1-100

1-100

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 20 MARS 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 20 MAART 1997

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW THIJS AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN OVER « DE SITUATIE IN HET GEBIED VAN DE GROTE MEREN »

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW WILLAME-BOONEN AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN OVER « DE MENSONWAARDIGE TOESTANDEN IN HET OOSTEN VAN ZAÏRE »

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW LIZIN AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN OVER « DE BELGISCHE POLITIEK TEN AANZIEN VAN DE GEBEURTENISSEN IN ZAÏRE EN ONZE BETREKKINGEN MET OEGANDA EN RWANDA »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME THIJS AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR « LA SITUATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS AFRICAINS »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME WILLAME-BOONEN AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR « LA SITUATION HUMANITAIRE DANS L'EST DU ZAÏRE »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME LIZIN AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR « LA POLITIQUE BELGE À L'ÉGARD DES ÉVÉNEMENTS QUI SE DÉROULENT AU ZAÏRE AINSI QUE NOS RELATIONS AVEC L'OUGANDA ET LE RWANDA »

De voorzitter . ­ Aan de orde is de vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de minister van Buitenlandse Zaken over « de situatie in het gebied van de Grote Meren ». Ik stel voor deze vraag samen te behandelen met de vragen van mevrouw Willame en van mevrouw Lizin. (Instemming.)

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, sinds de indiening van mijn vraag, meer dan een maand geleden, is er in het gebied van de Grote Meren heel wat veranderd en volgens de persberichten verandert de situatie er nog van uur tot uur. Ik heb mijn vraag om uitleg dan ook geactualiseerd.

Door de onverwachte terugkeer van de Rwandese vluchtelingen naar hun moederland dreigde de situatie in de regio aanvankelijk uit de aandacht van de internationale gemeenschap te geraken. Door de plotse militaire successen van Kabila in Oost-Zaïre, met als voorlopig orgelpunt de verovering van Kisangani, en door de nakende instorting van het Mobutu-regime, is de problematiek van de regio uiterst actueel. De internationale gemeenschap moet meer dan ooit rekening houden met de dreiging van een totale regionale oorlog. Niet alleen de steun van Oeganda, Burundi en Rwanda aan de troepen van Kabila, maar ook de tegengestelde strategische belangen van de internationale grootmachten Frankrijk en de Verenigde Staten kunnen aanleiding geven tot een implosie van Centraal-Afrika. Het scenario dat stilaan vorm krijgt, is dat van een frontlijn van het zuiden van Soedan tot het zuiden van Burundi over een afstand van enkele duizenden kilometer.

Volgens de heer Reyntjens, intussen welbekend in de Senaat, gaat het over een reeks conflicten die niet altijd iets met elkaar te maken hebben, maar waarbij de strijdende partijen om allerlei belangen elkaars objectieve bondgenoten zijn. Voor hem liggen Rwanda en Burundi aan de basis van de nakende regionale oorlog. Meer nog, de dreigende opsplitsing van Zaïre zou de implosie van Centraal-Afrika wel eens kunnen versnellen, tenzij de internationale gemeenschap eensgezind optreedt. Die eensgezindheid is op het ogenblik echter nog steeds zoek. Toen de Rwandezen enkele maanden geleden massaal naar hun land terugkeerden, leek de troepenmacht die in de startblokken stond niet meer nodig. Nochtans bevindt er zich vandaag nog een ongekend aantal vluchtelingen in Oost-Zaïre. De regio werd in feite gewoon aan zijn lot overgelaten.

De huidige situatie in Zaïre lijkt de internationale gemeenschap ongelijk te geven. De rebellen van Kabila rukken steeds verder op. In Ubundu zitten ongeveer 100 000 vluchtelingen die onbereikbaar zijn voor de hulpverleners. De plunderingen van de terugtrekkende Zaïrese troepen en de huurlingen verslechten de situatie van de burgerbevolking. Een militaire staatsgreep hangt als een dreiging boven Kinshasa en de opsplitsing van het land met alle mogelijke risico's voor de regio is niet meer ondenkbeeldig.

De Belgische regering, die in de hoedanigheid van minister Derycke haar best heeft gedaan, heeft altijd de ernst van het conflict ingezien. Zij handhaaft nog steeds haar standpunt over een troepenmacht en steunt nog steeds het initiatief voor een Grote Meren-conferentie. Onze regering is in feite internationaal geïsoleerd. De houding van de Verenigde Staten die meer weg heeft van politiek opportunisme, is niet langer rechtlijnig. De Verenigde Naties hebben inmiddels een bemiddelaar voor het Zaïreconflict aangewezen, maar tot echte onderhandelingen en akkoorden is men tot nu toe nog niet gekomen. Volgens de laatste berichten van Belga, kan ik vermelden dat de Verenigde Naties en de OAE bereid zijn met Kabila te onderhandelen. Hoewel de Verenigde Staten nog steeds de regering-Kengo wa Dondo erkennen, is het geen geheim dat zij in feite de opstandelingen van Kabila steun verlenen in de hoop dat deze laatste heel het land in zijn greep krijgt en zo een opsplitsing voorkomt. Enkel Frankrijk pleit onomwonden voor een militaire interventie, maar de Verenigde Staten en de Verenigde Naties staan huiverig tegenover een vredesmacht. Dit is nochtans waarschijnlijk de enig haalbare oplossing om nog meer drama's te voorkomen.

De internationale gemeenschap heeft ondertussen heel wat kostbare tijd verloren. Iedereen is akkoord dat er iets moet gebeuren, maar over de manier waarop is men het nog steeds niet eens.

Over deze nieuwe ontwikkelingen heb ik de volgende vragen. Wat is de oorzaak van een zo lang talmen door de internationale gemeenschap ? Is Zaïre niet meer belangrijk of liggen de interesses elders ? Werd het idee van een Grote Meren-conferentie gunstig onthaald door de Verenigde Staten ? Welke initiatieven werden er daartoe reeds genomen ? In welke mate steunen de Verenigde Staten het vijfpuntenplan van de Verenigde Naties ? Wie aanziet de minister als waardige gesprekspartners ? De minister heeft reeds eerder verklaard dat Kabila een niet meer weg te denken machtsfactor is in Zaïre. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid zijn het daarover inmiddels ook eens geworden. Kan iemand die door ingewijden als een plaatselijke krijgsheer wordt bestempeld, in de ogen van de minister worden betrokken bij het vredes- en democratiseringsproces ? Na het natrekken van het curriculum vitae van Kabila, kan ik deze geen andere kwalificatie toekennen. Welke houding denkt de minister ten aanzien van Kabila aan te nemen bij een eventueel overlijden van president Mobutu ?

Naast het bestaande vluchtelingenprobleem maakt de Azadho, de Zaïrese organisatie voor de mensenrechten ook melding van schendingen van mensenrechten in Noord-Kivu. Men spreekt zelfs van massaexecuties en massagraven. De Verenigde Staten hebben Kabila op de vingers getikt wegens schendingen van de mensenrechten. Kan de minister deze bevestigen en zo ja, welke maatregelen zullen de Verenigde Naties nemen om dit fenomeen onder controle te krijgen en eventueel te voorkomen ?

