1-419/11

1-419/11

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

30 APRIL 1998


Wetsvoorstel op het spel


AMENDEMENTEN


Nr. 80 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 3

In het voorgestelde artikel 3, punt 1, de woorden « en weddenschappen die naar aanleiding ervan worden aangegaan » schrappen.

Verantwoording

Het is zinvol sportwedstrijden en dergelijke die niet bedoeld worden met de wet expliciet te weren, maar weddenschappen die naar aanleiding ervan worden aangegaan, zijn wel weddenschappen. Hierdoor wordt, in één beweging, het wedden op sportwedstrijden met dieren zoals honden- of paardenwedrennen onder de wet gebracht.

Nr. 81 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 3

In het voorgestelde artikel 3, punt 3, de woorden « door kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen » vervangen door de woorden « lunaparken op kermissen » en, in fine, de woorden « Enkel inrichtingen met spelen, uitgebaat door kermisexploitanten, zoals hierboven beschreven, mogen de benaming lunapark dragen en gebruiken » toevoegen.

Verantwoording

Het is zinvol een onderscheid te maken tussen plaatsen waar spelen worden uitgebaat die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een stoffelijk voordeel van geringe waarde kunnen opleveren ­ spelen voor amusement ­ en gokspelen. Om het publiek in staat te stellen ten allen tijde het onderscheid te maken tussen biede categoriën, stellen wij voor de term « lunapark » voor te behouden voor spelen die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een stoffelijk voordeel van geringe waarde kunnen opleveren op kermissen. Voor andere kansspelinrichtingen kan de Nederlandse term « gokspelautomatenhal » gereserveerd worden.

Nr. 82 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 5

Het voorgestelde artikel 5 schrappen.

Verantwoording

De contracterende partijen dienen op grond van gelijkheid tegenover elkaar te staan.

Nr. 83 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 6

In het voorgestelde artikel 6, de woorden « kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen » vervangen door de woorden « kansspelinrichtingen klasse II of vaste gokautomatenhallen ».

Verantwoording

Het begrip « speelautomaat » is een vaag begrip. Beter is het gebruik, naar Nederlands model, van de term « gokautomaat » waardoor onmiddellijk duidelijk wordt dat het gaat over automaten waarbij met geld wordt gespeeld ­ dus wordt gegokt ­ en waarbij geld kan verloren worden. Het invoegen van de specificatie « vaste » heeft tot doel het onderscheid tussen de lunaparken/speelautomatenhallen/gokautomatenhallen enerzijds waar voor geld kan gespeeld worden en ongevaarlijke rondtrekkende kermisattracties, anderzijds, vast te stellen. Kermisattracties, die volgens artikel 1.3 worden uitgesloten van de wet en waar enkel met een zeer beperkte inzet wordt gespeeld en waar de speler slechts een stoffelijk voordeel van beperkte aard kan verkrijgen, zijn een voorbeeld waarbij enkel voor amusement wordt gespeeld. Dit moet, ook binnen de nieuwe wet, mogelijk blijven.

Het spreekt voor zich dat de aanpassing van de termen consequent in alle relevante artikelen moet doorgezet worden.

Nr. 84 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 6

In het voorgestelde artikel 6, de woorden « drie klassen » vervangen door de woorden « vijf klassen » en na de woorden « klasse III of drankgelegenheid » de woorden « klasse IV of de Nationale Loterij en klasse V of de instellingen die weddenschappen organiseren » toevoegen.

Verantwoording

De Nationale Loterij moet onder het bereik van de wet vallen, anders staat de poort open voor willekeur. Hetzelfde geldt voor de instellingen die weddenschappen organiseren.

De volgorde van opsomming van de klassen is niet indicatief voor hun belang.

Nr. 85 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 10

In § 1 van het voorgestelde artikel 10, de woorden « onder wie een magistraat, die het voorzitterschap waarneemt » vervangen door de woorden « onder wie een voorzitter wordt verkozen ».

Verantwoording

Magistraten worden nu reeds overal voor gevraagd, waardoor het niet verwonderlijk is dat het gerechtelijk apparaat kampt met achterstand. De maatschappelijke functie van een magistraat bestaat er ook niet in om in commissies te zetelen, maar om recht te spreken.

Nr. 86 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 10

In § 3 van het voorgestelde artikel 10, de woorden « magistraten en eremagistraten die overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken het bewijs van de kennis van de Nederlandse, respectievelijk Franse taal hebben geleverd » vervangen door de woorden « leden van de commissie die een bewijs van de kennis van de Nederlandse, respectievelijk de Franse taal hebben gegeven ».

