1-137

1-137

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 6 NOVEMBRE 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER ANCIAUX AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN FINANCIËN EN BUITENLANDSE HANDEL OVER « DE BETROKKENHEID VAN DE FISCALE ADMINISTRATIE, IN HET BIJZONDER DE BBI, BIJ HET BOYCOTTEN VAN FISCALE FRAUDEDOSSIERS WAARONDER DE BEAULIEU-ZAAK »

Stemming over de gemotiveerde motie

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. ANCIAUX AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR SUR « LE ROLE DE L'ADMINISTRATION FISCALE, ET, EN PARTICULIER, DE L'I.S.I. DANS LE `BOYCOTTAGE' DE DOSSIERS DE FRAUDE FISCALE NOTAMMENT, DANS L'AFFAIRE BEAULIEU »

Vote sur la motion motivée

De voorzitter. ­ Tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel, gesteld op 22 oktober 1997 in openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden werd een gemotiveerde motie ingediend.

Une motion motivée a été déposée en conclusion de la demande d'explications de M. Anciaux au vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur, développée le 22 octobre 1997 en réunion publique de la commission des Finances et des Affaires économiques.

Deze motie, ingediend door de heer Anciaux luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Anciaux en het antwoord van de vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel,

Stelt vast dat er zich binnen de fiscale administratie tal van onregelmatigheden voordoen,

Stelt vast dat een corruptieloos staatsapparaat belangrijk is voor een goedwerkende democratie,

Verzoekt de regering een externe audit te bevelen in verband met de werking van de fiscale administratie. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Anciaux et la réponse du vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Constate de nombreuses irrégularités au sein de l'administration fiscale,

Constate qu'un État intègre est important pour le bon fonctionnement de la démocratie,

Demande au gouvernement de soumettre l'administration fiscale à un audit externe. »

Wij stemmen over de gemotiveerde motie.

Nous votons sur la motion motivée.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, het is zeldzaam dat de Senaat over een gemotiveerde motie stemt. Dat komt ondat er geen gewone motie is ingediend waarvoor ik de collega's wens te danken.

In de fiscale administratie zijn er enorm veel problemen en onregelmatigheden. Er is zelfs sprake van machtsmisbruik. Fiscale dossiers worden gebruikt voor de eigen carrièreplanning. Kortom het is de Far-West op zijn best.

Een staatsapparaat dat enig gezag op de bevolking wil uitoefenen, moet vanzelfsprekend corruptieloos zijn en moet vooral voorkomen dat er zich onregelmatigheden voordoen in de fiscale administratie. Dat is essentieel voor de geloofwaardigheid van de overheid.

Ik heb de regering dan ook een externe audit voor de fiscale administratie gevraagd. Er is externe hulp nodig om de fiscale administratie terug geloofwaardig te maken. Uit gesprekken met de vice-eerste minister kan ik afleiden dat ook hij de strijd wil aangaan voor een betere fiscale administratie. Hij ontkende trouwens niet dat die administratie een enorme knoeiboel is.

Ik vraag de Senaat deze motie goed te keuren. Een eerlijke fiscale administratie is immers geen luxe.

De voorzitter. ­ Wij gaan over tot de stemming

Nous passons au vote

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

Le vote commence.

De stemming begint.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

61 leden zijn aanwezig.

61 membres sont présents.

36 stemmen neen.

36 votent non.

25 stemmen ja.

25 votent oui.

Derhalve is de gemotiveerde motie niet aangenomen.

En conséquence, la motion motivée n'est pas adoptée.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, M. Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Thijs, Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Bock, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, MM. De Decker, Desmedt, Destexhe, Devolder, Mme Dua, MM. Foret, Goovaerts, Goris, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroecke, Van Hauthem, Vergote et Verreycken.