De zending van een internationale troepenmacht dringt zich meer dan ooit op. Tot nu toe is België daarvan steeds een voorstander geweest. Kan ons land de impasse die rond het zenden van deze troepenmacht momenteel heerst, helpen doorbreken, nu wij door de Verenige Staten enigszins buitenspel schijnen te worden gezet ?

De Verenigde Staten hebben hun burgers opdracht gegeven om Zaïre te verlaten en hebben elitecommando's naar Congo-Brazzaville gestuurd om hun burgers desgevallend te ontzetten. De medewerkers van de Amerikaanse ambassade hebben het ongebruikelijke advies gekregen hun post te verlaten als ze de toestand in Kinshasa te gevaarlijk vinden. Ook Frankrijk en Portugal hebben de nodige maatregelen genomen om hun landgenoten te evacueren. Heeft België buiten het advies aan zijn landgenoten om Zaïre te verlaten, nog andere maatregelen genomen ? Heeft er overleg plaatsgevonden met Frankrijk en de Verenigde Staten over een eventueel gezamenlijk optreden in geval van nood ?

Ik had deze waslijst van vragen liever besproken in aanwezigheid van de minister in de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden. Ik wil overigens van de gelegenheid gebruik maken om te suggereren in een procedure te voorzien die het de senatoren mogelijk maakt om in de bevoegde commissie de regering snel over haar standpunten in dergelijke internationale econflictsituaties te kunnen ondervragen. De procedure van de vragen om uitleg is toch vrij omslachtig. Met een meer directe werkwijze zouden zowel de minister als de senatoren gebaat zijn. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, comme l'a dit Mme Thijs, l'ensemble des membres du Sénat ne peut que se réjouir de la présence du ministre des Affaires étrangères au sein de cette assemblée. Il est vrai que le temps devenait long depuis que, pour ma part, j'avais souhaité être informée sur la situation au Zaïre. Ma demande d'explications en la matière avait été formulée le 10 février. Depuis lors, comme on le sait, les événements se sont précipités et nous ne pouvions que nous référer à la presse en guise de source d'information. Imaginez notre frustration !

Puis-je tenter d'expliquer le silence relatif du ministre par la mise en avant d'une qualité peut-être propre à la diplomatie : la discrétion ? Gageons que cette attitude adoptée par le ministre, ces dernières semaines, lui aura permis de mener les actions les plus pertinentes au niveau de la politique belge vis-à-vis du Zaïre et que la substance de son message sera de nature à nous rassurer et à répondre aux éventuelles interrogations que nous pourrions formuler.

Mme Sémer prend la présidence de l'assemblée

La demande d'explications que j'avais initialement rédigée se référait davantage aux propos alarmants tenus par Emma Bonino. Vous accepterez certainement que j'actualise le contenu de mon intervention, madame la présidente.

Avant d'aborder les questions que je voudrais poser au ministre, je reviendrai sur les propos surprenants que celui-ci a tenus en commission des Relations extérieures de la Chambre, le 25 février 1997. Je suppose que le résumé réalisé par le Service du compte rendu analytique aura quelque peu modifié son discours et qu'il pourra le rectifier et le nuancer. J'ai pu lire : « Après la colonisation ­ je considère que, pour la Belgique, elle ne se termine qu'en 1988-1989 ­, il faut s'efforcer d'aboutir à la démocratisation et à une stabilisation. »

Vous poursuiviez par cette phrase avant de terminer, monsieur le ministre : « Nous n'avons plus d'intérêt objectivement décelable au Zaïre mais il reste un intérêt humain. »

N'est-ce pas là, monsieur le ministre des Affaires étrangères, le fruit de la politique étrangère belge menée ces dernières années à l'égard de l'Afrique centrale ? La Belgique ne s'est-elle pas elle-même isolée dans la région des Grands Lacs, particulièrement vis-à-vis du Zaïre ? On a l'impression que, dans cette région, la politique de la Belgique n'est pas à la hauteur de nos souhaits.

Comme on le sait, la situation au Zaïre est, chaque jour, de plus en plus alarmante. Après la prise de Kisangani le week-end dernier, un nouveau seuil est atteint dans cette guerre civile et l'avancée de Laurent Kabila ne semble pas connaître de limites. La politique de la communauté internationale et de la Belgique à l'égard du Zaïre va dans le sens de l'installation d'un régime qui aurait les principaux attributs de la démocratie, à savoir un État de droit, des autorités représentatives et légitimement choisies et un objectif ultime, celui de favoriser le bien-être de la population. Malgré ces péripéties, le processus démocratique était la ligne directrice que nous suivions et qui devait être couronnée par la tenue d'élections démocratiques cette année. Le calendrier des élections est suspendu. Qu'en est-il du principe même de ces élections ? Quelles sont les conditions minimales pour que le processus démocratique soit relancé et que l'on puisse à nouveau parler d'élections ? À quelles conditions celles-ci auront-elles un sens et une légitimité ?

Ce serait une erreur de réduire la politique vis-à-vis du Zaïre à la chute du régime Mobutu. L'objectif était et continue d'être l'établissement de la démocratie dans ce pays : remplacer le régime actuel par un autre régime autoritaire serait une énorme erreur; laisser faire ce processus serait une faute. C'est à ce point qu'intervient une question qui me semble fondamentale : comment le gouvernement belge et ses partenaires internationaux envisagent-ils d'articuler le phénomène Kabila avec le processus de démocratisation ? Quelle sera la place accordée aux forces de l'opposition politique qui sont actives sur le terrain ? Laurent Kabila a réussi à s'imposer comme interlocuteur incontournable. Nous avons appris par la presse que des représentants du ministre avaient noué des contacts avec des représentants de la rébellion. Ne devons-nous pas craindre et ne conviendrait-il pas d'éviter que Laurent Kabila ne devienne le seul interlocuteur avec lequel dialoguer ? La Belgique ne doit-elle pas s'atteler à ce problème en concertation avec ses partenaires européens et américains ?

La volonté de changement, qui est très forte au sein de la population zaïroise, et qui se reporte sur Kabila, ne risque-t-elle pas de nous faire tomber de Charybde en Scylla ? Kabila ne risque-t-il pas de sonner le glas de la démocratisation ?

Y a-t-il, monsieur le ministre, une analyse partagée et commune de la situation et des solutions nécessaires pour y faire face entre les autorités françaises, américaines et belges et au sein des gouvernements respectifs ? Il semble bien que le consensus fasse autant défaut au sein des gouvernements qu'entre les gouvernements. Quelles sont les perspectives de l'organisation d'une conférence régionale pour régler les problèmes de la région des Grands Lacs ? Quelles sont les perspectives de la prochaine conférence des pays de l'O.U.A., qui se tiendra, paraît-il, fin mars à Lomé ? Quels sont les résultats des initiatives du président Mandela ? Quels sont les résultats des démarches de M. Sahnoun ? Quels sont les scénarios d'évolution de la situation militaire, politique et diplomatique envisagés par le ministre des Affaires étrangères ? Ne devons-nous pas craindre l'éventualité d'un coup d'État militaire et d'une prise de pouvoir à Kinshasa, la jonction étant faite avec les troupes de Kabila en éliminant les intermédiaires politiques ? Quelle est l'appréciation du ministre sur la tentative de destitution du gouvernement Kengo de ces derniers jours ? Le gouvernement belge a-t-il des interlocuteurs valables et représentatifs à Kinshasa ? Qui gouverne encore au Zaïre et qui contrôle l'armée ?