Verantwoording

Magistraten worden nu reeds overal voor gevraagd, waardoor het niet verwonderlijk is dat het gerechtelijk apparaat kampt met achterstand. De maatschappelijke functie van een magistraat bestaat er ook niet in om in commissies te zetelen, maar om recht te spreken.

Nr. 87 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 10

In § 4 van het voorgestelde artikel 10, het woord « hernieuwbare » schrappen.

Verantwoording

Een regelmatige rotatie, bijvoorbeeld om de vijf jaar, is de beste garantie voor het behoud van een objectieve en onafhankelijke spelcommissie.

Nr. 88 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 11

Punt 4 van het voorgestelde artikel 11 schrappen.

Verantwoording

De schrapping van dit punt wordt voorgesteld op grond van de Europese wetgeving.

Nr. 89 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 11

In punt 5 van het voorgestelde artikel 11, tussen de woorden « van welke aard ook, hebben » en de woorden « in de exploitatie », de woorden « of gehad hebben » toevoegen.

Verantwoording

Het moet vermeden worden dat personen met welk huidig, verleden of toekomstig belang, van welke aard ook, in de exploitatie van dergelijke inrichting, zetelen in de spelcommissie.

Nr. 90 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 11

In punt 6 van het voorgestelde artikel 11, het woord « verkozen » schrappen.

Verantwoording

Om belangenvermenging te vermijden, is het raadzaam elke mandataris uit te sluiten.

Nr. 91 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 11

In punt 7 van het voorgestelde artikel 11, tussen het woord « juridisch, » en het woord « administratief », het woord « economisch » invoegen.

Verantwoording

Personen uit het bedrijfsleven kunnen een toegevoegde waarde geven aan de kansspelcommissie.

Nr. 92 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 14

In fine van het eerste lid van het voorgestelde artikel 14, de woorden « en van Financiën » toevoegen.

Verantwoording

Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben aanvullende competenties.

Nr. 93 VAN DE HEREN VERGOTE EN COENE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 15

In § 1, punt 5, van het voorgestelde artikel 15, de woorden « de gemeentepolitie, van de rijkswacht of van de gerechtelijke politie » vervangen door de woorden « de politiediensten en/of op de federale anti-corruptiedienst ».

Verantwoording

De goksector is een vrij ingewikkelde sector, waarbij de controle enkel effectief kan gebeuren door politiemensen die hiervoor speciaal werden opgeleid. Deze groep moet beslagen zijn zowel in fiscaal-administratieve als in technisch-elektronische zaken. Bij duidelijk verband tussen corruptie, georganiseerde misdaad en grote fiscale fraude moet ook op de federale anti-corruptiedienst beroep kunnen gedaan worden.

Bij een eventuele hervorming van de politiediensten dient deze passage niet gewijzigd te worden.

Fons VERGOTE.
Luc COENE.

Nr. 94 VAN MEVROUW VAN DER WILDT

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 10

A. In het voorgestelde artikel 10, § 1, het woord « 9 » vervangen door « 11 ».

B. In het voorgestelde artikel 10, § 2, vierde streepje, het punt vervangen door een komma.

C. Het voorgestelde artikel 10, § 2, aanvullen met een vijfde streepje luidende als volgt :

« ­ een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid. »

Verantwoording

De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid is noodzakelijk gelet op de belangrijke impact welke de beslissingen van de kansspelcommissie kunnen hebben op het sociale vlak, met name inzake het voorkomen en bestrijden van gokverslavingen.

Nr. 95 VAN MEVROUW VAN DER WILDT

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 13bis (nieuw)

Een artikel 13bis (nieuw) toevoegen, luidende als volgt :

« Art. 13bis. ­ De gemeenschaps- en gewestregeringen kunnen de zittingen van de commissie laten bijwonen door een vertegenwoordiger met raadgevende stem. »

Verantwoording

Zoals de commissie voor de Sociale Aangelegenheden terecht opmerkt, is het wenselijk dat ook de gemeenschappen en de gewesten bij de werking van de kansspelcommissie worden betrokken. Er wordt voorgesteld om hen het recht te geven de zittingen bij te wonen, doch enkel met een raadgevende stem. Zij worden niet als lid van de kansspelcommissie beschouwd zodat de bepalingen inzake de leden van de kansspelcommissie niet op hen van toepassing zijn. Het onderscheid wordt ingegeven door de bevoegdheidsverdeling van de huidige staatsstructuur.

Nr. 96 VAN MEVROUW VAN DER WILDT

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 38

In het voorgestelde artikel 38, het woord « drie » vervangen door « twee ».

