relatives à l'endettement des Belges en général ­ données dont j'ai connaissance à l'instar d'autres collègues de cette assemblée ­, on souligne le fait que nous sommes les champions de l'épargne. Mais il ne s'agit évidemment pas des mêmes catégories de personnes. Si, à certains égards, les chiffres sont extrêmement flatteurs pour notre pays, tant mieux! Il est vrai que la Belgique est un pays riche mais il est faux de prétendre que tous les Belges sont riches. Il revient aux responsables publics d'assurer l'équité dans le traitement de chacun et de garantir le respect de la dignité humaine de tous.

Le recours au crédit est un élément indispensable de tout système économique moderne. Je n'ai d'ailleurs jamais nié que les Belges recourent relativement peu ­ peut-être trop peu ­ au crédit.

La politique du gouvernement ne consiste certainement pas à entraver le développement du crédit aux particuliers. Le présent projet ne constitue en aucune façon un obstacle pour ce secteur et il n'entraîne pour lui aucune charge nouvelle. C'est même tout le contraire puisqu'il y aura un caractère assaini. Cette forme de chantage à l'augmentation du coût du crédit me paraît injustifiée.

Ce qu'il faut éviter, c'est le glissement de l'endettement normal et acceptable vers le surendettement, et ce par des mesures adéquates de prévention. Selon certains, ces dernières sont suffisantes actuellement. J'y reviendrai dans un instant. Mais lorsque, malgré tout, des situations de surendettement surviennent, des moyens efficaces doivent être mis en place pour les traiter. C'est l'objet du présent projet.

Peut-on encore contester l'importance du surendettement en Belgique ? Certains sous-entendent que l'on parle de choses tout à fait insignifiantes. Je ne partage pas cet avis. Les observateurs privilégiés que sont les CPAS et les services sociaux sont unanimes pour affirmer que ce fléau est en augmentation constante depuis quelques années, qu'il génère de véritables drames humains au sein des familles et que les victimes sont légion. En raison de l'extrême diversité des dettes, il est évidemment difficile de quantifier le phénomène de façon précise. Mais si l'on se rapporte à l'exposé des motifs du projet de loi, aux discussions qui ont eu lieu en commission et au débat qui a été mené à la Chambre, je pense que les statistiques, et non seulement les annexes introduites par le président de la commission, montrent de manière incontestable l'ampleur de ce phénomène.

Ces statistiques ne prennent en compte que les défauts de paiement de crédits ­ crédits hypothécaires et crédits à la consommation ­ et non les difficultés qui concernent d'autres dettes comme les arriérés de loyers, les pensions alimentaires ou les factures d'énergie. Mais il faut savoir que les personnes surendettées ont rarement à faire face à un seul type de dettes, ces dernières étant presque toujours de nature très diverse.

Je reviens aux chiffres qui ont été cités en matière de contentieux de crédit et je rappelle que la proportion de contrats en cours pour lesquels le débiteur est défaillant atteignait en 1995 près de 14%. Il est du devoir de toute société évoluée de s'attaquer à ce fléau du surendettement qui, très souvent, conduit à des situations inextricables de pauvreté, qui, malheureusement, n'ont plus rien de marginal ni d'exceptionnel.

En écoutant très attentivement nos collègues, j'ai pris note, non sans satisfaction, que l'existence d'une centrale positive dans les pays qui nous entourent ne diminuait pas le recours au crédit. C'est ce que j'ai cru comprendre des propos de M. Hatry. Je le remercie pour cet argument justifié. Nous pourrons revenir sur cet élément au moment opportun.

Quant à l'espèce de slogan sur la déresponsabilisation des emprunteurs, comment peut-on y croire si l'on examine avec objectivité le contenu des textes ? La sévérité des mesures que l'on doit prendre est terrible. En effet, le juge peut, s'il prononce la remise définitive d'un certain nombre de dettes, liquider le patrimoine des personnes concernées et les obliger à vivre avec un revenu égal au minimex. Les contraintes réelles imposées dans ce cas de figure sont vraiment exceptionnelles.

Je n'oublie pas qu'il faut également prévenir l'apparition du surendettement, notamment en réglementant mieux certaines pratiques contestables qui ont cours en matière de crédit à la consommation. Mon département y travaille activement. Nous espérons aboutir dans ce domaine également.

Monsieur le président, je me suis permis de reprendre la parole et de préciser un peu nos intentions. Je comprends qu'il y ait deux points de vue différents. J'espère que nous pourrons voter demain, après avoir examiné les articles, ce projet de loi qui honore un pays avancé comme le nôtre et je n'oublie pas, monsieur Van Goethem, que tout est perfectible et ce texte également. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je souhaite faire une mise au point. Je n'ai jamais dit que le recours à une centrale positive de risque ne diminuait pas le recours au crédit. J'ai bien dit qu'aucune corrélation n'existait entre le niveau du recours au crédit et l'existence, dans les quatre pays que j'ai désignés, d'une centrale positive.

Je renvoie le vice-premier ministre à la page 10 du rapport où se trouvent exprimées de façon détaillée les raisons d'être de l'annexe et les questions restées sans réponse de sa part.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, uit de discussie blijkt duidelijk dat noch de vice-eerste minister noch de meerderheid duidelijke argumenten kunnen geven om hun voorstel te verantwoorden. Men kan immers niet naast de cijfers kijken, maar de meerderheid negeert de feiten in cijfers en past gewoon twee technieken toe. Aan de ene kant zegt ze dat het over heel wat anders gaat en aan de andere kant verwijst ze naar enkele individuele schrijnende gevallen om een wetgevend initiatief te verrechtvaardigen. De vice-eerste minister is echter niet in staat ook maar één afdoend cijfer naar voren te brengen waaruit blijkt dat de te zware schuldenlast een probleem is. Er zijn natuurlijk individuele schrijnende toestanden. Niemand van ons ontkent dat. We vragen ons alleen maar af of er daarvoor een heel systeem op poten moet worden gezet dat iedereen penaliseert. Er zijn in ons land immers andere instrumenten voorhanden om hulp te bieden. Ik denk bijvoorbeeld aan de OCMW's. Dat is het centrale standpunt van de VLD in deze zaak.

In tegenstelling tot wat wordt beweerd, meent de VLD dat de belangen van de verbruiker hier niet worden verdedigd, want de meerderheid van de verbruikers zullen de kosten van deze opvang moeten helpen betalen. Het verwondert mij in dit verband dat de vice-eerste minister zomaar beweert dat het wetsontwerp geen nieuwe last oplegt. Artikel 20 legt immers nieuwe lasten op aan de kredietverleners om het fonds dat die uitgaven moet doen, te financieren. De kredietverleners gaan natuurlijk deze bijkomende kosten doorrekenen in de kostprijs van het krediet en de gemiddelde verbruiker zal hiervoor moeten opdraaien. Het krediet zal duurder worden, de drempel voor het aangaan van een krediet zal verhogen en de omzet zal verminderen. Er zal dus wel degelijk een effect zijn op het hele kredietgebeuren.

Ik heb ook een bedenking bij de zogenaamde responsabilisering van de acteurs. De regering verhoogt de « aantrekkelijkheid » van de schuldherschikking, maar is niet bereid ook maar de kleinste beperking in te bouwen, zodat alleen zaken waarbij er geen kwade trouw is, in aanmerking komen. Men zet bijgevolg de poort wagenwijd open voor allerlei onverantwoordelijke gedragingen. Ik begrijp niet dat men dit wil doen, zonder daar een echte responsabilisering van de betrokkenen tegenover te stellen.