Je terminerai cette intervention en répétant les propos que j'ai déjà tenus à M. le secrétaire d'État à la Coopération au Développement. Je suis déçue face au manque de souffle et de vision à long terme de la communauté internationale et de la Belgique pour résoudre la problématique de la région des Grands Lacs et du Zaïre en particulier. (Applaudissements.)

Mme la présidente. ­ La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Madame la présidente, comme Mme Willame, je voudrais dire au ministre le plaisir que nous avons à le voir dans cette assemblée. Je voudrais également le remercier pour les efforts consentis au Caire en ce qui concerne une situation bien particulière qui nous tient à coeur et pour laquelle il s'était engagé à faire tout son possible.

Après le cas de Mme De Belder, j'en viens au sujet qui nous occupe, le Zaïre. S'agissant de Napoléon de retour de l'île d'Elbe et en route vers Paris, la presse française de l'époque parlait d'abord de « l'abominable usurpateur »; lorsqu'il est arrivé à Marseille, il était devenu « l'ancien dictateur ». À dix kilomètres de Paris, il était redevenu « notre empereur ».

Nous connaissons une situation similaire avec Laurent Kabila. Aujourd'hui, il me semble inutile et contre-productif de garder secret un certain nombre de choix ou de revirements ­ il faut bien appeler les choses par leur nom ­ de notre politique. Nous avons intérêt à rendre publics les contacts que nous avons eus et la volonté exprimée par nos interlocuteurs d'entretenir de bonnes relations avec la Belgique.

J'avais pris une initiative personnelle qui fut quelque peu critiquée par votre entourage, monsieur le ministre. J'avais invité au Sénat de manière informelle, voici quelques semaines, le porte-parole de M. Kabila pour la Belgique et l'Europe. C'était peut-être pour lui un signe qu'il était le bienvenu dans certains endroits en Belgique. Je proposerai que nous le recevions, à son retour, à un niveau plus élevé.

Il semble ­ et j'aimerais obtenir des précisions à ce sujet ­ que le président Mobutu pourrait rentrer demain au pays dans des conditions physiques que nous ignorons. Sa présence à Kinshasa se bornerait à proposer un gouvernement différent, en tenant compte de la situation, gouvernement dont le seul mandat sera la négociation avec Kabila. Tous les éléments de la négociation seraient abordés : nouvelle Constitution, nouvelles lois électorales, etc.

Il semble qu'il existe en la matière un accord français confirmé et un accord américain qui, lui, porterait sur le fait de convaincre Kabila d'accepter cette formule. Si cette orientation est bonne ­ et peut-être l'est-elle ? ­ , les Belges seront rares dans cette négociation diplomatique et c'est dommage, car nous avions et nous avons des diplomates de haut niveau qui ont la capacité de comprendre la situation dans cette zone et qui parfois, n'ont pas été suffisamment écoutés. Peut-être avez-vous reçu de Kinshasa des messages contradictoires ou incohérents qui ne relèvent pas de la haute diplomatie ?

Il se manifeste à Kinshasa aujourd'hui une très grande inquiétude dans les communautés belge et française. Il est important que les positions du ministre des Affaires étrangères soient claires. Les partisans de Kabila, de l'U.D.P.S. et de Tshisekedi les attendent. Il faut éviter que ceux qui restent et savent qu'ils ont déjà tout perdu, des hommes comme Baramoto et Nsimbi, tentent de se servir de leurs armes contre nos ressortissants. Il y a lieu de mener une politique équilibrée mais ferme à leur égard et de leur proposer très vite de quitter le pays et, pourquoi pas, d'essayer de trouver un pays d'accueil dans la région. Je crois que seul le fait de leur garantir la survie peut aujourd'hui encore leur faire comprendre qu'ils n'ont plus d'espoir et, en tout cas, aucun espoir à trouver dans d'éventuels massacres.

Je souhaiterais aussi connaître votre opinion sur l'opération menée par un citoyen belge, M. Tavernier, à Kisangani. Si l'état de mercenaire ne fait pas l'objet de poursuites en Belgique, le recrutement est condamnable. Nous avons maintenant les preuves de la façon dont les choses se sont déroulées. Nous savons qui a payé : il s'agit d'un ressortissant zaïrois bien connu qui s'est d'ailleurs vraisemblablement fait « rouler ». Au lieu des 60 personnes qu'il comptait obtenir, il en a eu 30 qui disposaient de plus d'un armement incohérent. Les munitions qui leur ont été livrées n'étaient pas adaptées à leurs armes. Ces mercenaires étaient accompagnés de 150 Serbes ­ payés sur une autre cassette dont on connaît mal l'origine ­ qui se sont avérés parfaitement ignobles.

La Belgique se grandirait en essayant de clarifier cette situation et je pense qu'elle trouverait beaucoup d'alliés parmi ceux qui ont interrompu cette stupide opération Tavernier. Je vous propose donc d'examiner la situation de plus près.

En conclusion, je formulerai deux propositions. Vous devriez tout d'abord recréer une autre relation avec l'Ouganda et faire oublier la visite du secrétaire d'État. Vous pouvez, pour ce faire, saisir l'occasion qui s'offre à vous. En effet, M. Museveni a manifesté le désir de venir à Bruxelles fin avril. Il souhaite y être reçu comme un chef d'État important de cette partie de l'Afrique. J'estime que nous aurions tort de le déconsidérer.

Je vous suggère ensuite de renouer également très vite une autre relation avec le Rwanda, avec ceux qui dirigent vraiment ce pays et qui essayent de le gérer au mieux dans des circonstances très difficiles. Vous pouvez, pour ce faire, vous appuyer sur un bon ambassadeur qui, malgré la situation difficile, a réussi à rester un interlocuteur. Autant la situation à Kinshasa est inacceptable pour la diplomatie belge, autant la façon dont les choses sont menées à Kigali est correcte. Je pense que vous pouvez aujourd'hui faire cesser ces situations pénibles tant à Kigali qu'à Kampala pour reconstruire rapidement de meilleures relations.

Au Zaïre, il faut essayer, à l'avenir, de précéder les événements. Il convient dès lors ­ et nous ne l'avons pas fait jusqu'ici ­ de soutenir la reconstruction du pays, d'aider à la restructuration d'un ministère des Finances qui perçoive correctement des ressources publiques destinées aux fonctions publiques ignoblement négligées par le régime précédent. Je parle en particulier des départements de l'Éducation et de la Santé.

Avec ce pays riche où se trouvent encore aujourd'hui beaucoup de Belges et d'intérêts belges, vous devez réussir à renouer une relation basée sur le respect, relation souhaitée par Kabila. Avec l'aide des Belges qui y résident et avec les personnes importantes de ce pays, vous pouvez atteindre cet objectif. L'enjeu est considérable dans ce Zaïre en transformation qui sera respecté dans cette Afrique moderne. Respecté, il le sera, avec ou sans nous, parce que ses dirigeants seront différents. Ils seront liés à ceux qui contribuent aujourd'hui au développement de l'Afrique. La situation peut évoluer rapidement, nous ne devons pas rater le moment propice. À mon avis, ce sera dans les dix prochains jours.

Mme la présidente . ­ La parole est à Mme Mayence.

