1-988/4

1-988/4

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

14 JULI 1998


Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 1 van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten vervallen de woorden die een voltijds ambt uitoefenen.

Art. 3

In artikel 3 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. Het 1 a) , het 1 b) en het 2 a) vervallen.

B. In het 3 vervallen de woorden burgemeester, schepen of .

C. In het 4 vervallen de woorden schepen of .

D. In het 7 en het 8 worden de woorden 1 dag per maand vervangen door de woorden 2 dagen per maand .

Art. 4

In artikel 4 van dezelfde wet vervallen aan het slot van de eerste zin de woorden in dagen of halve dagen .

Art. 5

In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. In het 1 vervallen de woorden burgemeester, schepen of .

B. In het 2 vervallen de woorden schepen of .

C. Het artikel wordt aangevuld met een 5, luidende : 5 provincieraadslid, niet-lid van de bestendige deputatie : 2 dagen per maand .

Art. 6

In artikel 6 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. Het 1 vervalt.

B. In het 2 vervallen de woorden schepen of .

Art. 7

In dezelfde wet wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidende :

Art. 6bis. De personeelsleden bedoeld in artikel 1, 1, genieten op hun verzoek vrijstelling van dienst of facultatief politiek verlof, of krijgen politiek verlof voor en binnen de grenzen van de volgende politieke mandaten :

1 Gemeenten tot 30 000 inwoners

gemeenteraadslid :

vrijstelling van dienst : twee dagen per maand

facultatief politiek verlof : twee dagen per maand

burgemeester :

ambtshalve politiek verlof : een vierde van een voltijdbaan

facultatief politiek verlof : een vierde van een voltijdbaan

schepen :

ambtshalve politiek verlof : vier dagen per maand

facultatief politiek verlof : vier dagen per maand

2 Gemeenten van 30 001 tot 50 000 inwoners

gemeenteraadslid :

vrijstelling van dienst : twee dagen per maand

facultatief politiek verlof : twee dagen per maand

burgemeester :

ambtshalve politiek verlof : de helft van een voltijdbaan

facultatief politiek verlof : de helft van een voltijdbaan

schepen :

ambtshalve politiek verlof : een vierde van een voltijdbaan

facultatief politiek verlof : een vierde van een voltijdbaan

3 Gemeenten van 50 001 tot 80 000 inwoners

gemeenteraadslid :

vrijstelling van dienst : twee dagen per maand

facultatief politiek verlof : twee dagen per maand

burgemeester :

ambtshalve politiek verlof : voltijds

schepen :

ambtshalve politiek verlof : de helft van een voltijdbaan

facultatief politiek verlof : de helft van een voltijdbaan

4 Gemeenten vanaf 80 001 inwoners

gemeenteraadslid :

vrijstelling van dienst : twee dagen per maand

facultatief politiek verlof : twee dagen per maand

burgemeester en schepenen :

ambtshalve politiek verlof : voltijds

Het personeelslid dat in het raam van een gemeentelijk mandaat over politieke verloven beschikt, legt in het begin van de maand zijn politieke verloven van ambtswege vast.

De vrijstellingen van dienst en de facultatieve politieke verloven kunnen worden genomen na het diensthoofd daarvan in kennis te hebben gesteld, met een minimum van een uur evenwel zonder dat de som van die verloven het maandelijkse totaal van de toegestane vrijstellingen van dienst en facultatieve politieke verloven overschrijdt.

Art. 8

In artikel 8 van dezelfde wet worden de woorden en artikel 6, 1 en 2 vervangen door de woorden artikel 6, 2, en artikel 6bis .

Art. 9

In de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wordt artikel 3, tweede streepje, aangevuld met de volgende zin : Die verloven kunnen worden opgesplitst naar gelang van de vereisten die aan de uitoefening van het lokaal mandaat zijn verbonden.

Art. 10

In dezelfde wet wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidende :

Art. 6bis . 1. Een werknemer heeft het recht zijn arbeidsovereenkomst volledig op te schorten met het oog op de uitoefening van een gemeentelijk uitvoerend mandaat.

2. De periode tijdens welke de werknemer zijn arbeidsovereenkomst kan opschorten, stemt overeen met de duur van het gemeentelijk mandaat.

3. Loopbaanonderbreking met het oog op de uitoefening van een uitvoerend mandaat wordt slechts toegestaan voor de uitoefening van een enkel mandaat.

4. In geval van opschorting van de arbeidsovereenkomst met het oog op de uitoefening van een gemeentelijk uitvoerend mandaat, wordt de in het raam van de beroepsloopbaanonderbreking verleende uitkering niet toegekend.

Art. 11

Deze wet treedt in werking bij de eerstvolgende algehele vernieuwing van de gemeenteraden.