1-29

1-29

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 7 MARS 1996

VERGADERING VAN DONDERDAG 7 MAART 1996

(Vervolg-Suite)

WETSVOORSTEL ­ PROPOSITION DE LOI

Intrekking ­ Retrait

De Voorzitter. ­ Aan het Bureau wordt medegedeeld dat de heer Weyts zijn wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 12 en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vrijstelling van de onroerende voorheffing wenst in te trekken.

Il est communiqué au Bureau que M. Weyts désire retirer sa proposition de loi modifiant les articles 12 et 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération du précompte immobilier.

Dit wetsvoorstel is thans aanhangig bij de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden.

Cette proposition de loi est actuellement pendante à la commission des Finances et des Affaires économiques.

Ik stel u dus voor dit wetsvoorstel van onze agenda af te voeren.

Je vous propose dès lors de rayer cette proposition de loi de notre ordre du jour.