Overmatige schuldenlast zal maar verdwijnen wanneer de betrokkenen verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden, maar nu wordt die verantwoordelijkheid alleen maar verminderd.

De voorzitter . ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close.

We gaan nu over tot de bespreking van de artikelen van het wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen waarop amendementen werden ingediend.

Nous passons tout d'abord à l'examen des articles du projet de loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis auxquels des amendements ont été déposés.

Artikel 2 luidt :

Hoofdstuk II. ­ Procedure van collectieve schuldenregeling

en schuldbemiddelaar

Art. 2. § 1. Het opschrift van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervangen door het volgende opschrift :

« Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling ».

§ 2. In het vijfde deel van hetzelfde Wetboek wordt een titel IV ingevoegd met als opschrift « Collectieve schuldenregeling », die de artikelen 1675/2 tot 1675/19 bevat, luidend als volgt :

« Hoofdstuk I . ­ Procedure van collectieve

schuldenregeling

Afdeling 1. ­ Algemene bepalingen

Art. 167.2. Elke natuurlijke persoon met woonplaats in België, die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel kan, indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen.

Indien de in het eerste lid bedoelde persoon vroeger koopman is geweest, kan hij dat verzoek slechts indienen ten minste zes maanden na het stopzetten van zijn handel of, zo hij failliet werd verklaard, na de sluiting van het faillissement.

De persoon waarvan de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling werd herroepen bij toepassing van artikel 1675/15, § 1, eerste lid, 1º en 3º tot 5º, kan gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van het vonnis van herroeping geen verzoekschrift tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen.

Art. 1675/3. Bij wege van een collectieve schuldenregeling stelt de schuldenaar, onder toezicht van de rechter, aan zijn schuldeisers voor een minnelijke aanzuiveringsregeling te treffen.

Indien over deze minnelijke aanzuiveringsregeling geen akkoord wordt bereikt, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.

De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

Afdeling 2. ­ Inleiding van de procedure

Art. 1675/4. § 1. De vordering tot collectieve schuldenregeling wordt ingeleid bij verzoekschrift en behandeld overeenkomstig de artikelen 1027 tot 1034.

§ 2. Het verzoekschrift bevat de volgende vermeldingen :

1º de dag, de maand, en het jaar;

2º de naam, de voornamen, de geboortedatum, het beroep en de woonplaats van de verzoeker en in voorkomend geval de naam, de voornamen, de woonplaats en de hoedanigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers;

3º het onderwerp en in het kort de gronden van de vordering;

4º de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen;

5º de identiteit van de eventueel voorgestelde schuldbemiddelaar;

6º naam, voornamen, beroep, woonplaats en geboortedatum van de echtgenoot van de verzoeker of de met de verzoeker samenwonende(n), desgevallend hun huwelijksvermogensstelsel evenals de samenstelling van het gezin;

7º een gedetailleerde staat en raming van de baten en de lasten van het vermogen van de verzoeker, van het gemeenschappelijk vermogen indien hij gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen en van het vermogen van de echtgenoot of de met de verzoeker samenwonende(n);

8º een gedetailleerde staat en raming van de, binnen de zes maanden voorafgaand aan de inleiding van het verzoekschrift, vervreemde goederen die deel uitmaakten van de vermogens bedoeld in 7º;

9º de naam, de voornamen en de woonplaats of, wanneer het een rechtspersoon betreft, de benaming en de zetel, van de schuldeisers van de verzoeker en in voorkomend geval van de schuldenaars van de verzoeker en van de personen die voor hem een persoonlijke zekerheid hebben gesteld;

10º in voorkomend geval de geheel of gedeeltelijk betwiste schulden en de gronden van betwisting;

11º de procedures tot het verkrijgen van uitstel van betaling bedoeld in artikel 1334, en die tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten, bedoeld in artikel 1337bis en in artikel 59, § 1, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, waarin de verzoeker betrokken is;

12º de redenen van de onmogelijkheid om zijn schulden terug te betalen;

13º de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.

§ 3. Als de vermeldingen onvolledig zijn, vraagt de rechter binnen acht dagen de verzoeker om zijn verzoekschrift aan te vullen.

Art. 1675/5. De procedures bedoeld in artikel 1675/4, § 2, 11º, zijn geschorst, zolang geen uitspraak is gedaan over de toelaatbaarheid van de vordering tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling.

De beschikking van toelaatbaarheid houdt van rechtswege de schrapping in van de ingediende vorderingen op grond van de procedures bedoeld in het eerste lid.

Art. 1675/6. § 1. Onverminderd artikel 1028, tweede lid, doet de rechter uitspraak over de toelaatbaarheid van de vordering binnen acht dagen na indiening van het verzoekschrift. Als de rechter aan de verzoeker vraagt zijn verzoekschrift aan te vullen overeenkomstig artikel 1675/4, § 3, volgt de beschikking over de toelaatbaarheid uiterlijk acht dagen na neerlegging van het vervolledigde verzoekschrift ter griffie.

§ 2. Als de rechter het verzoek toelaatbaar acht, stelt hij in zijn beschikking, met diens akkoord, een schuldbemiddelaar aan en, in voorkomend geval, een gerechtsdeurwaarder en/of een notaris.

§ 3. In zijn beschikking doet de rechter ambtshalve uitspraak over de eventuele toekenning van volledige of gedeeltelijke rechtsbijstand.

§ 4. De griffie betekent de beschikking aan de griffies van de rechtbanken waarbij de in artikel 1675/5 bedoelde procedures aanhangig zijn gemaakt.

Art. 1675/7. § 1. Onverminderd de toepassing van § 3, doet de beschikking van toelaatbaarheid een toestand van samenloop ontstaan tussen de schuldeisers en heeft de opschorting van de loop van de interesten en de onbeschikbaarheid van het vermogen van de verzoeker tot gevolg.

Tot de boedel behoren alle goederen van de verzoeker op het ogenblik van de beschikking, alsmede de goederen die hij tijdens de uitvoering van de collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt.

§ 2. Alle middelen van tenuitvoerlegging die strekken tot betaling van een geldsom worden geschorst. De reeds gelegde beslagen behouden echter hun bewarende werking.

Indien de dag van de gedwongen verkoop van de in beslag genomen roerende of onroerende goederen reeds vóór de beschikking van toelaatbaarheid was bepaald en door aanplakking bekendgemaakt, geschiedt deze verkoop voor rekening van de boedel.

§ 3. De beschikking van toelaatbaarheid houdt voor de verzoeker het verbod in om, behoudens toestemming van de rechter :

­ enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat;

­ enige daad te stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, behoudens de betaling van een onderhoudsschuld voor zover deze geen achterstallen betreft;

­ zijn onvermogen te vergroten.

§ 4. De gevolgen van de beschikking van toelaatbaarheid lopen verder, onder voorbehoud van de bepalingen van de aanzuiveringsregeling, tot de verwerping, het einde of de herroeping van de aanzuiveringsregeling.

§ 5. Onverminderd de toepassing van artikel 1675/15 is iedere daad gesteld door de schuldenaar in weerwil van de gevolgen verbonden aan de beschikking van toelaatbaarheid niet tegenwerpbaar aan de schuldeisers.

§ 6. De gevolgen van de beschikking van toelaatbaarheid vangen aan de eerste dag die volgt op het opmaken van het bericht van collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1390quinquies .

