1-123

1-123

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 26 JUIN 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 26 JUNI 1997

(Vervolg-Suite)

QUESTION ORALE DE M. FORET AU MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES PENSIONS SUR « LES PUBLICITÉS EFFECTUÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE DU MINISTRE »

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER FORET AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN PENSIOENEN OVER « DE RECLAME DIE DE MINISTER VOOR EEN JURIDISCH WERK HEEFT GEMAAKT »

M. le président. ­ L'ordre du jour appelle la question orale de M. Foret au ministre de la Santé publique et des Pensions.

M. Peeters, secrétaire d'État, répondra en lieu et place de son collègue.

La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, à la lecture de la dernière livraison du Journal des Tribunaux , j'ai pris connaissance, avec stupéfaction, des extraits d'une lettre que le ministre a envoyée à la rédaction de cette même revue.

En effet, cette missive rédigée sur un papier à en-tête du ministre de la Santé publique et des Pensions faisait la publicité pour un ouvrage sur les pensions de retraite et de survie publié par une société éditrice privée spécialisée.

Dans ce courrier, après avoir signalé qu'il est indispensable pour ses collaborateurs et lui de pouvoir consulter un aperçu clairement structuré de l'ensemble de la matière des pensions, le ministre conseille « vivement » l'ouvrage en question.

Ces quelques considérations m'amènent à lui poser les questions suivantes.

Estime-t-il qu'il entre dans les attributions d'un ministre de faire la publicité pour des ouvrages juridiques, quel qu'en soit leur intérêt ?

Est-ce une initiative personnelle ou a-t-il été contacté par la société éditrice afin de faire la publicité de cette « collection pension » ? Le cas échéant, a-t-il perçu une rémunération quelconque ?

Devant la complexité des matières dont il a été fait état, ne serait-il pas préférable qu'il se penche sur une coordination et une simplification de la législation plutôt que de faire l'éloge de textes de coordination et de commentaires officieux ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan staatssecretaris Peeters.

De heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid. ­ Mijnheer de voorzitter, het is op zich een goede zaak dat een belangrijk gedeelte van onze sociale wetgeving, met name de pensioenwetgeving, op een overzichtelijke en duidelijke wijze aan het publiek wordt kenbaar gemaakt. De complexiteit van de pensioenmaterie en de recent doorgevoerde hervormingen maken dergelijke initiatieven nog waardevoller, of ze nu door de overheid dan wel door de privé-sector worden genomen.

Men moet helaas vaststellen dat de overheid over onvoldoende middelen beschikt om de hele informatiebehoefte te dekken. De publicatie waarvan sprake in de mondelinge vraag, is bedoeld voor specialisten in de pensioenmaterie. De steun van de minister van Volksgezondheid en Pensioenen aan die publicatie is trouwens niet exclusief. Als het om kwalitatief hoogstaande en correcte publicaties ging, heeft de minister nooit bezwaren geuit tegen een ondersteuning. Uiteraard kwam deze ondersteuning er steeds op vraag van het betrokken bedrijf en werd zij kosteloos geleverd door de medewerkers van de minister.

Recentelijk zijn er enkele stappen gedaan voor informatieverspreiding bij het grote publiek. Telkens er een aanpassing van de pensioenwetgeving werd uitgevoerd, hebben de medewerkers van de minister in samenspraak met de federale voorlichtingdienst een informatiecampagne gevoerd. De respectieve pensioenadministraties geven folders uit en decentraliseren de informatieverstrekking teneinde de toekomstige en huidige gepensioneerden zo goed mogelijk wegwijs te maken. Er worden pogingen ondernomen om de zeer ambtelijke pensioentaal te verfrissen en de correspondentie te vereenvoudigen en hierin worden resultaten geboekt.

De oprichting van de infodienst en de ombudsdienst voor de gepensioneerden zijn twee maatregelen ter bevordering van de openbaarheid van bestuur. De infodienst heeft in april jongstleden een wettelijke basis gekregen. De bevolking heeft nu eindelijk het recht om te weten welke pensioenrechten zij al heeft opgebouwd. De ombudsdienst zal op 1 januari 1998 van start gaan. Deze dienst zal de mensen de kans bieden om hun rechten te verdedigen. Tevens kunnen zij er worden ingelicht over de wegen die zij dienaangaande moeten bewandelen. Het is dus niet zo dat door de steun aan dit privé-initiatief de overheidsinitiatieven in de voorbije periode werden verwaarloosd.

De minister wijst erop dat hij, om misverstanden te voorkomen, dergelijke ondersteuningsinitiatieven in de toekomst zal vermijden. Hij heeft reeds aan het betrokken bedrijf gevraagd om de promotiecampagne met de begeleidende brief stop te zetten.

M. le président. ­ L'incident est clos.

Het incident is gesloten.