Nr. 97 VAN MEVROUW VAN DER WILDT

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 54

Aan het voorgestelde artikel 54, een tweede en derde lid toevoegen, luidende als volgt :

« De exploitanten van de kansspelinrichtingen zijn verplicht in alle voor het publiek toegankelijke lokalen op duidelijk leesbare en goed zichtbare wijze het verbod van kredietverlening, zoals omschreven in het eerste lid, ter kennis te brengen van hun cliënteel.

De aanwezigheid van geldautomaten en wisselautomaten voor muntstukken in kanspelinrichtingen klasse I, II en III is verboden. »

Verantwoording

Uit de getuigenissen tijdens de hoorzittingen georganiseerd door de commissie voor Sociale Aangelegenheden, is gebleken dat gokverslaafden nog al te gemakkelijk aan leningen kunnen geraken. Daarom wordt voorgesteld een verplichting in hoofde van de kansspelinrichtingen in te voeren om hun klanten duidelijk in te lichten betreffende het verbod van kredietverlening.

Bovendien worden logischerwijze geldautomaten en wisselautomaten in de kansspelinrichtingen verboden.

Nr. 98 VAN MEVROUW VAN DER WILDT

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 58bis (nieuw)

Een artikel 58bis (nieuw) toevoegen, luidende als volgt :

« Art. 58bis. ­ Eénieder kan zich ten alleen tijde tot de commissie wenden met klachten inzake de toepassing en naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. »

Verantwoording

Hoewel het reeds de uitdrukkelijke taak van de kansspelcommissie is om de toepassing en naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten te controleren (cf. het voorgestelde artikel 19, tweede lid) lijkt het niettemin wenselijk om bovenstaande bepaling toe te voegen ter bescherming van spelers en gokkers. Door de klachten betreffende de toepassing en naleving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten te centraliseren bij de kansspelcommissie, zal deze commissie sneller kunnen optreden.

Francy VAN DER WILDT.

Nr. 99 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 3

In punt 4 van het voorgestelde artikel 3, na het woord « loterijen », de woorden « zoals bepaald in de wet van 31 december 1851 op de loterijen en de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij » toevoegen.

Verantwoording

Zoals uit de toelichting van de regering bij dit artikel van de door haar voorgestelde tekst blijkt, bedoelt men met dit vierde punt een beperkte uitsluiting van het toepassingsgebied van deze tekst. Door in de wettekst expliciet op te nemen welke vorm van loterijen niet onder de wet op de kansspelen en de kanspelinrichtingen valt, herleidt men deze uitzonderingsbepaling tot haar essentie : de loterijen, met name alle loterijproducten, zoals ze geregeld zijn in de wet van 1851 en 1991, en geen andere.

Nr. 100 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 8

In het eerste lid van het voorgestelde artikel 8, tussen het woord « bepaalt » en het woord « voor », de woorden « in een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit » invoegen.

Verantwoording

Het gaat hier om essentiële aspecten in de preventie van het gokken, met name het per speelkans vastleggen van het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers en gokkers. De vormvereiste betreffende het koninklijk besluit, zoals dat in uitvoering van artikel 7 zal opgesteld worden, kan bijgevolg best doorgetrokken worden naar dit artikel.

Nr. 101 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 10

In het voorgestelde artikel 10, de volgende wijzigingen aanbrengen :

A) In § 1, de woorden « 9 leden » vervangen door de woorden « 17 leden » .

B) Paragraaf 2 aanvullen met een vijfde streep luidende : « een Nederlandstalige en Franstalige vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid » en met een zesde streep, luidende : « van elk gewest en gemeenschap een vertegenwoordiger met adviserende stem ».

C) Het laatste lid van paragraaf 3 vervangen als volgt : « Hij mag tijdens de uitoefening van zijn mandaat geen andere beroepsbezigheid uitoefenen ».

Verantwoording

Artikel 10 voorziet geen afvaardiging van de minister van Volksgezondheid. Gezien het gezondheidsaspect hierin ook een belangrijke factor is, dient deze vertegenwoordiging zeker opgenomen te worden.

Artikel 10 ziet, volgens ons, bovendien over het hoofd dat een aantal aspecten die door deze wet geregeld worden, van groot belang zijn voor gewest- en gemeenschapsmateries. Het lijkt daarom ook aangewezen om, zij het slechts met raadgevende stem, elk gewest en elke gemeenschap vertegenwoordigd te zien in de kansspelcommissie. Preventief gezondheidsbeleid is immers een gemeenschapsbevoegdheid en de belasting op spelen en weddenschappen een gewestbevoegdheid.

Nr. 102 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 10

In § 4 van het voorgestelde artikel 10, tussen het woord « een » het woord « hernieuwbaar, » het woord « eenmalig » invoegen.