Art. 1675/8. Tenzij deze opdracht hem reeds was toevertrouwd in de beschikking van toelaatbaarheid kan de schuldbemiddelaar, belast met een procedure van minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling, zich richten tot de rechter overeenkomstig artikel 1675/14, § 2, derde lid, teneinde de schuldenaar of een derde te gelasten hem al de nuttige inlichtingen te verstrekken over verrichtingen uitgevoerd door de schuldenaar en over de samenstelling en de vindplaats van diens vermogen.

Hoedanook kan de derde gehouden tot het beroepsgeheim of tot de zwijgplicht, zich daarop niet beroepen. De artikelen 877 tot 882 zijn op hem van toepassing.

Art. 1675/9. § 1. Uiterlijk drie dagen na de uitspraak van de beschikking van toelaatbaarheid moet de griffier deze bij gerechtsbrief ter kennis brengen van :

1º de verzoeker onder toevoeging van de tekst van artikel 1675/7, evenals aan zijn echtgenoot-niet verzoeker;

2º de schuldeisers en de personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld onder toevoeging van een afschrift van het verzoekschrift en van de als bijlage toegevoegde stukken, van een formulier van aangifte van schuldvordering, van de tekst van § 2, van dit artikel en van de tekst van artikel 1675/7;

3º de schuldbemiddelaar onder toevoeging van een afschrift van het verzoekschrift en van de als bijlage toegevoegde stukken;

4º de betrokken schuldenaars onder toevoeging van een afschrift van de tekst van artikel 1675/7. Zij worden ervan op de hoogte gebracht dat iedere betaling, vanaf ontvangst van de beschikking, in handen van de schuldbemiddelaar moet gebeuren.

Deze kennisgeving geldt als betekening.

§ 2. De aangifte van schuldvordering moet uiterlijk een maand na toezending van de beschikking van toelaatbaarheid bij de schuldbemiddelaar worden verricht, hetzij bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbericht, hetzij bij aangifte op zijn kantoor met ontvangstbericht gedagtekend en ondertekend door de bemiddelaar of zijn gemachtigde.

Die aangifte omschrijft de aard van de schuldvordering alsmede de verantwoording ervan, het bedrag ervan in hoofdsom, interesten en kosten, de eventuele redenen van voorrang, alsook de procedures waartoe ze aanleiding kan geven.

Afdeling 3. ­ Minnelijke aanzuiveringsregeling

Art. 1675/10. § 1. De schuldbemiddelaar neemt ter plaatse op de griffie kennis van de op naam van de schuldenaar opgestelde berichten van beslag, delegatie en overdracht.

§ 2. De schuldbemiddelaar stelt een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling op dat de noodzakelijke maatregelen bevat voor de verwezenlijking van de in artikel 1675/3, derde lid, bedoelde doelstelling.

§ 3. Alleen de niet betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, kunnen in het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling worden opgenomen ten belope van de aldus verantwoorde bedragen.

§ 4. De schuldbemiddelaar zendt het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbericht naar de schuldenaar, in voorkomend geval diens echtgenoot, en de schuldeisers.

De regeling moet door alle belanghebbende partijen goedgekeurd worden. Ieder bezwaar moet ofwel bij ter post aangetekende brief met ontvangstbericht ofwel door middel van een verklaring bij de schuldbemiddelaar uiterlijk twee maanden na toezending van het ontwerp worden ingebracht. Bij ontstentenis van bezwaar onder die voorwaarden en binnen die termijn, worden de partijen geacht met de regeling in te stemmen.

Artikel 51 is niet van toepassing.

Het bericht gezonden naar de belanghebbende partijen neemt de tekst over van het tweede lid van deze paragraaf.

§ 5. Bij instemming bezorgt de schuldbemiddelaar de minnelijke aanzuiveringsregeling, het verslag van zijn werkzaamheden en de dossierstukken aan de rechter.

De rechter doet uitspraak op stukken en neemt akte van het gesloten akkoord. Artikel 1043, tweede lid, is van toepassing.

Afdeling 4. ­ Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Art. 1675/11. § 1. Wanneer de schuldbemiddelaar vaststelt dat geen overeenkomst over een minnelijke aanzuiveringsregeling kan worden bereikt en in ieder geval wanneer binnen de vier maanden te rekenen van zijn aanwijzing geen overeenkomst kon worden bereikt, maakt hij een proces-verbaal in die zin op dat hij, met het oog op een eventuele gerechtelijke aanzuiveringsregeling, aan de rechter bezorgt.

De schuldbemiddelaar legt het dossier van de procedure van minnelijke aanzuiveringsregeling, met toevoeging van zijn opmerkingen, ter griffie neer.

§ 2. De rechter bepaalt op een nabije datum een rechtsdag. De griffier roept de partijen en de schuldbemiddelaar op bij gerechtsbrief. De schuldbemiddelaar brengt verslag uit. De rechter doet uitspraak uiterlijk vijftien dagen volgend op het sluiten van de debatten.

§ 3. Wanneer het bestaan of het bedrag van een schuldvordering betwist wordt, stelt de rechter, totdat daarover uitspraak zal zijn gedaan, voorlopig vast welk gedeelte van het betwist bedrag in consignatie moet worden gegeven, rekening ook gehouden, in voorkomend geval, met het dividend dat op grond van de aanzuiveringsregeling wordt toegewezen. In voorkomend geval, zijn de artikelen 661 en 662 van toepassing.

§ 4. In afwijking van de artikelen 2028 tot 2032 en 2039 van het Burgerlijk Wetboek, hebben de personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld slechts verhaal op de schuldenaar in de mate dat zij deelnemen aan de aanzuiveringsregeling en mits eerbiediging ervan.

Art. 1675/12. § 1. De rechter, kan, mits eerbiediging van de gelijkheid onder schuldeisers, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen die de volgende maatregelen kan bevatten :

1º uitstel of herschikking van betaling van de schulden in hoofdsom, interesten en kosten;

2º vermindering van de conventionele rentevoet tot de wettelijke rentevoet;

3º opschorting, voor de duur van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling, van de gevolgen van de zakelijke zekerheden, zonder dat deze maatregel de grondslag kan schaden, evenals opschorting van de uitwerking van de overdrachten van schuldvordering;

4º gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de moratoire interesten, vergoedingen en kosten.

§ 2. Het vonnis geeft de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling aan, die de vijf jaar niet mag overschrijden.

De terugbetalingstermijn van de kredietovereenkomsten kan worden verlengd. De verlengde terugbetalingstermijn van deze kredietovereenkomsten mag de duurtijd van de aanzuiveringsregeling, zoals vastgesteld door de rechter, vermeerderd met de helft van de resterende looptijd van deze kredietovereenkomsten niet overschrijden.

§ 3. De rechter maakt die maatregelen afhankelijk van de vervulling door de schuldenaar van passende handelingen om de betaling van de schuld te vergemakkelijken of te waarborgen. Hij maakt ze ook afhankelijk van het zich onthouden door de schuldenaar van daden die zijn onvermogen zouden doen toenemen.

§ 4. Onverminderd de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op het bestaansminimum en met inachtneming van artikel 1675/3, derde lid, kan de rechter wanneer hij de regeling opstelt, bij bijzonder gemotiveerde beslissing afwijken van de artikelen 1409 tot 1412.

Art. 1675/13. § 1. Indien de maatregelen voorzien in artikel 1675/12, § 1, niet volstaan om de in artikel 1675/3, derde lid, genoemde doelstelling te bereiken, kan de rechter, op vraag van de schuldenaar, besluiten tot elke andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal, onder de volgende voorwaarden :

­ alle goederen die voor beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt op initiatief van de schuldbemiddelaar, overeenkomstig de regels inzake de gedwongen tenuitvoerleggingen. De verdeling heeft plaats met inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers onverminderd de wettige redenen van voorrang;

­ na de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen maakt het saldo, nog verschuldigd door de schuldenaar, het voorwerp uit van een aanzuiveringsregeling met inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers, behalve wat de lopende onderhoudsverplichtingen betreft, bedoeld in artikel 1412, eerste lid.

