1-154

1-154

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 18 DÉCEMBRE 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 DECEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1992 OP HET HYPOTHECAIR KREDIET EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 APRIL 1995 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1992 OP HET HYPOTHECAIR KREDIET (EVOCATIE)

Algemene bespreking

Bespreking van artikelen

PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 4 AOÛT 1992 RELATIVE AU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE ET MODIFIANT LA LOI DU 13 AVRIL 1995 MODIFIANT LA LOI DU 4 AOÛT 1992 RELATIVE AU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE (ÉVOCATION)

Discussion générale

Examen d'articles

De voorzitter. ­ Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Nous abordons l'examen du projet de loi.

Overeenkomstig het reglement geldt de door de commissie geamendeerde tekst als basis voor de bespreking. (Zie document nr. 1-693/4 van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1997-1998.)

Conformément à notre règlement, le texte amendé par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-693/4 de la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat. Session 1997-1998.)

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Weyts (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, het wetsontwerp werd in de Kamer op belangrijke punten gewijzigd en op 26 juni 1997 goedgekeurd. De Senaat heeft onmiddellijk geoordeeld dat het moest worden besproken en heeft het op 1 juli 1997 geëvoceerd. De evocatietermijn werd tot 19 december 1997 verlengd omdat aan de Raad voor het Verbruik een advies werd gevraagd dat als bijlage aan het schriftelijk verslag werd toegevoegd. De commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden heeft tijdens vier vergaderingen diepgaand gediscussieerd en heeft uiteindelijk een opnieuw sterk gewijzigde tekst aangenomen. Alle aangenomen amendementen werden door alle aanwezige leden goedgekeurd.

Zoals de minister reeds in de Kamer had uiteengezet, was het de bedoeling van het wetsontwerp om vier problemen in de wet van 1992 op te lossen. De praktijk wees namelijk uit dat een aantal bepalingen ontoepasbaar waren, niet aan de noden van deze specifieke markt waren aangepast of eenvoudigweg onduidelijk waren.

Zo werden de interestristorno's verboden omwille van de onduidelijkheid van de techniek en het gevaar van misleiding van de kredietnemer. Ook « verminderingen buiten tarief », dit zijn verminderingen die niet op voorhand in de prospectus zijn opgenomen, werden verboden omdat de Kamer van oordeel was dat die verminderingen de concurrentie tussen de kredietinstellingen bemoeilijkten.

De verplichting om de kredietzoeker in te lichten over zijn lening werd uitgebreid. Een aflossingsplan moet op voorhand gedetailleerde en betere informatie geven, meer bepaald in geval van rentevoetverminderingen. De senaatscommissie heeft de zorg voor de consument verschillende keren naar voren gebracht.

De minister en later de Kamer herschikten het systeem van de veranderlijkheid van de rentevoet. De rentevoet werd strikt gebonden aan een objectieve referte-index waarbij het begrip « marge » werd geschrapt en een maximumschommeling werd vooropgesteld, vertrekkende van de verminderde rentevoet ingeval van een toegestane vermindering.

De heer Moens, ondervoorzitter, treedt op als voorzitter

De senaatscommissie heeft lang gesproken over de verhouding tussen de Belgische wetgeving inzake het hypothecair krediet en de Europese regelgeving. De Belgische wet zou veel strikter zijn dan de wetgeving in de buurlanden. Men roept de bescherming van de verbruiker in als het algemeen belang dat ervoor zorgt dat de beperkingen in de Belgische wetgeving evenzeer op buitenlandse kredietverleners van toepassing zijn. Het risico bestaat dan dat de goed ingelichte en goed uitgeruste kredietzoeker zich in het buitenland gaat bevoorraden omdat daar minder strakke regels bestaan. De minderbedeelde klanten blijven in de rigide reglementering met hoge basistarieven zitten.

De minister preciseerde dat de bewegingen van de tarificatie van de bankdiensten tijdens de jongste maanden in ons land geen rechtstreeks gevolg zijn van de strakkere wetgeving die de banken tot meer klaarheid verplicht, ofschoon sommigen dit beweren. Het gaat eerder om een verschuiving van het bedrijfsbeleid van de instellingen, een evolutie die al jaren aan de gang is.

Alle commissieleden waren het erover eens dat er nood is aan een transparante wetgeving. Er heerste vaak grote onenigheid over de vraag of het geëvoceerde ontwerp voor meer transparantie zorgt dan wel of het de kredietinstellingen in een keurslijf dwingt.

