1-150

1-150

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 11 DÉCEMBRE 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 DECEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW THIJS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN OVER « DE UITGEPROCEDEERDEN OF MENSEN ZONDER IDENTITEIT DIE DOOR EEN PRIVÉFIRMA NAAR HET LAND VAN HERKOMST WORDEN GEBRACHT »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME THIJS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR SUR « LES PERSONNES DÉBOUTÉES DU DROIT D'ASILE OU N'AYANT PAS D'IDENTITÉ ET QUI SONT RECONDUITES DANS LEUR PAYS D'ORIGINE PAR UNE FIRME PRIVÉE »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mevrouw de voorzitter, een maand geleden was er veel te doen over het feit dat België uitgeprocedeerde asielzoekers naar hun land van herkomst terugstuurde en hierbij een beroep deed op de privé-firma BUDD. De Liga voor de Mensenrechten heeft dit bij de VN-rapporteur te Genève aangeklaagd.

Vooral moeilijke gevallen, waarvan de nationaliteit niet vaststaat, valt de eer te beurt om naar Ivoorkust te worden overgevlogen, waar de firma BUDD hen opwacht. Vanuit Abidjan worden zij dan naar hun land van herkomst, welk land dat ook mag zijn, teruggebracht.

Dit is vooral opmerkelijk omdat de Raad van State in een arrest van 29 oktober 1996 heeft gesteld dat de privatisering van het uitwijzingsbeleid niet kan.

Schrijnender is dat deze firma helemaal niet wordt gecontroleerd. Het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken heeft eerst toegegeven dat er wordt samengewerkt met een privé-firma en dit later weer ontkend. Nadat een Sabena-woordvoerder de samenwerking met BUDD bevestigde en eraan toevoegde dat dit gebeurde in samenspraak met de Belgische autoriteiten, heeft het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken toegegeven dat er inderdaad een samenwerking is.

Is het correct dat de privé-firma BUDD wordt ingeschakeld om moeilijk verwijderbare personen naar hun land van herkomst te begeleiden ? Hoe vaak vond deze samenwerking plaats na het arrest van de Raad van State ? Hoe gebeurt de controle op de uitvoering van de verwijderingsprocedure ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan vice-eerste minister Vande Lanotte.

De heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. ­ Mevrouw de voorzitter, de Dienst Vreemdelingenzaken heeft na oktober 1996 geen beroep meer gedaan op de diensten van de firma BUDD. De reden hiervoor is dat de overheid onvoldoende controle kan uitoefenen op de precieze werkwijze van deze firma.

Luchtvaartmaatschappijen zoals Sabena, die privé-instellingen zijn, kunnen echter op eigen verantwoordelijkheid met de firma BUDD samenwerken. Wij hebben terzake geen controlerecht. Volgens de Conventie van Chicago moeten de luchtvaartmaatschappijen instaan voor het overbrengen naar het land van herkomst van de personen die worden teruggedreven.

De verwarring is wellicht ontstaan doordat het niet onmiddellijk duidelijk was of de Dienst Vreemdelingenzaken nog met BUDD samenwerkte.

Een nieuwe samenwerking met deze privé-firma is niet uitgesloten, op voorwaarde echter dat wij een akkoord bereiken met het betrokken land en dat de Belgische en de buitenlandse autoriteiten voortdurend toezicht kunnen uitoefenen op het lot van de persoon die wordt uitgewezen. De diensten van BUDD worden dan beperkt tot het leggen van de contacten ter plaatse, onder meer met de ambassades. Overheidscontrole is onontbeerlijk en de activiteiten van BUDD mogen niet verder reiken dan die van een reisbureau.

De Belgische overheid moet toezicht uitoefenen op de effectieve overbrenging naar het land van herkomst. Indien dit niet binnen een redelijke termijn en op een correcte wijze kan gebeuren, moeten de vluchtelingen worden teruggebracht naar België en hier opnieuw worden opgevangen.

Aan de vereiste voorwaarden wordt thans echter niet voldaan.

De voorzitter . ­ Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mevrouw de voorzitter, volgens de vice-eerste minister deed de Dienst Vreemdelingenzaken na oktober 1996 geen beroep meer op de diensten van de firma BUDD, maar kan hij geen controle uitoefenen op de manier van werken van privé-luchtvaartmaatschappijen zoals Sabena.

Welke overeenkomst bestaat er tussen de overheid en Sabena met betrekking tot het overbrengen van een vluchteling naar zijn land van herkomst ? Thans worden deze personen overgebracht naar Ivoorkust om van daaruit voort te reizen. Verplicht de overheid Sabena de vluchtelingen vanuit België te begeleiden naar hun definitieve bestemming ?

De voorzitter . ­ Het woord is aan vice-eerste minister Vande Lanotte.

De heer Vande Lanotte , vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. ­ Mevrouw de voorzitter, op dit vlak bestaat er geen enkele overeenkomst. Sabena is verplicht de personen die met een Sabena-vlucht illegaal België binnenkomen, terug te brengen. Het gaat hier niet over een overeenkomst, maar over een internationaalrechtelijke bepaling. Wanneer een persoon geen asielaanvraag indient, is de overheid strikt genomen niet bevoegd voor zijn repatriëring. Wij zorgen nu wel voor de opvang, die door Sabena wordt terugbetaald.

De voorzitter . ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.