1-23

1-23

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 1er FÉVRIER 1996

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 1 FEBRUARI 1996

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER ANCIAUX AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « DE UITLEVERING AAN SPANJE VAN TWEE VERMEENDE ETA-MILITANTEN »

Stemming over de gewone motie

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. ANCIAUX AU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR « LA REMISE À L'ESPAGNE DE DEUX MILITANTS PRÉSUMÉS DE L'ETA »

Vote sur la motion pure et simple

De Voorzitter. ­ Dames en heren, tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de minister van Justitie, gesteld op 23 januari 1996 in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie, werden twee moties ingediend.

Mesdames, messieurs, deux motions ont été déposées en conclusion de la demande d'explications de M. Anciaux au ministre de la Justice, développée le 23 janvier 1996 en réunion publique de la commission de la Justice.

De ene, de gewone motie, ingediend door de heren Vandenberghe en Erdman, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Anciaux en het antwoord van de minister van Justitie,

Gaat over tot de orde van de dag. »

« Le Sénat,

Ayant entenu la demande d'explications de M. Anciaux et la réponse du ministre de la Justice,

Passe à l'ordre du jour. »

De andere, ingediend door de heer Anciaux, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Anciaux en het antwoord van de minister van Justitie,

Verzoekt de Regering niet over te gaan tot de uitlevering van de twee vermeende ETA-militanten;

Stappen te ondernemen om bij de Spaanse Staat aan te dringen opdat er geen folteringen meer zouden worden gebruikt bij de ondervraging van verdachten. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Anciaux et la réponse du ministre de la Justice,

Demande au Gouvernement de ne pas procéder à l'extradition des deux militants présumés de l'ETA;

De faire des démarches auprès de l'État espagnol afin que l'on n'utilise plus la torture lors de l'interrogatoire de suspects. »

Overeenkomstig ons Reglement stemmen wij over de gewone motie die de voorrang heeft.

Conformément à notre Règlement, nous votons sur la motion pure et simple qui bénéficie de la priorité.

Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik wil nogmaals aandringen opdat de Senaat de gewone motie niet zou goedkeuren en aansturen op een debat over de gemotiveerde motie.

Het zou getuigen van steun aan terrorisme, indien wij akkoord zouden gaan met de uitlevering van deze twee Basken aan een land waar nog steeds gefolterd wordt, aan een land waarvan de regeringsleider actief heeft deelgenomen aan de oprichting van een terroristische organisatie, aan een land dat na zoveel tijd nog steeds op gewelddadige wijze een volk onderdrukt.

Ik wijs de leden van de Senaat erop dat de voorzitter van vierde kamer van de Raad van State van oordeel is dat de twee Basken niet mogen worden uitgeleverd. Indien ik me niet vergis, wordt maandag uitspraak ten gronde gedaan.

Ik heb er in de commissie op gewezen dat er geen juridische redenen zijn voor de uitlevering. Ik blijf erbij dat het getuigt van onvoorstelbare zwakte en lakeihouding als men de rechtszekerheid in ons land ondergeschikt maakt aan de Europese ambities van de regeringsleider. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goris voor een stemverklaring.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, in 1988 richtte de regering van het Verenigd Koninkrijk het verzoek aan de Belgische Regering tot uitlevering van de Ierse priester Ryan, een vermeend IRA-terrorist. De toenmalige Belgische oplossing bestond in de uitlevering van Ryan aan de Republiek Ierland. Met andere woorden, de zwarte piet werd doorgeschoven.

Een soortgelijke elegante oplossing is voor de beide Basken onmogelijk : ofwel gaat de Regering over tot uitlevering, ofwel niet.

Het staat voor de VLD-fractie van de Senaat vast dat de minister van Justitie op zijn minst erg heeft geblunderd in dit dossier. Wij zijn echter niet van oordeel dat hem enige gewetenloosheid of decadentie kan worden aangewreven, zoals de heer Anciaux dit in de commissie helaas al te gretig en al te theatraal heeft voorgehouden.

De minister heeft wel het politiek aspect van de betichtingen te veel geminimaliseerd. Ons land maakt nochtans pertinent voorbehoud bij politieke misdrijven wanneer de toepassing van het Verdrag tegen terrorisme aan de orde komt.

De beslissing tot uitlevering werd volgens onze fractie te snel en te ondoordacht genomen. De auditeur bij de Raad van State is het trouwens met onze zienswijze eens. Wij vernemen vandaag dat de Raad van State de beslissing tot uitlevering zou schorsen.

De VLD-fractie is het desondanks eens met een aantal argumenten van de minister van Justitie. Ook de VLD gaat ervan uit dat Spanje een democratische rechtsstaat is, die bovendien tijdens de tweede helft van het voorbije jaar het voorzitterschap van de Europese Unie waarnam.

De VLD onderstreept ­ in geval van uitlevering in subsidiaire orde ­ de noodzaak aan voldoende waarborgen voor een eerlijk proces, het principe van fair trial indachtig.

