1-117

1-117

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 12 JUIN 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 12 JUNI 1997

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP TOT BEKRACHTIGING VAN DE KONINKLIJKE BESLUITEN GENOMEN MET TOEPASSING VAN DE WET VAN 26 JULI 1996 STREKKENDE TOT REALISATIE VAN DE BUDGETTAIRE VOORWAARDEN TOT DEELNAME VAN BELGIË AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE, EN DE WET VAN 26 JULI 1996 TOT MODERNISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN TOT VRIJWARING VAN DE LEEFBAARHEID VAN DE WETTELIJKE PENSIOENSTELSELS (EVOCATIE)

Aangehouden stemmingen

PROJET DE LOI PORTANT CONFIRMATION DES ARRÊTÉS ROYAUX PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 26 JUILLET 1996 VISANT À RÉALISER LES CONDITIONS BUDGÉTAIRES DE LA PARTICIPATION DE LA BELGIQUE À L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE EUROPÉENNE, ET LA LOI DU 26 JUILLET 1996 PORTANT MODERNISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSURANT LA VIABILITÉ DES RÉGIMES LÉGAUX DE PENSIONS (ÉVOCATION)

Votes réservés

De voorzitter. ­ Dames en heren, wij moeten thans stemmen over de aangehouden amendementen van het wetsontwerp.

Nous devons procéder maintenant aux votes sur les amendements réservés du projet de loi.

Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, de Vlaams-Blok-fractie van de Senaat nam vandaag niet deel aan de besprekingen en zal ook niet deelnemen aan de stemmingen, hoewel wij nochtans onze bedenkingen hebben bij de volmachtwetten en bij de stemmingen. Wij nemen deze houding aan omdat wij ons ongenoegen willen uitdrukken over de politieke reacties op de brandstichting in Gent. Dit kan volgens ons het best door ons vandaag afzijdig te houden.

De Senaat weet dat het Vlaams-Blok-secretariaat in Gent door brand werd vernield, dat het parket brandstichting als de meest waarschijnlijke hypothese hanteert en dat de secretaris van mijn fractie en zijn inwonende verloofde, die studente is in Gent, werden gehospitaliseerd.

Ons besluit tot tijdelijke non-activiteit is geen protest tegen deze vergadering, noch tegen de meeste senatoren. Wij betreuren het alleen dat de verschillende partijen in het openbaar geen afstand namen van dit soort daden. Bij sommige kleinere incidenten hebben wij het in het verleden anders meegemaakt.

Enige politiek geïnspireerde selectiviteit zou hier geen rol mogen spelen. De hooggeroemde « publieke verontwaardiging » die in dergelijke gevallen meestal door de media wordt gevoed, ontbreekt nu volkomen. Wij betreuren dit echt, vooral omdat geen enkel politiek idee een mensenleven waard is. In Gent zijn vier mensen op het nippertje aan de dood ontsnapt.

De oproep tot bestrijding van het Vlaams Blok « met alle middelen » werd mogelijk heel letterlijk ingevuld door enkele extreem linkse waanzinnigen. Hiertegen past alleen een verklaring in het openbaar van de verschillende politieke verantwoordelijken die de laffe Gentse aanslag daarin veroordelen.

Aangezien dergelijke verklaringen tot nu toe uitbleven ­ het selectieve stilzwijgen is veelzeggend ­ menen wij onze wrevel daarover te moeten signaleren door onze afzijdigheid van vandaag. Wij willen echter niemand blij maken : wij blijven niet definitief weg. (Applaus bij het Vlaams Blok.)

De voorzitter. ­ Wij stemmen eerst over amendement nr. 77 van mevrouw Nelis en de heer Coene tot aanvulling van de titel van het wetsontwerp.

Nous passons tout d'abord au vote sur l'amendement nº 77 de Mme Nelis et M. Coene tendant à compléter l'intitulé du projet de loi reproduit.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

16 stemmen ja.

16 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mmes Van der Wildt et Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mmes Mayence-Goossens, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer et Verhofstadt.

De voorzitter. ­ Ik verzoek de heer Verhofstadt de reden van zijn onthouding mede te delen.

De heer Verhofstadt (VLD). ­ Ik heb afgesproken met de heer Mahoux.

De voorzitter. ­ Wij stemmen over het amendement nr. 21 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 21 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

16 stemmen ja.

