Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-745

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)

ministerie
overheidsadministratie
epidemie
infectieziekte
absente´sme

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
21/1/2021Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-453

Vraag nr. 7-745 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk is een transversale aangelegenheid.

Als gevolg van de coronacrisis is er in vele bedrijven en administraties een uitval van personeelsleden waar te nemen.

Kan de geachte minister mij voor de federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder zijn bevoegdheid vallen, meedelen hoeveel personeelsleden eind maart 2020 reeds waren uitgevallen ten gevolge van een besmetting met het coronavirus?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2021 :

Hieronder vindt u de lijst met de ambtenaren van de federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die zich tot eind maart 2020 afwezig op het werk hebben gemeld wegens Covid-19 volgens de diagnose die hun arts op het medisch attest van arbeidsongeschiktheid vermeld heeft.

Deze statistiek bevat zowel de ambtenaren die arbeidsonbekwaam waren wegens een besmetting door het virus als zij die uit voorzorg in quarantaine geplaatst werden.

Ambtenaren die om deze redenen meerdere attesten hebben ingediend worden maar één keer in rekening genomen.

FOD Justitie - Uitvoering Straffen en Maatregelen

703

FOD Financiën

397

FOD Binnenlandse Zaken

260

FOD Justitie - Rechterlijke Orde II

258

FOD Justitie - Centraal Bestuur

53

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

43

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

40

Ministerie van Defensie (administratieven)

28

FOD Mobiliteit en Vervoer

21

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

18

BOSA

12

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

5

FOD - Sociale Zekerheid

3

FOD Kanselarij van de eerste minister

2

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding et Sociale Economie

2

POD Wetenschapsbeleid

1