Over het begrip « transparantie » rezen heel wat vragen. De juiste draagwijdte van de definities inzake het verband tussen de veranderlijkheid van de rentevoet en de andere wijzigingen aan de bestaande wet was niet voor iedereen duidelijk. Ter illustratie van de aangehaalde argumenten werden dan ook vele voorbeelden opgenomen in het verslag : vrije mededinging, waarbij een kredietzoeker verschillende instellingen tegen elkaar kan uitspelen; een klant die volledig wordt geïnformeerd over zijn kredietlasten; de mogelijkheid voor de instellingen om soepeler in te spelen op de wensen en de specifieke mogelijkheden van de klant; een renteverhogend effect voor de minstbedeelde kredietzoeker door een rigide reglementering leidden tot de beslissing om het wetsontwerp te wijzigen.

De minister legde omstandig uit waarom hij het niet eens was met sommige wijzigingen. Zowel het verbod op ristorno's als het afwijzen van meerdere referentie-indexen per overeenkomst en het schrappen van het begrip marge werden door hem aan de hand van cijfervoorbeelden weerlegd. Deze worden in extenso in het verslag opgenomen.

Er werden in totaal 23 amendementen ingediend. De amendementen die het invoeren van de mogelijkheid tot ristorno's of het schrappen van het verschil tussen de referentie-index en de rentevoet beoogden, werden niet aanvaard. De amendementen die de herziening van het systeem van berekening van de verhouding van de rentevoet en de referte-index beoogden, werden ingetrokken omdat zij de gedachte achter het hele systeem op de helling zouden zetten.

De mogelijkheid tot meerdere rentevoeten per kredietovereenkomst werd daarentegen goedgekeurd. Voorts werd het begrip « oorspronkelijke rentevoet » geherformuleerd. De verplichting om het schriftelijk aanbod bij de authentieke akte te voegen, werd geschrapt omdat dit aanleiding zou geven tot bijkomende kosten voor de kredietnemer. De kredietgever draagt de informatieplicht, eerder dan de notaris. Bovendien valt het toekennen van een hypothecair krediet niet altijd samen met het verlijden van een authentieke akte.

Het zal niet meer verplicht zijn een aflossingsplan op te nemen dat het wegvallen van een eventueel toegestane vermindering incalculeert. Op het ogenblik van de eventuele wijziging van de vermindering moet er een nieuw plan worden opgemaakt. De kredietverschaffer kan immers niet voorspellen wanneer een voorwaardelijke vermindering afloopt.

De verminderingen buiten tarief worden expliciet mogelijk gemaakt, mede in het licht van de bedenking dat de contractvrijheid een hoeksteen vormt van ons kredietrecht. Bovendien kan hierdoor worden vermeden dat er telkens over een kostelijke nieuwe financiering moet worden onderhandeld bij een wijziging van de marktsituatie of van de kredietpositie van de kredietnemer. Een vermindering buiten tarief wordt mogelijk mits dit in het voordeel is van de kredietnemer of op zijn initiatief werd onderhandeld.

Tot slot kwam men overeen de wet in werking te doen treden op 1 september 1998, met uitzondering van de opheffing van het nooit uitgevoerde artikel 1 van de wet van 1995, die reeds vanaf de datum van publicatie van de wet zal gelden. De redenering die hieraan ten grondslag ligt, is dat een vaste datum van inwerkingtreding de rechtszekerheid alleen maar ten goede kan komen.

Het wetsontwerp in zijn geheel, zoals door de commissie geamendeerd, werd aangenomen met zes tegen drie stemmen.

Van deze gelegenheid wens ik tevens gebruik te maken om de diensten van de Senaat te danken voor de hulp die ze hebben verleend bij het tot stand komen van dit verslag. (Applaus.)

M. le président . ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, les trois projets de loi qui figurent aujourd'hui à notre ordre du jour dans le cadre d'une procédure d'évocation ont été examinés dans des conditions extrêmement difficiles, d'autant plus que l'un d'entre eux a été assorti d'un droit d'évocation de cinq jours et d'un temps d'examen limité à quinze jours, ce qui revient à consacrer, à un tel projet, un seul jour de travail en commission et, au mieux, quelques heures en séance plénière. Or, pour ce projet comptant une centaine d'articles hautement techniques, le rapport transmis par la Chambre est considérable. De plus, ce texte a été qualifié par le Conseil d'État de galimatias incompréhensible. Qu'importe, le gouvernement n'a tenu aucun compte des diverses critiques et le Sénat se trouve confronté à une tâche qui s'est révélée impossible.

Je désire néanmoins féliciter M. Weyts tant pour son rapport écrit que pour la présentation orale, élégante et brève qu'il en a faite. Malheureusement, ce n'est pas le cas des deux autres rapports, datés du 16 décembre, qui nous seront soumis tout à l'heure. Les corrections apportées en commission n'ont pas été insérées dans le rapport qui ne se rapproche qu'approximativement de ce que nous avions approuvé.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qui figure dans ces deux rapports, j'adopterai la position suivante.