16 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mmes Van der Wildt et Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mmes Mayence-Goossens, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer et Verhofstadt.

De voorzitter. ­ Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 22 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 22 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 23 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 23 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 24 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 24 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 25 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 25 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 26 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 26 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 27 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 27 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 28 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 28 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 29 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 29 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 37 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 37 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 38 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 38 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 39 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 39 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 40 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 40 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 41 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 41 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 42 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 42 de MM. Coene en Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 43 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 43 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

38 stemmen neen.

38 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mmes Mayence-Goossens, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer et Verhofstadt.

De voorzitter. ­ Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 44 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 44 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 51 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 51 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 30 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 30 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 31 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 31 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming omdat dit amendement over de desindexering van de belastingschalen gaat.

De voorzitter. ­ Wij gaan over tot de naamstemming.

Nous passons donc au vote nominatif.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

58 leden zijn aanwezig.

58 membres sont présents.

38 stemmen neen.

38 votent non.

16 stemmen ja.

16 votent oui.

4 onthouden zich.

4 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mmes Mayence-Goossens, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer et Verhofstadt.

De voorzitter. ­ Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 52 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 52 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 54 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 54 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 45 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 45 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 46 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 46 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 55 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 55 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 56 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 56 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 47 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 47 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 48 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 48 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 57 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 57 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 49 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 49 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 59 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 59 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 60 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 60 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 58 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 58 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 32 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 32 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 53 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 53 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 33 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 33 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 34 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 34 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 35 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 35 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 50 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 50 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 36 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 36 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 61 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 61 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 62 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 62 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 63 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 63 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 64 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 64 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 65 van de heren Coene en Hatry bij artikel 2.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 65 de MM. Coene et Hatry à l'article 2.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over het amendement van de heren Coene en Hatry ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur l'amendement de MM. Coene et Hatry est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij stemmen over het amendement nr. 20 van de heren Coene en Hatry bij artikel 3.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 20 de MM. Coene et Hatry à l'article 3.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

56 leden zijn aanwezig.

56 membres sont présents.

38 stemmen neen.

38 votent non.

8 stemmen ja.

8 votent oui.

10 onthouden zich.

10 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Coene, Coveliers, Devolder, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke et Vautmans.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

M. Anciaux, Mme Cornet d'Elzius, MM. Daras, Desmedt, Destexhe, Foret, Hazette, Jonckheer, Mme Mayence-Goossens et M. Verhofstadt.

M. le président. ­ Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van hun onthouding mede te delen.

Mme Mayence Goossens (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, j'apprécie l'orthodoxie budgétaire de notre collègue, M. Coene.

Pour ma part, je me réjouis de ce que, par cet article 3, on puisse enfin rendre justice à nos compatriotes qui, depuis de nombreuses années, ont étè victimes de la zaïrianisation. Les décisions prises leur permettent d'obtenir satisfaction en justice. J'ai voulu le souligner en m'abstenant à l'occasion de ce vote.

M. le président. ­ J'en prends acte.

Akte wordt hiervan genomen.

Wij stemmen over het amendement nr. 1 van de heer Coene et mevrouw Nelis bij artikel 5.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 1 de M. Coene et Mme Nelis à l'article 5.

Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, dit amendement is zo interessant dat wij daarover de naamstemming vragen.

De voorzitter. ­ Wij gaan over tot de stemming.

Nous passons au vote.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

54 leden zijn aanwezig.

54 membres sont présents.

36 stemmen neen.

36 votent non.

13 stemmen ja.

13 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bourgeois, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke et Vautmans.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

De voorzitter. ­ Ik verzoek de leden die zich hebben onthouden, de reden van hun onthouding mede te delen.

Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

Mevrouw Nelis-Van Liedekerke (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik ben afgesproken met de heer Staes.

De voorzitter. ­ Akte wordt hiervan genomen.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 2 van de heer Coene en mevrouw Nelis bij artikel 5.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 2 de M. Coene et Mme Nelis à l'article 5.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Coene en mevrouw Nelis ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Coene et Mme Nelis est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij stemmen over het amendement nr. 3 van mevrouw Nelis en de heer Coene bij artikel 6.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 3 de Mme Nelis en de M. Coene à l'article 6.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

56 leden zijn aanwezig.

56 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

14 stemmen ja.