Onverminderd artikel 1675/15, § 2, kan de kwijtschelding van schulden maar verkregen worden als de schuldenaar de door de rechter opgelegde aanzuiveringsregeling heeft nageleefd, en behoudens terugkeer van de schuldenaar tot beter fortuin vóór het einde van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

§ 2. Het vonnis duidt de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling aan, die ligt tussen drie en vijf jaar. Artikel 51 is niet van toepassing.

§ 3. De rechter kan geen kwijtschelding verlenen voor volgende schulden :

­ de onderhoudsgelden die niet vervallen zijn op de dag van de uitspraak houdende vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling;

­ de schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf;

­ de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement.

§ 4. In afwijking van de voorgaande paragraaf kan de rechter kwijtschelding verlenen voor de schulden van een gefailleerde die overblijven na een faillissement waarvan de sluiting is uitgesproken met toepassing van de wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling sedert ten minste 10 jaar op het moment van neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in artikel 1675/4. Deze kwijtschelding kan niet worden verleend aan de gefailleerde die veroordeeld werd wegens eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk.

§ 5. Onverminderd de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op het bestaansminimum en met inachtneming van artikel 1675/3, derde lid, kan de rechter wanneer hij de regeling opstelt, bij bijzonder gemotiveerde beslissing afwijken van de artikelen 1409 tot 1412.

Afdeling 5. ­ Bepalingen gemeenschappelijk aan beide

procedures

Art. 1675/14. § 1. De schuldbemiddelaar wordt belast met de opvolging en de controle van de in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling bepaalde maatregelen.

De schuldenaar stelt de schuldbemiddelaar onverwijld in kennis van iedere wijziging van zijn vermogenstoestand die optrad na de indiening van het verzoekschrift bedoeld in artikel 1675/4.

§ 2. De zaak blijft ingeschreven op de rol van de beslagrechter, ook in geval van beschikking van toelaatbaarheid in hoger beroep, tot het einde of de herroeping van de regeling.

Artikel 730, § 2, a) , eerste lid, is niet van toepassing.

Bij moeilijkheden die de tenuitvoerlegging van de regeling belemmeren of wanneer nieuwe feiten opduiken, die de aanpassing of herziening van de regeling rechtvaardigen, laat de schuldbemiddelaar, de schuldenaar of een belanghebbende schuldeiser, door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden, de zaak opnieuw voor de rechter brengen.

De griffier stelt de schuldenaar en de schuldeisers in kennis van de datum waarop de zaak voor de rechter komt.

§ 3. De schuldbemiddelaar laat op het bericht van collectieve schuldenregeling, de collectieve aanzuiveringsregeling vermelden, haar verwerping, en de datum waarop die eindigt of wordt herroepen.

Art. 1675/15. § 1. De herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan worden uitgesproken door de rechter, aan wie de zaak, door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden, opnieuw wordt voorgelegd, op verzoek van de schuldbemiddelaar of van een belanghebbende schuldeiser wanneer de schuldenaar :

1º hetzij onjuiste stukken heeft afgegeven met de bedoeling aanspraak te maken op de procedure van gezamenlijke schuldenregeling of deze te behouden;

2º hetzij zijn verplichtingen niet nakomt;

3º hetzij onrechtmatig zijn lasten heeft verhoogd of zijn baten heeft verminderd;

4º hetzij zijn onvermogen heeft bewerkt;

5º hetzij bewust valse verklaringen heeft afgelegd.

De griffier stelt de schuldenaar en de schuldeisers in kennis van de datum waarop de zaak voor de rechter komt.

§ 2. Elke schuldeiser kan vanaf het einde van de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling die een kwijtschelding van schulden in hoofdsom inhoudt, gedurende een periode van vijf jaar aan de rechter een herroeping van de regeling vragen omwille van een bedrieglijke handeling in zijn nadeel gesteld door de schuldenaar.

§ 3. In geval van herroeping herwinnen de schuldeisers individueel het recht hun vordering uit te oefenen op de goederen van de schuldenaar voor de inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen.

Art. 1675/16. De uitspraken die door de rechter worden gedaan in het raam van de procedure van de collectieve schuldenregeling, worden door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht.

Zij zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep en zonder borgstelling.

Behalve wat de beschikking van toelaatbaarheid bedoeld in artikel 1675/6 betreft, zijn zij niet vatbaar voor derdenverzet.

De vonnissen en arresten die bij verstek werden gewezen zijn niet vatbaar voor verzet.

Hoofdstuk II. ­ De schuldbemiddelaar

Art. 1675/17. § 1. Als schuldbemiddelaar kunnen slechts worden aangewezen :

­ de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of ambt;

­ de overheidsinstellingen of de particuliere instellingen, die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend. Deze instellingen doen hiervoor een beroep op natuurlijke personen die aan de door de bevoegde overheid bepaalde voorwaarden voldoen.

§ 2. De schuldbemiddelaar moet onafhankelijk en onpartijdig zijn tegenover de betrokken partijen.

De schuldbemiddelaar kan worden gewraakt indien er wettige redenen zijn om te twijfelen aan zijn onpartijdigheid of zijn onafhankelijkheid. Een partij kan de door haar voorgedragen schuldbemiddelaar alleen wraken om een reden of een feit waarvan ze pas in kennis werd gesteld nadat de schuldbemiddelaar was aangewezen. Geen wraking kan nog worden voorgedragen na het verstrijken van de in artikel 1675/9, § 2, bedoelde termijn voor aangifte van de schuldvordering, tenzij de partij slechts na verloop van deze termijn kennis heeft gekregen van de reden van wraking. De wrakingsprocedure verloopt overeenkomstig de artikelen 970 en 971.

§ 3. De rechter ziet toe op de naleving van de bepalingen inzake de collectieve schuldenregeling. Stelt hij een verzuim vast in hoofde van de schuldbemiddelaar, dan geeft hij hiervan kennis aan de procureur des Konings, die oordeelt welke tuchtrechtelijke gevolgen zulks kan meebrengen, of aan de in § 1, tweede streepje, van dit artikel, bedoelde bevoegde overheid.

Ieder jaar, telkens de rechter het verzoekt en op het einde van de aanzuiveringsregeling maakt de schuldbemiddelaar aan de rechter een verslag over omtrent de stand van de procedure en haar verloop.

De staat van kosten, ereloon of emolumenten bedoeld in artikel 1675/19 wordt opgenomen op het einde van het verslag.

De schuldenaar en de schuldeisers kunnen kennisnemen van dit verslag ter griffie en zonder verplaatsing.

§ 4. In geval van verhindering van de schuldbemiddelaar voorziet de rechter ambtshalve in diens vervanging. De rechter kan, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van iedere belanghebbende, te allen tijde en zo dit volstrekt noodzakelijk blijkt, de schuldbemiddelaar vervangen. De schuldbemiddelaar wordt vooraf opgeroepen om in raadkamer te worden gehoord.

Art. 1675/18. Onverminderd de verplichtingen die hem door de wet worden opgelegd en behalve wanneer hij wordt opgeroepen om in rechte te getuigen, mag de schuldbemiddelaar geen feiten bekend maken waarvan hij kennis had uit hoofde van zijn functie. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hem van toepassing.

