Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1999

van Ludwig Vandenhove (Vooruit) d.d. 3 mei 2023

aan de minister van Defensie

Illegale raveparty - Veiligheid - Veiligheidsdiensten - Natuur - Biodiversiteit

dramatische kunst
openbare veiligheid
biodiversiteit
milieubescherming
volkscultuur
culturele organisatie

Chronologie

3/5/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/6/2023)
13/6/2023Antwoord

Vraag nr. 7-1999 d.d. 3 mei 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Heel het weekend van 1 mei was de stad Sint Truiden (deelgemeente Brustem) in het nieuws met een illegale raveparty. Op een bepaald ogenblik was er zelfs sprake van 15 000 aanwezigen.

Het belangrijkste aspect was uiteraard de veiligheid en vooral hoe dit is kunnen gebeuren zonder dat ook maar één veiligheidsdienst ervan op de hoogte was. Er is echter eveneens heel wat schade voor de natuur en de biodiversiteit.

Daarom volgende vragen:

1) De Vlaamse minister van Omgeving heeft op zondag 30 april 2023 gecommuniceerd dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) klacht zou indienen tegen onbekenden voor de aangerichte schade aan de natuur. Zal u zich als minister van Defensie aansluiten bij deze klacht?

2) Zijn de verantwoordelijken inmiddels bekend bij de politiediensten en/of bij justitie? Zal u als minister van Defensie een klacht indienen tegen deze verantwoordelijken? Indien ja, wat zal deze klacht inhouden?

3) Plant u gesprekken met uw collega van Binnenlandse Zaken om in de toekomst dergelijke manifestaties te vermijden op militaire eigendommen?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2023 :

1) Defensie heeft zelf op 2 mei 2023 bij de federale gerechtelijke politie klacht tegen onbekenden ingediend op basis van artikel 120ter van het Strafwetboek, dat het strafbaar maakt om zonder toestemming militaire domeinen te betreden. Defensie heeft zich hierbij kenbaar gemaakt als benadeelde partij die voor haar schade wil vergoed worden.

2) Het opsporingsonderzoek is momenteel lopende en de resultaten hiervan dienen voorlopig afgewacht te worden. Defensie volgt de voortgang van het onderzoek van zeer nabij op en zal zich, met het oog op het verkrijgen van een schadevergoeding, burgerlijke partij stellen van zodra de verantwoordelijken voor de rave party of de deelnemers voor de strafrechter worden gebracht.

3) Het terrein van Brustem is omheind, maar er is geen permanente militaire aanwezigheid noch bewaking op deze site, die niet langer wordt gebruikt, behalve sporadisch. De Limburgse Reconversie Maatschappij heeft de landingsbaan verworven. Een groot deel van het terrein wordt via een domeinconcessie beheerd en gebruikt door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg. Dit in afwachting van een definitieve overdracht.

Toen de politie een toename van het aantal voertuigen rond het terrein opmerkte, heeft zij de commandant van het militair commando van de provincie Limburg verwittigd en vervolgens het operatiecentrum en de staf van Defensie. Zes leden van de militaire politie werden gemobiliseerd om de politie te versterken.

Op mijn vraag houdt Defensie overigens permanent een compagnie paraat om snel te kunnen reageren op onverwachte crisissituaties op nationaal grondgebied, in het kader van hulp aan de Natie. In dit geval werd op verzoek van de burgeroverheden beslist om die compagnie stapsgewijs te activeren.

Met uitzondering van de bijzondere bevoegdheden in de Code van de koopvaardij, heeft Defensie geen bevoegdheden van bestuurlijke politie. Alleen de politie is bevoegd om de openbare orde te handhaven. Dat geldt ook voor militaire domeinen.

Als onderdeel van hun opdracht om militaire domeinen te bewaken, kunnen militairen echter de toegang controleren en weigeren. Als een onbevoegde persoon een militair gebied betreedt en zo een strafbaar feit pleegt, kan een militair die inbreuk vaststellen en de politie waarschuwen. Ook kan een militair een persoon arresteren die betrapt wordt op het plegen van een strafbaar feit. De dwangmaatregelen die militairen kunnen gebruiken om iemand te arresteren, moeten altijd noodzakelijk en proportioneel zijn. Een verlaten militair domein vereist andere dwangmaatregelen dan een militair domein met gevoelige infrastructuur.

In ieder geval moet de politie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en moeten hun instructies tot op de letter worden opgevolgd. Eens ter plaatse zal de politie de nodige maatregelen nemen binnen het kader van haar bevoegdheden.

Tijdens het incident vond overleg plaats op gemeentelijk, provinciaal en federaal niveau. Het beheer van dit incident werd eerst georganiseerd op gemeentelijk en vervolgens op provinciaal niveau, in overeenstemming met de principes voor noodplanning die in ons land van toepassing zijn.

De commandant van het militair commando van de provincie Limburg was van bij het begin betrokken bij het overleg op provinciaal niveau. Vervolgens informeerde hij regelmatig het operatiecentrum van Defensie. Bij Defensie verliep de interne communicatie tussen de commandant van het militair commando van de provincie Limburg, het operatiecentrum en de defensiestaf.

Voor de externe communicatie werd de persdienst van Defensie op de hoogte gebracht. Aangezien het om een provinciale fase ging en de rol van Defensie beperkt was tot ondersteuning, was er geen actieve communicatie vanuit Defensie.

Het proactief monitoren van illegale raveparty’s behoort niet tot de wettelijke opdrachten van de Algemene Dienst inlichting en veiligheid (ADIV). De grote illegale raveparty’s in Europa worden in het grootste geheim voorbereid door de organisatoren en de plaats van het feest wordt pas op het allerlaatste moment (van één tot enkele uren op voorhand) aangekondigd via afgeschermde kanalen. Zodra de lokale politie op de hoogte was van de raveparty, heeft de ADIV deelgenomen aan een samenwerkingsplatform dat informatie verzamelde over de illegale inbraak in militair eigendom.

Het is hoe dan ook duidelijk dat ik deze zaak zeer serieus heb genomen en dat er uiteraard nultolerantie moet worden toegepast. Het incident werd van dichtbij opgevolgd, in nauwe samenwerking en overleg met alle betrokken autoriteiten. Telkens wanneer nodig zal dit weer het geval zijn.