Mme Mayence-Goossens (PRL-FDF). ­ Madame la présidente, Mme Lizin vient de nous dire qu'elle avait été la seule à recevoir un délégué de M. Kabila, lequel avait été très heureux de trouver en Belgique au moins une personne à qui parler, c'est-à-dire elle.

J'aurais volontiers partagé ce plaisir avec vous, madame Lizin. En effet, je me trouvais à ce moment en séance publique. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai appris, par la radio, que la commission des Affaires étrangères s'était réunie sous votre direction et qu'elle avait reçu un représentant de M. Kabila.

J'aurais beaucoup apprécié, ainsi que d'autres membres de notre commission, que vous nous demandiez d'assister à cette rencontre. Comme vous le savez, il s'agit d'un sujet qui nous intéresse tout particulièrement, surtout en raison des événements qui se déroulent en Afrique actuellement.

Madame la présidente, voici quelques années, nous étions encore considérés dans le monde entier, malgré la petite taille de notre pays, comme des experts de l'Afrique centrale. La plupart des grandes puissances respectaient notre avis.

Quoi qu'il en soit, je suis particulièrement déçue de devoir m'adresser successivement au secrétaire d'État à la Coopération puis au ministre des Affaires étrangères en raison d'une évidente zizanie au sein du gouvernement. Le journal De Standaard a rendu compte de façon exhaustive des divergences de vues entre M. Moreels et M. Derycke. L'article en question me conforte dans l'idée que nous n'avons plus de politique africaine. Le fait que nous soyons obligés de nous adresser distinctement à deux membres du gouvernement pour évoquer un même sujet constitue à cet égard une démonstration éclatante. Normalement, les titulaires de ces départements devraient former une cellule unie, solidaire, s'exprimant d'une voix unique. Autrefois, le ministre des Affaires étrangères exerçait une tutelle sur la Coopération au Développement, sur le Commerce extérieur, sur les Affaires européennes, ce qui conférait à notre pays une incontestable autorité.

Le drame rwandais jette une lumière très crue sur l'inexistence de notre politique africaine. J'en suis singulièrement chagrinée. Cependant, l'initiative prise par M. Moreels de renouer avec le Zaïre me réjouit. D'aucuns se sont pourtant étonnés des critiques que je formulais à son endroit. Or, depuis cinq ans, je défends de manière répétitive l'idée d'une reprise des relations bilatérales en matière de coopération avec le Zaïre. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement satisfaite lorsque M. Moreels s'adresse ­ comme je le demande depuis longtemps ­ directement à la population zaïroise, sans passer par l'intermédiaire des O.N.G.

Lors de notre débat de ce mardi, je lui faisais observer qu'il est toujours habité par sa formation et son passé professionnel. Il nous disait en effet : « Quand quelqu'un est malade, le médecin se présente à son chevet. » De tels propos honorent M. Moreels, pour qui j'ai d'ailleurs la plus grande estime. Toutefois, les devoirs de sa charge lui interdisent de se comporter uniquement en médecin. Ses fonctions au sein du gouvernement devraient lui inspirer une autre attitude sur le plan politique.

Je tiens néanmoins à redire que je n'ai aucun reproche à adresser à M. le secrétaire d'État à la Coopération, hormis sa maladresse.

Cette critique, je pourrais aussi la formuler à votre égard, monsieur le ministre. Je suis navrée de l'incohérence caractérisant notre politique étrangère, particulièrement en ce qui concerne le Zaïre.

À quoi assiste-t-on ? Je ne souhaite pas, comme certains, ni vous remplacer comme ministre des Affaires étrangères ni vous dicter votre conduite, mais nous devons être particulièrement attentifs parce que, dans les jours ou les heures qui viennent, les événements peuvent basculer. C'est la raison pour laquelle je me renseignais à l'instant sur les nouvelles du soir. La situation a-t-elle évolué depuis ce matin ? Les choses peuvent en effet très rapidement changer. Ma conviction est que nous devons être présents avec, pour premier objectif, d'aider la population zaïroise parce que nous lui sommes proches. Nous sommes toujours cousins. Elle nous connaît. Elle ne comprend pas notre absence à ses côtés et peut-être que si nous n'avions pas quitté le Zaïre voici cinq ans, des dérapages, auxquels nous avons assisté, auraient pu être évités.

Certains s'interrogent ­ Mme Lizin vous en a parlé ­ sur notre attitude vis-à-vis de M. Kengo. Il n'a jamais fait l'objet d'une reconnaissance véritable. Je me souviens qu'en commission, on parlait à son égard de la nécessité d'un temps de probation. Il convenait qu'il fasse preuve pendant plusieurs mois d'une approche différente à l'égard des finances de l'État. Notre attitude vis-à-vis du Zaïre est ambiguë depuis longtemps. Quoi qu'il advienne, soyons prêts à aider le futur gouvernement, le choix de celui-ci ne nous appartenant pas. Dès que quelqu'un émergera, soyons présents pour l'encourager et l'aider à instituer un gouvernement démocratique. Un processus est entamé, malgré les rétractations de Mobutu, malgré la succession des premiers ministres et le désordre le plus total.

M. Kabila se révèle être un homme extrêmement fort. Son passage semble apaiser et réjouir la population, mais je ne suis pas persuadée que celui-ci, quoique grand guerrier, puisse être chef de gouvernement. Selon l'expression consacrée, M. Kabila « roule pour quelqu'un ». J'ignore pour qui. Peut-être le savez-vous ou tout le monde est-il dans l'ignorance ?

Il me semble évident que quelque chose émergera sous peu et qu'il faudra alors juger de ce qui se passera et ne pas laisser s'installer une nouvelle dictature. Il faudra au contraire encourager ceux qui émergeront dans la reprise du processus de démocratisation entamé « à l'africaine ».

Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous souhaite de pouvoir combler les lacunes et corriger les erreurs d'appréciation et l'abandon, pour ne pas dire le grand silence, des Affaires étrangères en matière de politique africaine, pour qu'à nouveau nous parlions de manière univoque, que notre image soit cohérente et que nous redevenions ce que nous avons toujours été : les experts de l'Afrique centrale. Nous ferons le bonheur de la population de ce pays.

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Derycke.

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken. ­ Mevrouw de voorzitter, ik stel vast dat dit debat een aangelegenheid van vrouwen is.

Je trouve cela très positif. Nous essaierons, M. le président de la commission et moi-même, de nous défendre le mieux possible face à ces dames. (Sourires).

Je vous donne raison, madame Willame. Vous savez que j'ai le plus grand respect pour le Parlement, mais vous comprendrez certainement que nous devons parfois agir à l'extérieur de la Belgique. La Conférence de Singapour n'a pas été décidée à mon initiative, pas plus que les nombreuses réunions tenues dans le cadre de la Conférence intergouvernementale.

Des problèmes de santé m'ont empêché de répondre la semaine dernière à ces demandes d'explications et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Ma présence ici, aujourd'hui, a précisément pour objet de vous informer de la manière la plus complète possible au sujet de cette problématique.

Je vais tenter de vous démontrer qu'il n'existe aucune politique d'abandon dans le chef de la Belgique. Nous continuons à observer la situation sur le terrain, et ce en permanence.

