1-172

1-172

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 12 MARS 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 12 MAART 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW THIJS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE EN TELECOMMUNICATIE OVER « DE SLUITING VAN 200 POSTKANTOREN »

QUESTION ORALE DE MME THIJS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR « LA FERMETURE DE 200 BUREAUX DE POSTE »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie.

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, op 1 mei zouden 200 Belgische postkantoren hun deuren sluiten. Geruchten hierover doen al een hele tijd de ronde, maar werden nooit bevestigd. Vooral kleine buurtkantoren zouden worden gesloten. Nu kunnen buurtwoners er enkele uren per dag terecht om postzegels aan te kopen en pakketjes te verzenden. Deze kleine kantoren blijken niet rendabel genoeg en hun dienstverlening zou te beperkt zijn. Er wordt beweerd dat het personeel van deze postkantoren niet zal worden ontslagen, maar elders zal worden tewerkgesteld. In het totaal zou het om 100 voltijdse banen gaan. Een postbediende die jarenlang in het kantoor in zijn gemeente heeft gewerkt, zou nu opeens op zijn 55e naar Antwerpen moeten pendelen. Dat kan toch niet.

We hebben de indruk dat de ontmanteling van het platteland is begonnen. Limburg is een plattelandsprovincie waar vele kleine deelgemeenten nog hun postkantoortje hebben. Een aantal daarvan verdween al enkele jaren geleden. Voor de plaatselijke bevolking betekent een dergelijke ingreep de afbouw van haar gemeenschap.

Buurten verloederen, mensen vertrekken en er is geen sociaal leven meer. We trekken geld uit om de leefbaarheid van steden te herstellen. Nu hebben we de kans op tijd in te grijpen en ervoor te zorgen dat de dienstverlening dicht bij de burger, wordt verdedigd. In elke gemeente moet een basisaanbod diensten en voorzieningen worden gegarandeerd. De post is één van deze diensten. De vice-eerste minister zegt altijd dat hij een beheerscontract met een aantal basisvoorwaarden heeft gesloten. Ik vraag me af wat die basisvoorwaarden eigenlijk zijn.

Ik heb een aantal concrete vragen voor de vice-eerste minister. Worden alle postkantoren waar een of twee bedienden tewerkgesteld zijn binnen afzienbare tijd gesloten ? Er wordt gesproken over een tweehonderdtal. Op welke termijn zal de rest worden gesloten ?

Op basis van welke norm worden deze postkantoren gesloten ?

Waar zullen de bedienden van die Limburgse postkantoren terechtkomen ?

Welke postkantoren worden effectief gesloten ? Kunnen we deze lijst krijgen ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan vice-eerste minister Di Rupo.

De heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie. ­ Mijnheer de voorzitter, het autonoom overheidsbedrijf De Post deelt mij mee dat het, zoals elk bedrijf, gehouden is aan de richtlijnen voor een gezond beheer. Bovendien is het overheidsbedrijf in volle evolutie.

De beheersorganen beslisten de lasten voor het jaar 2000 met 10% te verminderen. De sluiting van 200 kantoren kadert in deze doelstelling. Het gaat om kleine kantoren die niet meer aan de kwaliteitsnormen beantwoorden. In de plaats daarvan zal er meer worden geïnvesteerd in de bureautica en in de opleiding van loketbediendenten en postbodes, die over meer tijd zullen beschikken voor de klanten, vooral voor die klanten voor wie de sluiting van de kleine postkantoren gevolgen heeft.

Deze maatregel geldt voor het hele land, voor alle provincies. Limburg is dus geen uitzondering.

Les critères utilisés par l'entreprise afin de sélectionner les bureaux à fermer sont les suivants : le volume d'activité; l'étendue de la zone desservie par le bureau; l'obligation de maintenir un bureau par entité communale et l'interdiction de fermer un bureau s'il n'en existe pas un autre dans un rayon de cinq kilomètres; la fourniture de certains services aux clients, en particulier, les plus défavorisés, qui sont concernés par la fermeture des petits bureaux de poste; l'état des bâtiments; la concurrence interne entre bureaux de poste qui doit être évitée.

