Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2159

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 12 oktober 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Arbeidsongevallen - Aantal - Evolutie - Ongevallen die niet worden erkend door de verzekeringen - Vergoeding - Middelen - Maatregelen

arbeidsongevallenverzekering
arbeidsongeval
Fedris
werkgelegenheidsbeleid

Chronologie

12/10/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2023)

Vraag nr. 7-2159 d.d. 12 oktober 2023 : (Vraag gesteld in het Frans)

Achtentwintig april 2023 was de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Die dag is het ideale ogenblik om dat thema, dat al te vaak geminimaliseerd wordt in sociale en professionele relaties, van naderbij te bekijken. Een recente studie van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, buigt zich over de problematiek van de arbeidsongevallen.

Deze materie is transversaal aangezien de bevoegdheden op het vlak van werk en werkgelegenheid verspreid zijn over de verschillende niveaus. De ziekteverzekering en de belangrijke sociale wetten behoren tot het federale niveau, terwijl werkgelegenheidsbeleid onder de gewesten valt. Zo ook valt het thema van privéverzekeraars onder de gewesten, in tegenstelling tot de sociale zekerheid, die tot het federale niveau behoort.

De resultaten van het onderzoek van het agentschap zijn onrustwekkend. De onderzoekers wijzen op de verantwoordelijkheid van de verzekeraars, die in meer dan één geval op zes onterecht vergoedingen voor arbeidsongevallen zouden weigeren.

De realiteit achter die cijfers is onthutsend: jaarlijks worden duizenden slachtoffers van arbeidsongevallen aldus aan hun lot overgelaten zonder enige vergoeding. Bovendien stelt de studie vast dat bij zware ongevallen, ongeveer 20% van de slachtoffers benadeeld zijn. De slachtoffers, de werkgevers en de sociale zekerheid moeten dus tegen alle logica in, bijspringen. De slachtoffers dragen bovenop de financiële kost een sociale kost, die niet in cijfers is weer te geven.

Het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond) roept op tot dringende maatregelen om een eerlijke behandeling door de verzekeringsinstellingen te garanderen. Het stelt voor het aantal werknemers bij Fedris op te trekken zodat Fedris over de nodige middelen beschikt om onderzoek uit te voeren. Het ACV beveelt tot slot aan een taks in te voeren op ongevallen die door de verzekeraars zijn geweigerd, om een grondige behandeling van elk dossier aan te moedigen. Niettegenstaande is het ook belangrijk erop te wijzen dat de verzekeraars veel dossiers ontvangen, tot achtduizend per jaar en dat ze met een chronisch personeelsgebrek te kampen hebben.

1) Beschikt u over het cijfer van het jaarlijks aantal arbeidsongevallen in de gewesten? Stijgt dat aantal in vergelijking met de vorige jaren?

2) Wat is uw visie op de studie van Fedris?

3) Over welke middelen beschikt u om te waken over een juiste vergoeding van de werknemers?