Tot slot moeten wij met enige ironie vaststellen dat vooral vanuit socialistische hoek heel wat verweer komt tegen uitlevering aan de Spaanse « folteraars ». Spanje wordt immers reeds vele jaren bestuurd door een socialistische premier, die blijkbaar dringend het vertrouwen van zijn Belgische geestesgenoten zou moeten winnen.

De VLD-fractie zal bijgevolg tegen de gewone motie stemmen.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de Voorzitter, eerst wil ik erop wijzen dat de procedure voor de goedkeuring van een gewone motie gezien de beperkte bevoegdheden van de nieuwe Senaat van elke zin ontbloot is. De senatoren kunnen niet langer het vertrouwen aan de Regering onttrekken en kunnen dus evenmin het vertrouwen geven.

De gewone motie wordt nu systematisch gebruikt om te voorkomen dat wordt gestemd over de inhoud van wat een gemotiveerde motie werd genoemd.

Mijnheer de Voorzitter ik zou de Senaat willen wijzen op de bijzonder ernstige gevolgen van het inroepen van een procedure-excuus in dit concrete geval. Als collega Anciaux gelijk heeft ­ en het tegendeel zou eenieder verwonderen ­ dan vergt de voorzitter van de Raad van State vandaag voorlopig de schorsing bevolen van de beslissing van de minister van Justitie; de kans is dan groot dat deze schorsing maandag door de voltallige Kamer in kort geding wordt bevestigd.

Het zou toch bijzonder sterk zijn dat de Senaat met een procedure-excuus zou beslissen dat de minister van Justitie tot uitlevering mag overgaan, terwijl eerlang vrijwel zeker een uitspraak van de Raad van State over de onwettigheid van de beslissing zal volgen.

Op het inhoudelijke vlak is de beslissing van de minister niet te rechtvaardigen. Het gaat hier duidelijk om een politiek delict. Onze traditie en onze wet wijzen uitleveringen op politieke gronden af.

De afwijking, waarin het Europees Verdrag ter bestrijding van het terrorisme voorziet, is hier duidelijk niet van toepassing. Bij deze afwijking hebben wij overigens onze reserves geformuleerd; zij blijft voor discussie vatbaar. Het echtpaar dat met uitwijzing wordt bedreigd, wordt niet beschuldigd van terrorisme of van terroristische misdaden. Deze mensen worden verdacht van het herbergen van mogelijke terroristen. Bijgevolg had de minister niet tot uitlevering mogen beslissen.

Onze fractie zal dus tegen de gewone motie stemmen omdat het een zinloze procedure is en omdat het gevaar bestaat dat de procedure wordt gebruikt om een onterechte beslissing van de minister te rechtvaardigen. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik heb daarstraks de minister van Binnenlandse Zaken nog een vraag gesteld over Arab Moreno, het kind van het Baskisch echtpaar en uit zijn antwoord is gebleken dat dit kind door een hele reeks toevalligheden zes uur lang door de rijkswacht is gegijzeld tot het zijn moeder had herkend. Ik moet dus vaststellen dat de ene Europese Staat getuigenissen afdwingt door foltering en dat een andere Europese Staat een kind gijzelt tot het doet wat men van hem wil. In die omstandigheden zal ik met de hele fractie tegen de eenvoudige motie stemmen, omdat een uitlevering na zo'n kromme rechtsgang volkomen onterecht is.

Zoals de twee vorige sprekers reeds zegden, is de Raad van State het hiermee ook eens. Een half uur geleden meldde het persagentschap Belga dat de Raad van State vandaag heeft beslist dat België het Baskisch echtpaar niet aan Spanje mag uitleveren. Het gaat om een arrest van de voorzitter van de tiende kamer van de Raad van State. Door te stemmen tegen de eenvoudige motie en voor de gemotiveerde motie kunnen wij voor één keer van de Raad van State meer maken dan een decoratief element en ervoor zorgen dat de Senaat zijn volle verantwoordelijkheid neemt. Het Vlaams Blok zal dan ook tegen de eenvoudige motie stemmen. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Wij moeten ons nu uitspreken over de gewone motie.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De Voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

63 leden zijn aanwezig.

63 membres sont présents.

35 stemmen ja.

35 votent oui.

27 stemmen neen.

27 votent non.

1 onthoudt zich.

1 s'abstient.

Derhalve is de gewone motie aangenomen.

En conséquence, la motion pure et simple est adoptée.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Bock, Boutmans, Buelens, Ceder, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mme Dardenne, MM. De Decker, Desmedt, Destexhe, Mme Dua, MM. Foret, Goris, Hatry, Hazette, Jonckheer, Mme Leduc, MM. Loones, Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote et Verreycken.

Onthouden heeft zich :

S'est abstenue :

Mme Nelis-Van Liedekerke.

De Voorzitter. ­ Ik verzoek mevrouw Nelis de reden van haar onthouding mede te delen.

Mevrouw Nelis-Van Liedekerke (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik ben afgesproken met de heer D'Hooghe.