Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-735

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Illegale hormonen - Veeteelt - Toename gewicht karkassen

veeteelt
hormoon
zwarte handel
verslag over de werkzaamheden

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
13/12/2020Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-255

Vraag nr. 7-735 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag verwijs ik naar het laatste verslag van de Multidisciplinaire Hormonencel zoals ze vandaag is samengesteld (activiteitenverslag 2018).

Volgende passage is verontrustend: «Het gewicht van karkassen bij het binnenbrengen van zware dieren in het slachthuis is altijd een belangrijke barometer geweest voor het gebruik van illegale groeifactoren. Het aantal verdachte monsters van dieren in slachthuizen (criteria opgenomen in de dienstnota over hormonen die ook de injectieplaatsen bevat) is drastisch toegenomen in de afgelopen drie jaar: 2 545 verdachte monsters van dieren in 2016, 3 668 in 2017 en 4 509 in 2018. Dit is vooral te wijten aan het grote aantal vrouwelijke mestdieren van meer dan 630 kg karkas die de jongste jaren massaal aan het slachthuis werden geleverd en bemonsterd. Dit is duidelijk een opwaartse trend die wordt opgenomen door de NOE [Nationale Opsporingsdienst] door meer controles in exploitaties uit te voeren.»

De strijd tegen hormonen in de veeteelt en tegen het aanwenden van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de dopingcontrole in de sport. De handhaving van de handel in deze producten is een federale bevoegdheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er intenser moet worden opgetreden tegen deze bijzonder schadelijke producten.

Graag had ik hieromtrent volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u het eens met de stelling van de Multidisciplinaire Hormonencel dat een toename van het gewicht van karkassen bij het binnenbrengen van zware dieren in het slachthuis een belangrijke barometer is van het gebruik van illegale groeifactoren in de veeteelt? Kan u dit toelichten?

2) Hoe reageert u op de vaststelling in het recentste jaarverslag van de Multidisciplinaire Hormonencel dat er sprake is van een opwaartse trend van het aantal «zware dieren» dat wordt geleverd aan de slachthuizen en dan in het bijzonder het aantal vrouwelijke mestdieren van meer dan 630 kg karkas? Kan u deze trend gedetailleerd en cijfermatig toelichten en meedelen over welke aantallen men het hier heeft?

3) Zet deze opwaartse trend van de toename van het aantal zware dieren aan de slachthuizen wat de veeteelt betreft zich door? Kan u dit toelichten?

4) Kan u meedelen hoe de controlediensten hier concreet op hebben ingespeeld wat betreft de controles op de exploitaties die deze zware dieren aanleveren? Kan u gedetailleerd oplijsten hoeveel bijkomende controles er in 2019 werden uitgevoerd op de desbetreffende exploitaties? Kan u tevens meedelen voor de jongste drie jaar het aantal controles op exploitaties die door de Hormonencel hebben plaatsgevonden? Acht u dit voldoende?

Antwoord ontvangen op 13 december 2020 :

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Landbouw.