1-60

1-60

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU LUNDI 22 JUILLET 1996

VERGADERINGEN VAN MAANDAG 22 JULI 1996

(Vervolg-Suite)

HERVATTING VAN DE BESPREKING

REPRISE DE LA DISCUSSION

De Voorzitter. ­ We hervatten de aan de gang zijnde bespreking.

Nous reprenons la discussion en cours.

Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de Voorzitter, in een wereld beheerst door informatiesnelwegen, waarin niet de verantwoording van een beslissing, maar de uitgelokte reactie, de contradictie of het conflict nieuwswaarde heeft, heeft het geen enkele zin het fundamentele debat te doen ontaarden in een procedureslag die geen antwoord biedt op de essentiële bekommernissen van de bevolking.

Tijdens de debatten in de Kamer werd er getackeld, er werden verlengingen gespeeld, gele en rode kaarten getrokken en werd er herhaaldelijk afgefloten maar niet gescoord.

De heer Mahoux, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op

Voor een dergelijke wedstrijd, soms gespeeld voor lege banken, had het publiek ­ om dan nog niet te spreken van de media ­ blijkbaar geen belangstelling. Immers niet de honderden amendementen zijn belangrijk voor de bevolking, maar wel werkgelegenheid en tewerkstelling, sociale zekerheid en betaalbaarheid van pensioenen alsmede de vaste overtuiging dat alleen het toetreden van België tot de EMU zekerheid kan verschaffen op al deze vlakken.

De heer De Croo ­ misschien tot irritatie van de VLD-jongeren ­ kon zaterdag vanuit Atlanta het volgende melden : « De duiven zijn gelost, de begeleiders zijn reeds met vakantie, de blauwe geschelpte zit zelfvoldaan terug op zijn til, maar zonder prijzen. »

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, de ene doet dat vanuit Atlanta, de andere vanuit Afrika en sommigen zullen dat binnenkort vanuit Oxford doen.

De heer Erdman (SP). ­ Geeft dan tenminste toe dat degenen die naar Oxford willen gaan, blijven voor het debat.

Sommigen hebben de Eerste minister reeds gezegd : « Eerst werken, en dan pas vakantie ! » En dan komt nog dit debat in de Senaat !

Vooreerst wil ik verklaren waarom ook de meerderheid deze kaderwetten heeft geëvoceerd. Spijtig genoeg is de heer Foret op dit ogenblik niet aanwezig. Evocatie geldt voor sommigen als een politiek wapen. Dit is een logische deductie van het principe van de grondwettelijke vrijwaring van de rechten van de oppositie in de Senaat.

Evocatie kan worden toegepast ter verbetering van bepaalde teksten. Evocatie is echter vooral zinvol wanneer de voorliggende wetsontwerpen maatschappelijk zodanig belangrijk zijn dat zij ook in de Senaat, grondig geanalyseerd, in een sfeer die de politiek misschien zelfs overtreft, kunnen worden benaderd, waarbij amendering zelfs niet noodzakelijk is.

De benadering van de Senaat is duidelijk anders. Er wordt niet herkauwd, maar er wordt wel rekening gehouden met de specifieke opdracht. De meerderheid in de Senaat staat in ieder geval open voor een fundamenteel debat en weigert dit te smoren door het goedkeuren van een motie die bepaalt dat er geen reden is om de wetsontwerpen te amenderen.

In de eerste plaats wil ik onderstrepen dat de kaderwetten enkel aangelegenheden betreffen zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. De Regering heeft duidelijk gespecifieerd dat er geen bicamerale materies ter sprake zullen komen in de bedoelde besluiten. De heer Foret baseert zich blijkbaar op het advies van de Raad van State op het voorontwerp van de Regering.

Het advies van de Raad van State over het amendement van de heer Coveliers en anderen luidt dat de wetgever de door de Grondwet gevestigde regeling niet moet bevestigen, maar dat hij deze ook niet kan uitbreiden. De besluiten zijn dus niet voor evocatie vatbaar, de bekrachtigingswetten echter wel.

De heer Coveliers heeft zijn bedenkingen geuit bij het advies van de Raad van State. Ik raad hem aan het arrest van het Hof van cassatie van 19 maart 1928 te lezen. Toen reeds verklaarde Ganshof van der Meersch het volgende : « Zulk een besluit is geen legislatieve akte. Door bijzondere machtenwet heeft de wetgever aan de Koning de macht niet gedelegeerd die Hij zelf bezit door een grondwettelijke delegatie. » Wellicht zal de lezing van dit arrest de heer Coveliers meer van nut zijn dan de laconieke antwoorden van de Raad van State.

De wijziging van de wetten op de Raad van State en de verbintenis van de Regering om de besluiten ook met het inroepen van hoogdringdheid, steeds te onderwerpen aan het advies van de Raad van State, zijn een legistieke garantie.

Uiteraard mogen de uitvoeringsbesluiten genomen op grond van de kaderwet niet raken aan de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. De moeizaam uitgetekende evenwichtsmechanismen en de grondwettelijke opdracht om belangenconflicten te vermijden, bieden ter zake geen sluitende garantie.

De Senaat zou op dit vlak effectief een rol kunnen spelen, die verder moet worden uitgediept maar waarbij tekstwijzigingen niet noodzakelijk zijn. Door een mededeling van de besluiten aan de Voorzitter van de Senaat kan de Regering overlegmechanismen, die op het executieve vlak reeds bestaan, in de Senaat inbouwen. Op die manier kan de opdracht van de gemeenschapssenatoren uiteindelijk ten volle worden gevaloriseerd.

De drie opdrachtwetten moeten de Regering toelaten de voorwaarden uit te bouwen voor de bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen; voor de modernisering van de sociale zekerheid en de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en ten slotte voor de deelname van België aan de EMU.

Andere sprekers van mijn fractie zullen ingaan op de technische aspecten van de ontwerpen. Ik zal mij beperken tot het onderstrepen van de onderlinge samenhang tussen de drie ontwerpen.

