1-312/2

1-312/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

19 FEBRUARI 1997


Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER D'HOOGHE C.S.

Art. 1bis (nieuw)

Een artikel 1bis (nieuw) invoegen luidende :

« Art. 1 bis. ­ Deze wet is van toepassing op alle kredietinstellingen en alle zichtrekeningen.

Afwijkingen zijn slechts mogelijk voor verrichtingen in het kader van de uitoefening van het beroep en mits uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. »

Verantwoording

De invoeging van het artikel 1bis wil het toepassingsgebied van de wet verduidelijken en is een duidelijke wijziging t.o.v. de door de Belgische Vereniging van Banken (BVB) voorgestelde Gedragscode inzake valutadatum en boekingstermijnen.

Voor de natuurlijke persoon, handelend voor privé-doeleinden, is geen afwijking mogelijk.

Nr. 2 VAN DE HEER D'HOOGHE C.S.

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« De valutadatum van een bankverrichting is de datum waarop een opgenomen bedrag ophoudt rente op te brengen of een gestort bedrag rente begint op te brengen.

De boekingsdatum van een bankverrichting is de datum waarop de verrichting boekhoudkundig op de rekening wordt bijgeschreven. »

Verantwoording

Voor de definitie van de begrippen « valutadatum » en « boekingsdatum » wordt teruggevallen op de tekst zoals voorgesteld door de Belgische Vereniging van Banken in haar voorstel tot Gedragscode.

Nr. 3 VAN DE HEER D'HOOGHE C.S.

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

« Voor de elektronische verrichtingen moet de valutadatum overeenstemmen met de verrichtingsdatum voor verrichtingen die de rekeninghouder zelf heeft uitgevoerd.

Voor de elektronische verrichtingen die niet door de rekeninghouder zijn uitgevoerd, moet de valutadatum overeenstemmen met de boekingsdatum. »

Verantwoording

Zoals in het voorstel tot Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, wordt voorgesteld om het systeem van valutadagen af te schaffen voor de elektronische verrichtingen. Voor de formulering wordt teruggevallen op wat voorgesteld is in deze Gedragscode.

Heden moet onder elektronische verrichting het volgende verstaan worden :

­ inning via domiciliëring;

­ elektronische betaling in verkooppunt (POS);

­ Proton-laadbeurt;

­ overschrijving via « phone- », « self- » of « home »banking, met onmiddellijke uitvoering;

­ overschrijving via « phone- », « self- » of « home »banking, met memodatum;

­ doorlopende opdracht.

Deze opsomming is niet uitputtend, gezien de ontwikkelingen van de technologie.

Nr. 4 VAN DE HEER D'HOOGHE C.S.

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Voor andere verrichtingen dan die bepaald in artikel 3 kan de Koning in termijnen voorzien tussen de valutadatum en de werkelijke datum van de verrichting.

Voor de verrichtingen die Hij bepaalt, stelt Hij de termijnen vast na raadpleging van de Raad voor het Verbruik. »

Verantwoording

De wijzigingen, aangebracht in artikel 4 zijn een gevolg van het amendement dat de wijziging van artikel 3 voorstelt.

Nr. 5 VAN DE HEER D'HOOGHE C.S.

Art. 4bis (nieuw)

Een artikel 4bis (nieuw) invoegen luidende :

« Art. 4bis. ­ Voor de binnenlandse overschrijvingen tussen kredietinstellingen vindt de creditboeking ten laatste twee bankwerkdagen na de debetboeking plaats.

Vanaf 1 januari 2001 zal deze termijn verminderd worden tot 1 bankwerkdag. »

Verantwoording

Dit amendement houdt enerzijds rekening met het voorstel van de Belgische Vereniging van Banken en voorziet anderzijds een driejarige overgangsperiode ten einde een aantal kredietinstellingen de kans te geven te investeren in informatietechnologie en aldus een strikte termijn van 1 bankwerkdag voor de boeking van de bedoelde overschrijvingen te garanderen.

Nr. 6 VAN DE HEER D'HOOGHE C.S.

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

« Deze wet treedt in werking op 1 januari 1998.

De kredietinstellingen kunnen evenwel een eenmalige, gemotiveerde aanvraag indienen teneinde een verdaging van de toepassing van de wet voor de periode van één jaar te verkrijgen. Deze aanvraag moet uiterlijk twee maanden vóor de inwerkingtreding van deze wet gericht worden aan de minister van Economische Zaken. »

Verantwoording

Als inderdaad aanpassingen noodzakelijk zijn voor de boekhouding, de uittrekselprogramma's, de registratie van de verrichtingen e.d., blijft het aangewezen om als datum van inwerkingtreding 1 januari 1998 voorop te stellen. Zoals aangegeven in het voorstel tot Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken : « Ook hier behoudt elke bank de vrijheid om de Gedragscode reeds vroeger toe te passen. Voor sommige banken benadert de huidige praktijk inzake valutering nu reeds de eisen van de Gedragscode; sommige banken passen deze praktijk zelfs niet toe. »

Nochtans heeft dit voorstel ook oog voor de door de banken aangehaalde moeilijkheden die gepaard gaan met de invoering van de euro e.d., aangezien het de mogelijkheid biedt een gemotiveerde aanvraag tot uitstel van de toepassing in te dienen.

Jacques D'HOOGHE.
Johan WEYTS.
Francy VAN DER WILDT.
Francis POTY.
Philippe CHARLIER.
Leo DELCROIX.

Nr. 7 VAN DE HEER POTY C.S.

(Subamendement op amendement nr. 2)

In de voorgestelde Franse tekst na de woorden « au crédit du compte » de woorden « ou au débit du compte » toevoegen.

Verantwoording

Het is wenselijk de definitie van de boekingsdatum te verduidelijken.

Nr. 8 VAN DE HEER POTY C.S.

(Subamendement op amendement nr. 2)

De in artikel 2 voorgestelde tekst aanvullen met het volgende lid :

« De datum van de verrichting is de basisdatum voor de verrichtingen die de klant zelf heeft uitgevoerd en waarvan hij dus de precieze uitvoeringsdatum kent. »

Verantwoording

De datum van de verrichting is een begrip dat net als de valutadatum en de boekingsdatum gedefinieerd moet worden.

Nr. 9 VAN DE HEER POTY C.S.

(Subamendement op amendement nr. 5)

De voorgestelde tekst aanvullen als volgt :

« Voor overschrijvingen binnen een zelfde kredietinstelling, stemt de valutadatum overeen met de datum van de verrichting. »

Verantwoording

Het is wenselijk dit begrip toe te lichten.

Francis POTY.
Francy VAN DER WILDT.
Jacques D'HOOGHE.