Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2140

van Ludwig Vandenhove (Vooruit) d.d. 4 september 2023

aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Lokale politiezones - toelagen - financiering - gemeenten - federale politie

gemeentepolitie
financiering
politie

Chronologie

4/9/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/10/2023)
6/10/2023Antwoord

Vraag nr. 7-2140 d.d. 4 september 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De toelagen voor de lokale politiezones gebeuren federaal. Maar voor een groot stuk worden deze ook, aanvullend, gefinancierd door de gemeenten en hierbij gaat het om een expliciet regionale bevoegdheid, onder andere via de dotaties uit het Gemeentefonds.

De minister heeft in de media aangekondigd dat zij van plan is om het financieringsmodel voor de lokale politiezones te herzien. Hier is al lang sprake van en vele politiezones en gemeenten en steden zijn vragende partij.

1) Is de minister van plan hieromtrent in deze legislatuur nog bepaalde beslissingen te nemen? Of betreft het eerder voorbereidend werk voor regeringsonderhandelingen en/of de volgende regering? Wat is de precieze timing?

2) Gebeurt deze oefening door eigen diensten? Zo ja, welke? Of wordt er een opdracht uitgeschreven voor een externe instantie en/of een universiteit, zoals de vorige keer de KU Leuven? Welke? Is dat bestek al uitgeschreven?

3) Het is algemeen geweten dat lokale politiezones nu een aantal taken uitvoeren, die in principe door de federale politie moeten uitgevoerd worden. Maar dat gebeurt niet door gebrek aan middelen. Is het de bedoeling dat deze situatie «aangezuiverd» wordt met meer middelen voor de federale politie vooraleer er en nieuw financieringsmodel wordt uitgewerkt? Het zou alleszins tot een meer duidelijke toestand leiden.

4) U doet voorlopig geen uitspraken over de aanpassing van bepaalde parameters, maar zegt wel dat u de regels tussen de gewesten wil aanpassen. Zal dit een criterium worden? Of zal er achteraf een bijsturing gebeuren indien, op basis van logische criteria, er een bepaald onevenwicht is tussen de gewesten?

5) U hebt al een aantal keren gesproken over grotere politiezones. Ook nu weer. In welke mate zal hier in de nieuwe criteria voor dotaties aan de politiezones rekening mee gehouden worden? Zullen fusies als voorwaarde ingebouwd worden voor één of meerdere verdeelsleutels?

Antwoord ontvangen op 6 oktober 2023 :

Tekst nog niet beschikbaar.