Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1518

van Ayse Yigit (PVDA-PTB) d.d. 9 maart 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld - Intrafamiliaal geweld, huiselijk geweld en vrouwelijke genitale verminking - Aanpak - Medisch personeel - Opleiding - Financiering

actieprogramma
huiselijk geweld
seksueel geweld
seksuele verminking
financiering
beroep in de gezondheidszorg
voortdurende bijscholing
gendermainstreaming

Chronologie

9/3/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022)
1/6/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1518 d.d. 9 maart 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Verantwoording van het transversaal karakter van de schriftelijke vraag: de bevoegdheid van de Senaat in deze materie blijkt uit het feit dat het Nationale Actieplan besproken werd in een gemeenschappelijke vergadering van het Adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de Senaat, net als uit het expliciet uitgesproken transversale karakter van het Plan, dat verschillende bevoegdheden en bevoegdheidsniveaus behelst.

Het Nationale Actieplan tegen gendergerelateerd geweld benadrukt terecht het belang van de opleiding van medisch personeel zodat zij op een correcte manier kunnen omgaan met intrafamiliaal geweld, huiselijk geweld en vrouwelijke genitale verminking. Dit plan stelt tevens in sleutelmaatregel 51 dat de opleiding van medisch personeel versterkt zal worden. In de kolom met de budgettaire impact vermeldt het Actieplan bij sleutelmaatregel 51 dan ook «budget ok» (cf. https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf, blz. 49). Echter, in de federale gezondheidsbudgetten zien we net op dit punt een lineaire besparing van 15 % (B.A. 25 51 43 12.11.15) (cf. doc. Kamer, nr. 55 2292/001, blz. 388; en nr. 55 2292/033, blz. 190 en 194).

De staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit verwijst voor vragen over dit punt door naar uw beleidscel.

Kunt u nader verklaren op welke manier deze maatregel gefinancierd en in de praktijk gebracht zal worden?

Antwoord ontvangen op 1 juni 2022 :

Op de staatsbegroting wordt jaarlijks een bedrag van 65 000 euro voorzien voor opleiding van zorgpersoneel in ziekenhuizen over intrafamiliaal en seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking en voor het ontwikkelen van instrumenten die het zorgpersoneel moeten ondersteunen in de detectie, behandeling en opvolging van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking. Voor 2022 wordt op dit bedrag 15 % bespaard (cf. lineaire besparing binnen onze gezondheidsinstellingen).

Sinds 2009 zijn er dan ook regelmatig opleidingscycli georganiseerd voor zorgverleners van ziekenhuizen over de detectie, behandeling en opvolging van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld en vrouwelijk genitale verminking.

Tijdens de Covid-19 pandemie werd er een online leerpad ontwikkeld over seksueel gewe Id voor zorgverleners van ziekenhuizen. Ook voor intrafamiliaal geweld wens ik een dergelijk online leerpad laten ontwikkelen, evenals specifieke modules over de doelgroepen ouderen en kinderen binnen genoemde leerpaden.

De basisopleiding over vrouwelijke genitale verminking wordt ook in 2022 aangeboden en zal gefinancierd worden via de staatsbegroting. Daarnaast zullen er ook initiatieven genomen worden ter ondersteuningvan de huisartsen inzake detectie, begeleiding en doorverwijzing van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking.