1-167

1-167

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 19 FÉVRIER 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 FEBRUARI 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER VAUTMANS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN OVER « DE RICHTLIJNEN AAN DE GEMEENTEN BIJ HET VERVANGEN VAN DE NATIONALE VALUTA'S DOOR DE EURO »

QUESTION ORALE DE M. VAUTMANS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR SUR « LES DIRECTIVES AUX COMMUNES CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES DEVISES NATIONALES PAR L'EURO »

De voorzitter . ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

Staatssecretaris Peeters antwoordt namens de vice-eerste minister.

Het woord is aan de heer Vautmans.

De heer Vautmans (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, op 1 januari 1999 wordt de euro de eenheidsmunt van de Lid-Staten die tot de Economische en Monetaire Unie zullen behoren. De euro zal dus over minder dan een jaar worden ingevoerd. Deze overgang zal een grote inspanning vergen van alle betrokkenen en van de overheid, zowel op het federale niveau als op het niveau van de gemeenschappen, de gewesten en de lokale besturen. Enkele algemene en specifieke problemen, vooral met betrekking tot gemeenten en OCMW's, blijven tot op heden onopgelost. Ik verwijs in dit verband naar de talrijke documenten die door de gemeenten worden gebruikt en waarbij in de toekomst rekening moet worden gehouden met de euro, bijvoorbeeld de belasting- en retributiereglementen.

Het ogenblik is aangebroken om de nodige maatregelen te nemen opdat de overgang voor alle gemeenten uniform en vloeiend zou verlopen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken staat trouwens in voor de coördinatie van de afzonderlijke werkgroep binnen het Admi-euro-project, die de begeleiding en ondersteuning van de lokale besturen op zich neemt.

Heeft de vice-eerste minister al concrete richtlijnen uitgevaardigd voor de gemeentebesturen met het oog op de omschakeling naar de euro ? Dienen de gemeenteraden de nodige wijzigingen goed te keuren om de belasting- en retributiereglementen aan te passen aan de euro en binnen welke termijn moet dit gebeuren ? Het aanpassen van deze reglementen heeft financiële implicaties voor de gemeenten. Is er terzake voorzien in een financiële tegemoetkoming ? Indien dit niet het geval is, wanneer zal de vice-eerste minister zijn verantwoordelijkheid in deze zaak dan opnemen ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan staatssecretaris Peeters.

De heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid. ­ Mijnheer de voorzitter, het is nuttig de aandacht te vestigen op de maatregelen die door de lokale besturen moeten worden genomen om de overgang naar de euro voor te bereiden. De gewesten zijn verantwoordelijk voor het administratief toezicht op de gemeenten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is terzake dus niet bevoegd.

Teneinde de overgang naar de euro voor de lokale besturen in goede banen te leiden, werd binnen de werkgroep Admi-euro van het commissariaat-generaal voor de euro in april 1997 een subgroep Lokale Besturen opgericht, die wordt voorgezeten door de heer Beyens, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze subgroep is samengesteld uit de federale en gewestelijke toezichthoudende overheden, de lokale beheerders, de verenigingen van de provinciale en lokale besturen en vertegenwoordigers van het Gemeentekrediet van België.

Hij heeft tot doel alle vragen te beantwoorden en pragmatische oplossingen uit te werken voor de problemen waarmee de lokale besturen worden geconfronteerd bij de overgang naar de euro.

Eén van de eerste initiatieven van deze werkgroep bestond in het uitnodigen van de gewesten tot het sturen van een omzendbrief naar de lokale besturen, waarbij de nodige richtlijnen in verband met de overgang naar de euro worden verstrekt. Terloops kan ik melden dat de Vlaamse Gemeenschap in oktober een omzendbrief, gedateerd van 16 september 1997, naar de gemeenten, provincies, OCMW's en intercommunales heeft verzonden met een aantal algemene richtlijnen. Het Waalse Gewest heeft op 30 december 1997 een omzendbrief verstuurd naar de betrokken instanties. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deed hetzelfde op 15 december 1997.

Intussen legt de werkgroep Admi-euro Lokale Besturen de laatste hand aan een synthesedocument dat zal worden voorgelegd aan de permanente euro-cel.

Dit document geeft een overzicht van de problemen en de vragen die de invoering van de euro oproept bij de provinciale en lokale overheden, alsook een niet-exhaustieve inventaris van de documenten die ten gevolge van de overgang naar de euro moeten worden gewijzigd. Het document besteedt ook aandacht aan de timing van de invoering van de euro in de rekeningen van de gemeenten. De begrotingen moeten pas vanaf 1 januari 2002 in euro worden gevoerd. Ook de belastingen- en retributiereglementen moeten vanaf die datum worden aangepast. Tijdens de overgangsperiode van 1 januari 1999 tot 31 december 2001 wordt de prijs- of tariefaanduiding in beide munten uitgedrukt.

De werkgroep Admi-euro, Lokale Besturen, zal de gewestelijke overheden uitnodigen om, binnen het kader van hun bevoegdheden, de provinciale en lokale overheden in te lichten over de aanbevelingen van de werkgroep, alsook over andere aanbevelingen die hen kunnen aanbelangen.

Wat de financiële tegemoetkoming betreft, waarover het geachte lid het heeft, kan ik melden dat daarvoor binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken geen kredieten worden uitgetrokken, daar de geplande wijzigingen niet onder de bevoegdheid van het ministerie noch onder onze voogdijopdracht vallen.

Tot zover het antwoord van de vice-eerste minister.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vautmans voor een repliek.

De heer Vautmans (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank de vice-eerste minister voor zijn antwoord. Ik blijf echter op bepaalde punten op mijn honger. Ik heb de indruk dat de federale overheid weer de verantwoordelijkheid doorspeelt naar de gewesten, terwijl deze beweren hier weinig mee te maken te hebben.

De belastingen en retributies dienen volgens de staatssecretaris vanaf 2002 in euro te worden betaald. De burger heeft echter vanaf 1 januari 1999 het recht te vragen om in euro te betalen. Hier blijf ik op mijn honger. Door het ontbreken van reglementeringen zal de burger vragen in euro te betalen en zullen geen belastingen noch retributies meer aan de gemeenten worden betaald.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.