1-139

1-139

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 13 NOVEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

MOTIE VAN ORDE ­ MOTION D'ORDRE

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux bij ordemotie.

De heer Anciaux (VU).­ Mijnheer de voorzitter, ik zal mij vanzelfsprekend niet in dit debat mengen. Mondelinge vragen brengen in de Senaat vaak een belangrijk debat op gang zonder dat anderen dan de vraagsteller de mogelijkheid hebben om te reageren.

De problematiek die door de heer Verreycken werd aangekaart is zo actueel en zo essentieel dat ik de voorzitter en het bureau vraag om in de toekomst, wanneer dergelijke onderwerpen in een mondelinge vraag aan bod komen, een minidebat mogelijk te maken zodat snel op de bal kan worden gespeeld.

Vandaag worden er fundamentele zaken verteld waarvan weliswaar mijn maag begint te draaien, maar waarover ik mijn mening zou willen geven. Dit is echter niet mogelijk binnen het huidige systeem van de mondelinge vragen. Daarom stel ik voor dat het bureau in de toekomst voor bepaalde thema's ook andere senatoren de mogelijkheid geeft het woord te voeren.

De voorzitter. ­ Ik begrijp de reactie van de heer Anciaux en ook het bureau heeft begrip voor het probleem. Ik zal even de verschillende mogelijkheden om het huidige systeem te verbeteren opsommen.

Ten eerste zullen er binnenkort voorstellen worden ingediend om het reglement van de Senaat te wijzigen zodat ook bij mondelinge vragen andere leden van de Senaat kort het woord kunnen nemen.

Ten tweede zou er bij bepaalde thema's die volgens verschillende leden van de Senaat belangrijk genoeg zijn, een themadebat kunnen worden georganiseerd. Het goedkeuren van deze voorstellen die binnenkort zullen worden ingediend, vraagt een wijziging van het reglement.

Ten derde, wanneer een senator een vraag om uitleg indient over zo'n belangrijk thema kan hieraan een debat worden gekoppeld.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank u voor dit antwoord.