La Poste précise que la mise en oeuvre de ces critères a été réalisée en concertation avec les directeurs régionaux et les responsables de secteur, chargés de la politique commerciale au niveau local. L'entreprise a tenu compte de leurs observations.

La Poste ajoute que tout bureau employant une ou deux personnes n'est, bien entendu, pas menacé par les présentes décisions : seuls seront fermés ceux décidés par La Poste.

La Poste insiste sur le fait que le service à la clientèle sera amélioré dans les bureaux maintenus. Ainsi, il est précisé qu'à l'avenir les bureaux ouvriront soit le samedi, soit un jour par semaine jusqu'à 18 heures 30.

Comme je l'ai dit, la population locale concernée par les nouvelles dispositions continuera à être desservie par les facteurs distributeurs. Pendant leur tournée journalière, ceux-ci pourront effectuer la majorité des opérations postales à domicile. Je pense à l'achat de timbres-poste, au paiement des chèques et assignations postales de pension, à l'acceptation des bulletins de versement, des envois recommandés, etc. Par ailleurs, les facteurs auront davantage de temps pour effectuer les opérations à domicile.

L'usager qui souhaitera bénéficier des services rendus par le facteur placera tout simplement à sa fenêtre l'affichette rose bien connue, disponible gratuitement, et qui représente un facteur, ou il téléphonera à un bureau de poste. Le facteur sonnera automatiquement à sa porte et s'occupera de ses opérations avant de reprendre sa tournée.

La Poste dispose également de 1 546 débits de timbres dans le pays. Il s'agit de commerces souvent installés en zone rurale, dans des librairies ou dans des surfaces commerciales. On peut y acheter timbres-poste, cartes postales, postograms, etc. Une extension de ce réseau peut être envisagée là où un bureau est supprimé.

En ce qui concerne le personnel, La Poste précise que les employés des bureaux supprimés réintégreront la perception d'attache de leur agence, c'est-à-dire le bureau comptable le plus proche. Il sera fait application de la réglementation postale en la matière.

Par ailleurs, au-delà des dispositions réglementaires, la cellule de réaffectation de l'unité de service du personnel s'occupera, de manière personnalisée, de la situation des agents qui éprouvent des difficultés, tant sur le plan social que professionnel. Cet apport en potentiel humain expérimenté permettra d'atteindre les objectifs d'amélioration de service à la clientèle exposés plus haut.

Enfin, en tant que ministre de tutelle, et en vertu de la loi de 1991, il ne m'appartient pas de mettre en cause les décisions des organes de gestion de La Poste concernant la densité du réseau tant qu'elles sont conformes au contrat de gestion et en l'occurrence, elles le sont.

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Thijs voor een repliek.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, zoals de vice-eerste minister het hier voorstelt, ziet het er allemaal heel mooi uit.

Men haalt steeds opnieuw het argument aan dat De Post een autonoom overheidsbedrijf is. Nu begrijp ik ook wel dat De Post geen liefdadigheidsinstelling is, maar toch mogen we de dienstverlening die De Post vooral op het platteland altijd heeft verstrekt, niet uit het oog verliezen. Enkele jaren geleden werd eveneens een aantal postkantoren gesloten, maar tot vandaag zijn de diensten die de vice-eerste minister daarnet allemaal opnoemde, nog altijd niet verzekerd. Wanneer we als politici de betrokken gemeenten bezoeken, krijgen we altijd opnieuw te horen dat met het sluiten van de postkantoren één van de meest belangrijke voorzieningen uit de deelgemeenten wordt weggenomen.

Ik hoop dat de vice-eerste minister de maatregelen die hij vandaag belooft, zeer snel ten uitvoer zal brengen, zodat de mensen over de nodige dienstverlening kunnen blijven beschikken.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.