Tout d'abord, je souhaite faire acter par le Sénat en séance plénière que j'émets un vote négatif à l'égard de ces deux rapports que je ne peux considérer comme le reflet du travail auquel nous nous sommes livrés. Ensuite, je me réserve le droit d'envoyer, bien entendu avec les collègues qui souhaiteraient encore formuler des observations, un corrigendum aux deux rapports relatifs, d'une part, aux télécommunications et, d'autre part, à l'aéroport de Bruxelles-National. Pour ces deux derniers rapports, j'ai bien dû constater que des observations faites en séance au moment de la lecture des rapports, n'ont pas été respectées.

Il ne s'agit pas de faire le procès de qui que ce soit. Seules les conditions de travail que nous impose le gouvernement sont à incriminer.

Monsieur le président, les projets que nous examinons aujourd'hui présentent un ensemble de caractéristiques communes. Je les résumerai maintenant afin de ne pas les reprendre lors de la discussion de chacun des deux autres projets.

Tout d'abord, il semble que ce soit avec des pieds de plomb que le gouvernement accepte la libéralisation de l'économie sur la base des directives édictées par l'Union européenne. Ce n'est plus aussi grave que sous l'un des prédécesseurs de M. Di Rupo ­ il se vantait d'ailleurs d'être fils de facteur ­ et justifiait ainsi son attitude qui, avec son bâton de pélerin, se rendait chez les autres ministres de l'Union européenne pour tenter de provoquer une révolte contre la libéralisation des postes et des télécommunications. L'attitude adoptée par l'actuel ministre est plus nuancée, plus habile, mais la pensée n'a guère changé. Le refus de la libéralisation est manifeste dans les trois projets qui nous sont soumis.

J'en viens à un deuxième aspect. On effectue des « renationalisations » lorsqu'elles sont possibles. Je vise à cet égard la façon dont une société de droit privé, la B.A.T.C., dont tout le monde aujourd'hui se félicite du mode de gestion, sera reprise et intégrée dans une entité publique, la Régie des voies aériennes, l'ensemble s'appelant B.I.A.C.

Je me permets de vous rappeler la fable du pâté de cheval et d'alouette, B.A.T.C. étant l'alouette et la Régie des voies aériennes, le cheval, avec sa masse de personnel et de cadres syndiqués qui fera disparaître l'esprit d'entreprise qui animait B.A.T.C.

L'aspect commun à toutes ces structures que l'on nous soumet aujourd'hui, est le retour aux nationalisations d'entreprises publiques à peine autonomes, entreprises publiques qui soumettent constamment le gouvernement à toutes sortes de pressions.

Ma troisième observation porte sur le service public. Nous sommes, nous PRL-FDF, incontestablement pour le service public. Nous souhaitons en tous cas que dans tous les domaines, des prestations minimales, recommandées et imposées dans certains cas par l'Union européenne soient réalisées.

Cependant l'interprétation de la notion de service public prend une allure trop vaste et trop large. Par conséquent, nous devons bien considérer qu'en la matière, l'esprit des directives de l'Union européenne n'est plus respecté.

Un débat très instructif a eu lieu dans le cadre du dossier relatif aux télécommunications à ce sujet. En fait, le gouvernement est contre les formes de globalisation de l'économie auxquelles, pourtant, notre économie ne peut se soustraire. Pourtant, la terre se rétrécit singulièrement sous l'effet de la concurrence, de la réduction du coût du transport des biens matériels, qui s'observe depuis déjà une quarantaine d'années, et de tout ce qui, plus récemment, relève des services et de l'information. Qu'on le veuille ou non, nous sommes dans une situation de globalisation, mais le gouvernement ne l'a pas encore compris.

Permettez-moi de résumer une discussion intéressante qui s'est déroulée en commission et qui se retrouve dans un des rapports. Selon un membre, il faut assurer le service public, par exemple dans une ferme isolée qui se trouve à 500 mètres de toute voie de communication. Or, d'après le vice-Premier ministre, sans les contraintes qui pèsent sur la société de téléphone en matière de service public, on ne raccorderait pas ce bâtiment sans paiement lourd pour l'abonné. Le coût de cette opération pour le particulier s'élèverait alors à 200 000 francs. Pour ma part, j'estime qu'il faut évoluer avec le progrès. S'il en coûte 200 000 ou 500 000 francs pour raccorder une ferme isolée au téléphone, que l'on suive la voie du G.S.M. ! Il faut accepter l'évolution et adapter à chaque situation ses propres équipements.