De tot hiertoe gevoerde debatten hebben duidelijk aangetoond dat de doelstellingen als dusdanig niet worden betwist en dat de kloof tussen meerderheid en oppositie moet worden gezocht in een tegenstelling over de middelen en over de werkwijze. De fundamentele discussie over de essentiële opties, waarover wij grondig van mening verschillen, moet kunnen plaatsvinden in een loyaal debat.

Uiteindelijk wordt gestreefd naar het bepalen van een democratische meerderheid. Samen moeten we vermijden dat door een louter sloganeske benadering een anti-reactie wordt losgeweekt, die voor sommigen als voedingsbodem dient voor hun eigen bestaan, als hun enige verantwoording wordt misbruikt en waarbij extremen zich terugvinden om de grondvesten van de maatschappij te ondermijnen.

« It is the role of the opposition to oppose », maar ik heb duidelijk de indruk dat men zich niet verzet, maar uiting geeft aan de vrees dat de doelstellingen, weergegeven in het regeerakkoord, wel eens zouden kunnen worden geconcretiseerd door de maatregelen die nu voorop gesteld zijn. Bij gebrek aan cohesie binnen de oppositie werd vanuit verschillende invalshoeken een spervuur ontketend, dat echter gestuit werd door een vaste wil van de meerderheid om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Ten onrechte worden bepaalde, soms verwarring zaaiende, stellingen naar voren geschroven. Voor de PRL is de label van de rage taxatoire blijkbaar obsessioneel, en de VLD verkondigt zonder meer de abdicatie van het Parlement en dat de Regering gedurende 18 maanden de vrije hand heeft. Beide benaderingen hebben, meer dan de door de meerderheid aanvaardbare techniek, negatieve effecten. Het volstaat de pers hierop na te lezen, maar vooral zijn oor te luisteren te leggen !

Kortstondige niet-verklaarbare monetaire schommelingen en internationale financiële en economische verwikkelingen met een onmiddellijke weerslag vereisen, uiteraard binnen het kader van de uitgestippelde doelstellingen, een snelle aanpak.

Voor ons is het duidelijk dat er inspanningen nodig zullen zijn maar ze moeten rechtvaardig worden verdeeld. Dat is geen slogan. Inspanningen zijn vereist van alle ontvangstencategorieën. Dus is het debat over vermogensbelastingen geopend, dat is geen illusie en wordt de indexering wettelijk vastgelegd, dat is wel een garantie !

Dit alles moet gebeuren zonder dat aan het basisprincipe van de sociale zekerheid geraakt kan worden. Wij beschouwen het inschrijven van dit laatste principe in de kaderwet als een essentiële voorwaarde. De recent poging tot lobbying van het verenigd patronaat zal hieraan niets wijzigen.

Niemand heeft ooit beweerd dat de inspanningen die nodig zijn om het begrotingstekort weg te werken om de door de Hoge Raad van financiën aanbeloven 2,8 pct. van het BBP en dus niet meer de 3 pct. te halen, uitsluitend in ontvangsten zullen worden gevonden. Het tegendeel wordt duidelijk bedoeld maar, onverminderd sterk gekleurde interpretaties is het voor ons essentieel vast te stellen dat de sociale zekerheid aangepast en niet afgebroken wordt ; de wet verbiedt de Regering maatregelen te nemen die in strijd zouden zijn met de fundamentele principes van de sociale zekerheid zoals deze in 1981 vastgelegd zijn in de wet-Dhoore; de kaderwet verbiedt de Regering om te tornen aan de indexering van de sociale uitkeringen, terwijl de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en de overheidstoelagen gegarandeerd en geïndexeerd zullen worden.

Men kan het betreuren dat het toekomstcontract, na ruime consultatie volgens het model van sociaal overleg dat ons land steeds gekenmerkt heeft, niet tot stand kon komen maar de principes die op een brede schaal aanvaard werden, vinden we terug in een kaderwet.

In 1963 voorzag Fourastier in « Le grand espoir du XX e siècle » een uitbouw van de tertiaire sector. Vandaag wordt gegrepen naar de quartaire sector als mogelijke oplossing, wordt arbeidsherverdeling primordiaal, hoewel ten onrechte nog altijd bestreden door sommigen. De filosofie van de nieuwe eeuw, de doelstelling voor morgen, dit is het thema vandaag, wanneer these en anti-these worden geconfronteerd.

De tegenstrijdige signalen van het laatste ogenblik mogen niet leiden tot het ondermijnen van het model van sociaal overleg. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het systematisch blokkeren ervan, moeten niet hopen een verantwoordelijke Regering ervan te weerhouden beslissingen te nemen.

Men moet toegeven dat hier, misschien niet ten volle entousiast, aan de Regering geen blanco cheque, geen vrijbrief, maar wel een geconditioneerd aval op een wissel op de toekomst wordt gegeven. Men kan als parlementslid daardoor wel een wrang gevoel, een noodzaak van twijfel ervaren. Dat kan enigszins worden gemilderd wanneer de nuchtere analyse van het afgebakende terrein wordt gemaakt, wanneer in het bijzonder wordt ervaren dat de limieten die aan de Regering worden opgelegd, de essentie vrijwaren van hetgeen wij in de beoogde doelstelling willen terugvinden.

Dit verplicht ons in ieder geval ons ernstig te beraden over de draagwijdte en inhoud van onze parlementaire taak. Mag ik hier ook herinneren aan de passage van het regeerakkoord, « een efficiëntere werking van de democratisch verkozen mandatarissen wordt nagestreefd ».

Ook anderen moeten zich met ons daarvan bewust zijn en niet uitsluitend de herauten zijn van anti-parlementarisme zonder een eerlijke analyse te maken van problematiek.

De heer Anciaux (VU). ­ Is dit een kritiek op de Eerste minister ?

De heer Erdman (SP). ­ Het volstaat niet het parlementair gehakketak in het licht te stellen of een consensus van de meerderheid te betreuren en te interpreteren als laksheid. Ook zij die bevolking moeten voorlichten, die zichzelf trouwens de sensor van de politiek noemen, hebben de opdracht hun objectieve verantwoordelijkheid ter zake op zich te nemen.

Het is de bon ton de maatschappelijke veranderingsprocedure te koppelen aan een machtserosie van vooral Parlement, maar ook Regering.

