1-189

1-189

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 28 MAI 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 28 MEI 1998

(Vervolg-Suite)

WETSVOORSTELLEN ­ PROPOSITIONS DE LOI

Inoverwegingneming ­ Prise en considération

De voorzitter. ­ Aan de orde is de inoverwegingneming van wetsvoorstellen.

L'ordre du jour appelle la prise en considération de propositions de loi.

De lijst van de in overweging te nemen wetsvoorstellen is rondgedeeld, met opgave van de commissies waarnaar het bureau van plan is ze te verzenden.

Leden die opmerkingen mochten hebben, gelieven die voor het einde van de vergadering te doen kennen.

Tenzij er afwijkende suggesties zijn, neem ik aan dat die wetsvoorstellen in overweging zijn genomen en verzonden naar de commissies die door het bureau zijn aangeduid.

La liste des propositions de loi à prendre en considération a été distribuée avec indication des commissions auxquelles le bureau envisage de les envoyer.

Je prie les membres qui auraient des observations à formuler de me les faire connaître avant la fin de la séance.

Sauf suggestions divergentes, je considérerai les propositions de loi comme prises en considération et envoyées aux commissions indiquées par le bureau.

Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, de SP vraagt de stemming over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 1-936/1, dat een inbreuk betekent op de rechten van de mens, een discriminatoir karakter heeft en dus in strijd is met onze rechtsorde.

De voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik zal straks een stemverklaring afleggen. Ik raad de collega's toch al aan het voorstel-Beysen-Gol van 1992 er even op na te slaan. Ik vestig hun bijzondere aandacht op de titel, de bewoordingen en de uiteindelijke doelstellingen van dit voorstel. Pas dan kunnen zij zich eventueel in gezwollen bewoordingen over dit voorstel uitspreken.

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, pour les raisons évoquées par M. Erdman, je sollicite également le vote sur cette prise en considération.

M. le président. ­ Avant le vote, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur ce sujet.

Nous voterons donc tout à l'heure sur la prise en considération de la proposition de loi évoquée par M. Erdman.

Pas d'opposition ?

Geen bezwaar ? (Instemming.)

Il en sera donc ainsi.

Dan is aldus besloten.