Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-724

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen

volksgezondheid
bedrijfsongeval
ramp door menselijk toedoen
Japan
kernongeval
kerncentrale
toevallige vervuiling
vervuiling van de zee
radioactieve verontreiniging

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
17/2/2022Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-35

Vraag nr. 7-724 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een ramp die al tijdenlang wordt doodgezwegen is Fukushima. Elke dag blijft er dodelijke straling in de zee lekken. De toestand is nog altijd niet onder controle. Niemand weet hoe diep de radioactieve kernen van de verschillende getroffen kerncentrales zich in de grond aan het boren zijn.

De verwoeste centrales worden gekoeld met zeewater, dat op zijn beurt corrosie veroorzaakt en de tanks met opgevangen radioactief water aantast, waardoor ze beginnen te lekken. Besmet grondwater lekt ondertussen ongezuiverd in de zee. Vele pogingen om de grond te bevriezen zijn immers mislukt. Een steeds groter gebied op land en over zee geraakt besmet. Dokters waarschuwen, vissers en zeilers doen verontrustende waarnemingen... En nog steeds vindt het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) de rapporten van TEPCO geloofwaardig en grijpt het niet in.

Dit is een catastrofe van wereldformaat, die wellicht al het leven op aarde kan bedreigen.

Het hoeft geen uitleg dat de gevolgen van deze kernramp gevolgen hebben voor heel het beleid van de Gewesten, de Gemeenschappen en de federale overheid. Enerzijds mag verwacht worden dat de federatie en de deelgebieden de handen in elkaar slaan om vanuit hun specifieke bevoegdheden op het vlak van energie, volksgezondheid, buitenlandse zaken, buitenlandse handel, onderzoek en ontwikkeling, leefmilieu en internationale samenwerking samen te werken om de gevolgen van deze enorme ramp in te dijken en anderzijds dat ze er lessen uit trekken om zulke wereldrampen te voorkomen.

1) Welke initiatieven heeft de geachte minister genomen om in overleg te treden met de Gewesten en Gemeenschappen teneinde zo een gemeenschappelijke actie op touw te zetten om de gevolgen van deze natuurramp mee te helpen bestrijden en vooral om zulke zaken te voorkomen?

2) Wie vervult in ons land de rol van coŲrdinator?

3) Heeft de geachte minister deze internationale aangelegenheid ook besproken met de Europese collega's?

4) Werden de Gewesten en Gemeenschappen hiervan in kennis gesteld? Zal de geachte minister hiervoor een taskforce oprichten? Zal zij de ministeriŽle conferentie volksgezondheid bijeenroepen?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2022 :

Ons land volgt de evaluaties van deze ramp door het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), het wetenschappelijke comité UNSCEAR van de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) op de voet op.

Volgens de bevoegdheidsverdeling vastgelegd in de wetten op de Staatshervorming is het gebruik van kernenergie en het uitbaten van installaties behorend tot de kernsplijtstofcyclus een exclusief federale beleidsmaterie. De bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling, inclusief het beheervan radioactief afval, is volgens deze wettelijke bepaling eveneens een exclusief federale bevoegdheid.

In het specifieke geval van de kernramp van Fukushima was er geen behoefte aan structureel overleg met de Gewesten en Gemeenschappen, aangezien er geen impact was op de Belgische bevolking of op het Belgisch leefmilieu. Federale instanties, waaronder het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC), zien toe op het veilig functioneren van de nucleaire installaties in eigen land. Het Agentschap en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) zijn in diverse Europese en internationale fora betrokken bij de evaluatie van de gevolgen van deze kernramp, bij het bestuderen van de lessen die hieruit geleerd werden en bij de implementatie hiervan op de installaties die onder hun controle staan.