Verantwoording

Deze wijziging wil vermijden dat de leden van de kansspelcommissie verworden tot een vriendenclubje van uitbaters van kansspelinrichtingen. Volgens onze inzichten zal een maximum van twee termijnen op regelmatige basis de noodzakelijke zuurstof geven voor een efficiënt werkend controle- en adviesorgaan.

Nr. 103 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 15

De eerste paragraaf van het voorgestelde artikel 15 aanvullen als volgt : « Iedere kansspelinrichting klasse I wordt ten minste jaarlijks aan een verplicht onderzoek onderworpen. »

Verantwoording

De kansspelcommissie heeft de opdracht continue doorlichtingen te doen. Een verplichte jaarlijkse controle van een kansspelinrichting klasse I is een minimum.

Nr. 104 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 16

Het voorgestelde artikel 16 vervangen als volgt :

« De commissie brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden bij de ministers van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Volksgezondheid. Zij brengt eveneens jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden aan de Wetgevende Kamers, de gemeenschappen en de gewesten. »

Verantwoording

Zie amendement nr. 101 op artikel 10.

Nr. 105 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 19

Het voorgestelde artikel 19 aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« De commissie ontvangt klachten en vervult een ombudsfunctie op de wijze zoals door de Koning bepaalt. »

Verantwoording

Het is essentieel dat spelers een aanspreekpunt hebben in het geval een behoefte aan informatie, moeilijkheden of klachten zich voordoen. Daarnaast moet ook voorzien worden in een klachten systeem dat elke burger de mogelijkheid geeft om zonder veel moeite zijn opmerkingen rond het reilen en zeilen in of rond een kansspelinrichting te maken.

Nr. 106 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 21

In fine van het eerste lid van het voorgestelde artikel 21, de woorden « en Justitie » vervangen door de woorden « , Justitie en Volksgezondheid ».

Verantwoording

Zie amendement nr. 101 op artikel 10.

Nr. 107 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 26

Het tweede lid van het voorgestelde artikel 26 vervangen als volgt : « Niemand kan houder zijn van meer dan één vergunning klasse A of van meer dan vijf vergunningen klasse B. »

Verantwoording

Ketenvorming moet vermeden worden.

Nr. 108 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 28

Het eerste lid van het voorgestelde artikel 28 vervangen als volgt :

« Het aantal toegestane kansspelinrichtingen klasse I is op het Belgisch grondgebied en op de Belgische territoriale zee, zijnde de 12-mijlzone overeenkomstig het Verdrag van Montego Bay van 10 december 1982, beperkt tot maximum 9. »

Verantwoording

Exploitatie van kansspelinrichtingen op boten moet vermeden worden.

Nr. 109 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 31

In fine van het voorgestelde artikel 31, de woorden « die een vergunning klasse D heeft » toevoegen.

Verantwoording

Het is belangrijk dat ook de horeca-uitbater aan een aantal voorwaarden voldoet.

Nr. 110 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 32

Het punt 5 van het voorgestelde artikel 32 aanvullen als volgt : « en eenvormige boekhoudregels » .

Verantwoording

Een eenvormige boekhouding maakt een efficiënte controle mogelijk.

Nr. 111 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 37

Het punt 5 van het voorgestelde artikel 37 aanvullen als volgt : « en eenvormige boekhoudregels ».

Verantwoording

Een eenvormige boekhouding maakt een efficiënte controle mogelijk.

Nr. 112 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 42

Het punt 5 van het voorgestelde artikel 42 aanvullen als volgt : « en eenvormige boekhoudregels ».

Verantwoording

Een eenvormige boekhouding maakt een efficiënte controle mogelijk.

Nr. 113 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 33

In fine van het tweede lid van het voorgestelde artikel 33, de woorden : « op het Belgisch grondgebied en op de Belgische territoriale zee » toevoegen.

Verantwoording

Zie amendement nr. 108 op artikel 28.

Nr. 114 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 33

Het voorgestelde artikel 33 aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« Er wordt een convenant afgesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater van de kansspelinrichting klasse II. Deze convenant bepaalt waar automaten mogen worden opgesteld, wie toegang krijgt tot welk gedeelte van de automatenhal en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt. »

Verantwoording

De inschakeling van de gemeente versterkt het controle-effect.

Nr. 115 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 35

Punt 4 van het voorgestelde artikel 35 vervangen als volgt : « ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse II niet gevestigd wordt in en in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht met uitzondering, in voorkomend geval, van de kansspelinrichtingen klasse II zelf, plaatsen waar erediensten worden gehouden en gevangenissen. »

Verantwoording

Het gaat hier om een uitbreiding van het verbod.