Par ailleurs, un débat a eu lieu au niveau européen sur l'approvisionnement en gaz. À cet égard, le vice-Premier ministre nous a indiqué qu'il convenait d'assurer un contrôle rigoureux et une garantie d'approvisionnement. J'estime, quant à moi, qu'il existe, à côté du gaz naturel dont on vient de libéraliser l'accès sur le marché européen, d'autres formes d'énergie qui n'impliquent pas le tracé d'une conduite, la pose d'un tuyau ou un raccordement. Le propane, le butane, le mazout sont des produits qui peuvent jouer un rôle alternatif. En d'autres termes, la discussion a malheureusement reflété dans le chef du gouvernement non une absence de volonté de permettre la globalisation et la concurrence, mais une absence de perception de ce que sont cette globalisation et cette concurrence. Cette lacune transparaît malheureusement dans les trois rapports que nous avons reçus.

En la matière, je relève, à l'instar de M. Weyts, une volonté systématique de considérer que le consommateur, l'utilisateur doit être mis sous tutelle. En d'autres termes, on le considère comme un être infantile qui ne connaît pas ses propres intérêts que seuls les pouvoirs publics sont capables d'identifier. Malheureusement, le projet dont nous débattons concernant le crédit hypothécaire est, sous la forme présentée par la Chambre, le reflet très clair de cette approche. La volonté à la fois de protéger en apparence le consommateur et surtout de donner aux pouvoirs publics les quasi pleins pouvoirs pour assurer cette protection avait conduit, dans le projet issu de la Chambre, à deux conséquences certes non voulues mais dont témoignent les exemples repris dans le rapport.

D'une part, les calculs rigoureux et précis qui ont été fournis conduisent dans certains cas à des situations plus défavorables, à cause de la protection trop rigoureuse et trop mathématique du consommateur, que si les dispositions dont ils découlent n'avaient pas été votées à la Chambre.

D'autre part, dans une série de cas, cela oblige le consommateur à faire ce qu'on appelle en anglais du rate shopping , c'est-à-dire à se promener d'établissement de crédit en établissement de crédit, pour contracter son prêt là où le taux est le plus faible, parce que les règles édictées à la Chambre ne permettaient même pas à l'établissement de crédit de descendre en dessous de la formule mathématique prédéterminée par la loi, et ce même en cas d'accord entre les parties.

Heureusement, les amendements d'ailleurs adoptés unanimement en commission du Sénat ont mis le holà à ces sottises bureaucratiques et administratives dont la Chambre nous avait gratifiés.

Trop souvent aussi, nous constatons que ces nouvelles institutions ­ en raison de la réorganisation à laquelle on les soumet ­ créent des fonctions dont on se demande si elles sont bien justifiées. Actuellement, en Belgique, la fonction publique assume plus ou moins 19,5 % de tous les emplois. Si nous nous tournons vers nos voisins du nord ­ certes le modèle néerlandais n'est pas à imiter dans tous les domaines ­, nous relevons que les Pays-Bas comptent environ 13 à 14 % d'agents des services publics parmi la population active. La Belgique en la matière est un exemple à ne pas suivre; notre pourcentage se situe déjà beaucoup trop haut. On constate d'ailleurs que les régions engagent et que les structures fédérales diminuent leurs effectifs, mais l'une opération n'est pas compensée par l'autre. La conséquence est que nous comptons toujours aujourd'hui plus ou moins 900 000 agents des services publics alors qu'en 1988 nous en dénombrions 800 000. Je vous rappelle qu'en 1970, le chiffre était de 637 000. Le gonflement est donc patent et visible, et l'on persiste dans cette direction.

Divers éléments tels que la négation du marché, la volonté de réglementer ainsi que la conservation de tout ce qui existe, m'amènent à penser vraiment que les conservateurs sont aujourd'hui à gauche et les progressistes à droite.

Monsieur le vice-Premier ministre, nous sentons chez vous, comme chez votre collègue Daerden dont nous examinerons tout à l'heure le projet de loi, cette volonté de garder tout ce qui existe sans vouloir adapter aux changements le fonctionnement des entreprises publiques. Heureusement, que de temps à autre, il est fait appel à un excellent manager, comme celui qui gère Belgacom et qui y organise smoothly la nécessaire transition. Où en serions-nous si nous avions laissé les choses à la seule volonté politique du gouvernement ? Nous serions vraisemblablement encore confrontés à toutes les excroissances d'un monopole.

Les propos que je viens de tenir valent également pour les deux projets que nous allons examiner dans quelques instants. Je voudrais maintenant me livrer à quelques commentaires qui concernent plus spécialement le présent projet de loi.