14 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke et Vautmans.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

De voorzitter . ­ Wij stemmen over het amendement nr. 4 van mevrouw Nelis en de heer Coene bij artikel 6.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 4 de Mme Nelis et de M. Coene à l'article 6.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

54 leden zijn aanwezig.

54 membres sont présents.

36 stemmen neen.

36 votent non.

13 stemmen ja.

13 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, M. Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Swaelen, Thijs, Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke et Vautmans.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

M. le président . ­ Nous passons au vote sur l'amendement nº 66 de MM. Hazette et Destexhe à l'article 6.

Wij stemmen over het amendement nr. 66 van de heren Hazette en Destexhe bij artikel 6.

­ Il est procédé au vote nominatif.

Er wordt tot naamstemming overgegaan.

57 membres sont présents.

57 leden zijn aanwezig.

38 votent non.

38 stemmen neen.

12 votent oui.

12 stemmen ja.

7 s'abstiennent.

7 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Swaelen, Thijs, Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

M. Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mmes Leduc, Mayence-Goossens, MM. Vautmans et Vergote.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. Anciaux, Boutmans, Daras, Jonckheer, Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

De voorzitter . ­ Wij stemmen over het amendement nr. 5 van mevrouw Nelis en de heer Coene bij artikel 6.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 5 de Mme Nelis et de M. Coene à l'article 6.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Swaelen, Thijs, Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

De voorzitter . ­ Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 6 van mevrouw Nelis en de heer Coene bij artikel 6.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 6 de Mme Nelis et de M. Coene à l'article 6.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van mevrouw Nelis en de heer Coene ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de Mme Nelis et de M. Coene est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij stemmen over het amendement nr. 7 van mevrouw Nelis en de heer Coene bij artikel 6.

Nous passons au vote sur l'amendement nº 7 de Mme Nelis et de M. Coene à l'article 6.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, hoe kunt u controleren dat iemand die aanwezig is niet heeft gestemd ?

De voorzitter. ­ Dat gebeurt louter toevallig. Wanneer ik dat zie, maak ik daarover een opmerking.

De heer Coveliers (VLD). ­ Ik wil niet betwisten dat u gelijk hebt.

De voorzitter. ­ Ik ben er zeker van dat ik gelijk heb. Ik maakte daarstraks die opmerking omdat een fractie had aangekondigd dat ze hier wel wou blijven, maar niet aan de stemming zou deelnemen.

De heer Coveliers (VLD). ­ U hebt gelijk.

M. le président. ­ Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 67 de MM. Hazette et Destexhe à l'article 6.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 67 van de heren Hazette en Destexhe bij artikel 6.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de MM. Hazette et Destexhe est également valable pour cet amendement.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heren Hazette en Destexhe ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 68 de MM. Hazette et Destexhe à l'article 6.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 68 van de heren Hazette en Destexhe bij artikel 6.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de MM. Hazette et Destexhe est également valable pour cet amendement.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heren Hazette en Destexhe ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 8 van mevrouw Nelis en de heer Coene bij artikel 6.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 8 de Mme Nelis et M. Coene à l'article 6.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van mevrouw Nelis en de heer Coene ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de Mme Nelis et M. Coene est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 69 de MM. Hazette et Destexhe à l'article 6.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 69 van de heren Hazette en Destexhe bij artikel 6.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de MM. Hazette et Destexhe est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heren Hazette en Destexhe ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 9 van de heer Coene en mevrouw Nelis tot schrapping van artikel 7.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 9 de M. Coene et Mme Nelis tendant à la suppression de l'article 7.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Coene en mevrouw Nelis ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Coene et Mme Nelis est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 70 de MM. Hazette et Destexhe à l'article 8.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 70 van de heren Hazette en Destexhe bij artikel 8.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de MM. Hazette et Destexhe est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heren Hazette en Destexhe ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 71 de MM. Hazette et Destexhe tendant à la suppression de l'article 9.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 71 van de heren Hazette en Destexhe tot schrapping van artikel 9.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de MM. Hazette et Destexhe est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heren Hazette en Destexhe ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 72 de MM. Hazette et Destexhe à l'article 9.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 72 van de heren Hazette en Destexhe bij artikel 9.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de MM. Hazette et Destexhe est également valable pour cet amendement ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heren Hazette en Destexhe ook geldt voor dit amendement ? (Instemming.)

