1-27

1-27

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 29 FÉVRIER 1996

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 FEBRUARI 1996

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER HOSTEKINT AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW EN DE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN OVER « DE CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN HORMONEN IN DE VEETEELT »

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER HOSTEKINT AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN PENSIOENEN OVER « DE MAATREGELEN OP HET DOMEIN VAN HET DEPARTEMENT VOLKSGEZONDHEID IN DE STRIJD TEGEN DE HORMONENFRAUDE »

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER HOSTEKINT AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER « DE STRIJD TEGEN DE HORMONENMAFFIA EN DE NOODZAKELIJKE MAATREGELEN OP HET VLAK VAN JUSTITIE »

Stemming over de gewone motie

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. HOSTEKINT AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES SUR « LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION D'HORMONES DANS L'ÉLEVAGE DU BÉTAIL »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. HOSTEKINT AU MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES PENSIONS SUR « LES MESURES À PRENDRE DANS LE DOMAINE DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE POUR COMBATTRE LA FRAUDE AUX HORMONES »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. HOSTEKINT AU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR « LA LUTTE CONTRE LA MAFIA DES HORMONES ET LES MESURES NÉCESSAIRES SUR LE PLAN DE LA JUSTICE »

Vote sur la motion pure et simple

De Voorzitter. ­ Dames en heren, tot besluit van de vragen om uitleg van de heer Hostekint aan de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen over « de controle op het gebruik van hormonen in de veeteelt », aan de minister van Volksgezondheid en Pensioenen over « de maatregelen op het domein van het departement Volksgezondheid in de strijd tegen de hormonenfraude » en aan de minister van Justitie over « de strijd tegen de hormonenmaffia en de noodzakelijke maatregelen op het vlak van justitie », werden twee moties ingediend.

Mesdames, messieurs, deux motions ont été déposées en conclusion des demandes d'explications de M. Hostekint au ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sur « le contrôle et l'utilisation d'hormones dans l'élevage du bétail », au ministre de la Santé publique et des Pensions sur « les mesures à prendre dans le domaine du département de la Santé publique pour combattre la fraude aux hormones » et au ministre de la Justice sur « la lutte contre la mafia des hormones et les mesures nécessaires sur le plan de la Justice ».

De ene, de gewone motie, door de heren Bourgeois, Lallemand en Erdman, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vragen om uitleg van de heer Hostekint en het antwoord van de ministers,

Gaat over tot de orde van de dag. »

« Le Sénat,

Ayant entendu les demandes d'explications de M. Hostekint et les réponses des ministres,

Passe à l'ordre du jour. »

De andere, door de heren Boutmans, Hostekint en Anciaux en mevrouw Dardenne, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vragen om uitleg van de heer Hostekint en het antwoord van de ministers,

Sluit zich aan bij de beweging die 20 februari uitroept tot een vleesloze dag ter herdenking van de moord op veearts Van Noppen;

Roept de bevolking op daar zo massaal mogelijk aan deel te nemen;

Verzoekt de Regering zich daar eveneens bij aan te sluiten. »

« Le Sénat,

Ayant entendu les demandes d'explications de M. Hostekint et les réponses des ministres,

S'associe au mouvement qui veut faire du 20 février une journée sans viande, en souvenir de l'assassinat du vétérinaire Van Noppen;

Appelle la population à y participer le plus massivement possible;

Invite le Gouvernement à s'y associer. »

Overeenkomstig ons Reglement stemmen wij over de gewone motie, die de voorrang heeft.

Conformément à notre Règlement, nous votons sur la motion pure et simple qui bénéficie de la priorité.

Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de Voorzitter, opnieuw wordt een inhoudelijk voorstel ter zijde geschoven door de rare techniek van de voorrang van de gewone motie die in deze assemblée geen enkele zin heeft en die eigenlijk alleen maar dient om te vermijden dat men een standpunt moet innemen over een mogelijk netelig onderwerp. In de gemotiveerde motie werd opgeroepen tot solidariteit tijdens de vleesloze dag die voor 20 februari 1996 maar ook voor de komende jaren, door een brede volksbeweging werd afgekondigd. Ik begrijp niet dat de gemotiveerde motie wordt beantwoord met een gewone motie terwijl iedereen het eens is over de grond van de zaak.

Ik zal in elk geval tegen de gewone motie stemmen. Ik hoop dat u dit allemaal zult doen en een principieel standpunt niet opzij zult schuiven. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik sluit mij volkomen aan bij de verklaring van de heer Boutmans. Eens te meer wordt een belangrijk debat in de kiem gesmoord door het hanteren van een gewone motie. In dit geval staan wij bovendien voor een bijzonder merkwaardige situatie aangezien een lid van de meerderheid het aangedurfd heeft om de gemotiveerde motie mede te ondertekenen. Ik breng de heer Hostekint daarvoor trouwens hulde. Daar was inderdaad een zekere moed voor nodig, want al kan de grote meerderheid van de Senaat met onze motie instemmen, toch vonden de fractieleiders van SP en CVP het nodig om het kinderachtige spel van de gewone motie nogmaals te herhalen. Het is inderdaad onvoorstelbaar kinderachtig dat zij, tegen die grote eensgezindheid in, toch elk schijntje van kritische houding tegenover de Regering en tegenover de meerderheid menen te moeten onderdrukken door de techniek van de gewone motie. Als de Senaat zichzelf nog enigszins respecteert, wat ik elke dag meer betwijfel, dan moet hij inderdaad snel afstappen van het gebruik van de gewone motie en voortaan de gemotiveerde motie inhoudelijk beoordelen en desgevallend goedkeuren. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Hostekint voor een stemverklaring.

De heer Hostekint (SP). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik dank de heer Anciaux voor zijn eerbetuiging aan mijn adres. Ik heb de gemotiveerde motie inderdaad mede ondertekend omdat ik het fundamenteel eens ben met de inhoud daarvan en omdat die motie eigenlijk een eerbetoon was aan het adres van de vermoorde veearts Karel Van Noppen.

Tijdens de bespreking ontstond er een vrij grote consensus, ook in hoofde van de heer Bourgeois, gewezen minister van Landbouw, over de noodzaak om de strijd tegen de hormonenmaffia op te voeren en om maatregelen daartoe te nemen op het vlak van de volksgezondheid, het strafrecht en de landbouw. Ik betreur dat er desalniettemin een gewone motie werd ingediend.

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Bijgevolg zal ik bij de stemming over de gewone motie niet tegenstemmen, maar mij ­ omwille van de partijdiscipline ­ onthouden. (Protest in de zaal.)

De heer Anciaux (VU). ­ Een dergelijke partijdiscipline, dat bestaat bij ons gelukkig niet.

De Voorzitter. ­ Wij stemmen nu, bij zitten en opstaan, over de gewone motie.

M. Jonckheer (Écolo). ­ Monsieur le Président, je demande le vote nominatif.

M. le Président. ­ Cette demande est-elle appuyée ? (Plus de quatre membres se lèvent.)

Le vote nominatif étant régulièrement demandé, il va y être procédé.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

62 leden zijn aanwezig.

62 membres sont présents.

34 stemmen ja.

34 votent oui.

26 stemmen neen.

26 votent non.

2 onthouden zich.

2 s'abstiennent.

Derhalve is de gewone motie aangenomen.

En conséquence, la motion pure et simple est adoptée.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

M. Bourgeois, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hotyat, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Semer, MM. Staes, Swaelen, Mme Thijs, M. Tobback, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Bock, Boutmans, Buelens, Ceder, Coene, Coveliers, Daras, Mme Dardenne, MM. Desmedt, Devolder, Mme Dua, MM. Foret, Hazette, Jonckheer, Lallemand, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Goovaerts et Hostekint.