En effet, il est nécessaire non seulement de poursuivre la politique entamée mais, aussi et surtout, d'assurer la sécurité de nos concitoyens qui sont peut-être un peu trop confiants et n'ont nullement l'intention de rentrer au pays. L'histoire a tendance à se répéter ... Espérons toutefois que la situation s'améliore sur place.

België heeft van bij de aanvang van de crisis op de noodzaak gewezen van het respecteren van de nationale soevereiniteit en de territoriale integriteit van Zaïre. Deze houding was ingegeven door de vaststelling dat de stabiliteit in de regio van de Grote Meren niet gediend werd door een destabilisering van Zaïre, een land dat negen buurlanden telt. Mijn ambassadeur voor de Grote Meren heeft dit nog kunnen vaststellen ter gelegenheid van de gespreken die hij gevoerd heeft in Pretoria, Nairobi en Addis Abeba. Ik heb mij ingespannen om deze visie ingang te doen vinden bij onze voornaamste partners, maar zoals ook hier slechts enkele senatoren zich de moeite getroosten om deel te nemen aan een debat over Zaïre, zijn er ook in de Europese Gemeenschap slechts twee à drie van de vijftien landen geïnteresseerd in het gebied van de Grote Meren. Wij hebben heel wat moeite moeten doen om andere landen te « enthousiasmeren » voor de regio van de Grote Meren. De Verenigde Staten hadden eind vorig jaar ons project zelfs bijna volledig afgeschreven. Ik heb bovendien gepleit voor het aanstellen door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties van een bijzonder gezant voor de regio van de Grote Meren en van een bijzondere vertegenwoordiger voor de begeleiding van het Zaïrese verkiezingsproces.

Men herinnert zich immers hoe na een hallucinant cijfergevecht over het aantal nog aanwezige vluchtelingen in Zaïre en ondanks verwoede pogingen van staatssecretaris Moreels en mijzelf aan de oproep van de Veiligheidsraad tot het creëren van een multinationale troepenmacht geen gevolg werd gegeven. Men herinnert zich misschien ook hoe ik ter gelegenheid van het overleg dat ik in november vorig jaar in de marge van de ministeriële vergadering van het centraal mechanisme voor conflictpreventie van de OAE in Addis Abeba voerde, heb ervaren welke frustratie er leefde bij heel wat leden van de OAE over de geringe betrokkenheid van de Afrikanen in het besluitvormingsproces over deze multinationale strijdkracht, ondanks het feit dat op de top van Nairobi van december 1996, een puur Afrikaans initiatief, de staatshoofden van de regio zelf hadden gepleit voor een neutrale troepenmacht. Ik vond het dan ook een primordiale opdracht voor mijzelf en voor de Belgische diplomatie om de betrokkenheid van de Afrikaanse landen te activeren om zo tot een responsabilisering te komen van de Afrikanen. Ik vond het ook een primordiale opdracht om als katalysator op te treden om samen met de internationale gemeenschap tot een eenheid van visie te komen met daaruit voortvloeiend, een eenheid van actie.

Mme la présidente. ­ La parole est à Mme Mayence.

Mme Mayence-Goossens (PRL-FDF). ­ Permettez-moi de vous interrompre, monsieur le ministre. En effet, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous déclarez que personne ne s'intéresse aux problèmes du Zaïre et de la région des Grands Lacs. Vous dites que nous sommes toujours seuls. Même s'ils ne sont pas très nombreux dans les enceintes où l'on en parle, certains attachent une importance considérable au Zaïre.

Malgré vos plaidoyers en faveur d'une intervention internationale, vous ne l'avez jamais obtenue. Pourquoi ? Parce que des résistances et des pressions considérables sont exercées par ceux qui ont intérêt à ce que les choses ne se passent pas comme vous le demandez. Il n'en demeure pas moins que certains Africains savent maintenant qui ils veulent soutenir.

De même, le Conseil de sécurité a refusé d'accéder à votre demande, sous la pression des Américains. Cela prouve que les Américains et les Africains du sud veulent éviter que le conflit donne lieu à une intervention internationale. Malgré tout, certains écoutent et savent ce qu'ils veulent. D'autres que vous, ayant davantage de pouvoir, avaient aussi des objectifs et ont obtenu gain de cause. C'est un aspect des choses qu'il ne faut pas oublier dans ce conflit. L'avenir montrera que le Zaïre reste un pays important, ne serait-ce qu'en raison de la richesse de son sous-sol et de ses matières premières. Je ne partage donc pas votre sentiment selon lequel les Belges sont les seuls à s'en préoccuper.

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken. ­ In de loop van mijn antwoord kom ik op deze vraag nog terug. Ik kan nu al zeggen dat, wanneer het erop aankwam hiervoor initiatieven te nemen, België meestal slechts twee of hooguit drie medestanders vond. Als de vrede eenmaal zal zijn hersteld, dan zullen economische belangen natuurlijk weer opnieuw een rol beginnen spelen. Daar zijn wij echter nog lang niet aan toe.

Bij mijn consultaties in de VS heb ik aan Kofi Annan en aan mijn collega Albright gesuggereerd dat de Veiligheidsraad een verklaring of een resolutie zou opstellen om aan het politieke proces tot regeling van de crisis een nieuwe impuls te geven. Op 18 februari legde de voorzitter van de Veiligheidsraad inderdaad een verklaring af en uiteindelijk nam de Veiligheidsraad resolutie 1097 aan, die op ons aandringen nog dezelfde dag door de Europese Unie werd onderschreven.

Ce plan comporte cinq points, à savoir : la cessation immédiate des hostilités; le retrait de toutes les forces extérieures, mercenaires compris; la réaffirmation du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Zaïre et des autres États de la région des Grands Lacs; la protection et la sécurité de tous les réfugiés et personnes déplacées ainsi que des facilités d'accès à l'action humanitaire; une solution rapide et pacifique de la crise par le dialogue, le processus électoral et la convocation d'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs.

Alvorens in te gaan op het lot van deze resolutie wil ik bij wijze van parenthesis even beschrijven op welke manier de Belgische diplomatie een bijdrage kan leveren aan het tot stand komen van een samenhangend beleid van de internationale gemeenschap. Anders dan de landen die men in de exclusief francofone of anglofone hoek pleegt te plaatsen, nam ons land steeds een neutrale houding aan. Inderdaad, België betracht in Centraal-Afrika geen andere belangen of zaken te dienen dan de stabilisatie van de regio, de democratisering, een goed beheer, het respect voor de mensenrechten en het recht op ontwikkeling van de bevolking. Pas wanneer deze voorwaarden gerealiseerd zijn, zal België aan andere belangen kunnen beginnen denken. Het feit dat België in zijn buitenlands beleid geen substantiële politieke of economische belangen wil dienen, vergroot onze mogelijkheden om in deze regio een beleid te voeren zonder enige verborgen agenda en volledig ontdaan van neokolonialistische reflexen en voorkeuren, al dan niet uitgesproken, voor politieke groeperingen, etnieën of ideologieën. Daarenboven heeft België geen enkel belang bij het aangaan van allianties met bepaalde regeringen tegen andere regeringen. Wij hebben dat in het verleden enkele keren gedaan en dat is altijd falikant uitgedraaid.

