Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-736

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak

doping
hormoon

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
20/5/2021Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-259

Vraag nr. 7-736 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag verwijs ik naar het laatste verslag van de Multidisciplinaire Hormonencel zoals ze vandaag is samengesteld (activiteitenverslag 2018).

De Cel stelt vast dat het aantal inbeslagnames van humane doping over het algemeen een stijgende tendens kent. Na een daling in 2017 is er opnieuw sprake van een stijging met 12 % in 2018. Tevens wordt meegegeven dat het aantal inbeslagnames in ons land zonder twijfel een serieuze onderschatting van het fenomeen is.

Eveneens onrustwekkend is dat er een labo in ons land is opgedoken. In het begin van 2018 werd een illegaal anabolenlaboratorium in een loods aangetroffen. In deze ruimte lagen alle nodige materialen om anabolen te produceren: een Chinese tabletteermachine, een Chinese blistermachine, een poedermixer, een logo stempel voor de tabletten, 240 liter sesamolie, meer dan 500 kg bindingsmiddel en tal van doosjes en flesjes om het afgewerkte product te verpakken. Enkel de actieve substanties ontbraken.

De bestrijding van humane doping moet op twee fronten worden gevoerd: door controle en eventuele bestraffing enerzijds en door preventie anderzijds. Ik verwijs naar het inzicht van dokter Cooman, die stelt dat, om preventie te kunnen onderstrepen, het misschien goed zou zijn om dopinggebruik aan te pakken via de invalshoek van de volksgezondheid, door de negatieve effecten van het gebruik van doping op de nieren, het hart en de lever duidelijk te maken. Die zijn immers van die aard dat men niet kan nalaten om de burger en de sporter in te lichten. Veel jongeren zijn er zich onvoldoende van bewust welke prijs zij betalen voor hun gezondheid wanneer zij allerhande humane doping gebruiken.

De strijd tegen hormonen in de veeteelt en tegen het aanwenden van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de dopingcontrole in de sport. De handhaving van de handel in deze producten is een federale bevoegdheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er intenser moet worden opgetreden tegen deze bijzonder schadelijke producten.

Graag had ik hieromtrent volgende vragen voorgelegd:

1) Is de aanpak van de handel in humane anabolica een prioriteit? Zo ja, hoe vertaalt dit zich voor de handhaving en dan in het bijzonder het aantal controleacties? Kan u dit uitvoerig toelichten?

2) Hoe reageert u op het feit dat er in 2018 terug sprake is van een toename van de inbeslagname van humane doping? Kan u meedelen over welke hoeveelheden we spreken wat betreft de inbeslagnames en over welke producten, en dit op jaarbasis?

3) Welke inspanningen worden er gedaan om de toevloed van allerhande dopingproducten die via het internet worden verkocht aan te pakken? Kan u dit cijfermatig toelichten?

4) Welke zijn de voornaamste tendensen wat betreft de humane doping?

5) Kan u meedelen of u bereid bent om al of niet samen met de respectieve ministers van de respectieve Gemeenschappen een gezondheidscampagne te voeren die de gevaren benadrukt van het gebruik van doping in het algemeen en anabolica in het bijzonder? Zo ja, kan u dit desgevallend toelichten? Zo neen, welke andere initiatieven heeft u genomen of gaat u nemen?

6) Hoe reageert u op het feit dat er in 2018 een illegaal anabolenlabo werd aangetroffen? Werden er hierna nog labo's aangetroffen? Betreft het hier een nieuwe tendens?

7) Welke inspanningen voor de controle en de handhaving worden er gedaan om de toevloed van allerhande dopingproducten die via het internet worden verkocht aan te pakken gezien deze een manifest gevaar uitmaken voor de volksgezondheid? Kan u dit projectmatig toelichten en kan u cijfermatig meedelen of dit reeds vruchten afwerpt?

Antwoord ontvangen op 20 mei 2021 :

De activiteiten van de Multidisciplinaire Hormonencel op het vlak van humane doping vallen onder de bevoegdheid van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken.

Ik raad u dan ook aan uw vragen aan hen voor te leggen.