Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1866

van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) d.d. 23 januari 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale beheers- en bestuursorganen - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Deelstaten - Vertegenwoordiging - Maatregelen

centrale overheid
institutionele samenwerking
Vlaamse Gemeenschap
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Chronologie

23/1/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/2/2023)

Vraag nr. 7-1866 d.d. 23 januari 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het transversale karakter van deze vraag behoeft geen verdere toelichting.

In het federale regeerakkoord is een passage opgenomen die ertoe strekt dat de federale regering zal onderzoeken of er in de «federale bestuurs- of beheersorganen bijkomend vertegenwoordigers van de deelstaten kunnen worden opgenomen met het oog op een grotere synergie tussen de beleidsniveaus».

Ik ben zo vrij geweest de leden van de Vlaamse regering te ondervragen of zij ter zake een aantal wensen hebben (doc. Vlaams Parlement, schriftelijke vraag nr. 13 van 5 oktober 2022, zie: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1666470). Vlaams minister Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, antwoordde mij in dat verband het volgende:

«Gelet dat in het federaal regeerakkoord expliciet verwezen wordt naar het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) is het agentschap Opgroeien vanuit haar kernopdrachten vragende partij voor een vertegenwoordiging via mandaat specifiek vanuit de opdrachten met sterke linken inzake zorg voor kinderen, jongeren, aanstaande ouders. Vanuit het agentschap Opgroeien is de vertegenwoordiging op dit moment nihil.

Zorg en Gezondheid is momenteel in geen enkel orgaan van het RIZIV vertegenwoordigd. Het is niet mogelijk om hier alle (relevante) beheers- of bestuursorganen binnen de complexe overlegstructuur van het RIZIV op te sommen. Een overzicht van alle organen en hun samenstelling is te vinden op de website van het RIZIV: De organen van het RIZIV – RIZIV (fgov.be).

In het federale regeerakkoord staat een relevante verwijzing naar het RIZIV: «Zo zal, wat het RIZIV betreft, de vertegenwoordiging van de gefedereerde entiteiten gewaarborgd zijn zonder afbreuk te doen aan de beslissingsbevoegdheid van de federale overheid en de sociale partners.»

Reeds in de afspraken die gemaakt werden in het kader van de overdracht van de zesde Staatshervorming (verticaal protocol voor gezondheidszorg, afgesloten in 2014) werden mogelijkheden voorzien om te participeren in een aantal advies- en beheersorganen binnen het RIZIV.

Concreet werden de deelstaten als observator uitgenodigd in het College van geneesheren-directeurs als het gaat om dossiers waarvoor zij bevoegd zijn. Dit werd echter expliciet ingeperkt tot een observerende rol, waarbij de vertegenwoordiger in kwestie zelfs geen spreekrecht had, ook als het ging om beslissingen met impact op Vlaamse voorzieningen en dus potentieel ook het Vlaamse budget. Het is duidelijk dat Zorg en Gezondheid niet beschikt over de mankracht om in alle organen van het RIZIV te gaan zetelen als observator zonder dat dit enige toegevoegde waarde heeft. Zorg en Gezondheid is dan ook geen vragende partij om onder deze voorwaarden – als observator – deel te nemen aan dergelijke organen.

De huidige bevoegdheidsverdeling inzake gezondheidszorg, de verwevenheid van beslissingen in bepaalde sectoren, in combinatie met de overlegstructuur binnen het RIZIV maakt het in de praktijk onmogelijk om hier naar een werkbare formule te gaan waarbij participatie ook een toegevoegde waarde kan hebben en meer is dan louter vertegenwoordiging.»

1) In hoeverre bent u bereid tegemoet te komen aan deze wensen van de Vlaamse minister? Kan u dat specificeren?

2) Welke concrete maatregelen heeft u in dat verband reeds genomen of worden er verder genomen?

3) Indien u hiertoe niet bereid bent, kan u dat motiveren, mee in het licht van deze passage uit het federale regeerakkoord?