Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1021

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 1 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling

publieke dienst
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
officiële statistiek
ministerie
overheidsadministratie

Chronologie

1/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021)
17/2/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1021 d.d. 1 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden; daarin kadert ook het beleid ten aanzien van gehandicapten. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privésector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het aantal gehandicapten dat wordt tewerkgesteld in de openbare diensten te verhogen. De resultaten blijven echter steevast uit.

1) Hoeveel personen met een handicap waren er in 2019 en 2020 werkzaam op uw departement, opgesplitst per taalrol?

2) Wat is hun aandeel in de totale tewerkstelling, opgesplitst per overheidsdienst?

3) Welke inspanningen werden er geleverd om hun aantal op te trekken?

Graag kreeg ik steeds cijfers op jaarbasis.

Antwoord ontvangen op 17 februari 2022 :

A. Voor wat de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid betreft:

1) Aantal personen meteen handicap in 2019 en 2020 bij de FOD Sociale Zekerheid:

Jaar

NL

FR

2019

5

4

2020

5

4

2) Aandeel van personen met een handicap in het personeelsbestand:

Jaar

Aandeel

2019

1,47 %

2020

1,62 %

Tot op heden is er geen wettelijk kader waardoor het mogelijk is om personen met een handicap te registreren zonder hun medeweten en goedkeuring.

De FOD Sociale Zekerheid beschikt enkel over cijfers van de personen die tewerkgesteld zijn in uitvoering van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen en over de cijfers naar aanleiding van de enquête in 2009 van de Begeleidingscommissie voorde aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) die op deze wijze de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bij de federale overheid voor de eerste maal wou evalueren.

Gezien de enquête vrijblijvend was en sommige arbeidshandicaps niet in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten zijn opgenomen, valt evenwel op te merken dat er bij de FOD Sociale Zekerheid wellicht een aantal personen met een handicap werken die niet geregistreerd werden of niet wensen geregistreerd te worden als personen meteen handicap.

3) Enkele jaren geleden werd een project opgestart om de bestaande Personeel en Organisatie (P&O)-processen te analyseren met het oog op het aantrekken en integreren van personen met een handicap binnen de FOD Sociale Zekerheid. Hierbij werd de focus gelegd worden op werving en selectie, integratie en onthaal van personen met een handicap en de creatie van een organisatiecultuur die open staat voor personen met een handicap.

Dankzij deze analyse en de formulering van concrete actiepunten ter optimalisatie van de bestaande processen, beogen we de bevordering van de tewerkstelling en de integratie van personen met een handicap binnen onze organisatie.

B. Voor wat de FOD Volksgezondheid betreft:

1) Aantal personen meteen handicap in 2019 en 2020 bij de FOD Volksgezondheid:

Jaar

FR

NL

2019

8

10

2020

6

13

2) Voor de FOD Volksgezondheid betekent dit:

Jaar

Aantal medewerkers

VTE

Medewerkers met een handicap

VTE (let op indien meer dan 12 punten, dubbel tellen)

%

2019

1 049

933,47

18

20

2,14 %

2020

1 085

970,81

19

19,7

2 %

3) Hieronder vindt u een samenvatting van de acties die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (VVVL) de voorgaande jaren heeft ingevoerd in het kader van dit thema:

– stage van studenten met autismespectrumstoornis bij de dienst absenteïsme;

– abonnement de bij wheelit voor de publicatie van vacatures;

– systematische gebruikmaking van de databank van Selor (handicap) bij aanwervingen;

– tussenkomst in de aanpassing van de wagen voor een manager in een rolstoel;

– aanpassingen van de werkpost;

– deelname aan de Duoday;

– studie met het oog op de geplande verhuis op vlak van de noodzakelijke aanpassingen voor personen met beperkte mobiliteit;

– diversiteitscampagne op basis van cartoons op het intranet. Sommige over het thema handicap;

– deelname aan de acties van het federale diversiteitsnetwerk.