Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-964

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 26 januari 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Coronacrisis - Gezondheid en vrouwenrechten - Seksuele en reproductieve gezondheid - Toegang - Bestrijding van gendergerelateerd geweld - Samenwerking met de deelstaten (Covid-19)

rechten van de vrouw
VN
infectieziekte
epidemie
anticonceptie
abortus
gezinsplanning
reproductieve gezondheidszorg
toeleveringsketen

Chronologie

26/1/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021)
18/10/2023Rappel

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-552

Vraag nr. 7-964 d.d. 26 januari 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Verenigde Naties (VN) verwachten dat de Covid-19-pandemie een verwoestende impact zal hebben op de gezondheid van vrouwen.

Een studie van het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA) toont aan hoezeer vrouwen getroffen worden door Covid-19, terwijl allerlei dienstencentra de deuren sluiten of slechts een minimale dienstverlening bieden aan vrouwen en meisjes. De verstoring van de wereldwijde bevoorradingskanalen kan leiden tot schaarste aan contraceptiva en ten gevolge van de lockdown neemt het gendergerelateerd geweld toe.

Volgens de studie kan dit leiden tot:

47 miljoen vrouwen in 114 landen met een laag of gemiddeld inkomen zonder contraceptiva;

7 miljoen ongewenste zwangerschappen in een lockdownperiode van zes maanden;

31 miljoen gevallen van geweldpleging op basis van gender in een lockdownperiode van zes maanden;

2 miljoen gevallen van genitale verminking ten gevolge van de onderbreking van programma's voor de preventie van vrouwenbesnijdenis wegens Covid-19;

13 miljoen meer kindhuwelijken tussen 2020 en 2030.

UNFPA werkt samen met regeringen en partners om zo snel mogelijk in te spelen op deze noodsituatie inzake volksgezondheid.

Deze vraagt behoort tot de bevoegdheid van de Senaat. De strategie voor de bestrijding van Covid-19 is een federale materie; de uitrol van de versoepeling van de lockdownmaatregelen is een bevoegdheid van de deelstaten.

1) Wat bent u van plan te doen om gevolg te geven aan deze studie?

2) Wat zijn uw prioriteiten voor de versterking van de gezondheidssystemen en de aankoop en de levering van essentieel beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers? Hoe wilt u de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en tot diensten die gendergeweld bestrijden garanderen en goede communicatie over de risico's en de inzet van de bevolking bevorderen?

3) Beschikt u over cijfers met betrekking tot het aantal ongewenste zwangerschappen? Beschikt u over informatie met betrekking tot de prioriteiten die gehanteerd worden bij het voorkomen van afbrekingen van ongewenste zwangerschappen?

4) Kunt u mij informatie verschaffen over preventie en contraceptie? Hebben vrouwen en studentes vrije toegang tot centra voor gezinsplanning in ons land? Leveren apothekers morning-afterpillen om ongewenste zwangerschappen te voorkomen?

5) Hebt u contact met de deelstaten om een gemeenschappelijk actieplan uit te werken dat erop gericht is de gezondheid en de rechten van vrouwen op het vlak van voortplanting te vrijwaren?