Ma première observation porte sur le fait que le gouvernement actuel, dont la composition est exactement la même que celle du précédent, ne mette pas en oeuvre une loi votée par le Parlement. En fait, le gouvernement se réserve le droit de ne pas faire appliquer une loi qui a pourtant été votée par nous. En d'autres termes, l'exécutif nie l'oeuvre du législatif, ce qui est inacceptable. Nous sommes bientôt en 1998 et force est de constater qu'une loi votée en 1995 n'a toujours pas été promulguée et mise en oeuvre. C'est inadmissible. Pourquoi la fidèle majorité du gouvernement at-elle voté à l'époque un texte qui, aujourd'hui, est considéré comme mauvais ? En outre, trois années me paraissent un délai fort long pour prendre conscience des erreurs d'un texte législatif.

Deuxième observation : quasiment au moment où la loi sur le crédit hypothécaire était introduite par le gouvernement, la Commission européenne faisait une communication interprétative, sur sa propre attitude en matière de libéralisation des services bancaires, publiée au Journal officiel le 10 juillet 1997. Elle y précisait le sens qu'il convient d'attribuer à l'ouverture du marché dans le domaine financier et d'assurance touchant notre projet.

Je précise qu'une nouvelle communication portant sur le secteur bancaire vient d'être faite et que, dans ce cas également, on peut relever de singulières différences par rapport à la conception du gouvernement. En effet, le gouvernement considère que toutes les règles existantes en matière d'assurance et en matière bancaire doivent être imposées impérativement à tous les opérateurs étrangers qui, se prévalant de l'ouverture du marché au 1er janvier 1993, veulent opérer en Belgique au départ de leur pays d'origine. Cette attitude est radicalement opposée à la thèse de la Commission européenne. D'ailleurs, la querelle est apparue dans une matière ressortissant à des règles semblables, à savoir le bonus-malus dans notre secteur de l'assurance.

Pendant au moins deux à trois ans, le ministère des Affaires économiques a soutenu que ce système était parfaitement régulier, qu'il convenait de tenir bon et que l'on allait vaincre l'opposition de la Commission. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai appris voici quelques jours que le gouvernement allait transformer les contraintes du bonus-malus en une option ouverte aux assureurs, donnant enfin raison à la Commission européenne. J'en suis très heureux car je pense que, dans le cas contraire, la Belgique aurait finalement été assignée devant la Cour de justice, avec une mise en demeure de ne pas maintenir un tel système.

Malheureusement, le crédit hypothécaire faisant l'objet du projet de loi dont nous discutons ne pourra jamais ­ je dis bien jamais ­ être presté par des opérateurs étrangers, parce que toutes les opérations que ceux-ci réaliseraient en Belgique seraient soumises rigoureusement à toutes les règles de contrôle, d'intervention, de surveillance et de fourniture de rapports qui sont imposées aux entreprises belges, comme si les autres pays ne pratiquaient pas un système de contrôle rigoureux et ne disposaient pas de réglementation efficace à l'égard de leurs compagnies d'assurance ou de leurs sociétés de crédit hypothécaire.

L'argument selon lequel nous devrions tout réglementer est fallacieux. Un tableau annexé ­ aux pages 30 et 31 ­ au rapport présenté par le député Demotte, à la Chambre, synthétise les données d'une comparaison entre la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, la France et la Grande-Bretagne. Ce tableau montre que, pour sept critères de réglementation, la Belgique est pratiquement la seule à réglementer. En effet, les cases réservées aux autres pays sont vierges à défaut de réglementation. Nous sommes par conséquent le pays le plus interventionniste des pays industrialisés d'Europe occidentale. À mon sens, comme dans le domaine du bonus malus, le gouvernement devra faire marche arrière à bref délai. Ce tableau instructif aurait pu figurer dans le rapport du Sénat. Quoi qu'il en soit, je vous en communique les données essentielles.

M. Weyts a mentionné dans les commentaires dont il a entouré son rapport oral de nombreux exemples de dérapages découlant du projet visé à la Chambre. Je me permets d'inviter les collègues soucieux de s'informer plus amplement à ce propos à se reporter à cette critique du texte approuvé par la Chambre, sur la base du projet du gouvernement. Il se traduisait par des conséquences négatives pour les consommateurs. Heureusement, sur ce plan, le vice-Premier ministre, dont tout le monde reconnaît qu'il est remarquablement intelligent, a compris qu'il devait revoir sa position.

À différents endroits, notamment dans le commentaire de l'article 9, je ne retrouve pas du tout les corrections que nous avons effectuées. Par conséquent, ainsi que je l'ai dit au début de mon intervention, il conviendrait d'envoyer un corrigendum.