Ik wil mij in mijn beleid niet laten opsluiten in een pro-Zaïrese of pro-Rwandese opstelling of in een tegenstelling tussen Hutu's en Tutsi's waarbij de enen steevast het slachtoffer zijn van de gewelddaden van de anderen. Al onze verklaringen en beleidsdaden moeten dan ook worden geïnterpreteerd in het kader van de daarnet vernoemde doelstellingen.

Een objectiverende houding en geloofwaardigheid gaan samen. Partijdige stellingnamen beperken onze marge om acties te ondernemen. A contrario betekent dit dat contacten met een vertegenwoordiger van de rebellen, met het oog op de realisatie van de voormelde doelstellingen, zoals die er sedert enkele weken geweest zijn, mogelijk en zelfs wenselijk worden ten einde meer druk te kunnen uitoefenen en tot wapenstilstand en politieke onderhandelingen te komen. Tot daar deze parenthesis.

Hoewel Zaïre in een eerste reactie de resolutie van de Veiligheidsraad bestempelde als een « bescheiden vooruitgang » waarin echter wordt voorbij gegaan aan de aanwezigheid van buitenlandse troepen, en Rwanda vond dat het vredesplan de positie van de rebellen totaal negeerde, wijzigden zowel de Zaïrese regering als de rebellen nadien hun houding. Bij het overleg dat ik op 3 maart had met mijn Zaïrese collega Kamanda, maakte deze bekend dat Zaïre dit VN-vredesplan onderschrijft.

Vous voyez, madame, que je parle avec tout le monde.

Mme Mayence-Goossens (PRL-FDF). ­ C'est un homme extrêmement agréable à rencontrer et il est très fin.

M. Derycke, ministre des Affaires étrangères. ­ Espérons en effet qu'il le soit.

Zijn verklaring werd op 5 maart bevestigd in een « Déclaration du gouvernement de la république du Zaïre », waarin tevens werd gesteld :

« Le président et le gouvernement de la république du Zaïre demandent le déploiement sans délai d'un dispositif international de contrôle pour rendre opérationnel le plan de paix de M. Sahnoun et du Conseil de sécurité et pour vérifier l'application sur le terrain du retrait de toutes les troupes étrangères, mercenaires et milices compris. »

Op 7 maart riep de Veiligheidsraad Kabila op ­ ik citeer ­ « de déclarer publiquement qu'il souscrit à la résolution 1097 dans son intégralité, notamment en ce qui concerne la cessation immédiate des hostilités et engage toutes les parties à en appliquer les dispositions sans délai ». Op 8 maart heeft Kabila aan mijn Nederlandse collega Pronk verklaard dat het vijfpuntenplan aanvaardbaar was, zonder evenwel de wapens te willen neerleggen. Kabila stelde het aanvatten van de gesprekken met Mobutu als voorwaarde voor een staakt-het-vuren, terwijl voor de regering in Kinshasa het staakt-het-vuren de voorwaarde vormde tot dialoog. Op dat ogenblik hoopten wij dat de Amerikaans-Zuid-Afrikaanse poging, om in Pretoria tot rechtstreekse contacten te komen tussen de Zaïrese regering en de rebellen van Kabila, zou leiden tot een staakt-het-vuren. Dit staakt-het-vuren zou dan het uitgangspunt kunnen zijn voor het regionaal Afrikaans initiatief van Nairobi-III en de vergadering die de OAE volgende week te Lomé houdt en waar ambassadeur Haesendonck overigens aanwezig zal zijn.

À cet égard, je voudrais revenir sur l'importance que j'attache à une unité d'action de la communauté internationale sous la direction du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Sahnoun. Cet événement est unique. Pour la première fois, tout le monde se rallie à M. Sahnoun, ce qui n'a jamais été le cas lors de crises survenant dans la région des Grands Lacs. L'ambassadeur que j'ai chargé d'une mission dans cette région a effectué des visites à Pretoria, à Addis-Abeba et à Nairobi afin de plaider en ce sens et de favoriser des convergences entre les différentes actions en cours qu'il s'agit de canaliser dans un schéma Pretoria-Nairobi-Lomé. Les réactions de ces différents interlocuteurs sont encourageantes et l'on peut penser que les malentendus sont maintenant levés.

La réunion qui s'est tenue, hier, à Nairobi, avait un caractère transitoire, de par son format et l'absence de l'un des principaux protagonistes, M. Kabila, mais elle a permis de canaliser les efforts de la communauté internationale dans le sens que je viens d'évoquer et en direction du Sommet de Lomé de la semaine prochaine.

Au sujet de la réunion de Lomé, il est clair que le flou de la situation au Zaïre après la chute de Kisangani et la fragilité de l'équipe Kengo sont autant d'inconnues qui pèsent lourdement sur les chances de produire un résultat. J'espère néanmoins que les hostilités cesseront et que des négociations directes seront entamées. Nous poursuivons un double objectif : d'une part, permettre aux organisations humanitaires de porter secours aux réfugiés et aux personnes déplacées, par le biais de l'instauration de zones de protection, par exemple à Kisangani et à Ubundu, où ces personnes pourraient être regroupées; d'autre part, donner la possibilité à l'ambassadeur M. Sahnoun d'entamer des pourparlers mettant en place des mécanismes politiques acceptables par tous.

En ce qui concerne ces négociations, je crois que deux éléments sont importants. Tout d'abord, il importe que Kabila trouve en face de lui un négociateur dûment mandaté. Il est impératif que la classe politique de Kinshasa mette un terme à ses jeux de politique politicienne qui se font sur le dos de la population zaïroise. À cet égard, plus que jamais, il convient qu'elle tourne le dos aux querelles stériles auxquelles elle nous a trop souvent habitués et qu'elle se mobilise dans la poursuite d'un projet politique commun. Toute dérive militaire ou de politique politicienne ne pourrait que nuire à la naissance d'un nouveau Zaïre.

J'insiste pour que le microcosme politique de Kinshasa s'accorde pour présenter une personne ou un groupe de personnes mandatées pour négocier avec Kabila, ce qui aurait dû être fait auparavant. On pourrait espérer que le président de la République zaïroise fasse un ultime effort pour convaincre de la nécessité d'un mandat. Chaque jour que le gouvernement du Zaïre perd pour mettre en garde et pour désigner ces personnes mandatées est un jour de gagné pour Kabila, lequel ne fait que progresser.

Il est aussi impératif que Kabila se prononce clairement sur son programme politique en général et sur les mécanismes de transition.

Il est clair que les forces de l'Alliance et la classe politique de Kinshasa devront s'entendre sur les modalités de la transition vers la troisième république.

En effet, il ne peut y avoir de malentendu. Il serait trop facile de se réjouir de la fin imminente d'une époque pour applaudir simplement l'arrivée de Kabila. Je pèse mes mots : il faut que Kabila accepte lui aussi de se conformer à la résolution 1097 du Conseil de sécurité dont tous les éléments qui trouvent leur origine dans des principes reconnus de droit international, valent également pour lui. La nouvelle constellation politique qui devrait apparaître lors des négociations politiques avec Kabila sera jugée en fonction des progrès réalisés sur le chemin de la troisième république. En fin de compte, si un compromis est trouvé, il appartiendra au Parlement belge de déterminer son attitude à l'égard de ce nouveau régime. Nous devons demander à Kabila et aux autres intervenants de respecter les règles du droit international, sans qui il sera impossible de sortir du marasme actuel.