Te scherp wordt gesteld dat het Parlement door deze kaderwetten abdiceert, met vakantie wordt gestuurd, vleugellam wordt gemaakt, terwijl reeds in september de Regering de State of the Union in de Kamer brengt, voor de EMU-wet de eerste besluiten moeten worden bekrachtigd vóór 31 december 1996 en van dan af op vastgestelde tijdstippen alle genomen besluiten bij wet moeten worden bekrachtigd en dat dus een toetsing reëel is.

Zonder in een juridische analyse te willen stappen, zonder de vergelijking te willen maken met de techniek van programmawetten, stel ik vast dat de thans gevolgde procedure kadert in een evolutie die sommigen onbewust van zich afschuiven, waarbij ze zich vastklampen aan structurele verhoudingen tussen de uitvoerende en wetgevende macht, die echter geplaatst in het internationaal gebeuren en het dwangmatige van de voortdurende, maar snelle evolutie op alle terreinen, grondig moeten worden geëvalueerd, aangepast en gemoderniseerd.

Dit is geen kwestie van vervreemding tussen Regeringen en Parlement, geen machtsstrijd tussen uitvoerende en wetgevende macht, geen bevragen van de democratische besluitvorming en controle, maar een herdenken van samenwerkingsmechanismen tussen de onderscheiden machten waarbij, voorafgaandelijke controle op de grote opties, enerzijds, en het nauwgezet afbakenen van de ruimte die gegeven wordt, anderzijds, essentieel zijn om de zekerheid te hebben dat de slagkracht van onmiddellijk te nemen beslissingen kan verhogen. Dit neemt niet weg dat voortdurende opvolging en samenspraak die constant door het gegeven vertrouwen moet worden gedragen, noodzakelijk is.

Wij moeten ons ook met de Regering ernstig beraden. Dit debat geeft misschien aanleiding tot een herdenken van de onderlinge relaties, die de bestaande frustraties van het geconfronteerd worden met moeizaam bereikte evenwichten, die onaantastbaar worden verklaard, moeten kunnen wegwerken.

Nodig zijn nieuwe concepten van parlementarisme, zonder afstand te doen van democratische basiswaarden, in het zoeken naar noodzakelijke evenwichten. Een wrevelig zich verongelijkt voelen of een opgezweepte rivaliteit zal geen enkel constructief element toevoegen. Een snel evoluerende mundialisering, volgens sommigen globalisering, geeft geen ruimte tot het aankleven van oude vormen en gedachten, bezadigde procedures, het nodeloos uitputten van grondwettelijke rechten, terwijl een inhoudelijke ideologische discussie duidelijk de tegenstelling en, indien objectief vertaald door de media, voor de bevolking ook de opties verklaart.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, zowel tussen de landen als in de landen zelf, stelt het Human Development Report 1996 vast. De vraag naar meer internationale solidariteit leeft, vooral bij jongeren ! Wanneer men dezelfde problematiek binnen enge staatsgrenzen moet beoordelen, is het wel opmerkelijk dat men plots het eigentijdse egocentrisme een serene benadering van de essentiële problematiek ziet verstoren en dat het koortsige reflexen doet oplaaien.

De dagelijkse realiteit, drama's en leed, en de blijkbaar onbeheersbare steeds opnieuw oplaaiende conflicten moeten ons de relativiteit van onze eigen benadering doen inzien. Het poneren van radicale stellingen als wisseloplossing voor slechts, hopelijk, als accidenteel en conjunctureel te bestempelen fenomenen, steken schril af tegen de dramatische toestanden, niet ver van ons. Ga maar verklaren aan de mensen in Bosnië-Herzegowina, aan de mensen in Ierland, aan de rijen werklozen aan de stempellokalen of aan de hulpeloze, sociaal uitgeslotenen die in de straten van deze stad als daklozen rondzwerven dat men zich de luxe kan veroorloven de afbraak van solidariteitsmechanismen te vertalen in institutionele formules.

Aan de vooravond van de 21e eeuw, aan de vooravond van een verdere groei van een Europa dat wij uiteindelijk sociaal wensen te onderbouwen waarbij aan ons land de mogelijkheid wordt geboden de zekerheden te vinden in een Europese economische monetaire unie, moeten wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheden, de beperktheid van onze mogelijkheden, de noodzaak van het herzien van onze beslissingsmechanismen in de confrontatie met de realiteit, aangekondigd door de Club van Rome en geanalyseerd door de Goep van Lissabon.

Petrella in De Grenzen aan de Concurrentie schrijft : « De globalisatie van de economie is maar één, zij het meest belangrijk aspect in de opkomende herverkaveling van de wereld en de globalisatie van menselijke verhoudingen. »

In Het sienjaal wordt aangestipt : « De politiek in de gebruikelijke betekenis van het woord bevindt zich al lang niet meer in het centrum en heeft dus ook maar een beperkt sturend vermogen. En zelfs waar de politieke instellingen nog enige macht uitoefenen, wordt die macht steeds minder door parlementaire representatieve organen gecontroleerd en gestuurd, wel door een gespecialiseerd netwerk van lobbyisten die over heel wat meer macht een kennis beschikken dan eender welke parlementariër op nationaal of Europees vlak. »

En verder : « Iedere herwaardering van politieke instellingen die hiermee geen rekening houdt dreigt allen maar schijngestalten van de macht te rehabiliteren. »

Jean-Marie Guéhenno in La fin de la démocratie heeft het niet verkeerd voor wanneer hij schrijft : « Nous voici donc, à tous égards, bien plus loin des ambitions du XVIIIe siècle et de leur expression la plus aboutie, la démocratie parlementaire. Le rêve d'un pouvoir qui arrêterait le pouvoir, le partage de la puissance entre plusieurs petits pôles autonomes ne créent pas l'équilibre, mais la paralysie. Au débat public éclairé par les lumières de la raison dont rêvaient les philosophes du XVIIIe siècle se substitue une confrontation professionnelle des intérêts. »

En verder : « Au lieu d'un espace politique, lieu de solidarité collective, il n'y a que des perceptions dominantes, aussi éphémères que les intérêts qui les manipulent. À la fois l'atomisation et l'homogénéisation. Une société qui se fragmente à l'infini, sans mémoire et sans solidarité, une société qui ne retrouve son unité que dans la succession des images que les médias lui renvoient chaque semaine d'elle-même. Une société sans citoyens, et donc, finalement, une non-société. »

Mijn onwrikbaar geloof in een multiculturele verdraagzame maatschappij waar elke discriminatie uitgesloten wordt, houdt dan ook voor mij het verwerpen van elk rabiaat etnocentrisme in. Dit mag niet worden verward met of veroordeeld als een uiting van oudbakken, voorbijgestreefd irrealisme, blind voor wat sommigen in de sterren geschreven zien. Ik trek de lessen uit de geschiedenis !

