1-384/10

1-384/10

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

22 JULI 1996


Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 209 VAN MEVROUW NELIS-VAN LIEDEKERKE EN DE HEER COENE

(Vijfde subsidiair amendement bij nr. 42)

Art. 13

De aanhef van dit artikel vervangen als volgt :

« De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, in uitvoering van de ziekenhuiswet, gecoördineerd op 7 augustus 1987, maatregelen nemen om : ».

Verantwoording

Het gebrek aan overeenstemming tussen de toelichting en het wetsontwerp moet worden weggewerkt.

Hiermee wordt tevens tegemoetgekomen aan de opmerking van de Raad van State.

Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.
Luc COENE.

Nr. 210 VAN DE HEER VANDENBROEKE

(Subamendement op het amendement nr. 208 van de heer Loones)

Art. 2

Het voorgestelde 8º (nieuw) vervangen als volgt :

« 8º de federalisering van de sociale zekerheid te beginnen met de overheveling van de kostencompenserende delen, met name de kinderbijslag. »

Verantwoording

De eigenheid van de deelstaten op het vlak van de nataliteit kenmerkt zich door de uitgesproken tekorten die maken dat, op termijn, het repartitiestelsel zowel in absolute als in relatieve termen ondermijnd wordt.

Teneinde hierin te voorzien, wordt voorgesteld om ­ als onderdeel van een geëigend gezins- en bevolkingsbeleid per regio ­ meteen over te gaan tot de federalisering van de kinderbijslagen.

Chris VANDENBROEKE.