1-139

1-139

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 13 NOVEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG ­ DEMANDE D'EXPLICATIONS

Intrekking ­ Retrait

De voorzitter . ­ Aan het bureau wordt medegedeeld dat mevrouw Mayence-Goossens wenst in te trekken haar vraag om uitleg aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister, over « de toestand in Centraal-Afrika ».

Il est communiqué au bureau que Mme Mayence-Goossens désire retirer sa demande d'explications au ministre des Affaires étrangères et au secrétaire d'État à la Coopération au Développement, adjoint au Premier ministre, sur « la situation en Afrique centrale ».

Bijgevolg wordt deze vraag om uitleg van onze agenda afgevoerd.

Par conséquent, cette demande d'explications est retirée de notre ordre du jour.