Art. 1675/19. De regels en barema's tot vaststelling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar worden door de Koning bepaald. De Koning oefent deze bevoegdheden uit op de gezamenlijke voordracht van de ministers tot wier bevoegdheid Justitie en Economische Zaken behoren.

De staat van ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar komt ten laste van de schuldenaar en wordt bij voorrang betaald.

Tenzij deze maatregelen getroffen werden door de beschikking bedoeld in artikel 1675/10, § 5, in artikel 1675/12 of in artikel 1675/13, geeft de rechter, op verzoek van de schuldbemiddelaar, een bevel tot tenuitvoerlegging voor het voorschot dat hij bepaalt of ten belope van het bedrag van de erelonen, emolumenten en kosten dat hij vaststelt. Zo nodig hoort hij voorafgaandelijk in raadkamer de opmerkingen van de schuldenaar, van de schuldeisers en van de schuldbemiddelaar. De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. Bij elk verzoek van de schuldbemiddelaar wordt een gedetailleerd overzicht van de te vergoeden prestaties en van de gedragen of te dragen kosten gevoegd. »

Chapitre II. ­ De la procédure de règlement collectif de

dettes et du médiateur de dettes

Art. 2. § 1er . L'intitulé de la cinquième partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant :

« Saisies conservatoires, voies d'exécution et règlement collectif de dettes ».

§ 2. Il est inséré dans la cinquième partie du même Code un titre IV intitulé « Du règlement collectif de dettes » comprenant les articles 1675/2 à 1675/19, libellés comme suit :

« Chapitre Ier . ­ De la procédure de règlement

collectif de dettes

Section première. ­ Dispositions générales

Art. 1675/2. Toute personne physique domiciliée en Belgique, qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.

La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er , premier alinéa, 1º et 3º à 5º, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.

Art. 1675/3. Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.

Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.

Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.

Section 2. ­ Introduction de la procédure

Art. 1675/4. § 1er . La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034.

§ 2. La requête contient les mentions suivantes :

1º l'indication des jour, mois et an;

2º les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3º l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

4º la désignation du juge qui doit en connaître;

5º l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;

6º les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;

7º un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;

8º un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines visés au 7º, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;

9º les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, et le siège des créanciers du requérant et, le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;

10º le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;

11º les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er , alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;

12º les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;

13º la signature du requérant ou de son avocat.

§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours à compléter sa requête.

Art. 1675/5. Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11º, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'alinéa 1er .

Art. 1675/6. § 1er . Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée.

§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.

§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.

§ 4. Le greffe notifie la décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.

Art. 1675/7. § 1er . Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.

Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

§ 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.

§ 3. La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :

­ d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine;

­ d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci;

­ d'aggraver son insolvabilité.

§ 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.

§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers.

§ 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quinquies .

Art. 1675/8. À moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.

En toute hypothèse, le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 à 882 lui sont applicables.

Art. 1675/9. § 1er . Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier :

1º au requérant en y joignant le texte de l'article 1675/7, ainsi qu'à son conjoint non requérant;

2º aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête et des pièces y annexées, un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7;

3º au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête et les pièces y annexées;

4º aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes.

Cette notification vaut signification.

§ 2. La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.

Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.

Section 3. ­ Plan de règlement amiable

Art. 1675/10. § 1er . Le médiateur de dettes prend connaissance au greffe, sans déplacement, des avis de saisie, de délégation et de cession établis au nom du débiteur.

§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.

§ 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

§ 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers.

Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. À défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.

L'article 51 n'est pas d'application.

L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

§ 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier.

Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable.

Section 4. ­ Plan de règlement judiciaire

Art. 1675/11. § 1er . Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord dans les quatre mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire.

Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.

§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes par pli judiciaire. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.

§ 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci.

Art. 1675/12. § 1er . Tout en respectant l'égalité des créanciers, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes :

1º le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais;

2º la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal;

3º la suspension, pour la durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance;

4º la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.

§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans.

De terugbetalingstermijn van de kredietovereenkomsten kan worden verlengd. De verlengde terugbetalingstermijn van deze kredietovereenkomsten mag de duurtijd van de aanzuiveringsregeling, zoals vastgesteld door de rechter, vermeerderd met de helft van de resterende looptijd van deze kredietovereenkomsten niet overschrijden.

Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit.

§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

§ 4. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée.

Art. 1675/13. § 1er . Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er , ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes :

­ tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées. La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence;

­ après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er .

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire.

§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application.

§ 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :

­ les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire;

­ les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction;

­ les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite.

§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement depuis plus de 10 ans au moment du dépôt de la requête visée à l'article 1675/4. Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse.

§ 5. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée.

Section 5. ­ Dispositions communes aux deux procédures

Art. 1675/14. § 1er . Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.

Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4.

§ 2. La cause reste inscrite au rôle du juge des saisies, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan.

L'article 730, § 2, a) , alinéa 1er , n'est pas d'application.

En cas de difficultés qui entravent l'exécution du plan ou en cas de survenance de faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, le débiteur ou tout créancier intéressé, fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.

§ 3. Le médiateur de dettes fait mentionner sur l'avis de règlement collectif de dettes, le plan de règlement collectif, son rejet, son terme ou sa révocation.

Art. 1675/15. § 1er . La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur :

1º soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;

2º soit ne respecte pas ses obligations;

3º soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

4º soit a organisé son insolvabilité;

5º soit a fait sciemment de fausses déclarations.

Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge.

§ 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.

§ 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances.

Art. 1675/16. Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire.

Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.

Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, elles ne sont pas susceptibles de tierce-opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

Chapitre II. ­ Du médiateur des dettes

Art. 1675/17. § 1er . Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :

­ les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;

­ les institutions publiques ou les institutions privées, agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.

§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.

Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes. Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971.

§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er , 2e tiret, du présent article.

Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution.

L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19 est inscrit, au bas du rapport.

Le débiteur et les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe et sans déplacement.

§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoqué en chambre du conseil pour y être entendu.

Art. 1675/18. Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 1675/19. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.

L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

À moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. À chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer. »

MM. Hatry et Coene proposent l'amendement que voici :

« Au § 2, à l'article 1675/2 proposé, au premier alinéa, remplacer les mots « elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité » par les mots « elle n'a pas agi de mauvaise foi. »

« In § 2 : in het eerste lid van het voorgestelde artikel 1675/2 de woorden « voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd » vervangen door de woorden « voor zover hij niet te kwader trouw heeft gehandeld. »

La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, nous pensons qu'il faut rétablir la notion de droit commun et remplacer les mots « elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité » par les mots « elle n'a pas agi de mauvaise foi ». Cette correction nous permettrait de nous relier à d'autres législations comparables en Belgique et surtout à l'étranger.

De voorzitter. ­ De heer Coene stelt volgend amendement voor :

« In het voorgestelde artikel 1675/2, eerste lid, de woorden « zijn onvermogen heeft bewerkstelligd » vervangen door de woorden « te kwader trouw heeft gehandeld. »

« À l'article 1675/2, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité » par les mots « elle n'a pas manifestement agi de mauvaise foi. »

Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, aangezien mijn amendement nummer 29 dezelfde strekking heeft als het amendement nummer 1 van de heer Hatry, trek ik mijn amendement in en sluit ik me aan bij het amendement van de heer Hatry.

De voorzitter. ­ Amendement nummer 29 van de heer Coene wordt ingetrokken.