Het Thatcheriaanse « I want my money back » als basis van een redenering gesteund op « le juste retour » is flagrant in contradictie met de essentiële solidariteitsmechanismen en kan slechts een afdoend antwoord krijgen voor effectieve loyauteit. Louter emotionele uitschuivers zijn dan geen repliek op een rationele analyse.

Het is daarom verheugend dat juist nu een akkoord tussen de federale Regering, de Gemeenschappen en de Gewesten werd bereikt met betrekking tot de budgettaire doelstellingen voor de volgende jaren : een duidelijk bewijs, samen met de tientallen samenwerkingsakkoorden, dat doelgerichte overlegstructuren betere resultaten afwerpen dan het ongebreideld streven naar conflictuele bevoegdheidsverovering.

Na het neerhalen van de muur der schande, in het kader van het Europese streven van het wegvegen van grenzen, mag men zich niet laten leiden tot het zich hardnekkig ingraven, het nastreven van vervreemding, het ophitsen tot voortdurende strijd daar waar wederzijds respect, in loyauteit, een essentiële hoeksteen van elke samenleving is.

De dynamiek van de instellingen veronderstelt veel meer een uitdiepen dan wel een voortdurend structureel evolueren, veel meer een realisme in het evenwicht, een loyale samenwerking in het kader van jonge structuren die aan voortdurende evaluatie toe zijn, na diepgaande nuchtere analyse.

In deze context is de suggestie die de Regering in het regeerakkoord van 28 juni 1995 aan de Senaat heeft gedaan, namelijk het oprichten van een commissie met betrekking tot de werking van de nieuwe federale structuren, veel constructiever dan het uitdagend formuleren van losse ideeën waarbij zonder enige voorafgaande rationele evaluatie, institutioneel opbod gaat primeren op efficiënte werking. Daarom is de beslissing van de Senaat om in te gaan op deze uitdaging zo essentieel : in deze reflectiekamer, met luisterbereidheid en zin voor verantwoordelijkheid, zelfs emotionele bekommernis voor de essentiële noden van onze maatschappij in haar geheel, in een grensoverschrijdend, pluralistisch solidariteitsgevoel, kan dit debat sereen worden gevoerd.

Men heeft de Eerste minister reeds alle titels toegekend, lieve en minder lieve koosnaampjes, maar de SP, die een duidelijke opdracht had, is loyaal tot deze meerderheid toegetreden in het kader van het regeerakkoord en wenst de Eerste minister te zien als leider van een ploeg, die de doelstellingen van dit akkoord zal kunnen waarmaken en de waarborgen biedt dat hiermee ook wordt beantwoord aan onze bekommernissen.

M. le Président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le Président, mon groupe souhaite tout d'abord que la discussion sur les trois lois-cadres qui se déroule au sein de notre assemblée continue à apporter des nouveaux éléments aux débats, enrichissant ainsi leurs auditeurs.

Le PSC souhaite qu'à travers ces débats, la majorité ne paraisse pas moins convaincante et l'opposition moins critique et constructive qu'ailleurs. Nous souhaitons également qu'à cette occasion, le Sénat fasse à nouveau la démonstration de son sérieux et de sa créativité pour renverser les charges qui, quelquefois bien légèrement, pèsent contre cette nouvelle institution.

Afin d'apporter une note d'humour dans un débat de haute tenue, j'évoquerai le Tour de France qui s'est terminé hier. Ce tour a été difficile. Les coureurs ont rencontré des conditions climatiques désastreuses avant de connaître la canicule. Ils ont cependant dû s'acclimater. Bon nombre d'entre eux ont, bien sûr, dû abandonner, certains pour cause de blessures, d'autres en raison de leur épuisement.

En Belgique, nous avons souvent dû résister à des conditions très défavorables. Je pense notamment à la récession de 1993. Nous avons par ailleurs franchi la montagne ­ certes en souffrant ­ mais en accomplissant une grande partie du travail. Le déficit de 13 p.c. du produit intérieur brut au début des années 80 devrait, en effet, avoisiner les 3 p.c. à la fin de cette année. De plus, l'inflation a été jugulée. Le franc belge est devenu une monnaie respectée. Son taux de change est stable, ce qui a permis de diminuer les taux d'intérêts.

De heer Anciaux (VU). ­ Dit zijn geen uitzonderlijke omstandigheden om in te roepen bij kaderwetten.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur Anciaux, j'ai l'impression que tout ce que vous direz tout à l'heure ne me plaira pas outre mesure. Je vous laisserai cependant parler. Je vous demande donc d'adopter la même attitude à mon égard.

De heer Anciaux (VU). ­ Mevrouw Willame, u mag mij straks ook onderbreken. Daar houd ik van, dan hebben wij een debat.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Après avoir franchi de nombreuses étapes, il nous en reste une : celle contre la montre. Nous ne pouvons en effet rater l'entrée dans la monnaie unique en 1999, car le fruit de nos efforts serait anéanti.

Les trois lois-cadres dont nous discutons aujourd'hui, et qui forment en quelque sorte une équipe, doivent nous permettre de surmonter cette difficulté, de rencontrer l'objectif d'entrée dans la monnaie unique et, au-delà, de donner à la Belgique les conditions structurelles de viabilité de son modèle social.

