1-165

1-165

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU MARDI 17 FÉVRIER 1998

VERGADERING VAN DINSDAG 17 FEBRUARI 1998

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE FEDERALE STAAT EN DE GEWESTEN BETREFFENDE DE ADMINISTRATIEVE EN WETENSCHAPPELIJKE COÖRDINATIE INZAKE BIO-VEILIGHEID

Algemene bespreking

Artikelsgewijze bespreking

PROJET DE LOI PORTANT ASSENTIMENT À L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L'ÉTAT FÉDÉRAL ET LES RÉGIONS SUR LA COORDINATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE EN MATIÈRE DE BIOSÉCURITÉ

Discussion générale

Discussion des articles

De voorzitter. ­ We vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Nous abordons l'examen du projet de loi.

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer D'Hooghe (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, het wetsontwerp werd op 5 februari 1998 door de commissie voor de Sociale Aangelegenheden besproken en goedgekeurd. Het ontwerp beoogt de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid. Tegelijk worden hiermee twee Europese richtlijnen in het Belgisch recht omgezet.

Het eerste gedeelte handelt over zuiver gewestelijke bevoegdheden inzake de milieu-aspecten en een indeling in klassen.

Het tweede deel betreft het verlenen van vergunningen, na advies, in de volgende gevallen : bij het organiseren van een onderzoek in een laboratorium of in een bedrijf, bij het uitvoeren van testen in de natuur of op mensen en ten slotte bij het in handel brengen van producten.

Het derde gedeelte betreft de oprichting van een adviesraad voor bioveiligheid en van een dienst bioveiligheid en biotechnologie die door de overeenkomstsluitende partijen wordt belast met het verstrekken van het hoger genoemde advies.

Artikel 1 werd met eenparigheid van stemmen aangenomen, de artikelen 2 en 3 en het ontwerp van wet in zijn geheel met 9 stemmen, bij 1 onthouding.

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

Artikel één luidt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 2. Het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de gewesten van 25 april 1997 betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid wordt goedgekeurd.

Art. 2. L'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'État fédéral et les régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité est approuvé.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 3. De regering dient elk jaar bij het Parlement een verslag in, dat betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van dit samenwerkingsakkoord.

Art. 3. Le gouvernement remet un rapport annuel au Parlement sur la mise en oeuvre du présent accord de coopération.

­ Aangenomen.

Adopté.

De voorzitter. ­ We stemmen later over het geheel van het wetsontwerp.

Nous voterons ultérieurement sur l'ensemble du projet de loi.