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 19 van de heer Coene en mevrouw Nelis bij artikel 9.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 19 de M. Coene et Mme Nelis à l'article 9.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

De voorzitter. ­ Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 10 van mevrouw Nelis en de heer Coene tot schrapping van artikel 10.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 10 de Mme Nelis et M. Coene tendant à la suppression de l'article 10.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

M. le président. ­ Nous devons nous prononcer sur les amendements nº 73, tendant à la suppression de l'article 11, et nos 74, 78 et 79 de MM. Hazette et Destexhe à l'article 11.

Wij moeten ons nu uitspreken over de amendementen nr. 73, tot schrapping van artikel 11 en nrs. 74, 78 en 79 van de heren Hazette en Destexhe bij artikel 11.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de MM. Hazette et Destexhe est également valable pour ces amendements ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heren Hazette en Destexhe ook geldt voor deze amendementen ? (Instemming.)

En conséquence, ces amendements ne sont pas adoptés.

Derhalve worden deze amendementen niet aangenomen.

Wij moeten ons nu uitspreken over de amendementen nrs. 11 en 12 van de heer Coene en mevrouw Nelis bij artikel 11.

Nous devons nous prononcer sur les amendements nºs 11 et 12 de M. Coene et Mme Nelis à l'article 11.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve zijn de amendementen niet aangenomen.

En conséquence, les amendements ne sont pas adoptés.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

De voorzitter. ­ Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 13 van mevrouw Nelis en de heer Coene tot schrapping van artikel 12.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 13 de Mme Nelis et M. Coene tendant à la suppression de l'article 12.

Je constate que l'amendement nº 80 de MM. Hazette et Hatry propose également la suppression de l'article.

Je propose donc au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les deux amendements.

Het amendement nr. 80 van de heren Hazette en Hatry stelt ook de schrapping van artikel 12 voor.

Daarom stel ik voor een enkele stemming te houden over beide amendementen. (Instemming.)

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

15 stemmen ja.

15 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve zijn de amendementen niet aangenomen.

En conséquence, les amendements ne sont pas adoptés.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liedekerke et M. Verhofstadt.

M. le président. ­ Nous devons nous prononcer sur les amendement nºs 75 et 76 de MM. Hazette et Destexhe tendant respectivement à la suppression des articles 13 et 14.

Wij moeten ons nu uitspreken over de amendement nrs. 75 et 76 van de heren Hazette en Destexhe tot schapping van de artikelen 13 en 14.

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de MM. Hazette et Destexhe est également valable pour ces amendements ?

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heren Hazette en Destexhe ook geldt voor deze amendementen ? (Instemming.)

En conséquence, ces amendements ne sont pas adoptés.

Derhalve worden deze amendementen niet aangenomen.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 14 van de heer Coene en mevrouw Nelis bij artikel 15.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 14 de M. Coene et Mme Nelis à l'article 15.

Mag ik aannemen dat de vorige stemming over een amendement van de heer Coene en mevrouw Nelis ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de M. Coene et Mme Nelis est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij moeten ons nu uitspreken over het amendement nr. 15 van mevrouw Nelis en de heer Coene bij artikel 15.

Nous devons nous prononcer sur l'amendement nº 15 de Mme Nelis et M. Coene à l'article 15.

Mag ik aannemen dat de stemming over het vorige amendement van mevrouw Nelis en de heer Coene ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considérer que le dernier vote sur un amendement de Mme Nelis et M. Coene est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

Wij stemmen uw over de amendementen nrs. 16, 17 en 18 van de heer Coene en mevrouw Nelis bij artikel 17.

Nous passons au vote sur les amendements nºs 16, 17, 18 de M. Coene et Mme Nelis à l'article 17.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

58 leden zijn aanwezig.

58 membres sont présents.

37 stemmen neen.

37 votent non.

16 stemmen ja.

16 votent oui.

5 onthouden zich.

5 s'abstiennent.

Derhalve zijn de amendementen niet aangenomen.

En conséquence, les amendements ne sont pas adoptés.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mmes Lizin, Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Anciaux, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, De Decker, Desmedt, Destexhe, Devolder, Foret, Hazette, Mme Leduc, M. Loones, Mme Mayence-Goossens, MM. Vandenbroeke, Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Boutmans, Daras, Jonckheer, Mme Nelis-Van Liederke et M. Verhofstadt.

M. le président. ­ Il sera procédé tout à l'heure au vote sur l'ensemble du projet de loi.

We stemmen zo dadelijk over het wetsontwerp in zijn geheel.