Je pense que personne ne contestera la volonté politique d'atteindre ces objectifs. Personne ne niera que cette volonté implique des choix cruciaux pour notre société de demain. Participer ou non à la monnaie unique européenne, mieux contrôler les salaires pour créer plus d'emplois et adapter notre modèle de sécurité sociale aux défis criants de demain ne sont pas de minces démarches.

Le langage de ces trois lois-cadres n'est malheureusement pas accessible à tous ­ comme d'ailleurs celui de nombreuses lois. Il est de la responsabilité des mandataires politiques de les rendre plus compréhensibles et proches des soucis quotidiens de la population. Afin de tout simplement respecter la démocratie, il est nécessaire de les traduire pour en dégager les objectifs et les enjeux. Dans les prochains jours, le groupe PSC se propose de faire, à l'occasion de nombreuses mais courtes interventions, le tour de certains problèmes économiques, sociaux et politiques que posent ces lois-cadres et auxquelles elles vont tenter de répondre.

Le premier reproche que l'on adresse à ces trois lois-cadres, c'est de donner carte « trop blanche » au Gouvernement et de ne plus offrir à notre assemblée l'occasion « d'évoquer » une série de lois votées par la Chambre, ce qui, prétendument, aboutirait au même résultat. Je n'entrerai pas dans la différence juridique entre les termes de lois-cadres, lois d'habilitation et pouvoirs spéciaux, mais dirai que le Parlement mesure parfaitement ce qu'il délègue à l'exécutif. Il mesure le temps qu'il donne au Gouvernement pour réaliser les défis contenus dans les lois-cadres. Le Parlement assumera le pouvoir, redoutable pour le Gouvernement, de juger a posteriori les arrêtés d'application en les ratifiant, en les amendant ou en les abrogeant. Bref, le Parlement pose un acte certes grave, mais dont il évalue la portée. Il assume cette délégation en raison de circonstances que l'on peut qualifier de circonstances de crise. Je voudrais rappeler ici mon expression « course contre la montre ».

Pour reprendre la terminologie du Conseil d'État, « c'est au législateur qu'il appartient seul de se prononcer tant sur l'existence de ces circonstances de crise que sur l'étendue des pouvoirs qu'il convient d'attribuer au Roi ». Les seules limites constitutionnelles qui sont assignées aux Chambres sont, d'une part, « dans l'appréciation des circonstances de fait de ne pas dénaturer manifestement le caractère exceptionnel de la situation et, d'autre part, respecter le principe général de proportionnalité ». Enfin, condition exclusivement politique mais essentielle : la majorité fait-elle confiance au Gouvernement ? En d'autres mots, la croit-elle capable : de moderniser vraiment la sécurité sociale et d'assurer la viabilité des régimes de pension par des arrêtés pris dans une période limitée; d'assurer les budgets 1996 et 1997 décisifs pour l'avenir, de veiller à la compétitivité des entreprises tout en sauvegardant l'emploi ?

Le Gouvernement devra répondre aux trois défis devant lesquels se trouve la société belge : la mondialisation de l'économie, la nécessité du désendettement des pouvoirs publics, l'avenir de notre modèle de protection sociale.

Le PSC croit que les trois conditions pour donner sa confiance au Gouvernement sont réunies aujourd'hui.

Tout d'abord, la situation est exceptionnelle. Les trois projets de lois d'habilitation qui nous sont soumis se situent à un moment capital pour l'avenir proche et lointain de notre pays. Le rôle économique et social de l'État est de transformer en cercle vertueux les trois éléments suivants : conditions les plus favorables pour développer l'emploi, achèvement et stabilisation de l'assainissement des finances publiques, protection sociale sûre qui engendre la confiance des citoyens et soutient la demande intérieure.

Pour cela, l'État doit mener une politique fiscale et parafiscale équilibrée et équitable qui ne pénalise aucun des trois éléments ci-dessus : emploi, finances publiques et sécurité sociale.

Une politique fiscale équilibrée est nécessaire parce qu'un impôt mal calibré et des prélèvements obligatoires excessifs sont redoutables à cause des effets pervers qu'ils peuvent entraîner.

Une politique fiscale équitable est indispensable parce qu'aucune réforme fondée sur la redistribution et demandant à chacun des sacrifices ne peut aboutir à rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres sans ébranler profondément la confiance dans la justice sociale dont l'État est le garant.

Engagée depuis près de quinze ans dans une logique de réduction de ses déficits publics, la Belgique doit, par un dernier effort, stabiliser son pourcentage de déficit public à 3 p.c. du PIB, accélérer la décrue de son ratio d'endettement et équilibrer le surplus primaire de ses recettes. Dans le même temps, face à nos principaux concurrents et partenaires, il est indispensable d'assurer en permanence notre compétitivité et, par là, non seulement de maintenir mais aussi de développer notre emploi.

Enfin, à l'instar, là aussi, de nos voisins et partenaires, il nous faut assurer l'avenir de la sécurité sociale sur le long terme. Face à la révolution démographique, aux aléas économiques et à la mutation sociologique des familles, l'État doit assurer la viabilité des deux régimes les plus lourds : les pensions et les soins de santé.

Voilà bien une situation exceptionnelle qui justifie la délégation de pouvoirs demandée. Cette situation de crise l'est tout autant, sinon davantage, que celle qui existait à l'époque des lois de pouvoirs spéciaux de 1982, 1983 et 1986.

Après avoir évoqué le caractère exceptionnel de la situation, examinons maintenant le principe de proportionnalité. Celui-ci comporte trois éléments, dont le premier est le critère d'adéquation : les moyens permettent-ils d'atteindre le but fixé ? Deuxième élément : le critère de nécessité, qui permet de s'assurer que, pour atteindre ce but, la voie la moins dommageable est empruntée. Cette évaluation se fait dans le concret, en appréciant les circonstances de fait. Le troisième élément est le critère de proportionnalité proprement dit : est-ce un bon rapport coût/bénéfice ?