Nr. 116 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 38

In het voorgestelde artikel 38, de woorden « waarin maximaal drie » vervangen door de woorden « waarin maximaal 1 » .

Verantwoording

De kansspelen mogen in drankgelegenheden aanwezig zijn, doch hun aantal moet worden beperkt.

Nr. 117 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 45

Het voorgestelde artikel 45 aanvullen met een nieuw lid, luidende : « De houder van een vergunning klasse A, B of C die deze persoon tewerkstelt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de overeenkomsten die worden gesloten in tegenspraak met dit verbod. »

Verantwoording

Deze bepaling plaatst de uitbater voor zijn verantwoordelijkheid.

Nr. 118 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 46

Het voorgestelde artikel 46 aanvullen met een punt 3, luidende : « welke bekwaamheden en welke getuigschriften nodig zijn om een vergunning klasse D te verkrijgen ».

Verantwoording

Het spreekt voor zich dat iedere persoon die gedurende de openingsuren van de speelzaal binnen een kansspelinrichting klasse I of II enige beroepsactiviteit, van welke aard ook, wenst uit te oefenen die verband houdt met het spel, een opleiding dient te volgen.

Nr. 119 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 53

In fine van het voorgestelde artikel 53, een derde punt toevoegen, luidende :

« 3. eenieder na het vast sluitingsuur van 3 uur. »

Verantwoording

Zoals in de ons omringende landen moet ook in ons land een vast sluitingsuur ingevoerd worden. In Nederland is dit 3 uur.

Nr. 120 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 53bis

Een artikel 53bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 53bis. ­ Het is verboden verplaatsingen te organiseren naar casino's in binnen- of buitenland en klanten te ronselen met gratis aanbiedingen of andere verleidingstechnieken. »

Verantwoording

De ervaring leert dat er technieken worden aangewend om mensen aan te zetten tot gokken : het organiseren van busreizen, het gratis aanbieden van maaltijden, en andere.

Nr. 121 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 55

Het voorgestelde artikel 55 aanvullen als volgt : « Geen apparaten voor automatische gelddistributie mogen aanwezig zijn in de kansspelinrichting. »

Verantwoording

Apparaten voor automatische gelddistributie vergroten het aanbod aan geld voor de speler.

Nr. 122 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 57

Het voorgestelde artikel 57 aanvullen als volgt : « en verbod op het op elkaar aansluiten van twee of meer toestellen met het oog op het toekennen van één prijs. »

Verantwoording

On-linesystemen werken de verslaving in de hand.

Nr. 123 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 58

Het eerste lid van het voorgestelde artikel 58 vervangen als volgt : « De toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen van de klassen I en II is slechts toegestaan wanneer de betrokken persoon een identiteitsbewijs voorlegt, de exploitant een kopie maakt van deze identiteitskaart en zijn volledige naam en adres in het register inschrijft, en de betrokken persoon niet is geregistreerd bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. »

Verantwoording

Een degelijke controle zowel wat betreft de persoonlijke gegevens als wat betreft de financiële solvabiliteit, voorkomt gokproblemen.

Nr. 124 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 59

Het punt 5 van het voorgestelde artikel 59 vervangen als volgt : « 5. eenieder die meer dan één vergunning klasse A of meer dan vijf vergunningen klasse B bezit. »

Verantwoording

Ketenvorming moet vermeden worden.

Nr. 125 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 63bis

Een artikel 63bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art 63bis. ­ Bij elke vorm van overtreding wordt de vergunning ingetrokken. »

Verantwoording

Strenge maatregelen tot het naleven van de voorschriften zijn noodzakelijk.

Nr. 126 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 67

In de aanhef van het vierde lid van het voorgestelde artikel 67, tussen het woord « Het » en het woord « bedrag » de woorden « jaarlijks te indexeren » invoegen.

Verantwoording

Indexering is een vanzelfsprekend gegeven.

Nr. 127 VAN DE HEER OLIVIER

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 67

In het vierde lid van het voorgestelde artikel 67, de punten 1 tot 4 vervangen als volgt :

« 1. 25 miljoen frank voor en per vergunning klasse A;

2. 5 miljoen frank voor en per vergunning klasse B;

3. 100 000 frank voor en per vergunning klasse C;

4. 10 miljoen frank voor en per vergunning klasse E. »

Verantwoording

Om ketenvorming te vermijden moet het gaan over een bedrag per vergunning. Gezien de winstmarges, moet de waarborg uitgezonderd voor vergunning klasse C verhoogd worden.

Marc OLIVIER.