Enfin, les membres de la commission ont été forts surpris au cours de leurs discussions de lire un article paru dans le journal Le Soir , en date du 15 décembre 1997, qui disait : « C'est en vue d'apporter un peu de transparence dans ce maquis que le ministre Di Rupo a déposé un projet de loi qui obligerait, notamment, les banques à reprendre dans leurs prospectus destinés au public l'intégralité des avantages et les conditions auxquelles ils sont accordés. Ses propositions ont été adoptées par la Chambre mais » ­ ici, arrive le venin ­ « la commission sénatoriale chargée d'examiner le projet a en quelque sorte fait machine arrière, puisqu'à l'initiative du sénateur Hatry, la possibilité de déroger aux conditions du prospectus a été rétablie. »

Suit un commentaire anonyme en italique : « Ces renégociations `secrètes' du contrat ne profiteront réellement qu'à la clientèle la plus aisée des banques : celle qui, par l'ampleur de ses placements, est en mesure d'arracher quelques concessions », considère un spécialiste du crédit hypothécaire dont le nom est soigneusement tu parce qu'il n'a pas le courage de ses opinions.

Le texte ajoute : « Surtout s'il désire conserver son indépendance vis-à-vis de sa banque, le client ordinaire, lui, devra se contenter des tarifs de base, généralement très élevés. »

L'auteur conclut : « Cette marche arrière est-elle définitive ? Mercredi » c'est faux, car c'est jeudi ­ « le Sénat devra encore se prononcer et, après lui, la Chambre. Il n'est donc pas impossible qu'on en revienne aux propositions initiales du ministre Di Rupo. »

J'ai, avec l'accord de la commission, à laquelle j'ai donné connaissance de cet article et de mes commentaires à son sujet, envoyé une lettre au journal Le Soir dans laquelle, après avoir cité cet extrait, je dis : « Je tiens à rétablir les faits. Contrairement à ce qui a été affirmé, une série d'amendements ont été adoptés à l'unanimité » ­ je souligne ­ « des membres de la commission sur base d'amendements introduits par moi-même ­ PRL ­, mais également de mes collègues MM. Weyts ­ CVP ­ et Charlier ­ PSC. Les membres PS et SP de la commission ont approuvé ces amendements... » ­ j'aurais, d'ailleurs, pu ajouter le VLD ­ « ... de même que le ministre des Affaires économiques M. Di Rupo.

Il est totalement faux, contrairement à ce qu'écrit votre article, d'affirmer que ces amendements amènent des `renégociations secrètes qui ne profiteraient qu'à la clientèle la plus aisée des banques'. Il est inexact que `le client `ordinaire', lui, devra se contenter des tarifs de base généralement très élevés'.

Bien au contraire, les amendements acceptés ont pour but de permettre au client `ordinaire' d'une institution de crédit hypothécaire de ne pas devoir, pour obtenir des conditions plus favorables que celles qu'autorisait le projet beaucoup trop rigide, adopté à la Chambre, s'adresser à une autre institution que son prêteur pour obtenir des conditions plus favorables !

Votre article, et surtout le commentaire italique dit, par conséquent, le contraire de la vérité sur divers points. Il est, par ailleurs, également inexact que ce soit mercredi que le Sénat se prononcera, mais bien jeudi.

Quant à savoir si le Sénat plénier ou la Chambre retourneront au projet initial du ministre Di Rupo, l'avenir nous le révélera. Encore faut-il savoir ce que ne semble pas savoir votre journaliste M. Ct que la Chambre n'a pas voté le texte initial du ministre, mais bien une version enlevant encore beaucoup plus de souplesse aux conventions entre parties et introduisant une rigidité au désavantage de l'emprunteur que la commission du Sénat a corrigée.

Pour l'avenir, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de consulter aussi des parlementaires compétents associés aux travaux lors de la publication d'articles consacrés à des problèmes aussi spécialisés, et non pas publier uniquement des propos faux, à l'emporte-pièce ?

Je me tiens, comme toujours dans de tels cas, à votre disposition et espère que vous publierez les éléments essentiels de ma réponse à cet article. »

J'ai fait porter cette réponse au journal lundi, à 11 heures. Le mardi, Le Soir ne contenait rien à ce sujet. Le mercredi, rien non plus et le jeudi, toujours rien. J'ai cru bien faire en envoyant la même lettre, assortie cette fois du droit de réponse. Nous verrons quand les journalistes se décideront à l'insérer dans leur quotidien. Si rien ne devait se produire, j'irais personnellement plus loin que le simple fait d'envoyer un droit de réponse dont, en fin de compte, Le Soir fait ses choux gras.