De heer Coene stelt volgend amendement voor :

« Het tweede lid van het voorgestelde artikel 1675/2, aanvullen als volgt : « op voorwaarde dat hij verschoonbaar verklaard werd overeenkomstig artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. »

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 1675/2 proposé, par ce qui suit : « à condition qu'il ait été déclaré excusable conformément à l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. »

Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, dit amendement preciseert een tekst die reeds in de toelichting staat, ook in de tekst zelf. De burger consulteert immers alleen de wettekst en niet de toelichting bij de wettekst. Tot mijn verbazing stel ik echter vast dat de regering deze tekst in de wettekst weigert op te nemen. De vice-eerste minister haalt bovendien verschillende redenen aan waarom deze tekst niet zou kunnen worden opgenomen. Als de tekst echter in de toelichting kan worden opgenomen, moet hij mijns inziens ook in de wettekst kunnen worden opgenomen. Ik houd dit amendement dan ook aan.

Ook mijn amendementen nummers 31 en 32 trek ik in.

De voorzitter. ­ De heer Coene stelt volgend amendement voor :

« In de Nederlandse tekst van het voorgestelde artikel 1675/4, § 1, de woorden « De vordering » vervangen door de woorden « Het verzoek. »

« Dans le texte néerlandais de l'article 1675/4, § 1er , proposé, remplacer les mots « De vordering » par les mots « Het verzoek. »

Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik trek dit amendement in.

De voorzitter. ­ Amendement nummer 31 van de heer Coene wordt ingetrokken.

De heer Coene stelt volgende amendement voor :

« In de Nederlandse tekst van het voorgestelde artikel 1675/5, eerste lid, de woorden « De vordering » vervangen door de woorden « Het verzoek. »

« Dans le texte néerlandais de l'article 1675/5, alinéa 1er , proposé, remplacer les mots « De vordering » par les mots « Het verzoek. »

Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik trek dit amendement in.

De voorzitter. ­ Amendement nummer 32 van de heer Coene wordt ingetrokken.

MM. Hatry et Coene proposent l'amendement que voici :

« Au § 2, à l'article 1675/4 proposé, remplacer le § 3 par la disposition suivante :

« § 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les 8 jours du dépôt de la requête à compléter celle-ci. »

« In § 2 : § 3 van het voorgestelde artikel 1675/4 vervangen als volgt :

« § 3. Als de vermeldingen onvolledig zijn, vraagt de rechter aan de verzoeker zijn verzoekschrift binnen acht dagen na de indiening ervan aan te vullen. »

La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, le but de cet amendement est de créer une plus grande sécurité juridique. En insérant dans la loi un dispositif qui permet de préciser quand débute la période de huit jours durant laquelle le juge doit inviter le requérant à compléter sa demande. Nous précisons « que le juge incite le requérant dans les huit jours du dépôt de la requête à compléter celle-ci ».

L'absence de précision crée une insécurité juridique.

M. le président. ­ MM. Hatry et Coene proposent l'amendement que voici :

« Au § 2, à l'article 1675/8 proposé, remplacer le second alinéa par la disposition suivante :

« En toute hypothèse, le tiers tenu à un devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 et 882 lui sont applicables. »

« In § 2 : het tweede lid van het voorgestelde artikel 1675/8 vervangen als volgt :

« De derde die gehouden is tot zwijgplicht, kan zich daar in geen geval op beroepen. De artikelen 877 tot 882 zijn op hem van toepassing. »

MM. Hatry et Coene proposent l'amendement subsidiaire à l'amendement nº 3 que voici :

« Au § 2, à l'article 1675/8 proposé, remplacer le second alinéa par la disposition suivante :

« Le cas échéant, le juge peut autoriser les tiers tenus au secret professionnel à faire connaître les secrets dont ils sont dépositaires. Les articles 877 à 882 leur sont alors applicables. »

« In § 2 : het tweede lid van het voorgestelde artikel 1675/8 vervangen als volgt :

« De rechter kan de derden die tot het beroepsgeheim gehouden zijn, in voorkomend geval machtigen de geheimen die hun zijn toevertrouwd, te kennen te geven. De artikelen 877 tot 882 zijn op hen van toepassing. »

La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, nous considérons que le cas du tiers qui se voit libéré complètement de toute obligation de secret professionnel ou de devoir de réserve est traité de façon trop absolue. Nous craignons que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme soit méconnu par ce dispositif. Nous voulons que ce texte ne soit applicable qu'au seul cas du devoir de réserve.

L'amendement subsidiaire relève de la même préoccupation. Nous demandons que seul le juge puisse autoriser des tiers tenus au secret professionnel à faire connaître les secrets dont ils sont dépositaires.

M. le président. ­ J'ai un problème de nature linguistique à vous soumettre. Dans la version néerlandaise de votre amendement on peut lire le mot « zwijgplicht » . En français, ce terme a été traduit par « devoir de réserve ». S'agit-il bien du même concept ?

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Il me semble que la traduction est exacte et que ces deux termes recouvrent bien le même champ sémantique dans la terminologie juridique mais peut-être serait-il utile de consulter un juriste spécialisé.

M. le président. ­ Dans ce cas, nous ferons procéder à la vérification par les services compétents.

M. Hatry propose l'amendement que voici :

« Au § 2, à l'article 1675/9 proposé, au § 1er , premier alinéa, 1º, remplacer les mots « son conjoint non requérant » par les mots « son conjoint ou cohabitant non requérants. »

« In § 2 : in § 1, eerste lid, 1º, van het voorgestelde artikel 1675/9 de woorden « zijn echtgenoot-niet verzoeker » vervangen door de woorden « de niet-verzoekende echtgenoot of met hem samenwonende persoon. »

La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, cet amendement a une petite histoire que je tiens à évoquer un peu plus longuement que les autres amendements déposés.

Je me réfère à la page 39 du rapport. Dans l'article 1675/4, paragraphe 2, sexto et septimo, on a mis sur le même pied le conjoint et le cohabitant, non requérants. En effet, il faut éviter qu'un requérant demandant l'application de cette loi ne mette en cause de façon occulte le patrimoine soit du conjoint, soit du cohabitant. On a jugé qu'il était opportun de l'indiquer à l'article 1675/4. L'amendement que j'avais introduit en commission visait, dans un autre dispositif où se trouvait le conjoint non requérant, à ajouter pour des raisons absolument identiques, la notion de cohabitant. Comment le texte de cet amendement a-t-il été traité en commission ?

Je cite le rapport : « Selon un commissaire, l'amendement met nettement le doigt sur un manque de logique dans le texte à l'examen. Le bicaméralisme doit précisément permettre de corriger, dans la deuxième Chambre, les imperfections que l'on n'a pas remarquées dans la première. L'intervenant déclare qu'il ne peut dès lors pas accepter que le ministre rejette systématiquement les amendements du Sénat sur la base d'arguments peu convaincants, ..., ­ le ministre en jugera peut-être autrement ­ simplement pour que le texte ne soit pas amendé. »

Je poursuis donc ma citation du rapport : « Le ministre ne partage pas l'analyse excessive du membre sur le rôle du Sénat et ne pense pas qu'il ait une attitude discourtoise à l'égard de celui-ci. Le ministre rappelle que pour ce qui concerne le projet de loi sur la protection de la concurrence économique, ... » il l'a déposé ici.