Quant au fond et quelle que soit la façon d'y parvenir ­ elle sera le résultat d'une intense activité diplomatique dans les prochains jours et des évolutions sur le terrain ­, je reste convaincu que la tenue d'élections libres est la seule voie qui permettra de relancer ce pays. En ce qui concerne la situation dans la région, la tenue d'une conférence sur la région des Grands Lacs est vue comme le moteur d'une stabilisation régionale.

Cette conférence qui doit être davantage un processus qu'un événement unique, devrait être l'occasion, outre la problématique zaïroise, la réconciliation au Rwanda et la question du Burundi, de mettre en place des mécanismes de coopération régionale, notamment sur le plan de la sécurité et en matière économique. Sur ce cernier point, je retiens l'idée de plus en plus souvent évoquée d'une sorte de plan Marshall régional. J'admets que l'est du Zaïre, particulièrement éprouvé depuis la mi-1994, devrait bénéficier d'une assistance soutenue.

Certains orateurs ont relevé des signaux discordants au sein du gouvernement. Je mentirais si je disais que je ne les regrette pas. Notre force et notre crédibilité résident dans les principes que j'ai énoncés au début de mon intervention. Tout signal discordant est évidemment mal venu et de nature à perturber l'approche équilibrée et objective que nous recherchons en permanence.

À la suite d'une conversation que j'ai eue en début de semaine avec le Premier ministre, je puis cependant vous rassurer sur le fait que la ligne gouvernementale est bien celle que je viens de développer. Par ailleurs, il convient de ne pas surestimer ce petit malentendu. J'ai totalement appuyé M. Moreels en ce qui concerne cette action humanitaire. J'ai juste demandé une action restreinte à l'échelon politique. La démarche humanitaire, que j'approuve totalement, nous a permis d'envoyer des signaux à la population zaïroise. Sur le plan bilatéral, nous sommes le seul pays à mener une action à l'égard de cette dernière.

Je terminerai cette intervention en abordant la sécurité de nos ressortissants. Depuis le début de la crise, voici bientôt six mois, une coopération très étroite a été assurée entre les départements concernés et nos postes dans la région, afin d'effectuer un monitoring permanent de la situation et de transmettre à nos compatriotes des informations et conseils pour leur venir en aide directement.

Je voudrais rendre hommage à mon collègue M. Poncelet pour l'excellent esprit dans lequel se déroule cette coopération. Je voudrais également féliciter tous ceux qui, jour et nuit, semaine comme week-end, ont fait preuve d'un dévouement remarquable pendant cette très longue crise.

Il reste du pain sur la planche : l'Alliance annonce une progression vers le sud et la situation à Kinshasa est plus qu'inquiétante. Nous avons conseillé à nos ressortissants d'éviter les déplacements vers le Zaïre et à ceux qui y résident, nous avons suggéré qu'ils reconsidèrent leur présence dans ce pays. Pour le reste, les plans d'urgence sont systématiquement mis en concordance avec les circonstances sur le terrain et une étroite coordination est maintenue avec nos alliés, mais il est clair que nos compatriotes sont les premiers responsables de leur sécurité. (Applaudissements.)

De voorzitter . ­ Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mevrouw de voorzitter, ik dank de minister voor zijn omstandig antwoord. Ik denk dat wij wel een stukje wijzer geworden zijn, maar ik heb toch nog een aantal bijkomende vragen. De minister sprak op een bepaald ogenblik over het vijfpuntenplan dat is opgesteld door de Verenigde Naties. Inmiddels zijn wij al een maand verder. Wanneer men echter niet aan de onderhandelingstafel geraakt, is dat vijfpuntenplan maar praat voor de vaak. Dat plan is er nu wel, maar wie gaat het ter tafel leggen tijdens de onderhandelingen ?

Gisterenavond verklaarde Kengo Wa Dondo voor de televisie dat hij moeilijk rond de tafel kan gaan zitten met iemand die de macht probeert te grijpen met geweld. Dat doet mij denken aan de toestand, enige tijd geleden, in Burundi, toen Buyoya de macht greep en wij ook voor een dilemna stonden. Wij wisten niet goed of wij hem nu al dan niet moesten aanvaarden als de nieuwe machthebber. Ik vrees dat het aanvaarden van een dergelijke machtswisseling voor bepaalde personen of groepen een stimulans kan zijn om hetzelfde te doen, om de macht met geweld te grijpen, zeker in landen met een twijfelachtig bestuur. Wij moeten dus voorzichtig zijn.

Ik heb de minister weinig horen zeggen over het vluchtelingenprobleem. Kan de minister bevestigen dat er inderdaad nog zoveel mensen in kampen verblijven, dat men nieuwe kampen inricht ? Daarover worden constant tegenstrijdige berichten de wereld ingestuurd.

Voorts heb ik niets gehoord over de ambigue houding van de Verenigde Staten. Onlangs moest ik, in het kader van mijn lidmaatschap van de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden, ergens een toespraak houden over de situatie in Zaïre. Ik had mij daarop goed voorbereid. Uit de talrijke persartikelen die ik daarvoor doornam, bleek dat de Verenigde Staten eigenlijk een beetje de aanzetters zijn tot de huidige situatie. Is dat waar ? Men zegt immers vaak ­ wellicht terecht ­ dat wij niet zomaar alles moeten geloven. Gaat het om de streek van Zuid-Sudan ? Gaat het om die olie ? Het zou niet slecht zijn ook daarover enige duidelijkheid te krijgen. De mensen vragen zich af bij wie de fout nu ligt. Wij kunnen hier immers wel verklaren dat wij de territorialiteit moeten respecteren, maar wij stellen vast dat dit ter plaatse helemaal niet gebeurt.

De voorzitter . ­ Het woord is aan minister Derycke.

De heer Derycke , minister van Buitenlandse Zaken. ­ Mevrouw de voorzitter, mevrouw Thijs heeft nog belangrijke vragen gesteld.

Ten eerste, kan ik haar antwoorden dat het vijfpuntenplan actueel blijft en eigenlijk weinig manoeuvreerruimte toelaat. De Verenigde Naties kunnen, als handhaver van de wereldorde, niet afstappen van de principes van territorialiteit en van de erkenning van de grenzen. Als wij dat in Afrika doen, zetten wij de Conferentie van Berlijn op losse schroeven. Alle Afrikaanse landen zijn het er unaniem over eens dat hieraan niet mag worden geraakt. Het is misschien wel mogelijk dat dit plan in de loop van de onderhandelingen nog zal worden gewijzigd, bijvoorbeeld wat betreft de methodes, maar voor de essentie lijkt mij dat niet mogelijk.

De Verenigde Naties hebben de heer Sahnoun aangesteld als onderhandelaar. België moet zich daarbij aansluiten en vertrouwen hebben. De Organisatie voor Afrikaanse Eenheid heeft dit voorstel ook aanvaard. Ik wijs erop dat dit een unieke gebeurtenis is in de Afrikaanse geschiedenis van de jongste dertig jaar. Dat geeft de heer Sahnoun ook zeer veel slagkracht, dermate zelfs dat ook de Europese afgevaardigde, de heer Ajello, zijn optreden erop afstemt. Dissonante geluiden uit België of de rest van de wereld worden immers onmiddellijk door de Afrikanen uitgebuit.