Cela dit, je ne nie pas qu'en l'espèce, la délégation est large. Certes, dans le passé, des délégations plus larges ont été données. Comme cela a été rappelé en commission à la Chambre en 1986, une seule phrase ouvrait la possibilité de profondes modifications en matière de sécurité sociale. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, même si de solides balises sont posées ­ je songe notamment aux articles 2 et 15 de la loi sur la sécurité sociale concernant les pensions, à la disposition de la loi sur l'Union monétaire concernant les charges pesant sur le travail, au principe de concertation prévu dans la loi sur la compétitivité ­, le Gouvernement peut faire ­ et doit faire ­ beaucoup de choses. Mes collègues reviendront, loi-cadre après loi-cadre, sur les différentes balises que s'est fixés cette fois-ci le PSC, comme, par exemple, ne pas augmenter les charges qui pèsent sur le travail.

Enfin, j'en viens au troisième élément : la confiance. Cette condition politique est essentielle : la délégation que nous donnons au Gouvernement repose sur la confiance que nous accordons au Premier ministre et à son équipe.

Ce que nous demandons au Gouvernement, c'est, sans atermoiements excessifs, de réaliser entièrement et globalement les trois lois d'habilitation. Il serait extrêmement grave que, doté de pouvoirs exceptionnels, le Gouvernement se révèle incapable de les exercer de façon complète et efficace.

Nous disons donc oui à la délégation de pouvoirs, mais ce « oui » est impératif quant au résultat : rendre confiance au citoyen par rapport à son avenir.

Comme je viens de le souligner, ces trois lois forment un ensemble. Comment imaginer que l'entrée dans le système de la monnaie unique se fasse sans mécanisme qui prévoie le contrôle de la compétitivité ?

La nouvelle loi sur la compétitivité apportera une réponse crédible aux défis soulevés par la mondialisation de l'économie, la globalisation des stratégies des entreprises et le progrès technologique. La tâche des pouvoirs publics sera particulièrement ardue, vu les intérêts contradictoires et le nombre des acteurs concernés. Or, dans une société démocratique, un choix de société est avant tout un choix concerté. C'est pourquoi la logique de concertation a été mise en oeuvre pour le projet de contrat d'avenir pour l'emploi.

Le projet de loi sur la compétitivité et l'emploi prévoit, en ce sens, le cadre légal requis pour la concrétisation de ce projet de contrat d'avenir. Plus concrètement, il vise tout d'abord à réformer fondamentalement notre mécanisme de détermination des salaires et des revenus afin de le centrer davantage sur la promotion de l'emploi. L'expérience acquise du fonctionnement de notre loi actuelle sur la compétitivité imposait que des améliorations substantielles y soient apportées, notamment dans la perspective d'intégrer préventivement la contrainte de compétitivité dans le processus de formation de salaires, évitant en cela que celui-ci aboutisse, comme ce fut trop souvent le cas dans le passé, à des dérapages salariaux importants, nécessitant des correctifs de même ampleur. Avec l'entrée dans l'Union monétaire, tout dérapage salarial aurait été catastrophique pour notre économie.

Je tiens également à souligner que désormais, grâce à la nouvelle loi sur la sauvegarde de la compétitivité, une procédure de contrôle des coûts salariaux est prévue, et qu'elle devra être menée parallèlement avec une évaluation en matière d'emploi. Ces deux évaluations se dérouleront au sein d'instances dans lesquelles seront présents les partenaires sociaux. Et c'est à ces mêmes partenaires que reviendront les décisions en matière de négociation de la marge. Je pense qu'il était très important de laisser aux partenaires sociaux cette négociation.

De plus, des accords en faveur de l'emploi pourront contenir toutes mesures susceptibles de promouvoir le volume de postes de travail. Tant le Gouvernement que les partenaires sociaux sont conscients qu'il y a là un important défi à relever. Et la loi-cadre en matière d'emploi est le reflet de la discussion intervenue entre les syndicats et le patronat. La volonté commune de créer de l'emploi tourne, en fait, autour de trois axes qui font l'objet du titre III de la loi-cadre sur la compétitivité.

Le rôle accordé au Conseil supérieur de l'emploi, qui était une priorité pour le PSC qui en a proposé la création lors de son congrès pour l'emploi d'avril 1995, est aussi important. Il devra remettre des recommandations aux partenaires sociaux, mais aussi au Gouvernement, en cas de dérapage salarial constaté à l'un ou l'autre échelon de négociation, ainsi qu'en contenu en emplois insuffisant des accords conclus entre secteurs. C'est sur la base de ces recommandations que le Gouvernement devra prendre des mesures de correction en faveur de la compétitivité et/ou de l'emploi.

Nous soutenons pleinement cette politique qui lie à la fois les aspects compétitivité et emploi, dans la mesure où elle est le reflet de plusieurs années de travail et de réflexion des partenaires sociaux.

Avant d'en venir au projet portant réforme de la sécurité sociale, je voudrais rapidement tenir quelques propos au sujet du projet de loi visant à assurer la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Cette loi devrait permettre au Gouvernement de prendre de façon très rapide toute mesure de correction en cas de dérapage économique. Cependant, plutôt que de souligner l'importance pour la Belgique de l'entrée dans l'Union économique et monétaire, ce que fera par ailleurs ma collègue Michèle Bribosia lors de la discussion de ce projet, je voudrais m'attarder quelques instants sur la « soutenabilité » de l'endettement et sur les motivations d'une politique de désendettement, qui montrent que, même sans les obligations résultant de Maastricht, nous devions accomplir tous ces efforts.

Dans son introduction, le Premier ministre a longuement souligné l'intérêt d'une politique de désendettement qui se justifie avant tout par les problèmes auxquels est confronté notre État surendetté. Je voudrais mettre en évidence plusieurs aspects particuliers de notre dette et insister sur sa « soutenabilité ».

L'endettement a tout d'abord un aspect financier.

Un deuxième aspect important de l'endettement belge consiste dans le fait qu'il est financé essentiellement par le surplus d'épargne interne par rapport à l'investissement.

De plus, la dette publique hypothèque la croissance et donc l'avenir. En effet, la dette donne lieu à deux effets d'éviction. L'argent auquel l'État fait appel n'est pas disponible pour les entreprises ou, à tout le moins, la forte demande d'argent de la part de l'État provoque le surenchérissement. On a donc une hausse du coût de l'investissement. Il est donc essentiel de bien gérer la dette et de rendre crédible l'État afin de limiter la prime de confiance demandée pour les investissements en francs belges.

