Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-738

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers

dokter
migrerende werknemer
tandarts
buitenlandse student
toegang tot het beroepsleven

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-286

Vraag nr. 7-738 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar de onlangs goedgekeurde strengere regels voor zorgverleners die hun opleiding buiten de Europese Unie (EU) volgden en hun beroep in BelgiŽ willen uitoefenen.

Door deze wijzigingen wordt het onder meer mogelijk om de instroom van niet Europese artsen te beperken. Voor specifieke en complexe gevallen kunnen we dan weer hooggespecialiseerde artsen uit alle uithoeken van de wereld naar BelgiŽ laten komen om onze patiŽnten te helpen.

Het voorstel voorziet onder andere in de mogelijkheid om een quotum te bepalen voor artsen en tandartsen die hun diploma buiten de EU hebben gehaald.

Daarnaast omvat de wetswijziging een striktere procedure voor Šlle zorgverleners van buiten de EU die zich in ons land willen vestigen. Die moet garanderen dat zorgverleners die hun diploma buiten de EU hebben behaald, over het vereiste niveau beschikken om de Belgische patiŽnt de best mogelijke kwaliteit van zorg te garanderen. Dit heeft betrekking op artsen, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, diŽtisten, psychologen, apothekers, enz.

Graag had ik de recentste cijfers ontvangen van het aantal artsen of tandartsen die werkzaam zijn in ons land en respectievelijk instromen vanuit enerzijds andere EU landen en anderzijds van buiten de EU. Ik beschik reeds over de cijfers op basis van het kadaster van de Rijksdienst voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) van 2011 tot 2016.

Wat betreft het transversaal karakter van de vraag : de Gemeenschappen zijn autonoom op het vlak van onderwijs, maar de minimale vereisten voor de aflevering van diploma's blijven een aangelegenheid van de federale overheid. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden zoals gezondheidszorg en welzijnszorg. Het betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen.

In dit kader had ik graag volgende vragen aan u voorgelegd:

1) Hoeveel houders van respectievelijk een Belgisch diploma geneeskunde, een Europees diploma geneeskunde en ten slotte een niet EU diploma geneeskunde op jaarbasis en dit voor de jongste drie jaar een RIZIV nummer voor arts aanvroegen? Kan u deze cijfers indien mogelijk opsplitsen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor de Franstalige Gemeenschap en het totaal voor ons land meedelen?

2) Hoeveel houders van respectievelijk een Belgisch diploma tandheelkunde, een Europees diploma tandheelkunde en ten slotte een niet EU diploma tandheelkunde op jaarbasis en dit voor de jongste drie jaar een RIZIV nummer voor tandarts aanvroegen? Kan u deze cijfers indien mogelijk opsplitsen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor de Franstalige Gemeenschap en het totaal voor ons land meedelen?

3) Beschikt u over gedetailleerde cijfers op jaarbasis voor de jongste drie jaar van:

a) de instroom van buitenlandse studenten in het eerste jaar basisopleiding geneeskunde;

b) de instroom van buitenlandse stagiairs na de beŽindiging van de basisopleiding in het buitenland?

Beschikt u over gelijkaardige cijfers voor de tandartsen? Kan u deze weergeven per Gemeenschap?

4) Is er sprake van een bepaalde tendens wat betreft de cijfers van respectievelijk de geneesheren en de tandartsen vanuit het buitenland? Kan u dit duiden ? Behoeft dit verdere stappen als beleidsmaker?