Het probleem van de vluchtelingen zal waarschijnlijk worden opgelost als Kabila zich aan zijn beloften houdt. Hij heeft beloofd om de luchthaven van Kisangani open te stellen voor vluchten met hulpgoederen. Hij heeft daarover een akkoord bereikt met mevrouw Ogata. Het is belangrijk hem nu op zijn woord te nemen. Bovendien geraken de vluchtelingen volgens onze informatie gescheiden van de verantwoordelijken voor de genocide en de ex-Fartroepen. Dit vergemakkelijkt de situatie op politiek gebied. Men kan hopen dat de vluchtelingen vlotter bereikbaar worden. Zij zijn echter nog altijd met tienduizenden, zoals wij altijd al beweerd hebben in tempore non suspecto . Niemand heeft ons echter geloofd. Men loochende de realiteit, hoewel het België er enkel om te doen was om een humanitaire tussenkomst op de been te zetten. Wij hebben altijd duidelijk gesteld dat wij geen politieke bedoelingen hadden. Op het einde stonden wij echter alleen met Frankrijk. Iedereen ­ de Amerikanen, de Engelsen, de Canadezen, enzovoort ­ heeft afgehaakt. Wij moeten ruiterlijk toegeven dat wij het niet hebben gehaald, hoezeer het ons ook spijt.

Voor de Amerikanen is het net als voor ons van essentieel belang dat de heer Kabila consequent is. Ik heb in dit verband verleden week een gesprek gehad met de Amerikaanse adjunct-secretaris voor Afrikaanse Zaken, de heer George Moose. Wanneer men de Afrikaanse realiteit in ogenschouw neemt, moet men beseffen dat Kabila het onmogelijk kan halen met louter militaire middelen. Zaïre is immers een land dat een zeer sterke decentralisatie kent op bestuurlijk vlak. De provincies staan los van het centrale gezag in Kinshasa; zij zijn bijna onafhankelijke identiteiten. Bovendien moet men rekening houden met etnische factoren. Kabila is een Luba; hij behoort dus niet tot de meerderheidsstam in Zaïre. Hoezeer wij ook afstand willen nemen van die etnische elementen, toch moeten wij beseffen dat dit de realiteit is. Zelfs indien Kabila het hele grondgebied kan veroveren, verkozen wordt als president of regeringsleider, alleen of samen met anderen, dan is het nog altijd aan het Belgisch Parlement, het Frans Parlement of het Amerikaanse Congres om te beslissen of men met hem zaken gaat doen. Indien Kabila het haalt, zal hij moeten terugvallen op erkenning en respect van andere naties. Hij zal zich internationaal aanvaardbaar moeten maken, anders bereikt hij niets. Ik bedoel hiermee dat wij in Zaïre nog over remmen beschikken. Ook de Amerikanen beseffen dit.

Wat de economische belangen betreft, wijs ik erop dat de Amerikanen en anderen in grote delen van de wereld in betere omstandigheden dan in Zaïre zaken kunnen doen. Zaïre is voor de Amerikanen geen economische prioriteit. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het later eventueel niet opnieuw een economische prioriteit kan worden voor Amerika, Frankrijk, België en Italië. Het belangrijkste is echter dat er een politieke oplossing komt. Op economisch vlak is er voor het ogenblik geen ander alternatief dan het toepassen van het principe pick and run . Voor de Zaïrezen is dit echter geen oplossing. Wat heeft de modale Zaïrees eraan dat ­ vaak oneerlijke ­ handelaars de diamanten in Zaïre komen wegroven ? Er is nood aan een politieke oplossing, waardoor dit land opnieuw kan functioneren met een behoorlijk bestuur. Dit bestuur zal misschien wel erg gedecentraliseerd zijn, want het ontwerp van de nieuwe Zaïrese grondwet is bijna confederaal te noemen. Hierover moeten de Zaïrezen zelf kunnen beslissen. Dit is niet meer onze taak.

Mme la présidente. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Madame la présidente, je serai brève, car les réponses du ministre à Mme Thijs ont levé les principales interrogations que je me posais encore.

Tout d'abord, à propos de la difficulté que vous avez évoquée de trouver un interlocuteur valable à Kabila, quelle que soit l'évolution de la situation sur le terrain à Kinshasa, ne craignez-vous pas qu'à la suite de tergiversations des politiques, un coup d'État militaire éclate et fausse le jeu ?

Par ailleurs, monsieur le ministre, dans votre réponse à Mme Thijs, vous avez évoqué les intérêts économiques qui seraient derrière les forces de Kabila. Il semblerait, d'après certains témoins, que de gros intérêts américains et français seraient en jeu.

Mme la présidente. ­ La parole est à M. Derycke, ministre.

M. Derycke, ministre des Affaires étrangères. ­ Madame la présidente, en ce qui concerne les intérêts économiques, notre ambassadeur à Washington, M. Adam, hésite. En fait il existe des intérêts économiques considérables, mais ils sont surtout potentiels. Dans le chaos actuel, ils se manifestent dans des circuits parallèles, ce qui ne bénéficie certainement pas à la population zaïroise.

Il va falloir procéder à une réorganisation complète. La Gécamine, par exemple, n'existe plus; entre-temps, l'industrie du cuivre s'est déplacée vers le Chili et l'Asie. Peut-être subsiste-t-il des possibilités mais encore faudrait-il un État organisé pour qu'elles se concrétisent. Une société sérieuse n'a pas intérêt à s'investir dans ce pays si ce n'est pour des opérations à très court terme de « pick and run », qui ne sont guère prometteuses pour les populations locales.

Un coup d'État militaire n'est pas à exclure mais quelles en seraient les conséquences ? Kinshasa est une sorte de microcosme politique au Zaïre qui est bien loin des réalités.

Apparemment on peut y distinguer deux groupes : le premier se constitue autour du général Mahele, qui disposerait de quatre à cinq milles hommes, et le second est composé des « durs de l'ancien régime », comme Baramoto, Nzimbi ou Lukele, qui auraient plutôt tendance à privilégier le coup d'État pour restaurer la seconde république.

Nul ne peut donc prédire quelle sera l'évolution. J'ai constaté qu'en Afrique, si beaucoup de régimes sont nés de coups d'État, cette méthode n'est pourtant plus guère admise par les Africains eux-mêmes. Quant à nous, Européens, comment réagirions-nous face à un coup d'État ? S'il devait survenir, il faudrait alors qu'il prépare la troisième république ou à tout le moins une période de transition vers des élections. Alors que nous assistons à la fin du Mobutisme, nous ne devons pas soutenir un nouveau régime militaire ! C'est inacceptable. Nous ne pouvons qu'espérer éviter les massacres car cette population a déjà été et est tellement terrorisée. L'armée zaïroise s'est battue avec les milices serbes, s'est mise à piller la ville, à violer les femmes...

Il est possible que les Zaïrois n'apprécient guère M. Kabila. Ils refuseront peut-être de l'accepter, pour les raisons que j'ai mentionnées. Néanmoins, M. Kabila représente un facteur du changement, unanimement attendu.

De toute évidence, il est impossible de revenir en arrière ou de s'accrocher au maintien de la deuxième république.

Mme la présidente. ­ L'incident est clos.

Het incident is gesloten.