1-56

1-56

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 4 JUILLET 1996

VERGADERING VAN DONDERDAG 4 JULI 1996

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW THIJS AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN OVER « DE LIBERIAANSE KRIJGSHEER CHARLES TAYLOR EN DE DIAMANTUITVOER NAAR BELGIE »

QUESTION ORALE DE MME THIJS AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR « LE CHEF DE GUERRE LIBÉRIEN CHARLES TAYLOR ET L'EXPORTATION DE DIAMANTS VERS LA BELGIQUE »

De Voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de minister van Buitenlandse Zaken over « de Liberiaanse krijgsheer Charles Taylor en de diamantuitvoer naar België ».

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, volgens het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken verdiende de Liberiaanse krijgsheer Taylor sinds hij zes jaar geleden in zijn land een bloedige burgeroorlog ontketende, een slordige 2,36 miljard frank. Zijn voornaamste bron van inkomsten is de uitvoer van Liberiaans diamant, goud, ijzererts en hardhout. Volgens de waarnemende VS-onderminister voor Afrikaanse Zaken komt de meeste Liberiaanse diamant in België terecht. Dit is op zijn minst een eigenaardige vaststelling, want Taylor inkomsten worden voor een groot deel aangewend voor de aankoop van wapens, ondanks het wapenembargo van de Verenigde Naties tegen Liberia. Dank zij ons land verdient hij dus geld om de burgeroorlog in zijn land in stand te houden en omzeilt hij het wapenembargo dat ons land mee heeft goedgekeurd.

Over deze bizarre situatie heb ik volgende vragen. Bevestigt de minister dat deze transacties effectief doorgang vinden ? Zo ja, sinds wanneer is hij hiervan op de hoogte ? Heeft de minister reeds maatregelen genomen om de invoer van Liberiaanse diamant in ons land aan banden te leggen ? Is hij, indien dit niet het geval is, van plan initiatieven te nemen om deze transacties ongedaan te maken zolang de burgeroorlog in Liberia woedt en er een wapenembargo tegen dat land van kracht is ?

De Voorzitter. ­ Het woord is aan minister Derycke.

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken. ­ Mijnheer de Voorzitter, het probleem dat senator Thijs opwerpt, is bekend en doet zich overigens niet uitsluitend met Liberia voor.

James Jonah, VN-gezant voor Liberia, verklaarde tijdens een briefing voor de VN-Veiligheidsraad dat de recent opflakkering van het geweld in Liberia mede te verklaren zou zijn door de wapenhandel die, tegen een bestaand VN-embargo in en met medeweten van sommige Westerse regeringen, wordt georganiseerd. Daarbij zouden, nog steeds volgens James Jonah, wapens worden verhandeld tegen diamant en hout.

Ingevolge de duidelijke allusie op sommige Westerse regeringen die de smokkel door de vingers zouden zien, heb ik op 23 mei de bevoegde instanties de instructie gegeven mij alle informatie te bezorgen die een licht kan werpen op de eventuele betrokkenheid van Belgen in deze handel.

Uit het rapport dat ik op 20 juni ontving en dat eveneens aan de minister van Justitie en aan de nationale magistraten werd overgezonden, blijkt duidelijk dat deze zaak ernstig wordt onderzocht. De conclusies van dit onderzoek zullen te gepasten tijde aan de reeds vermelde instanties worden bezorgd.

Ik verzeker mevrouw Thijs dat ik heel oplettend ben met betrekking tot de problematiek van smokkel en financiering van wapenhandel. In maart heb ik de aandacht van collega Maystadt gevestigd op frauduleuze trafieken van Zaïrese diamant. Ik vroeg hem ook ter zake controle te laten doen door de douane.

De invoer van diamanten in de Europese Unie ressorteert onder de communautaire bevoegdheid. Er is geen specifieke Unie-regelgeving ter zake.

De Belgische wetgeving bepaalt dat elke invoer van diamant gepaard moet gaan met een aangifte bij het Diamond Office in Antwerpen, waar de controle gebeurt door de douane en door diamantexperts.

Ik verwijs senator Thijs naar de minister van Buitenlandse Handel met betrekking tot een eventuele aanpassing van de Belgische regelgeving.

Ik vestig er de aandacht op dat ons land resolutie 788 van de VN-Veiligheidsraad toepast. Deze resolutie voorziet in een volledig embargo voor alle wapenleveringen aan Liberia, met uizondering van de levering die bestemd zijn voor de multinationale troepenmacht ECOMOG. De Belgische wapenwet laat overigens geen uitvoer toe naar landen die in een intern gewapend conflict verwikkeld zijn.

De Voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.