Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-732

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Asbestfonds - Beroepsziekten - Vergoedingen

Fonds voor de Beroepsziekten
asbest
vergoeding
begrotingsfonds

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
22/12/2020Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-113

Vraag nr. 7-732 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin vormen een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid. Het federale Asbestfonds is ook actief op het vlak van de volksgezondheid. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

In 2007 werd binnen het Fonds voor beroepsziekten het Asbestfonds opgericht om slachtoffers die leiden aan asbestose of mesothelioom te vergoeden.

1) Hoeveel vergoedingen werden er sinds 2016 uitbetaald door het Asbestfonds, opgesplitst per jaar, per ziekte en per Gewest?

2) Zijn de middelen die aan het Asbestfonds werden toegekend nog altijd voldoende om aan zijn wettelijke opdracht te voldoen?

Antwoord ontvangen op 22 december 2020 :

1) Aantal en bedrag van de door het Asbestfonds gestorte vergoedingen.


2016

2017

2018

2019

Ziekte

Gewest

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Asbestose

Brussel-Hoofdstad

€ 25 444

€ 18 277

€ 6 517

€ 6 130

Vlaanderen

€ 233 497

€ 347 812

€ 225 600

€ 239 048

Wallonië

€ 88 174

€ 75 892

€ 58 247

€ 49 407

Buitenland

€ 1 046

€ 1 062

€ 1 086

€ 10 414

Asbestose Totaal

€ 348 161

€ 443 043

€ 291 450

€ 304 999

Andere wettelijk met asbestose gelijkgestelde ziekten in het kader van het AFA

Brussel-Hoofdstad

€ 79 925

€ 72 616

€ 71 143

€ 81 602

Vlanderen

€ 416 321

€ 402 730

€ 388 933

€ 349 181

Wallonië

€ 592 401

€ 599 972

€ 604 238

€ 588 390

Buitenland

€ 27 191

€ 26 267

€ 20 541

€ 23 969

Gelijkgestelde totaal

€ 1 115 838

€ 1 101 585

€ 1 084 855

€ 1 043 142

Mesothelioom

Brussel-Hoofdstad

€ 217 801

€ 280 471

€ 224 202

€ 344 323

Vlaanderen

€ 4 450 784

€ 5 147 520

€ 5 024 538

€ 9 369 473

Wallonië

€ 1 782 790

€ 1 648 523

€ 1 832 200

€ 3 955 045

Buitenland

€ 97 215

€ 118 146

€ 65 014

€ 218 728

Mesothelioom totaal

€ 6 548 590

€ 7 194 660

€ 7 145 954

€ 13 887 569

Totaal

€ 8 012 589

€ 8 739 288

€ 8 522 259

€ 15 235 710

2) Ter herinnering, de financiering van het Asbestfonds wordt bepaald door artikel 116 van de programmawet (I) van 27 december 2006 die verduidelijkt dat de middelen bestaan uit:

1. de opbrengst van de bijdragen ten laste van de werkgevers onderworpen aan de sociale zekerheid van loontrekkenden waarvan het percentage is vastgelegd op 0,01 %;

2. een dotatie van de Federale Staat die, aanvullend op de opbrengst van de bijdragen ten laste van de werkgevers, het mogelijk maakt om de uitgaven van het Asbestfonds te dekken;

3. een financiering via het sociaal statuut van de zelfstandigen voor de financiering van de tegemoetkoming van het Asbestfonds ten gunste van de zelfstandigen getroffenen door asbestose;

4. dotaties en legaten;

5. de terugvorderingen verkregen door de uitoefening van een subrogatierecht door Fedris conform de bepalingen van de wet.

Deze financieringswijze beoogt een evenwichtige cofinanciering door de Staat en de werkgevers en stelt het AFA in staat zijn opdrachten uit te voeren.