1-174

1-174

Sťnat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

S…ANCES DU JEUDI 19 MARS 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 MAART 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER ANCIAUX AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN FINANCIňN EN BUITENLANDSE HANDEL OVER ę HET VERLENEN VAN FISCALE AMNESTIE AAN DE BELGISCHE DIAMANTSECTOR Ľ

QUESTION ORALE DE M. ANCIAUX AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXT…RIEUR SUR ę L'OCTROI DE L'AMNISTIE FISCALE AU SECTEUR DIAMANTAIRE BELGE Ľ

De voorzitter. ≠ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel.

Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ≠ Mijnheer de voorzitter, in De Morgen van gisteren 18 maart wordt gemeld dat de Belgische diamantsector aan de federale regering de toestemming heeft gevraagd om in het kader van een fiscale amnestie-operatie ontdoken kapitalen uit het buitenland naar BelgiŽ te mogen terugbrengen tegen een eenmalige bevrijdende belasting van 10 %. Dit is een van de elementen die de diamantsector naar voren schuift om zijn leiderspositie in de handel van diamant op wereldvlak te handhaven. Deze sector kwam vorig jaar zwaar in opspraak toen ontdekt werd dat inbreuken op de wetgeving er schering en inslag zijn. Dat pleidooi voor fiscale amnestie voor deze specifieke sector sluit helemaal aan bij de argumentering die door sommige senatoren wordt gebruikt in het debat over een algemene fiscale amnestiemaatregel. Volgens hen toont de praktijk aan dat men er met het huidig arsenaal aan repressiemiddelen niet in slaagt de ontdoken kapitalen terug naar BelgiŽ te brengen en dat een algemene amnestiemaatregel ten goede zou komen aan de staatsfinanciŽn en dus ook aan de gemeenschap.

Zal de regering ingaan op het verzoek van de Antwerpse diamantsector en fiscale amnestie verlenen ? Welke belastingvoet zal hierbij dan worden gehanteerd ? Wat is het standpunt van de regering ten opzichte van de andere genomen maatregelen, zoals het herinvoeren van het Don Pedro-systeem ?

Wat is het standput van de regering ten opzichte van het verlenen van fiscale amnestie in het algemeen ?

De voorzitter. ≠ Het woord is aan vice-eerste minister Maystadt.

De heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel. ≠ Mijnheer de voorzitter, ik heb geen enkel initiatief genomen in de richting van fiscale amnestie in het voordeel van de Belgische diamantsector. Ik heb mij ertoe beperkt het memorandum van de sector in ontvangst te nemen en het voor onderzoek door te geven naar mijn administratie. Het hoofdbestuur van de directe belastingen is nog volop met dit onderzoek bezig.

De voorzitter. ≠ Het woord is aan de heer Anciaux voor een repliek.

De heer Anciaux (VU). ≠ Mijnheer de voorzitter, ik begrijp dat men kort wil zijn, maar dit antwoord vind ik toch wel net iets te kort.

Ik heb de vice-eerste minister niet alleen gevraagd wat er op administratief vlak aan de gang is. Hij is al lang, wellicht langer dan hem lief is, minister van FinanciŽn. Het is bijgevolg toch niet abnormaal dat ik hem vraag wat zijn mening is over fiscale amnestie.

De heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel. ≠ Ik ben geen voorstander van fiscale amnestie !

De heer Anciaux (VU). ≠ Fiscale amnestie wordt dus ook niet in overweging genomen ? Er wordt dus niet onderhandeld met de diamantsector ?

De heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel. ≠ Niet over fiscale amnestie.

De heer Anciaux (VU). ≠ Ik noteer dat. Wordt er ook niet onderhandeld over bepaalde aanslagvoeten die zouden kunnen worden gehanteerd voor gelden die vanuit het buitenland terugkomen ? Dat is mijn vraag.

De heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel. ≠ Er zijn onderhandelingen aan de gang tussen mijn administratie en de sector over de correcte toepassing van de fiscale wetgeving.

De heer Anciaux (VU). ≠ Dus zijn er onderhandelingen met de diamantsector over het bepalen van een aanslagvoet conform de fiscale wetgeving.

De heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel. ≠ Neen !

De heer Anciaux (VU). ≠ Geldt deze maatregel alleen voor de diamantsector of is het een algemene maatregel die dient om sommen geld vanuit het buitenland naar BelgiŽ over te hevelen op basis van de fiscale wetgeving ? Zal men hierbij bepalen welke aanslagvoet voor deze sommen van toepassing is ? Dit staat immers in de fiscale wetgeving.

De heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel. ≠ De fiscale wetgeving moet in de diamantsector net als in alle andere sectoren worden toegepast.

De heer Anciaux (VU). ≠ Blijkbaar houdt de vice-eerste minister het bij deze uitleg.

De voorzitter. ≠ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.