1-84

1-84

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 9 JANVIER 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 9 JANUARI 1997

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER ERDMAN AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN PENSIOENEN OVER « HET DUITS PENSIOEN VOOR BELGISCHE SS-ERS »

QUESTION ORALE DE M. ERDMAN AU MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES PENSIONS SUR « LA PENSION ALLEMANDE POUR DES S.S. BELGES »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Erdman aan de minister van Volksgezondheid en Pensioenen over « het Duits pensioen voor Belgische SS-ers ».

Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, via een aantal recente krantenberichten verneem ik dat 324 Belgen van de Duitse overheid een pensioen krijgen omdat zij, tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst van de nazi's als Waffen SS 'ers de wapens opnamen, onder meer tegen hun eigen land.

Volgens diezelfde berichten krijgen zij jaarlijks tot 150 000 frank uitgekeerd omdat zij « eeuwig trouw hebben gezworen aan Hitler ».

Is de minister op de hoogte van deze feiten en kan hij mij bevestigen of zij juist zijn ?

Worden er, volgens zijn informatie, dergelijke pensioenen uitbetaald aan personen die vallen onder andere pensioenstelsels ?

Indien de minister hiervan niet op de hoogte was, kan hij dan bij de Duitse overheden een nominatieve lijst dienaangaande opvragen ?

Worden deze oorlogspensioenen gecumuleerd met Belgische pensioenen en, zo ja, worden deze laatste dan verminderd met het bedrag van het Duits pensioen ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Colla.

De heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen. ­ Mijnheer de voorzitter, ik zal trachten zo volledig mogelijk te antwoorden. De administratie der Pensioenen van het ministerie van Financiën keert geen overheidspensioenen uit die worden toegekend door een buitenlandse overheid of administratie. Aan degenen die in België een overheidspensioen aanvragen, wordt ook niet gevraagd of zij recht hebben op pensioenen die, om welke reden dan ook, door een buitenlandse overheid worden uitbetaald. Dat geldt dus ook voor Duitsland. De administratie speelt evenmin de rol van postbus. Mogelijke aanvragen voor buitenlandse pensioenen worden niet doorgestuurd naar buitenlandse autoriteiten. Als een buitenlandse overheid pensioenrechten toekent aan een Belgische onderdaan, dan moet de betrokkene dat pensioen zelf aanvragen in het buitenland. De administratie van Financiën beschikt bijgevolg niet over informatie nopens overheidspensioenen die door een buitenlandse autoriteit aan Belgische onderdanen worden uitbetaald.

Als een Belgische werknemer of zelfstandige een pensioen aanvraagt, kan hij op het aanvraagformulier in een daartoe bestemde ruimte melden dat hij ook in het buitenland pensioenrechten heeft als werknemer of als zelfstandige. In de sector van de werknemerspensioenen zal de RVP aan de buitenlandse instanties, in dit geval Duitsland, de aanvraag overmaken. Als de buitenlandse instanties laten weten dat de betrokkene pensioenrechten kan doen gelden in hoofde van een activiteit als werknemer of zelfstandige en de betrokken tijdvakken vermelden, houdt de rol van de RVP op. Het is dan de buitenlandse administratie die, met uitzondering van de allereerste betaling, het pensioen zal uitkeren.

Noch de aanvraagformulieren die Belgische onderdanen voor een pensioen lastens de RVP of het RSVZ invullen, noch de kennisgeving van buitenlandse instanties bevatten specifieke informatie over pensioenen of pensioenrechten voor diensten bewezen in het buitenland, in dit concrete geval bij de Waffen SS .

Een cumulatie van een pensioen in het buitenland met een pensioen in eigen land voor dezelfde periode is in principe uitgesloten omdat men onmogelijk tegelijkertijd in België en in het buitenland kan hebben gewerkt. Er zou een uitzondering kunnen zijn voor de oorlogsjaren, aangezien de Belgische wetgeving in de jaren 1938-1945 op een vrij soepele manier de bewijsvorming toeliet. Een werknemer kon bepaalde rechten laten gelden van zodra hij kon aantonen dat hij in België had gewerkt, zelfs al was het maar voor één dag. Voor andere perioden is een cumulatie echter onmogelijk.

De kwestie van de informatie moet overigens met de nodige omzichtigheid worden behandeld. Het betreft hier immers gegevens die behoren tot de persoonlijke levenssfeer. Personen en instellingen die geen betrokken partij zijn ­ en dat is ook de minister niet ­ hebben daartoe niet zomaar toegang.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Erdman voor een repliek.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn, wat ik zou noemen, formalistisch antwoord. Het is wel in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bevoegdheden en de mogelijkheden van zijn departement, maar dat belet niet dat daar een paar bedenkingen bij kunnen worden gemaakt.

Ten eerste, wanneer een Duits parlementslid dit probleem ter sprake brengt en de Duitse regering uiteindelijk toegeeft dat zij aan bepaalde Belgen een pensioen uitkeert, dan moet het voor de Belgische minister toch mogelijk zijn om in het kader van het Europees overleg hieromtrent meer informatie in te winnen bij zijn Duitse collega. Ik dring erop aan dat de minister daartoe alsnog pogingen onderneemt.

Ten tweede, veel erger is de discriminatie die wij hier vaststellen. De Duitse regering keert namelijk ook vergoedingen uit aan personen die een fysiek of psychisch letsel hebben opgelopen tijdens hun verblijf in de kampen. Die bedragen worden wel afgetrokken van de pensioenen die in België worden uitgereikt. Dit vormt een schrijnend contrast met de regeling voor de Waffen SS 'ers die een dergelijk Duits pensioen wel met hun Belgisch pensioen mogen cumuleren.

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Colla.

De heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen. ­ Mijnheer de voorzitter, ik meen zo goed mogelijk op de vragen van de heer Erdman te hebben geantwoord. Zoals gezegd is er over deze kwestie in mijn departement of in andere betrokken instellingen geen informatie beschikbaar.

Verder zal het wellicht verwondering wekken, maar er bestaan op het ogenblik op Europees niveau geen regels inzake de uitwisseling van informatie over dergelijke dossiers.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.