Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-875

van Véronique Durenne (MR) d.d. 24 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Hoogspanningslijn «Boucle du Hainaut» - Gezondheidseffecten - Effectenstudie - Eventuele vraag - Betrokkenheid bij de beslissing

impactonderzoek
elektriciteitsvoorziening
ziekte van het zenuwstelsel
elektromagnetische schadelijke invloed
gezondheidsinspectie
gezondheidsbeleid
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

24/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020)
1/4/2021Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-876

Vraag nr. 7-875 d.d. 24 november 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

U weet ongetwijfeld dat het project «Boucle du Hainaut», dat de bouw betreft van een nieuwe bovengrondse elektrische hoogspanningsverbinding tussen de stations Avelgem en Courcelles, grote ongerustheid en vragen opwekt.

Wallonië is uiteraard betrokken in dit dossier, ten eerste omdat de Gewesten bevoegd zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, maar ook omdat de nieuwe hoogspanningslijn bijna uitsluitend op Waals grondgebied ligt. Het Elia-project hangt evenwel af van het federale niveau aangezien het werd goedgekeurd in het kader van het federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet 2020-2030. Aangezien dit dossier transversaal is, richt ik me tot u.

In de loop van oktober en november 2020 heb ik, net zoals veel van mijn collega's, meer dan honderd mails ontvangen van burgers die zich terecht vragen stellen over de gezondheidseffecten van het beruchte project van Elia, «Boucle du Hainaut». Niet alleen de burgers, ook de lokaal verkozenen, roeren zich. De burgemeesters die lid zijn van het samenwerkingsverband van gemeenten «Communauté urbaine du Centre» werden in dat verband begin oktober (virtueel) ontvangen door de heer Borsus, Waals minister voor Economie, Buitenlandse handel, Onderzoek en Digitale vernieuwing, Landbouw, Ruimtelijke ordening, voor het instuut voor deeltijds leren, zelfstandigen en kmo 's (IFAPME), en voor de vormingscentra. Ze hebben hem hun vragen en bezorgdheden kunnen meedelen. In Picardisch Wallonië hebben de zeven burgemeesters van de gemeenten waarover het tracé loopt, laten weten dat ze zich unaniem tegen het huidige tracé verzetten.

De projectontwikkelaar onderstreept de omvang van dit project en de sleutelrol ervan in de energietransitie, maar anderzijds kan vandaag niemand zeggen of dit project al dan niet een gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de omwonenden.

Op de website van Elia worden enkele punten over de gevolgen voor de gezondheid vermeld. Zo zou er geen bewezen effect zijn tussen elektromagnetische velden met zeer brede frequentie en de menselijke gezondheid bij volwassenen. Waar het schoentje wringt, is het effect op kinderen. Er is een statistisch verband tussen het wonen in de nabijheid van hoogspanningslijnen en een hogere kans op leukemie bij kinderen. Elia verklaart evenwel dat de oorzaak van dat verband nog niet duidelijk kon worden vastgesteld.

Sinds enkele jaren vermelden wetenschappelijke publicaties een mogelijke toename van neurodegeneratieve ziektes (zoals de ziekte van Alzheimer) bij personen die in de omgeving van hoogspanningslijnen wonen of er in het kader van hun beroep aan worden blootgesteld. Ook depressies, cardiovasculaire aandoeningen, andere kinderkankers, immunologische wijzigingen, enzovoort, worden vermeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie kwam in 2007 tot het besluit dat dergelijke effecten, als ze bestaan, zeer klein zouden zijn. In België gaf de Hoge Gezondheidsraad in 2008 voor alle zekerheid toch het advies om langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden voor kinderen onder de vijftien jaar te beperken.

1) Wat is uw standpunt over dit project?

2) Op welke manier zal u worden geraadpleegd over dit onderwerp en betrokken worden bij de beslissing?

3) Hebt u de mogelijkheid om een gezondheidseffectenstudie aan te vragen?

4) Sluit u zich aan bij de lokale mandatarissen die eisen dat er een studie komt over de gezondheidsimpact en dat blootstellingsnormen worden bepaald?

Antwoord ontvangen op 1 april 2021 :

Voor de aanleg van deze hoogspanningslijn is een milieuvergunning vereist van het Waals Gewest. Voor de afgifte van deze vergunning zal het Gewest van de aanvrager eisen dat hij een impactstudie opmaakt waarin uiteraard een hoofdstuk over gezondheid en specifiek over de gezondheid van de omwonenden wordt opgenomen. Het is heel goed mogelijk dat de burgemeesters en bewoners zullen voorstellen dat het Gewest de vragen beantwoordt die door de impactstudie moeten worden beantwoord. Op basis hiervan zou het Gewest specifieke voorwaarden kunnen bepalen voor de exploitatie van deze installatie.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat er geen grote impact zou zijn.

Gezien de politieke organisatie van dit land is het moeilijk voor de federale minister van Volksgezondheid om zich in deze specifieke kwestie te mengen. Anderzijds is de doorgang van elektrische hoogspanningsaansluitingen op het openbare of privédomein onderworpen aan federale machtigingen die complementair zijn aan regionale machtigingen met betrekking tot ruimtelijke ordening en het milieu. Daarom verwijs ik u naar mijn collega belast met Energie, minister Tinne Van der Straeten, wiens administratie bij dit dossier zal worden betrokken.