S. 2-522 Dossierfiche K. 50-756

Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen
Regering G. Verhofstadt I  

economische belangengemeenschap
samenwerking tussen ondernemingen
sociaal beleid
begrotingsbeleid
programmawet
pensioenregeling
overheidsapparaat
pensioenvoorwaarden
aanvullende uitkering
leerkracht
bemiddelaar
loopbaanonderbreking
economische planning
Rijksdienst voor Pensioenen
zelfstandig beroep
buitengewone belasting
sociale zekerheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
gezondheidsverzorging
pediatrie
klinische biologie
organisatie van de gezondheid
farmaceutische industrie
chronische ziekte
gezondheidsinspectie
geneesmiddel
ziekenhuis
ziekteverzekering
dokter
eerbiediging van het privť-leven
arbeidsongevallenverzekering
arbeidsongeschiktheid
gezinsuitkering
universiteit
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
gezinslast
Eurocontrol
Europese school
Europees ambtenaar
discriminatie op grond van geslacht
seksuele minderheid
ongehuwd samenleven
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
sociale bijdrage
laag loon
uitzendbureau
overheidsbedrijf
tuinbouw
zwartwerk
tijdelijk werk
administratieve sanctie
geldboete
werkgelegenheidsbevordering
Regie voor Maritiem Transport
medisch en chirurgisch materiaal
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
bouwnijverheid
wettige arbeidsduur
Maribel
begrotingsfonds
non-profitsector
jongerenarbeid
dienstpersoneel
bijkomend voordeel
belasting van natuurlijke personen
langdurige werkloosheid
herintreding
politiek verlof
opleidingsstage
dienst voor arbeidsbemiddeling
werkloosheidsbestrijding
arbeidscontract
sociale integratie
sociale economie
minimumbestaansinkomen
OCMW
buitenlandse staatsburger
invaliditeitsverzekering
Instituut voor Veterinaire Keuring
gedelegeerde wetgeving
farmaceutische wetgeving
inspectie van geneesmiddelen
apotheker
elektrische industrie
vennootschapsbelasting
luchtverkeersleiding
veiligheid van het luchtverkeer
lawaai
luchthaven
oorlogsschade
postdienst
betaalde vakantie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
werkgelegenheidsbeleid
schepping van werkgelegenheid
bestedingen voor gezondheid
Gegevensbeschermingsautoriteit
verplegend personeel
anciŽnniteit
overheidscontract
krijgsmacht
Office de la navigation
uitkering aan nabestaanden
weduwschap
opneming in het beroepsleven
werkloosheidsverzekering
vervroegd pensioen
basisonderwijs
varend en vliegend personeel
arbeidsrecht
gehandicapte
raad van bestuur
delegatie van bevoegdheid
zorg voor ouderen
arbeidsreglement
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
mobiliteit van arbeidskrachten
afhankelijkheidssituatie van ouderen
universele dienst
status van de verkozen persoon
integratiebedrijf
aardgas
apotheek
ministerie
kosten voor gezondheidszorg
gedetacheerd werknemer
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-756/1 Wetsontwerp 26/6/2000
K. 50-756/2 Amendementen 27/6/2000
K. 50-756/3 Amendementen 28/6/2000
K. 50-756/4 Amendementen 29/6/2000
K. 50-756/5 Advies van de Raad van State 30/6/2000
K. 50-756/6 Amendementen 4/7/2000
K. 50-756/7 Verslag namens de commissie 5/7/2000
K. 50-756/8 Amendementen 5/7/2000
K. 50-756/9 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 5/7/2000
K. 50-756/10 Amendementen 5/7/2000
K. 50-756/11 Verslag namens de commissie 6/7/2000
K. 50-756/12 Verslag namens de commissie 6/7/2000
K. 50-756/13 Aanvullend verslag 10/7/2000
K. 50-756/14 Verslag namens de commissie 10/7/2000
K. 50-756/15 Verslag namens de commissie 10/7/2000
K. 50-756/16 Tekst aangenomen door de commissies 10/7/2000
K. 50-756/17 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/7/2000
2-522/1 2-522/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/7/2000
K. 50-756/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2000
2-522/4 2-522/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2000
2-522/2 2-522/2 (PDF) Amendementen 18/7/2000
2-522/3 2-522/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2000
2-522/5 2-522/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissies 18/7/2000
2-522/6 2-522/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2000
2-522/7 2-522/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2000
2-522/8 2-522/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2000
2-522/9 2-522/9 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2000
2-522/10 2-522/10 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/7/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/6/2000   Indiening Doc. K. 50-756/1
4/7/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
10/7/2000   Aanneming in commissies (geamendeerd)
Zie de verscheidene verslagen
Doc. K. 50-756/16
12/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 67, p. 5-31 + nr. 68, p. 5-19 + p. 21-74
13/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 69, p. 5-31 + nr. 70, p. 8-21 + p. 22-31
13/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-53/o0)
Handelingen nr. 70, p. 31-32
Hand. 2-63 Hand. 2-63 (PDF)
Doc. K. 50-756/18
13/7/2000   Aanneming na amendering door commissie
28/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/12 2-82/12 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
4/7/2000   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
4/7/2000   Bespreking
13/7/2000   Inschrijving op agenda
13/7/2000   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
13/7/2000   Einde behandeling
Einde van de anticiperende behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/7/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
5/7/2000   Inschrijving op agenda
5/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
5/7/2000   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
5/7/2000   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
5/7/2000   Bespreking
7/7/2000   Inschrijving op agenda
7/7/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Conumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
7/7/2000   Bespreking
7/7/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Pensioenen
7/7/2000   Bespreking
13/7/2000   Einde behandeling
Einde van de anticiperende behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
13/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-522/1 2-522/1 (PDF)
14/7/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffibulletin nr. 31, dd 13.7.2000
14/7/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2000   Inschrijving op agenda
20/7/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-522/7 2-522/7 (PDF)
20/7/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-522/6 2-522/6 (PDF)
20/7/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-522/8 2-522/8 (PDF)
20/7/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-522/9 2-522/9 (PDF)
20/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-67 Hand. 2-67 (PDF)
20/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
20/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-14/o1) Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
Doc. 2-522/10 2-522/10 (PDF)
14/7/2000   Verzending naar commissie
14/7/2000   Inschrijving op agenda
14/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
14/7/2000   Bespreking
15/7/2000   Inschrijving op agenda
15/7/2000   Bespreking
15/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-4/o0)
15/7/2000   Aanneming zonder amendering
18/7/2000   Inschrijving op agenda
18/7/2000   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevrouw Myriam Vanlerberghe is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen.
Doc. 2-522/3 2-522/3 (PDF)
18/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-522/5 2-522/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2000   Verzending naar commissie
14/7/2000   Inschrijving op agenda
14/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0)
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
17/7/2000   Inschrijving op agenda
17/7/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen
Doc. 2-522/4 2-522/4 (PDF)
17/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-522/5 2-522/5 (PDF)
20/7/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
31/8/2000   Bekendmaking (29873-29924)
25/1/2001   Erratum (2103)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/7/2000, 13/7/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/7/2000, 7/7/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/7/2000, 13/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2000, 15/7/2000, 18/7/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2000, 17/7/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/7/2000 5 18/7/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffibulletin nr. 31, dd 13.7.2000
Onderzoekstermijn (S1) 15/7/2000 20 23/10/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 15/7/2000 20 23/10/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 15/7/2000 30 13/11/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 31/8/2000, blz 29873-29924
Errata
Op 25/1/2001, blz 2103