Enfin, la dette publique pose un problème de redistribution entre les générations : une génération a créé la dette en finançant ses dépenses par l'emprunt et laisse l'ardoise aux générations suivantes. Il faut essayer d'en diminuer au maximum le coût pour la nouvelle génération, afin qu'elle ne sente pas trop lésée par rapport au passé. Nous ne pouvons pas laisser aux jeunes toutes les difficultés résultant du passé : manque de travail, imposition élevée, pas de pension assurée si on ne prend pas rapidement des mesures, etc. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour que toutes les générations participent à l'effort, sinon l'héritage que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants risque d'être assez noir.

Un autre problème de redistribution se pose entre classes sociales d'une même génération. Les charges d'intérêt sont, à ce titre, à l'origine des deux effets pervers : d'une part, on rémunère les rentiers au lieu de consacrer les ressources à la redistribution ou à d'autres dépenses socialement plus utiles; d'autre part, en payant des intérêts aux détenteurs de la dette, on peut provoquer des distorsions socialement indésirables dans la distribution des revenus.

Un endettement élevé rend un pays vulnérable à l'évolution des taux d'intérêt. Il faut donc diminuer au plus vite le ratio d'endettement afin de minimiser ce risque. Toutefois, diminuer de façon trop forte le déficit en 1997 ­ idée pourtant excellente quant à l'objectif poursuivi, à savoir diminuer de façon plus sensible le ratio d'endettement ­ nous semble dangereuse. En effet, vu le climat économique actuel, un effort trop grand demandé à la population aurait pour conséquence la déprime, due à la chute du revenu disponible. S'ensuivrait une chute de la croissance, chute demandant à son tour de nouveaux efforts; l'enclenchement d'un tel cercle vicieux risquerait d'augmenter sensiblement le taux de pauvreté, ce que nous ne pourrions accepter.

Un endettement élevé est donc néfaste pour tout pays. C'est pourquoi le désendettement doit rester un objectif prioritaire, au-delà de l'accès à l'UEM. Cela ne pourra être que profitable à l'économie dans son ensemble. Le retour de la confiance libérerait le potentiel de consommation engendré par l'épargne de ces dernières années. Globalement, c'est l'absence d'effet boule de neige qui indiquera si les critères budgétaires garantissent au moins la stabilité à long terme. Et si les critères budgétaires assurent cette stabilité, le différentiel des taux d'intérêt restera bas ou inexistant, ce qui permettra d'avoir des taux d'intérêt les plus bas possible et de diminuer au maximum tout effet d'éviction des dépenses privées.

Pour en revenir à mon intérêt pour le cyclisme, quand un coureur gagne une course comme le Tour de France, toute une série d'obligations l'attendent ensuite : présence aux critériums, participation en vue du championnat du monde, courses de fin de saison, etc. On attend d'un tel champion qu'il brille sur tous les fronts. Mais pour pouvoir continuer à réaliser de bonnes performances, le champion ne peut se reposer sur ses lauriers. C'est pourquoi la Belgique ne pouvait pas se contenter d'une loi pour entrer dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire et d'une autre pour éviter les dérapages salariaux et promouvoir l'emploi. Le projet de loi visant à réformer la sécurité sociale est essentiel à ce titre. En effet, il devrait permettre, au-delà des marges dégagées par l'assainissement budgétaire, d'assurer la viabilité du modèle social belge. Une série de défis, à l'instar du vainqueur du Tour de France, nous attendent après notre accession à la monnaie unique. Cependant, la réponse à ces défis devra se faire selon les principes de solidarité et de justice sociale, ce qui implique qu'il soit tenu compte de la capacité contributive de chacun.

La loi-cadre relative à la modernisation de la sécurité sociale et à la viabilité des régimes légaux des pensions est capitale à cet égard, et ce pour les raisons suivantes.

Elle doit permettre de garantir la viabilité du modèle social belge pour tous les statuts existants : des mesures devront être prises tant pour les travailleurs salariés que pour les travailleurs indépendants et ceux des services publics.

Elle doit permettre de concevoir un financement alternatif pour la sécurité sociale, afin de ne plus faire cotiser exclusivement les revenus du travail; ce financement alternatif devra, en outre, respecter les principes de solidarité et d'assurance sociale.

Elle doit permettre de garantir aux plus démunis une couverture sociale digne de ce nom.

Nous ne tenons pas, dans le cadre de cet exposé général, à développer davantage les balises que le PSC entend faire respecter dans le cadre de cette modernisation de la sécurité sociale. Mme Delcourt se fera notre interprète en la matière, plus avant dans le débat. Mme Milquet quant à elle, dégonflera certains ballons d'essai communautaires.

Au sujet des pensions, en tant que femme présidente de groupe au sein de cette assemblée et membre d'un groupe composé en majorité de femmes, je suis particulièrement motivée pour demander au Gouvernement des assurances en ce qui concerne la répartition équitable des efforts entre les hommes et les femmes. Ma collègue Michèle Bribosia reviendra plus longuement sur le sujet.

De manière plus générale, la viabilité de tout notre système de sécurité sociale, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est primordiale, afin de rendre confiance à la population et ainsi l'inciter à diminuer une partie de l'épargne de précaution pour relancer la consommation. Car notre économie, et là, je quitte le cyclisme pour entrer dans les sports mécaniques, tourne sur trois pistons : les investissements, la consommation intérieure et les exportations. Sans l'apport d'une solution au problème de la consommation intérieure, le moteur économique se voit contraint de tourner sur deux cylindres, ce qui laisse l'économie à la merci d'un choc extérieur ou d'une récession dans les pays avec qui nous commerçons.

Je pense d'ailleurs que les difficultés rencontrées actuellement relèvent de cette problématique : la demande intérieure ne croît que lentement et nos partenaires commerciaux mènent aussi une politique de restriction. Seul l'investissement des entreprises continue à soutenir de façon forte notre économie, mais pour combien de temps encore ? Il faut donc rendre confiance à la population et, peut-être, permettre un transfert plus important vers les jeunes, car s'ils ont de nombreux besoins et si c'est d'eux que la consommation dépend, ils n'ont généralement pas les moyens de répondre à ces besoins. Leur rendre des perspectives pour l'avenir est essentiel.