Voilà monsieur le président, les commentaires que je souhaitais consacrer à ce projet de loi. Dans l'ensemble, je reconnais volontiers qu'à la différence des deux autres projets, le présent texte a été amélioré grâce aux amendements approuvés par le vice-Premier ministre. Cependant, les critiques que j'ai formulées au début de mon intervention sont telles que nous ne pouvons nous rallier à ce projet. Ainsi, nous ne l'approuverons pas lors du vote qui interviendra cet après-midi ou cette nuit. Par ailleurs, j'ai également déposé des amendements que je justifierai lors de la discussion y relative.

M. le président . ­ La parole est à M. Di Rupo, vice-Premier ministre.

M. Di Rupo, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. ­ Monsieur le président, je serai bref.

M. Hatry a évoqué outre le projet de loi concernant le crédit hypothécaire, celui relatif aux télécommunications. Malgré les critiques qu'il a formulées, dont certaines sont justifiées, je le remercie de nous avoir permis de discuter aujourd'hui de ces deux projets qui, je l'espère, pourront être votés avant ce soir, en particulier, en ce qui concerne les télécommunications, afin que nous puissions satisfaire aux conditions requises par les instances européennes.

Cela dit, M. Hatry ne m'en voudra certainement pas si je lui réponds sur quelques points qui nécessitent un rectificatif car son intervention m'a paru extrêmement partiale.

Premièrement, depuis que je suis responsable du département des Communications d'abord, des Télécommunications ensuite, je puis dire qu'en ce qui concerne la gestion des entreprises publiques autonomes, en particulier de leur personnel, il n'y a jamais eu la moindre pression politique. Peut-être l'honorable membre se situe-t-il toujours dans la lignée des pratiques passées, car je sais que le PRL, autrefois appelé PLP, a détenu des fonctions liées à ces grands départements qu'ont été la R.T.T., la Régie des voies aériennes, etc. Dès lors, il croit sans doute que les moeurs d'aujourd'hui sont les mêmes qu'à l'époque où il avait vraisemblablement un accès plus direct à ces entreprises.

Deuxièmement, l'objectif de l'Union européenne concernant les directives est respecté.

Troisièmement, en matière de politique des consommateurs, je ne peux accepter l'idée que les conservateurs soient à gauche et les progressistes à droite. Même dans un débat quelque peu confiné dans cette auguste assemblée, je dois vous répéter, monsieur Hatry, que les conservateurs sont à droite et les progressistes à gauche. La gauche n'est certes pas exempte d'erreurs mais, fondamentalement, notre vision est totalement différente de la vôtre qui est celle d'un marché débridé. Selon vous, le marché régule tout. Pour ma part, je vous dirai simplement que je crois aux vertus du marché mais, si ce dernier est débridé, il ne peut favoriser une situation équilibrée. À mes yeux, l'addition des intérêts personnels n'est pas équivalente à l'intérêt général.

Nous sommes tout à fait favorables à un développement du marché, mais dans un esprit de concurrence loyale et contrôlée. Il existe une grande différence entre votre position et la mienne : pour ma part, je veux accorder des droits aux consommateurs pour les libérer ­ en tant que libéral, vous devez comprendre ce terme ­ des décisions que pourraient prendre les entreprises ou institutions productrices de biens et de services.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ À la Chambre, cela a été fait maladroitement !

M. Di Rupo, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. ­ Le consommateur ne doit pas être à la merci de n'importe qui et il convient de lui reconnaître des droits pour qu'il puisse acquérir cette autonomie synonyme de réelle liberté.

Vous dites également, monsieur Hatry, que le gouvernement n'a pas exécuté ce que le législatif a élaboré. Dans les faits, c'est exact, mais nous avons été confrontés à une réalité face à laquelle nous avons préconisé un changement. Il s'agit d'ailleurs d'une illustration du fait que nous ne sommes pas conservateurs.

Vous avez également porté des jugements très durs à l'égard de vos collègues de la Chambre. J'ai personnellement participé aux débats dans les deux assemblées et j'ai pu constater que la Chambre a abordé le sujet avec une approche différente bien qu'aussi louable et respectable que celle du Sénat; ce dernier a traité le sujet d'une manière qui avait également ses mérites.

Pour le reste, monsieur le président, j'apprécie à sa juste valeur la ténacité de M. Hatry à l'égard d'un organe de presse important. Notre collègue a la volonté de faire publier ses paroles sans en laisser le droit d'interprétation aux journalistes, ce qui, dans une société libérale, est un grand sujet de réflexion.

M. le président. ­ Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles auxquels des amendements ont été déposés.

Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en gaan wij over tot de bespreking van de artikelen waarbij amendementen werden ingediend.

