Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1662

van Tom Ongena (Open Vld) d.d. 2 juni 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - «Burn Pits» - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen

militair personeel
strijdkrachten in het buitenland
Afghanistan
Mali
gezondheidsbeleid
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

2/6/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2022)
14/11/2022Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1661
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1663

Vraag nr. 7-1662 d.d. 2 juni 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Amerikaanse «Department of Veterans Affairs» vaardigt een regel uit die negen zeldzame vormen van kanker van de luchtwegen zal toevoegen aan de lijst van vermoedelijke dienstongeschiktheid voor veteranen die tijdens hun militaire dienst zijn blootgesteld aan giftige stoffen in zogenaamde «burn pits», zo kondigde president Joe Biden aan (cf. https://edition.cnn.com/2022/04/25/politics/burn-pits-cancer-veterans/index.html).

«Burn pits» zijn grote afvalverbrandingskuilen in de openlucht, die werden gegraven tijdens missies in Afghanistan en Mali.

Van accu's tot autobanden en van huisvuil tot medisch afval, vrijwel alles werd in brand gestoken.

In België hadden in 2020 zo'n 149 Belgische militairen zich geregistreerd via een meldpunt omdat ze denken ziek te zijn of zich zorgen maken over de giftige rook uit «burn pits» (cf. https://www.hln.be/binnenland/149-belgische-militairen-bezorgd-over-blootstelling-aan-giftige-dampen~a0029d8b/). Drieëntwintig mensen zijn ervan overtuigd dat hun blijvende medische problemen gelinkt zijn aan het inademen van de rook uit de «burn pits».

De militaire vakbond Algemene Centrale van het militair personeel (ACMP) hekelde dat de legerleiding nog geen concrete acties ondernam.

Wat betreft het transversaal karakter van de schriftelijke vraag: het transversaal karakter van deze vraag ligt in het feit dat de acties in het kader van de preventieve gezondheidszorg tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen behoren, terwijl volksgezondheid een federale bevoegdheid is.

Graag had ik dan ook de volgende vragen voorgelegd:

1) Hoeveel militairen op dit ogenblik hebben last van ziektes of aandoeningen die al dan niet gelinkt zijn aan «burn pits»? Bij hoeveel hiervan kan men bevestigen dat er een rechtstreeks verband is?

2) Welke klachten zijn het meest voorkomend? Zou u deze kunnen opsommen? Zijn er naast fysieke klachten ook klachten van andere aard (psychologisch, enz.)?

3) Acht u het noodzakelijk compensatie aan te bieden aan de militairen die ziek zijn geworden als gevolg van het werken bij «burn pits»? Zo ja, hoe zult u dat vormgeven? Zo nee, waarom niet?

4) Zijn er reeds eigen studies uitgevoerd omtrent de link tussen «burn pits» en mogelijke aandoeningen? Indien ja, wanneer werden deze uitgevoerd, door wie en wat waren de conclusies? Indien neen, bent u van plan dit ooit te doen?

5) In welke militaire kampen werd gebruik gemaakt van «burn pits» waarbij Belgische soldaten mogelijkerwijs risico liepen? In welke periodes was dit? Zijn er bij soldaten die in deze kampen in die periodes waren meer ziektes achteraf vastgesteld? Zo ja, welke ziektes?

6) Wordt er nog tot op heden gebruik gemaakt van «burn pits» bij Belgische militaire kampen? Zo ja, waar en hoeveel?

7) Welke concrete acties bent u nog van plan te ondernemen omtrent deze problematiek? Welke plannen heeft u reeds hieromtrent uitgevoerd? Welke plannen staan nog in de steigers?

Antwoord ontvangen op 14 november 2022 :

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Defensie.