Avec notre Gouvernement, nous formons une équipe. Notre but est de lui donner toutes les possibilités de mener au mieux la Belgique vers la réussite. Et si nous lui donnons, non pas carte blanche, mas plutôt de nombreux moyens, nous insistons pour que ceux-ci soient utilisés au maximum pour atteindre les objectifs fixés. Mais cela ne se fera pas aveuglément, bien sûr ­ le débat d'aujourd'hui le prouve ­ : le Parlement pourra exercer un contrôle régulier par rapport aux mesures prises, les arrêtés devant être confirmés par la loi. Pas aveuglément pour mon parti qui a décidé de mettre sur pied un groupe de travail, composé notamment de deux sénateurs, afin d'analyser les arrêtés royaux pris, ce qui nous permettra d'interroger, si nécessaire, le Gouvernement tout au long de la prochaine session.

Ces nombreux contrôles que nous pourrons exercer sont, pour nous, autant de garanties qui prouvent la volonté du Gouvernement de ne pas abuser de ses pouvoirs, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas en user beaucoup et à bon escient. Nous l'encourageons même à en user autant qu'il le faudra pour atteindre les objectifs fixés. Nous demandons au Gouvernement d'agir et nous lui assurons qu'il a toute notre confiance.

Je peux comprendre que certains se sentent frustrés. Mais quelle en est la raison ? Est-ce vraiment parce qu'ils trouvent que le Parlement n'est pas du tout consulté par le Gouvernement et n'aura rien à dire à l'avenir ? Les nombreux contrôles inscrits dans les lois-cadres ne démontrent-ils pas qu'à la fois a priori, pendant la prise des arrêtés, et a posteriori, le Parlement a son rôle à jouer ? Je me demande si les raisons profondes de cette frustration que l'on retrouve chez certains membres de notre assemblée ne se trouvent pas ailleurs. Peut-être regrettent-ils de ne pas avoir été associés aux étapes de montagnes que notre équipe effectue depuis plus de deux législatures ? Auraient-ils été lâchés dans la plaine ? Ne seraient-ils pas restés sur les bords de la mer bleue, entre les Alpes du début des années 80 que nous avons franchies en leur compagnie, et les Pyrénées des années 90 que nous avons franchies avec d'autres ? (Sourires sur les bancs de l'opposition.)

Pour terminer, je voudrais faire une réflexion que nous devrons tenir à long terme. En effet, la diminution du ratio d'endettement que nous devrions rencontrer ces prochaines années impliquera des arbitrages politiques quant aux marges dégagées. Si aujourd'hui, quand l'autorité fédérale dépense 100 francs, elle en consacre plus de 20 au paiement des intérêts de la dette publique, à l'avenir elle devrait en consacrer moins. Selon les prévisions du Conseil supérieur des finances, les charges d'intérêt ne seraient plus que d'environ 5 p.c. du produit intérieur brut en 2015, soit 4 p.c. de moins qu'aujourd'hui. Mais comment affecterons-nous cette marge ?

Si une partie sera affectée aux dépenses dues au choc démographique, avec le papy-boom, le pension-boom et l'INAMI-boom qui en résulteront, il faudra aussi répondre à d'autres besoins de la société. Une politique devra être menée en faveur de l'emploi dont deux des projets discutés aujourd'hui ne doivent être que le point de départ. Il faudra aussi répondre à toute une série de besoins sociaux et lutter contre l'exclusion sociale. Nous devrons, notamment : entretenir et améliorer nos infrastructures bicommunautaires; améliorer la recherche existante et promouvoir la culture dans ses aspects fédéraux et communautaires.

Je pense que tous ces domaines ne pourront être négligés car ils contribuent aussi au maintien de notre niveau de vie et ­ mieux encore ­ du sens de notre vie. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faudra créer une base de croissance solide. Les projets de loi en discussion aujourd'hui doivent en être le point de départ.

Nous devrons donc choisir les politiques à promouvoir et décider du moment le plus opportun pour utiliser les marges disponibles : devrons-nous les utiliser au fur et à mesure qu'elles se dégagent ou n'est-il pas préférable d'attendre avant de le faire et d'accélérer ainsi le processus de désendettement ?

À la vue de l'arrivée, il importe que le coureur donne un dernier coup de rein. C'est ce que nous devons faire pour accéder à la monnaie unique. Nous donnons à cet effet notre entière confiance au Gouvernement, mais nous la lui accordons également, afin qu'il continue la tâche entamée et trouve ainsi des réponses durables aux problèmes fondamentaux inscrits dans les trois projets soumis à la discussion. (Applaudissements.)

M. le Président. ­ Mesdames, messieurs, au cours du débat général, une certaine latitude a été laissée en ce qui concerne le temps de parole. Il en sera ainsi jusqu'à la fin de ce débat.

Toutefois, lorsque nous aborderons la discussion de chacune des lois-cadres, je propose de nous en tenir au Règlement : les orateurs mandatés par leur groupe disposeront de trente minutes pour s'exprimer et les autres de dix minutes.

Par ailleurs, je propose de clore maintenant la liste des intervenants.

Ik doe een dubbel voorstel : ten eerste, de lijst van de sprekers nu af te sluiten en ten tweede, ons na deze algemene bespreking, bij de bespreking van de ontwerpen zelf strikt te houden aan de reglementaire spreektijd.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, moet de lijst van de sprekers nu worden afgegeven ?

De Voorzitter. ­ Wij willen de lijst van de sprekers voor de drie kaderwetten nu afsluiten, mijnheer Anciaux. Als u nog sprekers wenst in te schrijven voor de debatten, dan kunt u dat nu doen.

Wij zijn overeengekomen onze werkzaamheden woensdag te beëindigen, daarom moeten we een overzicht van het aantal sprekers hebben. In principe is de lijst afgesloten, maar ik noteer dat de Volksunie nog sprekers wenst in te schrijven.