1-82

1-82

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE 1996

VERGADERING VAN VRIJDAG 20 DECEMBER 1996

(Vervolg-Suite)

COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

M. le Président. ­ Mesdames, messieurs, voici le résultat du scrutin pour la désignation du premier candidat à la Cour d'arbitrage.

Hier volgt de uitslag van de stemming over de aanwijzing van de eerste kandidaat voor het Arbitragehof.

Nombre de votants : 60.

Aantal stemmenden : 60.

Majorité des deux tiers : 40.

Tweederde meerderheid : 40.

M. Marc Bossuyt obtient 46 suffrages.

De heer Marc Bossuyt behaalt 46 stemmen.

Mme Rita Leysen obtient 5 suffrages.

Mevrouw Rita Leysen behaalt 5 stemmen.

M. Boudewijn Boekaert obtient 3 suffrages.

De heer Boudewijn Boekaert behaalt 3 stemmen.

Il y avait cinq bulletins blancs ou nuls, et une abstention.

Er waren vijf blanco of ongeldige stembriefjes en één onthouding.

En conséquence M. Marc Bossuyt, ayant obtenu la majorité requise des suffrages, est proclamé premier candidat.

Bijgevolg wordt de heer Marc Bossuyt die de vereiste meerderheid der stemmen behaald heeft, tot eerste kandidaat uitgeroepen.

Nous allons procéder à la nomination du deuxième candidat.

Wij gaan nu stemmen over de voordracht van de tweede kandidaat.

Le vote commence par le nom de Mme de Bethune.

De stemming begint met de naam van mevrouw de Bethune.

­ Il est procédé au scrutin.

Er wordt overgegaan tot geheime stemming.

M. le Président. ­ Le scrutin est clos.

De stemming is gesloten.

De Senaat zal waarschijnlijk zijn agenda willen voortzetten, terwijl de stemopnemers de stembiljetten nazien.

Il conviendra sans doute au Sénat de reprendre la suite de son ordre du jour pendant que les scrutateurs dépouillent les bulletins. (Assentiment.)

Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik heb een vraag over de uitslag van de geheime stemming. Volgens die uitslag hebben zestig leden aan de stemming deelgenomen. Ik heb wel vastgesteld dat acht leden bij de stemming het halfrond hebben verlaten. Zij hebben dus niet deelgenomen aan de stemming. Bij de vorige naamstemming waren er 63 aanwezigen. Rekening houdend daarmee denk ik dat het resultaat van de geheime stemming niet correct is. Kunt u zeggen wie aan de stemming heeft deelgenomen ? Ik vraag niet hoe er gestemd is, maar wie er heeft gestemd. Dit is toch geen ongewone vraag. Er moet een mogelijkheid bestaan tot controle.

De Voorzitter. ­ Mijnheer Anciaux, ik kan mij uiteraard enkel baseren op de cijfers die mij worden voorgelegd door de stemopnemers, die worden bijgestaan door de diensten. Ik heb niet gecontroleerd wie er een stem heeft uitgebracht, maar ik heb wel persoonlijk kunnen vaststellen dat er ondertussen nog twee leden zijn binnengekomen en aan de stemming hebben deelgenomen. Enkele ogenblikken voordien waren ze nog niet aanwezig.

De heer Anciaux (VU). ­ Blijkbaar zijn zij dan onmiddellijk daarop weer verdwenen, want iedereen heeft aan de vorige naamstemming deelgenomen en daarbij werden 63 stemmen uitgebracht. Als ik goed tel zijn wij met 63 aanwezig.

De Voorzitter. ­ Bij de volgende stemming zal blijken of u het inderdaad bij het rechte eind hebt.