« Quant au fond de l'amendement, on ne parle que du conjoint non requérant et pas du cohabitant. » Il s'ensuit une longue discussion à la suite de laquelle nous pouvons lire : « Toutefois, si la commission veut considérer l'amendement comme une correction technique de texte, le ministre pourrait accepter que l'on ajoute le terme « cohabitant » à l'article 1675/9, paragraphe 2. »

Le ministre voulait donc éviter une procédure qui aurait donné lieu à un amendement renvoyé à la Chambre des représentants et j'avais accepté sur cette base de retirer mon amendement. Nous aurions pu régler les choses de cette manière en évitant un vote. La modification a donc été acceptée tant par le ministre que par la commission en tant que correction de texte mais malheureusement le texte nous est revenu de la Chambre où la modification n'a pas été considérée comme une correction de texte. C'est pour cette raison que je réintroduis l'amendement et signale au Sénat que le ministre avait bien marqué son accord sur le fond de cet amendement.

Pourquoi cet élément me semble-t-il important ? Parce que des conséquences patrimoniales importantes peuvent découler tant pour le conjoint qui ne requiert en rien l'application de cette loi et qui pourrait ne pas en être informé que pour un cohabitant qui se verrait dissimuler le début de cette opération qui a pourtant des conséquences graves et importantes à l'égard du ménage de fait que forment le cohabitant et le requérant.

En conséquence, il me paraît tout à fait logique, dans ce contexte, que l'obligation d'information soit exactement la même pour le cohabitant que pour le conjoint, dans des circonstances identiques à celles mentionnées à l'article 1675/4 dont le texte prévoit les deux situations. Sans doute la Chambre ne s'est-elle pas aperçue qu'il était opportun de prévoir deux articles identiques en la matière.

M. le président. ­ La parole est à M. Di Rupo, vice-premier ministre.

M. Di Rupo, vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. ­ Monsieur le président, je n'ai pas pris la parole jusqu'à présent, toutes les réponses figurant dans le rapport. Je voudrais cependant apporter quelques éclaircissements concernant l'amendement numéro 5 de M. Hatry.

Je rappelle que cet amendement à l'article 2 a été discuté en commission, où j'avais fait valoir les raisons pour lesquelles le gouvernement considérait qu'il fallait le rejeter.

La commission a finalement considéré qu'il pouvait s'agir d'une correction de texte, et l'a acceptée comme telle. La Chambre a cependant fait valoir qu'une telle modification ne pouvait être acceptée comme correction technique et le texte du projet de loi est dès lors resté inchangé.

Sur le fond, selon son auteur, cet amendement serait justifié par le fait que l'article 1675/4, paragraphe 2, a été modifié à la Chambre, par un amendement qui ajoute les mots « ou des personnes cohabitant avec le requérant ».

Cet article 1675/4, paragraphe 2, concerne les mentions de la requête. Il faut, selon le 6º, y indiquer les coordonnées du conjoint. On y a donc ajouté les coordonnées des cohabitants.

Idem pour le point 7º : il faut mentionner l'état détaillé du patrimoine du requérant, du conjoint, ou le cas échéant, des cohabitants.

Pourquoi a-t-on ajouté ces renseignements concernant les cohabitants parmi les mentions de la requête ? Parce que le juge doit, sur la base de la requête unilatérale, avoir des renseignements suffisamment précis sur la situation familiale du requérant et surtout sur la situation patrimoniale de son conjoint et/ou de ses cohabitants. On vise explicitement non seulement le concubin, mais aussi les frères et/ou soeurs habitant sous le même toit, de même que les pères et mères. Bref, toutes les personnes qui vivent sous le même toit et qui font partie du ménage. En effet, la transparence du patrimoine est un élément essentiel qui doit permettre d'apprécier l'admissibilité de la demande, et plus tard, la nature des mesures à prendre. Il faut donc une estimation détaillée de l'actif et du passif du requérant, du conjoint, et de ses cohabitants.

L'article 1675/9, paragraphe 1er , a une autre portée : il s'agit simplement ici d'informer de l'ouverture et de l'admissibilité d'une procédure de règlement collectif de dettes.

Il faut informer le conjoint, car s'il n'a pas lui-même signé la requête, c'est très probablement parce qu'il ne cohabite plus avec le requérant.

Quant aux cohabitants qui ne sont pas conjoints, soit ils auront signé la requête, soit, à tout le moins, ils seront informés de l'existence de la procédure par le requérant lui-même puisque, par définition, il cohabite avec eux.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement considère que cet amendement n'est pas fondé.

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je ne comprends pas la réaction du gouvernement. Je constate en effet que les cohabitants, faisant ou non partie de la famille du requérant, dont le nom et la situation patrimoniale figurent dans la requête, ne doivent pas être mis au courant du fait que le requérant a informé le juge de leur existence et de la disponibilité de ressources patrimoniales dans leur chef.

La portée de l'article 1675/9 est l'information. Il faut donc à tout le moins exiger une information obligatoire de toutes les personnes dont le nom et la situation patrimoniale sont évoqués devant le juge par le requérant.

Il est étonnant d'entendre le vice-premier ministre dire qu'il n'est pas nécessaire d'informer les cohabitants des noms figurant dans la requête et du fait que leur situation patrimoniale y est décrite, alors que le requérant les met en cause.

De voorzitter. ­ De heer Coene stelt volgend amendement voor :

« In het voorgestelde artikel 1675/10, § 4, tweede lid, na het woord « bezwaar » telkens de woorden « of tegenvoorstel » toevoegen. »

« À l'article 1675/10, § 4, alinéa 2, proposé, remplacer chaque fois le mot « contredit » par les mots « contredit ou contre-proposition. »

Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, om de kans op slagen van de minnelijke aanzuiveringsregeling te verhogen, moeten de schuldeisers de mogelijkheid krijgen een alternatief voorstel in te dienen. Zij zijn niet verplicht hiervan gebruik te maken.

De voorzitter. ­ De heer Coene stelt volgend amendement voor :

« In het voorgestelde artikel 1675/13, § 1, eerste lid, tussen de woorden « schuldenaar » en « besluiten » de woorden « na partijen en de schuldbemiddelaar te hebben opgeroepen en gehoord » invoegen. »

« À l'article 1675/13, § 1er , alinéa 1er , proposé, entre le mot « peut » et le mot « décider », insérer les mots « et après avoir convoqué et entendu les parties et le médiateur de dettes. »

Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de rechter moet alle belanghebbenden, in het bijzonder de schuldeisers, oproepen alvorens over te gaan tot een effectieve uitspraak van schuldkwijtschelding.

M. le président. ­ MM. Hatry et Coene proposent l'amendement que voici :

« Au § 2, à l'article 1675/13 proposé, au § 1er , premier alinéa, insérer les mots « pour autant qu'elles aient été contractées de bonne foi par le débiteur, » entre les mots « en capital, » et les mots « aux conditions suivantes : ».

« In § 2 : in § 1, eerste lid, van het voorgestelde artikel 1675/13 tussen het woord « kapitaal » en de woorden « onder de volgende voorwaarden » invoegen de woorden « voor zover die schulden door de schuldenaar te goeder trouw zijn aangegaan. »

La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, cet amendement vise à préciser, comme à l'article premier, que la notion de bonne foi est requise.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil eraan toevoegen dat het amendement nummer 35 van de heer Delcroix dezelfde strekking heeft als ons amendement. Het wil de notie van « goede trouw » inlassen in het derde lid van artikel 1.

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, l'amendement de M. Delcroix et le nôtre diffèrent quelque peu. Pour M. Delcroix, la condition de bonne foi doit être retenue, mais elle s'applique créancier par créancier, c'est-à-dire dette par dette. Le recours à la loi est admis à l'égard des créances qui ont été traitées de bonne foi par le débiteur mais pas pour les autres dettes.

