Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-898

van Petra De Sutter (Ecolo-Groen) d.d. 24 maart 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bisfenol A - Blootstelling - Vermindering - Maatregelen - Overleg met de Gewesten

volksgezondheid
verontreinigende stof
chemische verontreiniging
bescherming van de consument
milieubescherming
arbeidsveiligheid
gevaarlijke stof
voedselveiligheid
verpakkingsproduct
gevaren voor de gezondheid
chemisch product
voorkoming van ziekten

Chronologie

24/3/2016Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2016)
16/1/2019Rappel
23/5/2019Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-898 d.d. 24 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Edith Schippers, heeft medegedeeld dat ze de dagelijkse blootstelling van mensen aan bisfenol A (BPA) wil verminderen, als reactie op het rapport van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) over bisfenol A (cf. http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:306232&type=org&disposition=inline&ns_nc=1). Daaruit blijkt nogmaals dat BPA schadelijk is voor de vruchtbaarheid en dat BPA een effect kan hebben op het hormoonsysteem bij een te hoge blootstelling. Deze stappen werden door de minister genoemd in de brief aan het Parlement die met het rapport is opgestuurd. Voor de zomer 2016 zal er ook een debat zijn in het Nederlandse Parlement over de concrete maatregelen die de minister voorstelt :

– elk bedrijf waar werknemers met BPA in contact komen moet een actieplan voorleggen om uit te leggen hoe werknemers zullen worden beschermd ;

– alle ziekenhuizen worden door het ministerie aangemoedigd om BPA-vrij te worden, vooral neonatale afdelingen ;

– het ministerie VWS gaat consumenteninformatie en informatie voor zwangere vrouwen herzien ;

– bedrijven die BPA gebruiken worden aangemoedigd om BPA te vervangen.

Ecolo-Groen heeft in de Kamer van vertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend (zie het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, waarbij een verbod wordt ingesteld op de handel in, of op het in de handel brengen van en op de productie van recipiënten die bestemd zijn voor voedingsmiddelen die bisfenol A of S bevatten, stuk Kamer nr. 54-1228/1 van 1 juli 2015). In Frankrijk bestaat er al een wettelijk verbod van BPA in voedingsverpakkingen, en ook de Nederlandse overheid zet nu stappen, op alle niveau's.

Ook op Europees niveau : Nederland gaat er bij de Europese Commissie en het European Food Safety Authority (EFSA) op aandringen om de geldende Europese normen voor BPA aan te passen. Tevens gaat de Nederlandse minister samen met het RIVM en het Voedingscentrum de voorlichting aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven verder uitbreiden. De Nederlandse minister van Volksgezondheid wil dat BPA als «reprotox 1 B zodiac» op de «Substances of very high concern identification» (SVHC)-list van REACH komt. Ze pleit voor lagere limietwaarden voor BPA in speelgoed en foodpackaging (dat in Frankrijk al volledig verboden is) en ook voor een lagere limiet van 0,1 % voor BPA in thermopapier (kassa bonnetjes) in plaats van 2 % (ook dat is in Frankrijk volledig verboden).

Vandaar mijn vragen :

1) Zult u dezelfde maatregelen treffen als uw Nederlandse collega ?

2) Hebt u hierover al overleg gepleegd met uw collega's in de Gewesten ?

3) Welke afspraken zult u op federaal vlak maken met ziekenhuizen, bedrijven en / of consumentenverenigingen ?

4) Pleit u ook voor lagere limietwaarden voor BPA in speelgoed, voedselverpakkingen en thermopapier ? Is hierover een samenwerkingsakkoord nodig met de Gewesten?

5) Welke limietwaarden gelden er nu in België en de deelstaten en tot welk percentage zou u deze willen verlagen?

6) Wenst u hierover ook in het Federaal, Vlaams, Brussels en Waals Parlement te debatteren?