S. 7-133 Dossierfiche K. 55-734

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft
Patrick Dewael   Valerie Van Peel   Barbara Pas   Nahima Lanjri   Egbert Lachaert  

nationaal parlement
rechtstreeks gekozen kamer
Eerste Kamer
politieke moraal
cumulatie van ambten
mandaat
vergoeding voor afgevaardigden
statuut van de afgevaardigden
cumulatie van inkomsten
ontslag van senatoren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-734/1 Wetsvoorstel 14/11/2019
K. 55-734/2 Verslag namens de commissie 3/12/2019
K. 55-734/3 Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2019
K. 55-734/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2019
7-133/1 7-133/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/12/2019
7-133/2 7-133/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/2020
7-133/3 7-133/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/1/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2019   Indiening Doc. K. 55-734/1
21/11/2019   Inoverwegingneming
3/12/2019   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 55-734/2
12/12/2019   Bespreking
Integraal verslag nr. 17, pp. 37-40
12/12/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o11)
Integraal verslag nr. 17, pp. 68-69
Doc. K. 55-734/4
12/12/2019   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
13/12/2019   Overzending Doc. 7-133/1 7-133/1 (PDF)
13/12/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/1/2020   Inschrijving op agenda
17/1/2020   Algemene bespreking
17/1/2020   Artikelsgewijze bespreking
17/1/2020   Stemming over het geheel: aangenomen (+53/-0/o5) Doc. 7-133/3 7-133/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/12/2019   Verzending naar commissie
13/1/2020   Inschrijving op agenda
13/1/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Allessia Claes, Bert Anciaux
13/1/2020   Inleidende uiteenzetting door Nathalie Muylle,
minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een handicap.
13/1/2020   Bespreking
13/1/2020   Stemming over het geheel: aangenomen (+16/-0/o0)
13/1/2020   Aanneming zonder amendering
13/1/2020   Vertrouwen rapporteur
voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-133/2 7-133/2 (PDF)
17/1/2020   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
9/2/2020   Bekrachtiging en afkondiging
18/2/2020   Bekendmaking (9413-9414)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/12/2019
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/1/2020
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/1/2020
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/2020 18/2/2020, blz 9413-9414