Notre amendement, quant à lui, vise l'ensemble des dettes. Le recours à ce système ne peut avoir lieu que s'il y a bonne foi.

L'amendement de M. Delcroix est donc plus nuancé tandis que le nôtre vise la globalité de la dette.

M. le président. ­ Si je comprends bien, monsieur Hatry, votre amendement va donc plus loin.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Il est plus radical, monsieur le président. Il conviendra donc, le moment venu, de soumettre notre amendement au vote avant celui de M. Delcroix.

M. le président. ­ C'est à cela que je pensais.

De heer Delcroix stelt volgende amendementen voor :

« Paragraaf 1 van het voorgestelde artikel 1675/13 aanvullen met een derde lid, luidende :

« Indien de schuldenaar bij het aangaan van een schuld, de schuldeiser, als antwoord op diens verzoek, bewust of ten gevolge van een grove nalatigheid, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aangaande zijn betalingsmogelijkheden, kan deze schuld niet worden kwijtgescholden. »

« Compléter le § 1er de l'article 1675/13 proposé par un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Si, au moment de contracter une dette, le débiteur a fourni au créancier, en réponse à sa demande, volontairement ou par négligence grave, des informations incorrectes ou incomplètes concernant ses facultés de remboursement, cette dette ne peut pas faire l'objet d'une remise. »

« In het voorgestelde artikel 1675/16 het derde en het vierde lid doen vervallen. »

« À l'article 1675/16 proposé, supprimer les troisième et quatrième alinéas. »

De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

Le vote sur les amendements est réservé.

Artikel 20 luidt :

Hoofdstuk VI. ­ Fonds ter bestrijding van de Overmatige

Schuldenlast

Art. 20. § 1. Een fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast wordt opgericht, dat een begrotingsfonds vormt in de zin van artikel 45 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

De ontvangsten toegewezen aan het fonds bedoeld in het eerste lid, alsook de uitgaven die ten laste van het fonds kunnen gedaan worden, zijn vermeld tegenover het genoemde fonds in de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

§ 2. Het gedeelte « 32 ­ Economische Zaken » van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen wordt aangevuld met de volgende bepalingen :

« Benaming van het organiek begrotingsfonds :

32-8. ­ Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast.

Aard van de toegewezen ontvangsten :

Jaarlijkse afname van een percentage van het verschuldigd blijvend saldo op 31 december van het voorgaande jaar, van de volgende verrichtingen :

1º hypothecaire leningen of kredietopeningen bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen, uitgevoerd door een onderneming die onderworpen is aan Titel II van hetzelfde besluit of bedoeld in artikel 65 van hetzelfde besluit;

2º hypothecaire kredieten bedoeld in de artikelen 1 en 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, uitgevoerd door een onderneming die onderworpen is aan Titel II van dezelfde wet;

3º consumentenkredieten bedoeld in artikel 1, 4º, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, uitgevoerd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, erkend met toepassing van artikel 74 van dezelfde wet.

Aard van de gemachtigde uitgaven :

Betaling van het onbetaald gebleven saldo na toepassing van artikel 1675/19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaars, voor de verrichtingen uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Vijfde Deel, Titel IV, van het Gerechtelijk Wetboek. »

§ 3. De Koning bepaalt bij in Ministerraad overlegd besluit het percentage van het verschuldigd blijvend saldo van de kredieten bedoeld in § 2, dat wordt aangenomen ten bate van het Fonds, evenals de voorwaarden en de modaliteiten voor het innen van de toegewezen ontvangsten, en de betaling van de toegestane uitgaven.

Hij organiseert eveneens het beheer van het Fonds.

Het afgenomen percentage kan 0,5 op tienduizend van het verschuldigd blijvend saldo van de kredieten bedoeld in § 2, 1º en 2º, en 2,5 op tienduizend van het verschuldigd blijvend saldo van de kredieten bedoeld in § 2, 3º, niet overschrijden.

De Koning oefent Zijn bevoegdheden uit op de gezamenlijke voordracht van de ministers die Economische Zaken en Justitie onder hun bevoegdheid hebben.

§ 4. Om de tussenkomst van het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast te bekomen, delen de schuldbemiddelaars aan dit Fonds het onbetaald gebleven saldo na toepassing van artikel 1675/19, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van hun ereloon, de emolumenten en de kosten voor de verrichtingen uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Vijfde Deel, Titel IV, van het Gerechtelijk Wetboek, mee.

Indien de middelen van het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast ontoereikend zijn om integraal het betalen toe te laten van het onbetaald gebleven saldo, meegedeeld door de schuldbemiddelaars, wordt overgegaan tot de pro rata -betaling.

Chapitre VI. ­ Fonds de traitement du surendettement

Art. 20. § 1er . Il est créé un fonds de traitement du surendettement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa premier, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

§ 2. La partie « 32 ­ Affaires économiques » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes :

« Dénomination du fonds budgétaire organique :

32-8. ­ Fonds de traitement du surendettement.

Nature des recettes affectées :

Prélèvement annuel d'un pourcentage du solde restant dû au 31 décembre de l'année précédente, des opérations suivantes :

1º prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er de l'arrêté royal nº 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, effectués par une entreprise soumise au Titre II du même arrêté ou visée à l'article 65 du même arrêté;

2º crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, effectués par une entreprise soumise au Titre II de la même loi;

3º crédits à la consommation visés à l'article 1er , 4º, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, effectués par une personne physique ou morale agréée en application de l'article 74 de la même loi.

Nature des dépenses autorisées :

Paiement du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes dûs, pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. »

§ 3. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le pourcentage du solde restant dû des crédits visés au § 2, qui est prélevé au profit du Fonds, ainsi que les conditions et les modalités de perception des recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées.

Il organise également la gestion du Fonds.

Le pourcentage prélevé ne peut excéder 0,5 pour dix mille du solde restant dû des crédits visés au § 2, 1º et 2, et 2,5 pour dix mille du solde restant dû des crédits visés au § 2, 3º.

Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant les Affaires économiques et la Justice dans leurs attributions.

§ 4. Pour obtenir l'intervention du Fonds de traitement du surendettement, les médiateurs de dettes lui communiquent le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dûs pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire.

Si les moyens du Fonds de traitement du surendettement sont insuffisants pour lui permettre de payer intégralement le solde communiqué par les médiateurs de dettes, il est procédé au paiement pro rata .

De heer Delcroix stelt voor dit artikel te doen vervallen.

M. Delcroix propose la suppression de cet article.

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

De aangehouden stemmingen en de stemming over het geheel van het wetsontwerp hebben later plaats.

Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.

We vatten nu de artikelsgewijze bespreking aan van het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek.

Nous passons maintenant à l'examen des articles du projet de loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 2. Artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld met een 17º, luidend als volgt :

« 17º de rechter van de woonplaats van de schuldenaar, op het ogenblik waarop de vordering wordt ingediend, wanneer het een vordering betreft bedoeld in artikel 1675/2. »

Art. 2. L'article 628 du Code judiciaire est complété par un 17º, libellé comme suit :

« 17º le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2. »

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 3. In artikel 1395, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « en middelen tot tenuitvoerlegging » vervangen door de woorden « middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling ».

Art. 3. À l'article 1395, alinéa 1er , du même Code, les mots « et aux voies d'exécution » sont remplacés par les mots « aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes ».

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 4. Deze wet treedt in werking de eerste dag van de zesde maand na die waarin zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

­ Aangenomen.

Adopté.

De voorzitter. ­ We stemmen later over het geheel van dit wetsontwerp.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble de ce projet de loi.