1-187/9

1-187/9

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

14 DECEMBER 1995


Wetsontwerp houdende fiscale, financiėle en diverse bepalingen


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van de verslagen


Nr. 63 VAN DE HEER COENE

(Subamendement bij amendement nr. 34)

Art. 29

In de voorgestelde titel VI van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, een artikel 109bis (nieuw) in te voegen, luidende :

« Art. 109bis. ­ De accijnscompenserende belasting wordt verlaagd met 25 pct. voor de voertuigen die bij het ontstaan van de belastingschuld sedert ten minste vijf jaar in het verkeer zijn gebracht en waarvan de belastbare kracht meer dan 13 paardekracht bedraagt.

De datum waarop het voertuig voor het eerst in het verkeer is gebracht is die welke op het inschrijvingsbewijs van het voertuig is vermeld. »

Verantwoording

Deze tekst beantwoordt de bezorgdheid om de oudere zware dieselwagens niet excessief te belasten.

Het is een betere wetstechnische manier om dit probleem op te lossen dan het indienen bij hoogdringendheid van een wetsvoorstel dat een nog aan te nemen wet amendeert. De tekst is dezelfde als die welke door de meerderheid in de Kamercommissie aanvaard werd.

Luc COENE.

Nr. 64 VAN DE HEER HATRY

(Subamendement bij amendement nr. 16)

Art. 29

Het voorgestelde artikel 109 te vervangen als volgt :

« Art. 109. ­ Voor de voertuigen waarvan de belastbare kracht 13 paardekracht te boven gaat en die al meer dan vijf jaar zijn ingeschreven, wordt de accijnscompenserende belasting vastgesteld op 75 pct. van de verkeersbelasting die voor het betrokken voertuig verschuldigd is. »

Verantwoording

De bedragen van de tabel in artikel 109 zijn onredelijk hoog. Voor de voertuigen met meer dan 13 belastbare paardekracht komt de belasting neer op een verhoging met 100 pct., ongeacht de ouderdom van het voertuig.

Billijkheidshalve dient het bedrag van de belasting te worden verminderd tot 75 pct. van de verkeersbelasting en dient ook rekening te worden gehouden met de ouderdom van het voertuig : aangezien de verkoopwaarde vermindert naarmate het voertuig ouder wordt, zal het bedrag van de belasting mettertijd ook buiten alle verhouding tot die verkoopwaarde staan.

Paul HATRY.