Artikel 2 luidt :

Art. 2. In artikel 4 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt het 4º vervangen door de volgende bepaling :

« 4º rentevoet : de voet, uitgedrukt in percent per periode waartegen de intresten voor dezelfde periode berekend worden; iedere vermindering of vermeerdering van de kredietkosten, om welke reden ook en die niet bedoeld is in hoofdstuk III van deze titel, moet in de rentevoet worden verrekend. »

Art. 2. À l'article 4 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le 4º est remplacé par la disposition suivante :

« 4º taux d'intérêt : le taux, exprimé en pourcentage par période, auquel les intérêts sont calculés pour la même période; toute diminution ou toute majoration de coût du crédit, pour quelque raison que ce soit et qui n'est pas visée au chapitre III du présent titre, doit être reprise dans le taux d'intérêt. »

De heer Coene stelt voor dit artikel te doen vervallen.

M. Coene demande la suppression de cet article.

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

Artikel 5 luidt :

Art. 5. Artikel 21, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. Bij aflossing van het kapitaal moet de vestigingsakte de periodieke lasten bestaande uit de aflossingsstorting en de intresten vaststellen, evenals de tijdstippen waarop en de voorwaarden waaronder deze bedragen moeten worden betaald.

Zij moet bovendien een aflossingsplan bevatten dat de samenstelling van iedere periodieke last moet aangeven, alsook het verschuldigd blijvend saldo na iedere betaling.

Wanneer een rentevoetvermindering wordt toegekend, geeft het aflossingsplan de te betalen bedragen evenals de verschuldigde saldi aan, rekening houdend met die vermindering. Wijzigt de vermindering, dan wordt een nieuw aflossingsplan medegedeeld, dat met de wijzigingen rekening houdt. »

Art. 5. L'article 21, § 1er , de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« § 1er . S'il y a amortissement du capital, l'acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants.

Il doit en plus comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque charge périodique, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.

Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements. »

De heer Coene stelt volgend amendement voor :

« Het voorgestelde artikel 21, § 1, aanvullen met een vierde lid, luidend als volgt :

« Wanneer een ristorno wordt toegekend geeft het aflossingsplan de te betalen bedragen aan evenals de verschuldigde saldi, rekening houdend met dat ristorno. Bovendien geeft het diezelfde bedragen en saldi zonder dat met dat ristorno rekening wordt gehouden. »

« Compléter l'article 21, § 1er , proposé par un alinéa 4, libellé comme suit :

« Lorsqu'une ristourne est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette ristourne. En outre, il indique ces mêmes montants et soldes en ne tenant pas compte de cette ristourne. »

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

Artikel 6 luidt :

Art. 6. Aan artikel 47 van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º Paragraaf 2 wordt aangevuld met wat volgt :

« Wat de kredieten die de hypotheekonderneming aanbiedt betreft, moet deze prospectus het tarief van de rentevoeten bevatten, alle eventuele verminderingen en vermeerderingen van rentevoet en alle toekenningsvoorwaarden inbegrepen.

De partijen kunnen van de prospectus afwijkende verminderingen of vermeerderingen overeenkomen indien deze voordeliger zijn voor de kredietnemer of op zijn initiatief onderhandeld werden. »

2º Paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt :

« De Koning bepaalt de nadere regels waaraan de reclame, prospectussen en aanvraagformulieren moeten voldoen. Hij kan, in het bijzonder, de hypotheekondernemingen en de tussenpersonen het gebruik opleggen van een actuariële rentevoet, bedoeld om de vergelijking van de hypothecaire kredieten te vergemakkelijken. »

Art. 6. À l'article 47 de la même loi sont apportées les modification suivantes :

1º Le paragraphe 2 est complété par ce qui suit :

« En ce qui concerne les crédits offerts par l'entreprise hypothécaire, ce prospectus doit contenir le tarif des taux d'intérêt, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi.

Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour l'emprunteur ou si elles ont été négociées à son initiative. »

2º Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande. En particulier, Il peut imposer aux entreprises hypothécaires et aux intermédiaires l'utilisation d'un taux actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires. »

De heer Coene stelt volgend amendement voor :

« In de in het 1º voorgestelde artikel 47, § 2, tussen de woorden « het tarief van de rentevoeten bevatten, » en de woorden « alle eventuele verminderingen en vermeerderingen » de woorden « alle eventuele ristorno's, » invoegen. »

« À l'article 47, § 2, proposé au 1º, entre les mots « y compris » et les mots « toutes les réductions », insérer les mots « toutes les ristournes éventuelles et. »

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

De aangehouden stemmingen en de stemming over het geheel van het wetsontwerp hebben later plaats.

Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.